Prevod sa flamanskog na makedonski jezik

Prevod sa flamanskog na makedonski jezik

Shodno iznetim zahtevima, članovi stručnog tima brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše i direktno prevođenje sa flamanskog jezika na makedonski. Konkretna usluga je zainteresovanima na raspolaganju u obe varijante, što znači da će prevodilac i sudski tumač osim obrade bilo kog materijala pisanim putem, pružiti i uslugu usmenog prevoda za bilo koju vrstu manifestacije.

Ističemo da su oni specijalizovani i za primenu pravila kako prevoda uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i konsekutivnog i simultanog, pa se konačna ponuda definiše na osnovu informacija koje klijent bude ostavio, a vezano za organizaciju samog događaja. Uz ovu uslugu, dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima.

Sve vrste tekstova, nevezano za to da li su u pitanju popularni ili naučni, ali i književna dela i novinske članke, odnosno časopise i udžbenike će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata da obrade u datoj varijanti jezika.Prevođenje sa flamanskog na makedonski
Prevođenje sa makedosnkog na flamanski

Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi softvera sa flamanskog jezika na makedonski, odnosno stručna obrada svih programa i aplikacija. Isto tako oni mogu da prevedu i internet prodavnice, ali i kataloge i sajtove, kao i ostale online materijale, koje će obraditi uz poštovanje pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Stručnjaci čija specijalnost jeste pružanje usluga korekture i lekture su u predstavništvu ove institucije, u svakom gradu takođe zaposleni, tako da klijente očekuje i usluga poznata kao redaktura, koja je vrlo značajna za obradu sadržaja već prevedenih u pomenutoj varijanti jezika, ali u kojima ima propusta.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi i video i audio materijale (emisije svih vrsta, reklamne poruke, dokumentarni, igrani, animirani crtani filmovi, serije i ostali), a ova institucija u ponudi ima i usluge njihovog sinhronizovanja, odnosno titlovanja.Može da bude izvršen i profesionalan prevod reklamnih materijala sa flamanskog jezika na makedonski, a što osim plakata, kataloga i vizit kartica uključuje i stručnu obradu PR tekstova, zatim reklamnih letaka, kao i brošura i flajera, odnosno bilo kog materijala koji se koristi ako je potrebno reklamirati ili neki proizvod, događaj i uslugu ili rad određene firme.

Pravilo je da klijent, koji je zainteresovan za prevod svih navedenih sadržaja u pomenutoj varijanti jezika izvrši dostavljanje konkretnih materijala na mejl adresu i to najbližeg predstavništva ove institucije, s tim što to može učiniti i na drugačiji način, a o čemu će mu dodatne informacije biti dostupne direktno u poslovnici.

Princip koji se primenjuje prilikom preuzimanja kompletno obrađenih sadržaja ove vrste je istovetan, što znači da nakon što sudski tumači i prevodioci, odnosno članovi tima konkretne poslovnice ove institucije izvrše obradu dostavljenih materijala te vrste, klijenti ih isto dobijaju elektronski.

A kada je u pitanju direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na makedonski, budući da je obaveza svakog klijenta da priloži i originale, postupak i dostavljanja i preuzimanja se razlikuje.

Naime, osim slanja preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i preko kurirske službe, dozvoljeno je i da originalna dokumenta njihov lasnik donese lično u najbliže predstavništvo ove institucije.

Trebalo bi svako da odabere da li će izvršiti lično preuzimanje prevedenih i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overenih dokumenata ili će se odlučiti za drugu opciju, koja podrazumeva da će sadržaje dobiti isporukom preko kurirske službe, a na onu adresu koju bude lično naveo. Moraju biti obavešteni svi, koji su zainteresovani za takav vid dostave kompletno obrađenih dokumenata, da ta usluga podleže dodatnoj naplati i da cenu ima pravo da oformi samo služba za dostavu, te će klijent plaćanje izvršiti u momentu preuzimanja.

Napominjemo da se mogu izvršiti kako prevodi ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na makedonski, tako isto i svih onih koja ulaze u sastav bilo građevinske i poslovne, bilo tehničke, medicinske ili tenderske dokumentacije.

Takođe će se pobrinuti prevodilac i sudski tumač da obrade bilo koji dokument, koji bi kasnije trebalo klijent u skladu sa pravilima da dostavi nekoj nadležnoj instituciji, a što podrazumeva direktno prevođenje izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja sa flamanskog jezika na makedonski.

Naravno da će oni prevesti i overiti sve vrste pravnih akata, odnosno dokumenta koja se tiču sudstva ili su vezana za oblast prava, ali i one sadržaje koji se odnose na oblasti nauke ili obrazovanja, te bilo koji drugi dokument, uz uslov da klijent ispoštuje u potpunosti proceduru koja uključuje obavezu dostavljanja originalnih sadržaja na uvid ovlašćenom sudskom tumaču.

Da pojednostavimo, overa se vrši samo za dokumenta koja su prevedena i za koja se ovlašćeno lice uveri da su ista kao i originali. Naravno da ako bude bilo odstupanja, mora biti izvršena usluga redakture, a što se neretko događa kada klijent samo dostavi prethodno prevedena dokumenta na overu.

