Prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ekipa strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford zainteresiranim strankam lahko ponudi tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za vse vrste vsebin v pisani obliki, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo tudi storitev tolmačenja v tej jezični različici. Razen za simultano, so usposobljeni tudi za konsekutivno pa tudi za šepetano tolmačenje, tako da na zahteve katerekoli vrste dogodka lahko ustrezno odgovorijo. Poleg tega je dobro poudariti, da tiste stranke, za katere dogodek je priporočeno simultano tolmačenje iz hrvaškega v nemški jezik, pri nas lahko pod odličnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Vse vsebine, ki se nanašajo na področje spleta, na vašo zahtevo omenjeni strokovnjaki prav tako lahko obdelajo, to pa poleg spletnih strani vključuje tudi profesionalno obdelavo programske opreme ter spletnih katalogov, spletnih prodajaln in drugih. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poznajo vsa pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da če jih po potrebi tudi uporabijo, ko obdelujejo omenjene vsebine, tako da bo po končanem prevajanju njihov položaj v okviru globalnega spletnega iskanja bistveno boljši.

V uradni ponudbi storitev, ki jih naši strokovnjaki zagotavljajo, je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za filmske stvaritve katerekoli vrste ali žanra pa tudi za reklamna sporočila, vse vrste oddaj (zabavne, otroške, izobraževalne, informativne in druge) ter za serije in ostale ali video ali zvočne vsebine. Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem teh materialov, zainteresiranim strankam omogočamo, da v okviru naše institucije dobijo tudi njihovo podnaslavljanje, če pa jim bolj ustreza, jim zagotavljamo tudi storitev sinhronizacije teh materialov.


Prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik
Prevajanje iz nemaškega v hrvaški jezik

Lektorji in korektorji, ki so zaposleni v naši instituciji, lahko izvedejo tudi redakcijo (lektura in korektura), in to za katerokoli vrsto vsebin, za katero je pred tem izvedeno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik, toda pri tem ni šlo za profesionalno in kakovostno obdelavo materiala.

Časopisne članke pa tudi ilustrirane, strokovne, otroške in druge vrste revij ti strokovnjaki prav tako obdelajo, če to zahtevajo stranke. Te vrste prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik vključuje tudi obdelavo romanov pa tudi proznih del ter beletrije in del poezije oziroma učbenikov.

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse marketinške materiale (PR besedila, vizitke, plakati, brošure, katalogi, zloženke, reklamni letaki in drugo) kot tudi besedilne vsebine katerekoli vrste. Ne glede na to, ali vam je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za besedila, ki so strokovna ali za tista, ki se obravnavajo kot poljudna, jih naši strokovnjaki obdelujejo v skladu s pravili stroke. Poleg besedil, katerih tema se nanaša na področja turizma, izobraževanja in znanosti ter politike, ekonomije in financ oziroma bančništva, prava in gradbene industrije, ti strokovnjaki prevajajo tudi besedilne vsebine, ki se tičejo področij menedžmenta, ekologije in varstva okolja, psihologije in farmacije pa tudi sociologije, medicine in filozofije kot tudi informacijskih tehnologij, komunikologije, marketinga in ostalih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Posebej je treba poudariti dejstvo, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za dokumenta, pri nas dobijo tudi storitev, ki se tiče njihove overitve, njo pa v tem primeru izvaja zapriseženi sodni tolmač. Kadar se katerikoli dokument obdela na takšen način, se lahko obravnava kot katerikoli drugi, ki je zakonsko priznan, saj omenjeni žig predstavlja potrdilo, da je prevod absolutno isti kot tudi vsebina izvirnega dokumenta.

Prav zaradi postopka overitve se zahteva, da stranka dostavi tudi izvirnike na vpogled, tako da jih pošlje lahko s kurirsko službo, ali pa jih prinese osebno v našo poslovalnico, prav tako pa je mogoče, da izvirne dokumente pošlje priporočeno, in to preko “Pošte Slovenije”. Vsi ostali materiali, za katero se zahteva prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik, ki pa se ne sodijo med dokumente, nam stranke na obdelavo lahko pošljejo po elektronski pošti, oziroma, da jih na enak način dobijo prevedene.

Prevzemanje obdelanih dokumentov se vsekakor razlikuje prav zaradi obveznosti dostavljanja izvirnikov na vpogled, tako da jih stranke lahko dobijo z dostavo na naslov, toda lahko jih prevzamejo tudi osebno. Če se odločijo za najprej možnost, ki je navedena, to storitev morajo plačati po ceniku konkretne kurirske službe in to tedaj, ko prevzemajo pošiljko.

