Prevodi sa flamanskog na srpski jezik

Prevodi sa flamanskog na srpski jezik

S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava isključivo stručnjake sa višegodišnjim iskustvom, to su oni spremni da izađu u susret zahtevima vezano i za prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na srpski, ali i za obradu svih ostalih sadržaja u pisanoj formi. Takođe, prevodioci i sudski tumači mogu u toj varijanti jezika da izvrše i usmeni prevod.

Najpre ćemo naglasiti da je njihova specijalnost kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i pružanje usluga konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda, a biće omogućeno zainteresovanima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Istakli bismo i to da ovi stručnjaci mogu da obrade kako sve vrste marketinških materijala u pomenutoj varijanti jezika (PR tekstovi, reklamni flajeri, plakati, vizit kartice, katalozi, brošure i ostali), tako isto i književna dela, članke iz novina i udžbenike, ali i časopise i stručne, odnosno popularne tekstove, čija tema se može ticati bilo koje prirodne ili društvene naučne discipline.Prevođenje sa flamanskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na flamanski

Ako je potrebno da budu izvršeni prevodi web materijala sa flamanskog jezika na srpski, svakako će sudski tumač i prevodilac primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation). Tako će uspešno prilagoditi sadržinu online prodavnica, web sajtova i softvera, odnosno internet kataloga i drugih web materijala, svim onim zahtevima koji važe u okviru konkretnog pretraživača.

Dostupna je i usluga, koja uključuje kompletnu obradu video i audio sadržaja bilo koje vrste, a kojom prilikom se uz njihov prevod omogućuje i sinhronizacija ili titlovanje. Tako klijenti na jednom mestu imaju mogućnost da dobiju kompletno obrađene serije i emisije bilo koje sadržine, odnosno reklamne poruke, filmove i sve druge što audio, što video materijale.

Trebalo bi klijent sve navedene sadržaje da na mejl pošalje, a predviđeno je da ih elektronskim putem preuzme nakon što prevodilac i sudski tumač budu izvršili njihovu profesionalnu obradu.

Dostupna je i usluga koja uključuje redakturu loše prevedenih sadržaja bilo koje vrste, a nju će izvršiti stručni korektori i lektori u skladu sa pravilima.

Kada je u pitanju prevod dokumenata sa flamanskog jezika na srpski, zainteresovani za tu uslugu moraju znati da u ovoj instituciji njih očekuje kompletna obrada svih vrsta dokumenata. Zapravo će pomenuti stručnjaci izvršiti kako prevod konkretnog materijala, tako i overu, a za koju su im data ovlašćenja. Nakon što zvanični sudski tumač bude stavio svoj pečat na preveden dokument, on će njime izneti potvrdu da je u pitanju sadržina koja je potpuno ista kao i u originalu, što znači da se dokument sme koristiti kao pravno validan.

Pored sadržine poslovne i građevinske, odnosno tenderske i medicinske, kao i tehničke dokumentacije, klijenti od ovih stručnjaka mogu dobiti kompletnu obradu pravnih akata, potom dokumenata iz domena obrazovanja i nauke, ali i svih onih koja se podnose različitim nadležnim službama, to jest izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti ma koje vrste. Naravno da će sudski tumači i prevodioci, a shodno iznetim zahtevima da prevedu i overe bilo koji dokument, pod uslovom da klijent originale dostavi na uvid, što je u skladu sa aktuelnim pravilima.

Željena dokumenta vlasnik može poslati preporučeno, a preko "Pošte Srbije" ili zadužiti određenu službu za dostavu, koja će to učiniti umesto njega, a otvorena je i mogućnost da ih u jednu od poslovnica ove institucije donese lično.

Postoje dve opcije za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a svako bira koja mu više odgovara, tako da ili dostavu vrši kurirska služba na adresu ili ih klijent lično preuzima u predstavništvu ove specijalizovane institucije. Usluga dostavljanja se mora platiti odvojeno od prevoda i overe dokumenta, a cenu isključivo u tom slučaju formira kurirska služba.