S obzirom na to da je zakonom propisana obaveza stavljanja Haškog pečata na tačno definisana dokumenta, a da pomenuti stručnjaci ne spadaju u grupu lica, kojima su data potrebna ovlašćenja za stavljanje takozvanog Apostille pečata kako ga još nazivaju, zainteeresovani za obradu takvih sadržaje se moraju samostalno o svemu pomenutom raspitati. Ističemo da je tačno definisano da li se Apostille pečat na određeni dokument stavlja pre nego što pomenuti stručnjaci budu počeli da ga obrađuju, a na neka tek pošto završe sa prevodom i overom, pa su sve te informacije od izuzetnog značaja za celokupan postupak obrade konkretnih dokumenata.

U slučaju da je nekom klijentu potreban kompletno obrađen dokument u izuzetno kratkom vremenskom periodu, može biti izvršen takozvani hitan prevod sa flamanskog jezika na makedonski. Uzevši u obzir da profesionalni sudski tumači i prevodioci u tom slučaju imaju na raspolaganju vrlo malo vremena za kompletnu obradu dokumenta, trebalo bi da klijent najpre izvrši slanje sadržaja na mejl, a u najkraćem mogućem roku posle toga da dostavi i originale na uvid.

Prevodi PR tekstova sa flamanskog na makedonski jezik

Upravo će fokus obrade ove vrste marketinških materijala biti stavljen na profesionalni prevod poruke, koja je namenjena izvornim govornicima makedonskog jezika, a koju će svakako sudski tumač i prevodilac primarno da oblikuju prema pravilima tog jezika, te će naravno poštovati maksimalno i pravila prevodilačke struke.

A izuzev PR tekstova, može biti izvršen i direktan prevod reklamnih kataloga i flajera sa flamanskog jezika na makedonski, ali i vizit kartica, reklamnih letaka i brošura, kao i sadržine plakata, kao i mnogih drugih marketinških materijala.

Književna dela koja su svrstana kako u poeziju, tako isto i u prozu će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford da obrade, a ako to klijenti budu zahtevali. Vrše se i direktni prevodi ilustrovanih časopisa sa flamanskog jezika na makedonski, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahtev i svih onih klijenata, kojima su prevodi u datoj varijanti jezika potrebni kako za stručne časopise, tako isto i za dečije, ali i bilo koje druge. Naravno da oni mogu prevesti i članke iz novina, kojom god tematikom da se bave, a po potrebi će i udžbenike obraditi u toj jezičkoj kombinaciji.

Bude li bilo potrebno da ovi stručnjaci izvrše uslugu usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, zainteresovani će morati da dostave sve neophodne informacije o samom događaju, jer upravo na osnovu njih može biti odlučeno koja vrsta usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjena. Da naglasimo i to da prevodioci i sudski tumači mogu u datoj kombinaciji jezika da izvrše najpre simultani prevod, a onda i konsekutivni, s tim što su oni specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na makedonski. Ako za neki događaj ovi stručnjaci budu predvideli primenu simultanog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika, klijentima će biti ponuđena i ona usluga, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i koja je dostupna po pristupačnim cenama, a u svakom predstavništvu navedene institucije. Ističemo da svaki klijent mora dostaviti obavezno podatke o tačnoj lokaciji, na kojoj bi određena manifestacija trebalo da bude održana, ali se zahteva da obavesti ove stručnjake i o broju osoba koje će biti prisutne i o tome koliko bi sati, odnosno dana taj događaj trebalo da traje.

Prevod saglasnosti za zastupanje sa flamanskog na makedonski jezik

Prilikom obrade dokumenata će sudski tumači i prevodioci izvršiti kako prevod tog, ali i svakog drugog dokumenta, tako isto i overu, koja je sa zakonom usklađena.

Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci sa flamanskog jezika na makedonski, ali će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju i generalno govoreći, sve ostale vrste što saglasnosti i potvrda, što izjava i uverenja, odnosno dokumenta koja se podnose nadležnim službama po potrebi.

Prema slovu zakona, svaki dokument koji se prevodi u toj varijanti jezika mora biti i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A taj stručnjak overu vrši tek kada se lično uveri da je sadržina bilo kog prevedenog dokumenta ista kao i u njegovom originalu. Stoga je važno da klijent priloži originalna dokumenta njemu na uvid.

Napominjemo da svaki klijent treba neophodne informacije o takozvanoj nadoveri, odnosno o obavezi stavljanja Apostille (Haškog) pečata na dokumenta, da pribavi pre nego što sadržaje dostavi na obradu ovim stručnjacima, zato što nije u njihovoj nadležnosti i ta overa.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, a u slučaju da bilo koji pojedinac to zahteva, u navedenoj kombinaciji jezika izraditi prevod i za svaki lični dokument. Osim izvoda iz matične knjige rođenih, vozačke i saobraćajne dozvole, te uverenja o državljanstvu i dozvole za boravak, može biti izvršeno i direktno prevođenje izvoda iz matične knjige venčanih sa flamanskog jezika na makedonski, ali i kompletna obrada pasoša, radne dozvole i lične karte, te izvoda iz matične knjige umrlih, zatim potvrde o prebivalištu i svih ostalih ličnih dokumenata.