V primeru, da neka stranka zahteva nujno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik, mora najprej skenirati konkretne dokumente in jih poslati na elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko v čim krajšem roku začeli z njihovo obdelavo in tako izpolnili zahtevo za nujnim prevajanjem. Tedaj je zaradi overitve prav tako treba priložiti izvirne dokumente, obveznost stranke pa je, da v popolnosti spoštuje rok, ki ga je navedla za izdelavo prevoda, in da pri tem čim prej priloži izvirnike.

Glede na to, da obstaja tudi nadoveritev, ki se nanaša na postavljanje haškega ali tako imenovanega Apostille žiga, mora vsakdo sam izvedeti, ali se za konkretne dokumente ta žig zahteva. Poudarjamo, da strokovnjaki v naši ekipi niso dolžni izvesti te overitve in da prav tako niso dolžni stranke obveščati o njej, ampak je dobro, da vsakdo sam izve vse, kar je povezano s postavljanjem haškega žiga na dokumente, za katere se zahteva prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik. Če stranka izve, da je ta overitev obvezna za njene dokumente, ji svetujemo, da tudi vpraša, kdaj je treba ta žig nanje postaviti (po ali pred začetkom obdelave s strani strokovnjakov, zaposlenih pri nas).

Poleg vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste izjav, potrdil in soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti), prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij, predvsem tehnično, razpisno in gradbeno oziroma dokumente, ki jih sestavljajo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo in drugi).

Potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, osebna izkaznica, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in ostale osebne dokumente v konkretni kombinaciji jezikov prav tako lahko obdelamo, v naši ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za dokumente iz sestave medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi).

Sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo prevedejo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in vse vrste poslovnih odločitev pa tudi statut in ustanovitveni akt podjetja ter katerokoli vrsto poslovnih poročil (revizijska, letna in finančna). V skladu z zahtevam, ponujamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za sodne odločbe, pogodbe in sodne odločitve kot tudi za pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in pritožbe oziroma za tožbe, pooblastilo za zastopanje in številne druge pravne akte.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov obdelajo tudi katerikoli dokument, ki je na neki način povezan s področjem znanosti ali izobraževanja. Poleg diplome in dodatka k diplomi ter znanstvenih patentov in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol prevajajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav, diplomske naloge in prepise ocen pa tudi znanstvena dela, predmetnike in programe fakultet ter seminarske naloge oziroma potrdilo o rednem šolanju in ostale dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji.

Prevajanje gradbenih projektov iz hrvaškega v nemški jezik

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz hrvaškega v nemški jezik pa tudi njihovo overitev, in to žigom zapriseženega sodnega tolmača. Na ta način je strankam omogočeno, da v optimalnem roku dobijo kakovostno obdelane in te pa tudi številne druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kadar je to potrebno, ker so dokumenti, ki so na ta način obdelani, z vidika zakona absolutno veljavni.

Od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za katerikoli dokument, se najprej zahteva, da dostavijo tudi izvirne vsebine na vpogled, priporočljivo pa je tudi, da zahtevajo informacije, ki se nanašajo na overitev s haškim oziroma žigom, ki nosi naziv Apostille, za gradbene projekte ali katerikoli drugi dokument, za katerega jim je potrebna ta storitev, saj omenjeni strokovnjaki pri nas nimajo pristojnosti za to vrsto overitve.

Naše stranke pričakuje tudi obdelava vseh ostalih dokumentov iz sestave gradbene dokumentacije pa tudi vseh tistih, ki predstavljajo del tehnične ali razpisne dokumentacije, kot so na primer deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo, naši strokovnjaki pa obdelujejo tudi ostale dokumente, ki veljajo za del vseh vrst dokumentacija, ki smo jih omenili.

Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za vse dokumente, ki veljajo za osebne (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi), v odvisnosti od zahtev strank pa sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi različne vrste pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, sodne določbe, licence, pogodbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, sodne odločitve in tožbe, certifikati, sodni sklepi in drugi dokumenti s področja prava).

Prav tako strankam omogočamo tudi obdelavo medicinske dokumentacije in poleg zdravniških izvidov to vključuje tudi prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik, tako za dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov ter za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druge. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi dokumente, povezane s področjem izobraževanja ali znanosti (znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju in številni drugi) ter vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje pravnih oseb in podjetnikov (sklep o ustanovitvi pravnih oseb, letna in revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, statut podjetja, fakture in drugi).

Kadar je to potrebno, lahko obdelamo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, ne glede na to, katere teme obdelujejo. V ponudbi storitev, ki jih zagotavljajo sodni tolmači in prevajalci je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma za različne vrste, tako potrdil kot tudi izjav in soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam).

Prevajanje programske opreme iz hrvaškega v nemški jezik

Obdelava različnih programov in aplikacij vključuje prevajanje programske opreme iz hrvaškega v nemški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa v tej jezični kombinaciji prav tako lahko obdelajo tudi spletne strani kot tudi vsebino spletnih katalogov in spletnih prodajaln ter ostale materiale, ki se nanašajo na področje spleta. Poudarjamo tudi to, da ti strokovnjaki poznajo tudi smernice SEO (Search Engine Optimisation), ki jih uporabljajo po potrebi. Potem ko spletne materiale obdelajo na ta način, bodo ti zagotovo precej bolje kotirali na spletu in s samim tem bodo njihovi lastniki občutili poboljšanje v kakovosti poslovanja.

Sodni tolmači in prevajalci pa lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za besedila, ne samo različne tematike, ampak tudi kompleksnosti in dolžine, me glede na to, ali gre za tista, ki veljajo za strokovna ali pa za tista, ki so namenjena širšemu krogu strank oziroma se obravnavajo kot poljudna. Tako tista besedila, katerih tema je povezana s področji sociologije, filozofije in psihologije oziroma medicine in farmacije kot tudi tista, ki se tičejo področij komunikologije, menedžmenta, marketinga in financ oziroma politike, prava, ekonomije in bančništva ter vse tista vsebine, ki so povezane s področji gradbene industrije, ekologije in varstva okolja, turizma in informacijskih tehnologij pa tudi ostalih neomenjenih vej in družbenih in naravoslovnih ved prevajalci in sodni tolmači po potrebi prevajajo v navedeni kombinaciji jezikov.

Naši strokovnjaki so usmerjeni tudi na prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za vse vsebine, povezane s področjem marketinga kar izvajajo maksimalno profesionalno ob prilagajanju določenega marketinškega sporočila iz izvirnih materialov duhu jezika, ki je v tem primeru ciljani (nemški). Na ta način vsem potencialnim strankam, ki uporabljajo nemški jezik, omogočajo, da se s tistim, kar se skozi PR članke, plakate ali brošure oziroma reklamne zloženke in potem tudi kataloge, letake in druge marketinške vsebine reklamira, seznanijo na ustrezen način.

Prav tako, če je to potrebno, omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za vizitke, pri čemer je treba poudariti, da to zagotovo izvedejo v najkrajšem roku in pod najugodnejšimi pogoji.

Prevajanje zabavnih oddaj iz hrvaškega v nemški jezik

Kadar prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje oddaj zabavnega značaja iz hrvaškega v nemški jezik, njihovo obdelavo prepuščajo svojim sodelavcem, ki lahko izvedejo tudi njihovo podnaslavljanje in da sinhronizirajo prevedene oddaje. Ekipa strokovnjakov Akademije Oxford lahko obdela tudi oddaje informativnega pa tudi izobraževalnega značaja ter tiste, ki so namenjene najmlajšim gledalcem oziroma poslušalcem. V ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za dokumentarne in igrane film kateregakoli žanra oziroma za reklamna sporočila in potem tudi za animirane filme, serije, risane filme in vse ostale video in zvočne materiale.

Sodni tolmači in prevajalci so prav tako usmerjeni tudi na zagotavljanje storitve, ki se nanaša na tolmačenje iz hrvaškega v nemški jezik. Prav tako pa je pomembno poudariti, da lahko uporabijo in konsekutivno in simultano ter šepetano tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji. Strankam po potrebi prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje njih, od njih pa pričakujemo, da nas informirajo o vseh potrebnih detajlih, ki se na konkretni dogodek nanašajo, da bi lahko na ustrezen način pripravili ponudbo, s katero bodo nedvomno zadovoljni.

Med storitve, ki jih prevajalci in sodni tolmači, prav tako lahko zagotovijo vsem, ki so za to zainteresirani, je tudi prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik za književna dela katerekoli vrste, tako da poleg del beletrije in proze prevajajo tudi romane in potem tudi poetska in številna druga književna dela. Prav tako po potrebi lahko obdelujejo učbenike in časopisne članke pa tudi, da pristopijo prevajanju vsebine, tako strokovnih kot tudi ilustriranih in drugih revij.

Za vse tiste stranke, ki so prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik, in to za absolutno katerokoli vrsto vsebin, dobile na nekem drugem mestu, toda z njegovo s kakovostjo niso zadovoljni, je na razpolago storitev, ki jo zagotavljajo profesionalni lektorji in korektorji in ki predvideva njihovo redakcijo v skladu s pravili, ki so prisotna v prevajalski stroki.

Cena prevajanja iz hrvaškega v nemški jezik

  • Iz hrvaškega v nemški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!