Prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik, ki ga izvajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v naši ekipi, je usmerjeno in na tolmačenje pa tudi na storitev obdelave različnih vsebin v pisani obliki. Kar zadeva tolmačenja v omenjeni različici jezikov, je treba posebej poudariti, da naši strokovnjaki lahko uporabijo in simultano pa tudi šepetano ter konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji, v skladu s potrebami pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Navedeni strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo tudi književna dela in vse vsebine s področja marketinga in potem tudi znanstvena pa tudi poljudna besedila kot tudi vse spletne materiale, po potrebi pa lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik za učbenike oziroma časopisne članke in revije. Prav tako lahko kompletno obdelajo tudi katerokoli vrsto zvočnih in video vsebin (reklamna sporočila, filmi, oddaje, serije in druge), natančneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci najprej izvajajo njihovo prevajanje v konkretni jezični kombinaciji in potem njihovo obdelavo prevzamejo strokovnjaki, ki so zadolženi za sinhronizacijo prevedenih materialov ali za njihovo podnaslavljanje.

Vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik za različne vrste dokumentov, pri tem pa izvajamo tudi njihovo overitev. Zelo je pomembno poudariti, da bodo za izvedbo te storitve poskrbeli zapriseženi sodni tolmači, tako da bodo konkretnim dokumentom, ki so prevedeni, zagotovili zakonsko veljavnost.


Prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v hrvaški jezik

Zakon določa, da sodni tolmač primerja prevod in izvirni dokument, pa se zato od strank v tem primeru tudi zahteva obvezna dostava izvirnikov na vpogled, to pa ne velja, kadar gre za prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik za ostale vrste vsebin, saj njih stranke lahko pošljejo na obdelavo pa tudi da prejmejo po prevajanju po elektronski pošti. Kadar je treba obdelati dokumente, njih prinesejo osebno, ali nam jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih na naslov naše poslovalnice lahko pošljejo tudi preko kurirske službe.

Za prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov velja pravilo, da lahko poteka na dva načina, tako da stranke izberejo med njihovim osebnim prevzemanjem in dostavo na zahtevan naslov, toda to storitev morajo plačati ločeno od prevajanja in overitve, saj ni vračunana v ceno.

Prav tako je izjemno pomembno, da vsaka stranka, ki zahteva prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik za katerikoli dokument ve, da se na nekatere dokumente mora postaviti tudi dodatni žig in ki ga sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v Akademiji Oxford ne morejo postaviti nanje, in to samo zato, ker za to niso pristojni. Samo iz tega razloga se tudi svetuje, da se pozanimajo, ali je overitev z Apostille žigom obvezna tudi za njihove dokumente in če je obvezno postavljanje haškega žiga, kot ga drugače imenujejo, morajo vprašati tudi, ali se ta žig postavlja po ali pred obdelavo konkretnega dokumente s strani omenjenih strokovnjakov naše institucije.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki sodijo med poslovno in osebno oziroma medicinsko dokumentacijo, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi pravne akte, po potrebi pa izvajajo prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik tudi za dokumente, povezane s področjem izobraževanja ter tudi za tiste, ki se tičejo znanosti. Prevajajo in overjajo tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo kot tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, ter tiste iz sestave razpisne dokumentacije pa tudi vse ostale dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Samo v primeru, da jim je za določene dokumente potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik v zelo kratkem roku, je strankam dovoljeno, da skenirane vsebine najprej pošljejo po elektronski pošti in da po tem obvezno dostavijo tudi izvirne dokumente na vpogled in to na način, ki je od vseh omenjenih najhitrejši.

Prevajanje spletnih prodajaln iz hrvaškega v korejski jezik

Ena od številnih storitev, ki jih zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford predvideva tudi prevajanje spletnih prodajaln iz hrvaškega v korejski jezik, čeprav tako prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne kataloge pa tudi spletne strani ter katerikoli program oziroma aplikacijo kot tudi vse ostale spletne vsebine. Stranke, ki jim je potrebna ta storitev, morajo vedeti tudi to, da se sodni tolmači in prevajalci v toku obdelave takšnih materialov vsekakor držijo tudi tistih pravil, ki so povezana z njihovo optimizacijo, kar pomeni spoštovanje pravil SEO (Search Engine Optimisation) in tako vsem omenjenim materialom v veliki meri poboljšajo položaj na spletu.

Omenjeni strokovnjaki poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik za strokovna besedila ter za vsa tista, ki bodo na razpolago širšemu krogu bralcev, tema besedil pa se lahko nanaša na najrazličnejše veje, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi tista besedila, ki obdelujejo temo s področij farmacije, medicine in menedžmenta kot tudi vsa tista, ki se tičejo področij gradbene industrije, turizma, komunikologije in ekologije in varstva okolja pa tudi bančništva, marketinga in politike pa tudi filozofije in ostalih znanstvenih disciplin.

Med tiste storitve, ki jih izvajajo sodni tolmači in prevajalci, kadar je to zahteva strank, sodi tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik za reklamna sporočila in filmske stvaritve različne vrste oziroma, tako za animirane in igrane oziroma dokumentarne filme kot tudi za risane. Po potrebi omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi oddaje vseh vrst oziroma tiste zabavnega in informativnega značaja pa tudi vse izobraževalne, otroške in ostale oddaje kot tudi serije in druge vrste in video pa tudi zvočnih materialov. Vsekakor moramo poudariti, da naši strokovnjaki poskrbijo tudi za to, da zainteresiranim strankam zagotovijo storitev podnaslavljanja za vse predhodno omenjene materiale, prav tako pa lahko izvedejo tudi njihovo sinhronizacijo.

Konsekutivno tolmačenje iz hrvaškega v korejski jezik

Poleg konsekutivnega tolmačenja iz hrvaškega v korejski jezik, sodni tolmači in prevajalci zaposleni v poslovalnici naše institucije lahko zagotovijo tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov pa tudi izvedejo simultano tolmačenje. Toda vsaka od navedenih vrst te storitve, mora biti uporabljena za dogodek, ki se organizira na natančno določen način, pa je zato zelo pomembno, da stranke, ki zahtevajo to storitev, naše strokovnjake seznanijo z njegovo organizacijo. Točneje rečeno, ti strokovnjaki morajo posedovati informacije o trajanju tega dogodka pa tudi o številu udeležencev, ki naj bi bili prisotni in da nas informirajo tudi o mestu njegovega prirejanja, da bi izbrali prav tisto vrsto tolmačenja, ki na pravi način lahko odgovori na vse te zahteve. Prav tako v konkretno ponudbo za to storitev lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to samo tedaj, kadar to ustreza zahtevam dogodka.

Omenjeni strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik za različne vrste književnih del (beletrija, romani, proza, poezija in številna druga) pa tudi za vse vrste učbenikov oziroma za časopisne članke in revije. Prav tako prevajalci in sodni tolmači, kadar se to zahteva, prevajajo tudi tiste vsebine, ki so povezane z reklamiranjem, tako da iz hrvaškega v korejski jezik prevajajo reklamne kataloge in letake ter brošure kot tudi PR članke, reklamne zloženke in vizitke kot tudi plakate in druge vsebine iz te skupine.

Ker je storitev prevajanja v navedeni jezični različici težko najti v okviru institucij v naši državi, se lahko zgodi, da stranke prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik dobijo od nekega posameznika, toda ta te konkretne vsebine ni obdelal tako, kot to določajo pravila, ki se spoštujejo v okviru prevajalske stroke. Toda strankam, ki imajo ta problem, sploh ni treba skrbeti, saj ekipo naše institucije med drugimi strokovnjaki sestavljajo tudi lektorji ter korektorji, katerih dolžnost je izvedba redakcije tako prevedenih materialov katerekoli vrste, kar izvajajo maksimalno kakovostno, saj so za njimi dolgoletne delovne izkušnje.

Prevajanje pravnih aktov iz hrvaškega v korejski jezik

Vse vrste pravnih aktov, tako pritožbe pa tudi odločitve oziroma tožbe kot tudi različne vrste licenc kot tudi certifikatov ter pooblastila za zastopanje in potem tudi različne vrste pogodb, sodne sklepe in pravni red Evropske Unije oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani s segmentom prava ali sodstva, profesionalni prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo v tej kombinaciji jezikov oziroma izvajajo najprej njihovo prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik in po tem v skladu s pravili pristopajo tudi overitvi prevedenega dokumenta. Zahvaljujoč takšnemu postopku obdelave vsaka stranka dobi pravno veljaven dokument, toda zelo pomembno je, da stranka dostavi tudi izvirne dokumente na vpogled, in to uradno pooblaščenemu sodnemu tolmaču, ki je tudi zadolžen za overitev prevedenega dokumenta. Glede na to, da zakon tudi določa, da je v določenih primerih treba izvesti nadoveritev, oziroma, da je na prevedene dokumente tedaj treba postaviti žig, ki je poznan pod nazivom haški (Apostille) in da naši prevajalci in sodni tolmači te storitev ne zagotavljajo, saj nimajo pooblastila zanjo, stranke morajo same pridobiti vse informacije v zvezi s tem.

Kadarkoli je to potrebno, vsekakor prevajamo tudi vse dokumente, povezane s področjem izobraževanja pa tudi znanosti (prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela in drugi), sodni tolmači in prevajalci pa na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik za razpisno oziroma za tehnično, gradbeno in poslovno dokumentacijo (navodila za uporabo, finančna poročila, deklaracije izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, statut podjetja, gradbeni projekti, poslovne odločitve, fakture in ostali dokumenti, ki so povezani s katerokoli vrsto omenjenih dokumentacij).

Vsaka stranka, ki ji je neposredno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik potrebno za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, lahko dobi tudi kompletno obdelavo potrdil pa tudi izjav oziroma soglasij različnih vrst, kar vključuje prevajanje, ne samo potrdila o nekaznovanosti, ampak tudi potrdila o samskem stanu ter potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi soglasja za zastopanje in potem tudi potrdila o stanju računa v banki in potrdila o višini dohodkov kot tudi vseh ostalih dokumentov, ki jih zahtevajo pristojne službe.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik za medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) in vsekakor odgovorijo tudi na zahteve tistih strank, ki jim je v navedeni jezični kombinaciji potrebna kompletna obdelava kateregakoli osebnega dokumenta (potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in vsi drugi osebni dokumenti).

Cena prevajanja iz hrvaškega v korejski jezik

  • Iz hrvaškega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz hrvaškega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!