Istakli bismo i podatak da su zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani i za profesionalan prevod medicinske dokumentacije u navedenoj kombinaciji jezika, tako da će po zahtevu klijenata kompletno da obrade kako lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako isto i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki dokument, koji se zvanično tretira kao sastavni deo medicinske dokumentacije.

U skladu sa iznetim zahtevima će prevodioci i sudski tumači pristupiti obradi kako onih dokumenata i ostalih materijala, koji su vezani za oblast nauke, tako isto i svih sadržaja koji se tiču obrazovanja. Uz to što će klijenti dobiti kompletno obrađene naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, po njihovom zahtevu može da bude izvršen i prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa flamanskog jezika na makedonski, a po potrebi će ovi stručnjaci obraditi i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarske radove i prepis ocena, kao i diplomske radove i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i ostala dokumenta koje se odnose na neku od pomenutih oblasti.

Sva ona dokumenta, koja su svrstana bilo u tendersku ili tehničku, bilo u građevinsku dokumentaciju će prema zahtevima da budu prevedena u datoj jezičkoj kombinaciji, a odmah posle toga će pomenuti stručnjaci njihovu overu u skladu sa aktuelnim pravilima da izvrše. Izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, oni će kompletno obraditi i građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda, odnosno uputstvo za rukovanje i još mnogo dokumenata, koja se delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija smatraju.

Isto tako će zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije izvršiti prevođenje poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na makedonski (godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i ostala), a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u skladu sa važećim propisima obraditi i sve vrste pravnih akata (ugovori, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, presude, licence, sudske odluke i bilo koji drugi dokument koji je vezan za pravo ili sudstvo).

Prevođenje dečijih emisija sa flamanskog jezika na makedonski

Kako radijske, tako isto i emisije namenjene mališanima, a predviđene za televizijsko emitovanje će prevodilac i sudski tumač po zahtevu da profesionalno prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako će po potrebi biti izvršeni direktni prevodi zabavnih i informativnih emisija sa flamanskog na makedonski jezik, odnosno animiranih i crtanih filmova, ali i reklamnih poruka, te igranih filmova, potom serija, dokumentarnih filmova i svih ostalih i audio i video sadržaja. S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava mnoge stručnjake, pa tako i one koji vrše usluge titlovanja i sinhronizovanja svih ovih materijala, to klijenti mogu u okviru same poslovnice da dobiju njihovu kompletnu obradu, odnosno da pomenute sadržaje u relativno kratkom roku prikazuju potencijalnim gledaocima, kao i slušaocima.

A izuzev njih, tim svake poslovnice pomenute institucije čine i korektori, odnosno profesionalni lektori, koji će na zahtev klijenata da izvrše redakturu i to za bilo koju vrstu sadržaja. Napominjemo da se usluge kako lekture, tako isto i korekture materijala moraju primeniti ako se u njima, odnosno u njihovim prevodima nalaze greške, koje će pomenuti stručnjaci u skladu sa važećim pravilima najpre makedonskog jezika i prevodilačke struke ispraviti, pa će ih tom prilikom uskladiti i sa originalnim materijalima.

Što se tiče obrade tekstualnih sadržaja, trebalo bi naglasiti da sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji i naučne i popularne tekstove. Naravno da se njihova tema može ticati bilo koje naučne discipline, a uz to što može biti izvršen prevod tekstova iz oblasti marketinga, komunikologije i menadžmenta sa flamanskog na makedonski jezik, mogu biti obrađeni i ekonomski, filozofski i politički, ali i medicinski, pravni i turistički tekstovi, s tim da će se ovi stručnjaci pobrinuti da prevedu i tekstualne sadržaje, a čija tema je usmerena na oblasti finansija, sociologije, obrazovanja i bankarstva, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i informacionih tehnologija, farmacije i građevinske industrije, te uopšteno govoreći, svake naučne discipline, koja je svrstana bilo u prirodne, bilo u društvene nauke.

Svakako se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno ostvariti zahteve svih onih klijenata, kojima je potrebno direktno prevođenje online sadržaja sa flamanskog na makedonski jezik. Misli se pod tim kako na web sajtove i aplikacije, tako isto i na onlajn prodavnice, potom programe i internet kataloge, odnosno uopšteno rečeno na sve sadržaje koji se tiču kompjutera ili se mogu naći na internetu. Uz implementaciju alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation) će oni izvršiti njihovu obradu, što znači da će klijentima omogućiti kako uslugu njihovog prevoda, tako isto i uslugu optimizovanja, koja će svoj najznačajniji uticaj pokazati kada se posmatra pozicioniranost tih materijala u opštoj pretrazi. Da pojednostavimo, samo sadržaji koji su prevedeni i u skladu sa aktuelnim pravilima optimizovani se mogu pronaći na prvoj strani pretrage, pa će tako i ovi materijali poboljšati mesto koje su ranije zauzimali.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje