Prevajanje iz finskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne samo, da zainteresirane stranke v okviru naše institucije dobijo storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz finskega v francoski jezik, ampak prav tako dobijo tudi številne dodatne storitve, s katerimi bodo zagotovo tudi več kot zadovoljne.

Na prvem mestu moramo omeniti, da zaposlujemo profesionalne korektorje in lektorje, da ko je to potrebno strankam, izvedejo redakcijo tistih materialov, ki so prevedeni v navedeni jezični kombinaciji, toda ne profesionalno. Zatem moramo omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako konsekutivno kot tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje iz finskega v francoski jezik in da vsem strankam, ki jim je to potrebno, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej je pomembno, da kdorkoli želi angažirati omenjene strokovnjake za izvedbo storitve tolmačenja, mora zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford najprej seznaniti z značilnostmi samega dogodka. Gre za to, da se tudi šepetano in simultano ter konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici mora izvesti v sklopu dogodka, ki ima točno določene značilnosti oziroma predvideva točno določeno število ljudi. Poleg tega, na izbiro storitve vpliva tudi njegovo trajanje pa tudi lastnosti mesta, na katerem naj bi ta potekal. Prav to so vse informacije, ki nam jih je stranka dolžna posredovati, če želi, da izdelamo ponudbo za omenjeno storitev.

Prav tako zaposlujemo tudi tiste profesionalce, ki so specializirani, da na zahtevo strank izvedejo, tako podnaslavljanje video ali zvočnih vsebin kot tudi njihovo sinhronizacijo, kar pomeni, da stranke, ki želijo prevajanje zvočnih in video materialov iz finskega v francoski jezik, pravzaprav dobijo njihovo profesionalno in kompletno obdelavo. Omenjena storitev se nanaša, tako na serije in izobraževalne oziroma informativne oddaje, ne glede na to, kje bodo predvajane kot tudi na dokumentarne pa tudi risane filme, zatem na reklamna sporočila in zabavne oddaje oziroma animirane filme in številne druge vrste in zvočnih in video materialov.


Prevajanje iz finskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v finski jezik

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v tej različici jezikov prav tako prevajajo tudi besedilne materiale, to pa se nanaša, tako na strokovne kot tudi na poljudna besedila. Poleg vsebin, ki se ukvarjajo s temo iz katerekoli družbene vede, omenjeni strokovnjaki prav tako profesionalno prevajajo tudi vsa tista besedila, katerih tema je povezana s katerokoli vejo naravoslovnih ved. Prav tako vse naše stranke morajo vedeti, da jih v okviru naše institucije pričakuje tudi prevajanje časopisnih člankov iz finskega v francoski jezik oziroma vsebine strokovnih in poljudnih revij, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko v tej različici jezikov prevedejo tudi književna dela, ki pripadajo, tako prozi kot tudi poeziji pa tudi učbenike.

Poleg vsega omenjenega, poskrbimo za izpolnitev zahtev absolutno vsakogar, ki želi v konkretni jezični različici dobiti maksimalno profesionalno prevedeno spletno stran pa tudi katerokoli drugo vrsto vsebin, ki so povezane s spletom. To se nanaša predvsem na spletne brošure oziroma spletne prodajalne in kataloge ter na programsko opremo oziroma katerekoli aplikacije in programe. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači ob njihovem prevajanju v konkretni jezični kombinaciji po potrebi uporabljajo tudi tista pravila, ki se tičejo optimizacije teh vsebin za spletne brskalnike, to pa pomeni, da spoštujejo predvsem smernice, ki jih navaja SEO - Search Engine Optimisation, da bi jim poboljšali položaj v okviru globalnega iskanja. Poleg tega naše stranke lahko dobijo tudi profesionalno prevedene vizitke, brošure in kataloge oziroma reklamne zloženke, PR članke pa tudi reklamne letake in ostale marketinške materiale.

Predvideno je, da se vsi omenjeni materiali, za katere se zahteva obdelava v tej jezični različici pošljejo preko elektronske pošte, ker je to najhitrejši pa tudi najenostavnejši način dostave in prav tako je posamezni stranki dovoljeno, da jih tako prevzame, ko omenjeni strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo. Toda, ker je v ponudbi tudi prevajanje dokumentov iz finskega v francoski jezik in da stranke dobijo tudi njihovo overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, je postopek obdelave precej drugačen, pa se zahteva tudi dostava izvirnikov na vpogled. Stranke lahko dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji dostavijo osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford pa tudi, da jih pošljejo ali preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov. Treba je poudariti tudi to, da se to zahteva zato, ker najprej zapriseženi sodni tolmač mora primerjati prevedeni in izvirni dokument ugotoviti, ali je njuna vsebina popolnoma enaka.

Ker prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, je strankam izključno v tej situacij, dovoljeno najprej izvesti njihovo pošiljanje preko elektronske pošte in da takoj po tem na vpogled dostavijo izvirne dokumente.

Glede na to, da je treba priložiti tudi izvirnike, se razlikuje tudi način prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, kar predvideva ali njihovo pošiljanje na naslov stranke ali prevzemanje v okviru poslovalnice. Torej vsaka stranka, ki izbere prvo ponujeno storitev mora vedeti, da se ta dodatno zaračunava oziroma popolnoma ločeno od kompletne obdelave dokumentov, saj ni vračunana v osnovno ceno. Treba je poudariti tudi to, da je stranka dolžna navedeno storitev plačati neposredno kurirju, informacije o višini tega denarnega nadomestila dobi prav od pristojnih v tej kurirski službi.

Posebej je pomembno, da vse stranke, ki želijo dobiti kompletno obdelane dokumente v tej različici jezikov, vedo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki jih mi zaposlujemo, ne morejo odgovoriti na zahtevo v zvezi z nadoveritvijo oziroma ne morejo na dokumente, za katere je to potrebno, postaviti tako imenovani Apostille žig. Pravzaprav gre za Haškoi žig, tako ga drugače imenujejo, in ta se ne postavlja na vse dokumente, za katere se izvaja prevajanje v navedeni različici jezikov, ampak samo na tiste dokumente, za katere je to z zakonom določeno. Ker naši strokovnjaki niso zadolženi za izvedbo te overitve, prav tako tudi niso dolžni strankam zagotoviti relevantnih informacij v zvezi z njo, pa je zato posebej pomembno, da stranka popolnoma samostojno pridobi vse potrebne podatke, ki se nanašajo na overitev s tem žigom. Ko rečemo - vse podatke, mislimo na to, da mora v pristojnih državnih institucijah najprej vprašati, ali se na dokument, ki ga želi dobiti prevedenega v tej različici jezikov, konkretni žig mora postaviti in v primeru, da na to vprašanje od uslužbenca dobi pritrdilen odgovor, je zelo pomembno vprašati tudi, kaj se ta vrsta overitve izvaja. Poudarjamo, da se na nekatere dokumente najprej postavlja Haški žig, potem pa se ti odnesejo našim strokovnjakom, ki v tem primeru izvajajo najprej prevajanje dokumentov iz finskega v francoski jezik in takoj zatem tudi samega Apostille žiga ter na koncu zapriseženi sodni tolmač primerja izvirnik in prevedeni dokument in ga overja. Na nekatere druge dokumente se omenjeni žig postavlja šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili izvedejo njegovo obdelavo in vse te informacije v veliki meri koristijo posamezni stranki, saj vplivajo na prihranek časa, ker bodo točno vedeli, kam je treba najprej odnesti konkretni dokument na obdelavo.

Vse stranke, ki želijo dobiti profesionalno prevedene dokumente katerekoli vrste, morajo vedeti, da strokovnjaki, ki so zaposleni v naši poslovalnici lahko odgovorijo na njihovo zahtevo, ne glede na to, ali gre za prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v francoski jezik (potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list in drugi) ali za prevajanje zdravniških izvidov oziroma navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacij farmacevtskih izdelkov ali dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma vsakega dokumenta, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo.

Naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama, pri čemer mislimo predvsem na različne vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi). Dobro je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični različici obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma predmetnike in programe fakultet ter znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav, toda vsekakor poskrbijo tudi za izvedbo neposrednega prevajanja zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz finskega v francoski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela in prepise ocen oziroma potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske ter seminarske naloge kot tudi vsak drug dokument in vsebino, ki je povezana s področjem izobraževanja ali znanosti.

Izpolnili bomo tudi zahteve vsake stranke, ki želi dobiti kompletno obdelano poslovno dokumentacijo (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, fakture, finančna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila in drugo). Naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem deklaracije izdelkov in gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo in druge dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično kot tudi gradbeno pa tudi razpisno dokumentacijo. Seveda na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz finskega v francoski jezik, lahko pa kompletno obdelajo tudi številne druge pravne akte, od pritožb, sodb in odločitev preko pogodb, tožb in sklepov pa do licenc, pooblastil za zastopanje, certifikatov in ostalih dokumentov, ki se tičejo sodstva ali prava.

Profesionalno prevajanje gradbenih projektov iz finskega v francoski jezik

V primeru, da je neki stranki potrebno neposredno prevajanje gradbenih projektov iz finskega v francoski jezik, je lahko prepričana, da če v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi maksimalno profesionalno in kompletno obdelavo, ne samo tega dokumenta, ampak tudi kateregakoli drugega, ne glede na to, ali sodi med gradbeno ali neko drugo vrsto dokumentacije. Če smo natančnejši, prevajalci in sodni tolmači pristopajo obdelavi konkretnih dokumentov v skladu s svojimi pooblastili in ob maksimalnem spoštovanju pravil in izvajajo tudi overitev navedenih dokumentov. Glavni pogoj za izpolnitev te storitve se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču, kar vsekakor pomeni, da določena stranka mora celoti spoštovati predvideni način dostave. Poleg tega ji priporočamo, da preden priloži konkretni dokumenti, za katerega želi dobiti prevajanje v konkretni jezični različici, preveri, ali se zanj zahteva izvedba overitve s Haškim ali Apostille žigom in na kakšen način, ker to ni v pristojnosti teh strokovnjakov.

Omeniti je treba tudi to, da stranke pričakuje tudi prevajanje vseh ostalih dokumentov, ki sestavljajo gradbeno pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo, tako da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, tako deklaracije izdelkov kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodilo za uporabo ter ostale dokumente, ki spadajo v eno od navedenih vrst dokumentacij. V ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v francoski jezik (pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, sodbe, pooblastila za zastopanje, tožbe in odločitve, pogodbe pa tudi sodni sklepi in drugi dokumenti povezani s sodstvom ali pravom). Poleg tega omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank profesionalno obdelajo tudi zdravniške izvide, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vsak dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo.

Seveda je treba poudariti tudi to, da stranke lahko v okviru omenjene institucije dobijo tudi profesionalno obdelavo za različne dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, znanstvena dela, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti, diplomske naloge, potrdila o opravljenih izpitih, seminarske naloge in ostali dokumente iz teh področij), izpolnjuje pa se tudi zahteva vsake stranke, ki ima potrebo za prevajanjem sklepa o ustanovitvi pravne osebe ali letnih in revizijskih poročil oziroma ustanovitvenega akta podjetja ter finančnih, poslovnih poročil, zatem faktur, statuta podjetja, poslovnih odločitev in številnih drugih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Seveda je predvideno, da omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v francoski jezik in pri tem poleg potnega lista, potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in osebne izkaznice na zahtevo strank prevajajo, tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma o smrti kot tudi vse vrste dovoljenj, tako prometno in vozniško kot tudi delovno oziroma dovoljenje za prebivanje pa tudi vse ostale osebne dokumente. Zelo je pomembno poudariti, da se izpolnjujemo tudi zahteve vsaki posamezni stranki, ki ji je potrebno prevajanje za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama, kot so na primer različne vrste soglasij in potrdil oziroma izjav. Najpogosteje se prevaja potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o višini dohodkov in številni drugi dokumenti, ki jih v večini primerov različne državne institucije zahtevajo od svojih strank.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz finskega v francoski jezik

Ne glede na to, kaj tema obdelave v nekem besedilu, za katerega je stranki potrebno neposredno prevajanje iz finskega v francoski jezik, ta absolutno nima razloga za zaskrbljenost, saj je dobro poznano, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači imajo, ne samo bogate delovno izkušnje, ampak tudi visoko raven splošne kulture. S samim tem lahko prevedejo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila, katerih tema se nanaša na področje katerekoli veje naravoslovnih ali družbenih ved. Poleg tistih, ki se ukvarjajo tematiko s področij politike, ekonomije ali prava oziroma znanosti, izobraževanja, financ in bančništva, profesionalno obdelujejo tudi besedila, povezana s področji filozofije, komunikologije in farmacije oziroma ekologije ter varstva okolja, zatem menedžmenta, informacijskih tehnologij, gradbene industrije in marketinga ter drugih znanstvenih disciplin.

Specializirani so tudi za zagotavljanje storitev, povezanih s tolmačenjem v tej različici jezikov in v ponudbi naše institucije je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako simultano tolmačenje iz finskega v francoski jezik kot tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje, je posebej pomembno poudariti, da se vrsta storitve v celoti prilagaja zahtevam nekega dogodka in s tem v zvezi je mora vsaka posamezna stranka, ki ji je navedena storitev potrebna kot tolmačenje, dostaviti tudi vse potrebne podatke oziroma nas informirati, tako o predvidenem trajanju tega dogodka kot tudi o pričakovanem številu udeležencev pa tudi o prostoru oziroma o mestu, na katerem naj bi ta potekal. Strokovnjaki poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford zatem pazljivo analizirajo vse dostopne podatke in ocenijo, točno katera vrsta storitve lahko najboljši način odgovori na vse njih.

Vsekakor na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični različici lahko profesionalno obdelajo tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, ali sodi na področje poezije ali proze pa tudi časopisne članke ter ilustrirane in strokovne revije oziroma učbenike.

V naši ekipi so zaposleni tudi profesionalni korektorji kot tudi lektorji, ki v primeru potrebe izvedejo kompletno redakcijo katerekoli vrste materialov oziroma uporabijo pravila, povezana s to storitvijo, tako tista, ki se tičejo korekture kot tudi tista, povezana z lekturo besedila.

Neposredno prevajanje programske opreme iz finskega v francoski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici jezikov prav tako profesionalno obdelujejo tudi različne vrste programov in aplikacij, strankam pa omogočajo tudi prevajanje različnih spletnih vsebin iz finskega v francoski jezik. S tem mislimo predvsem na profesionalno obdelavo spletnih prodajaln oziroma spletnih strani različne strukture pa tudi spletnih katalogov in ostalih podobnih materialov. Njihova obdelava se izvaja poleg z uporabo pravil, ki se nanašajo na optimizacijo za spletne brskalnike, kar pomeni, da omenjeni strokovnjaki maksimalno spoštujejo pravila SEO - Search Engine Optimisation. Osnovni cilj takšnega načina obdelave omenjenih materialov je, da v optimalnem roku po postavitvi na omrežje dosežejo izjemno dober položaj v polju iskanja. Natančneje rečeno, spletni brskalniki jih relativno hitro začnejo prepoznavati kot dobro optimizirane in s samim tem tudi boje kotiraju v iskanju za konkretne ključne besede.

Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje marketinških vsebin iz finskega v francoski jezik in poleg reklamnih katalogov, letakov in letakov, na zahtevo strank obdelajo tudi PR članke, vizitke pa tudi plakate in številne druge materiale, ki so namenjeni reklamiranju nekega podjetja oziroma storitev ali izdelkov. Glede na to, da poleg znanja iz svoje stroke, posedujejo tudi dolgoletne izkušnje prav pri obdelavi takšnih vsebin, smo popolnoma prepričani, da bo konkretno sporočilo, ki ga ti nosijo, našlo put do govorcev francuskog jezika in zagotavijo možnost, da se seznanijo z vsebino konkretnih materialov in da relativno hitro začnejo tudi kupovati konkretni izdelek oziroma uporabljati tisto storitev, ki se skoznje predstavlja, s čimer je pravzaprav tudi dosežen osnovni namen, ki ga ima obdelava omenjenih vsebin v navedeni jezični različici.

Predpostavljamo, da bodo stranke, ki jim je potrebno prevajanje video in zvočnih vsebin iz finskega v francoski jezik, prijetno presenečene nad dejstvom, da jih pri nas pričakuje tudi storitev njihovega podnaslavljanja, pri čemer zaposlujemo tudi strokovnjake, ki na zahtevo strank lahko izvedejo tudi sinhronizacijo in vse to pravzaprav pomeni, da te dobijo kompletno obdelane igrane filme različnih žanrov oziroma reklamna sporočila in zabavne oziroma informativne in otroške ter izobraževalne oddaje pa tudi animirane, dokumentarne in risane filme ter vse ostale vrste video pa tudi zvočnih materialov, tako jih lahko zelo hitro po koncu obdelave predstavljajo tudi v kinematografih oziroma na radijskih postajah, zatem na televiziji, spletu in nasploh, kjerkoli obstaja razlog za to.

Cena prevajanja iz finskega v francoski jezik

  • Iz finskega v francoski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!