Overa Apostille pečatom, a koji je inače poznat i kao Haški ne spada u nadležnost zaposlenih u ovoj instituciji, te se samim tim očekuje od vlasnika dokumenata da potrebne informacije o navedenoj vrsti overe prethodno pribave. Potrebno je da se informišu o tome da li je Apostille pečat obavezno staviti na njihova dokumenta, uzevši u obzir da je zakonom definisano da se ta vrsta pečata ne stavlja na svaki dokument, a svakako je određeno i po kom principu se ona u konkretnom slučaju mora izvršiti. Obično se Haški pečat mora staviti neposredno pre nego što pomenuti stručnjaci počnu da ga obrađuju, ali isto tako postoji i opcija koja podrazumeva da se navedeni pečat stavlja tek nakon obrade konkretnih sadržaja od strane ovih stručnjaka.

Prevod lekarskih nalaza sa flamanskog jezika na srpski

Ne samo navedena dokumenta, nego i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije će sudski tumači i prevodioci, u slučaju da to od njih bude zahtevano i prevesti u ovoj varijanti jezika i overiti.

Dostupni su profesionalni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa flamanskog na srpski jezik, kao i već pomenutih lekarskih nalaza, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih ostalih dokumenata, koja zvanično u sastav tog tipa dokumentacije ulaze.

Pomenuli bismo i to da overa, koju u ovom slučaju ima pravo jedino zvanično ovlašćeni sudski tumač da izvrši, ima za cilj da potvrdi istovetnost prevedenog i originalnog dokumenta.

Ko god je zainteresovan da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji dobije prevedenu bilo koju vrstu dokumentacije ili, pak pojedinačni dokument, ima obavezu i da na uvid tom stručnjaku pošalje na jedan od predviđenih načina ili donese originalne sadržaje.

Svakako bi bilo dobro da klijenti pronađu informacije koje se tiču postupka nadovere, odnosno koje su vezane za stavljanje Apostille (Haški) pečata na ta dokumenta. Inače se to navodi, samo zato što zaposleni u Prevodilačkom centra Akademije Oxford nemaju pravo pomenuti pečat na bilo koji dokument da stave.

Ukoliko to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će kompletno da obrade i svaku vrstu uverenja, izjava ili potvrda, kao i saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i uopšteno rečeno, sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u skladu sa potrebama).

Klijentima ove institucije je na raspolaganju i usluga, koja uključuje prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog na srpski jezik (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak i bilo koji drugi lični dokument), a po zahtevu klijenata će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i sve one sadržaje, koji se odnose i na nauku i na obrazovanje (seminarski radovi, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i drugi materijali koji se tiču konkretnih oblasti).

Sadržinu različitih tipova dokumentacija, isto tako pomenuti stručnjaci mogu i da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a onda i da izvrše overu u skladu sa odredbama zakona.

Izuzev sadržine poslovne dokumentacije (fakture, revizorski izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga dokumenta, koja su za poslovni proces pravnog lica ili preduzetnika vezana.).

Prevodioci i sudski tumači će kompletno da obrade i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, ali i građevinske projekte i svaki drugi dokument koji se smatra delom građevinske, tehničke ili dokumentacije za tendere.

Naravno da će biti izrađen i profesionalan prevod pravnih akata sa flamanskog na srpski jezik, te se podrazumeva da klijenti mogu dobiti kompletno obrađene tekovine Evropske Unije, žalbe i licence, odnosno sudske presude, odluke i tužbe, kao i sudska rešenja, te sertifikate, ugovore i punomoćje za zastupanje, to jest svaki dokument koji je u oblast prava svrstan.

Prevođenje serija sa flamanskog na srpski jezik

U sklopu usluge, koja uključuje prevod audio i video materijala sa flamanskog jezika na srpski, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi klijentima i mogućnost da angažuju stručnjake, koji su zaduženi za titlovanje takvih sadržaja, kao i za njihovu sinhronizaciju.

Praktično govoreći, klijenti će dobiti prvo prevod serija, zabavnih i obrazovnih emisija, te dokumentarnih i igranih filmova, s tim što će prevodilac i sudski tumač po njihovom zahtevu obraditi i informativne emisije, animirane filmove i reklamne poruke, kao i crtane filmove i druge vrste audio i video materijala, a onda će se svaki pojedinac opredeliti da li želi da ih dobije sinhronizovane ili titlovane. Tako će u relativno kratkom roku on imati mogućnost da dobije sadržaje ovog tipa kompletno obrađene i spremne za dalje prezentovanje.

Naravno da zaposleni ove institucije mogu biti angažovani i u slučaju da su nekome potrebni prevodi softvera sa flamanskog jezika na srpski, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci da obrade svaki program i aplikaciju, koju pojedinac bude zahtevao i dostavio prema propisanim pravilima. Osim softvera, ovi stručnjaci mogu da obrade i onlajn prodavnice, kao i internet kataloge, ali i web sajtove, te svaki drugi sadržaj, koji se kompjutera tiče ili je vidljiv na internetu. Ono što vlasnici ovakvih materijala moraju znati, jeste da pomenuti stručnjaci kad god je to potrebno i u skladu sa vrstama sadržaja, primenjuju alate neophodne za njihovu optimizaciju. Naime, smernice SEO (Search Engine Optimisation) se moraju primenjivati, kako bi se njihova sadržina uskladila sa pravilima web pretrage, a što će direktno dovesti do toga da obrađeni materijali budu uočljivi već na prvoj strani pretrage za prethodno definisane reči i izraze, koje klijenti ukucavaju u pretragu.

Pored ostalih sadržaja, zainteresovani imaju mogućnost i da u okviru svake poslovnice ove institucije angažuju stručnjake, koji će izvršiti prevođenje naučnih i popularnih tekstova sa flamanskog jezika na srpski. Obavezni smo da napomenemo da tema kojom se ti sadržaji bave može da bude vezana za različite naučne discipline. Uopšteno govoreći, sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno obrađuju i sadržaje iz oblasti turizma, ekonomije i politike, kao i medicine i farmacije, ali i one koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija, obrazovanja i bankarstva, te građevinske industrije, sociologije i menadžmenta, kao i komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine i marketinga, te psihologije i filozofije, to jest svake društvene ili prirodne naučne discipline.

Prevod PR tekstova sa flamanskog jezika na srpski

Sadržinu različitih marketinških materijala, pa samim tim i PR tekstova, će profesionalni prevodioci i sudski tumači, a u slučaju da pojedinac od njih zahteva prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i u potpunosti tom prilikom ispoštovati pravila, koja podrazumeva oblast marketinga. Svakako mogu da budu izvršeni prevodi flajera i reklamnih letaka sa flamanskog na srpski jezik, ali i plakata, kataloga i vizit kartica, odnosno brošura i svih ostalih materijala, koji se koriste kako bi određena kompanija, usluga, događaj ili proizvod bio na najbolji mogući način prezentovani.

Svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored već navedenih stručnjaka zapošljava i korektore, ali i lektore. Sve to podrazumeva da zainteresovani imaju mogućnost njih da zaduže, kako bi profesionalno izvršili redakturu, a za one materijale, koji u toj varijanti jezika nisu pravilno prevedeni.

Prilikom organizacije manifestacije bilo kog tipa, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše tako simultani i konsekutivni prevod sa flamanskog na srpski jezik, tako isto i takozvani prevod uz pomoć šapata. Inače, u sklopu pomenute institucije se zainteresovanima nudi i mogućnost da po naročito povoljnim uslovima iznajme profesionalnu opremu za simultano prevođenje. Kako su zaposleni ove institucije osposobljeni za primenu svih pomenutih usluga usmenog prevda, a precizno je navedeno u kom slučaju je potrebno da se svaka od njih koristi, to će prvo biti izvršeno analiziranje podataka o samom događaju. Zato se i zahteva od klijenata da dostave kako informacije o mestu na kome je planirano da on bude održan, isto tako i o broju lica, koja bi trebalo da učestvuju, te naravno o trajanju celokupne manifestacije. Svi ti podaci će biti uzeti u obzir i na osnovu njih će biti kreirana zvanična ponuda, te će sasvim sigurno biti izabrana ona vrsta usluge, koja bi trebalo na najbolji način da ispuni zahteve učesnika i očekivanja organizatora.

Po zahtevu zainteresovanih se vrši i prevod udžbenika sa flamanskog na srpski jezik, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika da obrade i prozna, ali i poetska književna dela, a bez obzira koliko su obimna i kompleksna.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje