Prevod sa flamanskog na ruski jezik

Prevodi sa flamanskog na ruski jezik

Izuzev usluge koja se odnosi na usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, svaki klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford može da dobije i profesionalno prevođenje sa flamanskog jezika na ruski za sve sadržaje u pisanoj formi.

Kako su i prevodilac i sudski tumač u svakom predstavništvu te institucije zaposleni, zainteresovanima je na raspolaganju i overa sudskog tumača za svaki prethodno prevedeni dokument ili za sadržinu određene dokumentacije.

Uslov za izvršenje pomenute vrste overe jeste da klijent na uvid priloži originalna dokumenta, a da bi ih sudski tumač uporedio sa prevedenim sadržajima kada bude vršio overu.Prevođenje sa flamanskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na flamanski

Pored kompletne obrade medicinske i građevinske dokumentacije, prevodilac i sudski tumač ostvaruju zahteve klijenata i vezano za direktan prevod tenderske, poslovne i tehničke dokumentacije u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Naravno da oni mogu i sva ona dokumenta, a koja zahtevaju određene nadležne službe od svojih klijenata da prevedu u ovoj varijanti jezika. Ne samo da će biti izvršeni prevodi izjava i potvrda sa flamanskog jezika na ruski, nego se podrazumeva da će ovi stručnjaci kompletno da obrade i bilo koju vrstu saglasnosti, odnosno uverenja.

Sem toga, specijalizovani su i za kompletnu obradu bilo kog pravnog akta, te se podrazumeva da će shodno zahtevima klijenata oni da prevedu u ovoj varijanti jezika, a nakon toga i da primene pravila vezano za overu kako sve sadržaje iz oblasti nauke, tako i sva ona dokumenta, ali i bilo koje druge materijale, koji se na obrazovanje odnose.Već smo naglasili da klijent mora dostaviti i originalna dokumenta, budući da će pomenuti stručnjaci njih upoređivati sa originalima, a kako bi se lično uverili da ne postoje odstupanja između njih.

Zato moramo naglasiti da konkretna institucija nudi mogućnost zainteresovanima i da angažuju korektore i lektore, ako je potrebno ispraviti određene greške u prevedenim dokumentima ili bilo kojoj drugoj vrsti sadržaja. Napominjemo da zaposleni ove institucije mogu da izvrše i samo overu, a ukoliko naiđu na neka odstupanja izmedju originalnih i prevedenih dokumenata, klijentima će to svakako biti napomenuto, tako da će moći redakturu tih sadržaja da dobiju u okviru konkretnog predstavništva, posle čega će biti pristupljeno overi.

Ne samo da mogu originalna dokumenta doneti lično, već ih zainteresovani mogu poslati ili preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom i to putem "Pošte Srbije".

Nakon što sudski tumači i prevodioci budu izradili prevod dokumenata sa flamanskog jezika na ruski, te overu, klijenti će moći da dođu u prostorije odabrane poslanice i preuzmu ih lično. Naravno da im kurirska služba kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste može dostaviti i na određenu adresu, uz napomenu da se ta usluga naplaćuje upravo po cenovniku konkretne službe, uzevši u obzir da u cenu obrade dokumenata ona nije uračunata.

Naglašavamo da aktuelni zakon navodi obavezu stavljanja Apostille pečata na neka dokumenta, a za koja se prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji izrađuje. A kako zaposleni ove institucije nisu zaduženi za postupak overe Haškim pečatom, što jeste njegov drugačiji naziv, to je obaveza svakog klijenta da navedene podatke dobije neposredno pre nego što sadržaje pošalje tim stručnjacima na obradu. Moramo naglasiti da se nadovera, odnosno postupak stavljanja tog pečata na dokumenta vrši u specijalnim službama osnovnih sudova naše zemlje, što znači da klijenti treba upravo zaposlenima te institucije da se obrate i zatraže sve relevantne informacije. Pod tim mislimo na činjenicu da moraju pitati da li se Apostille pečat na njihova dokumenta stavlja i u skladu sa kojim pravilima, odnosno da li on mora biti stavljen pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu na propisan način da ga obrađuju ili pošto oni to budu završili.

Ukoliko su nekome potrebni hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na ruski, ima pravo da kasnije priloži na uvid pomenutom stručnjaku originale, a svakako je potrebno u što kraćem roku da konkretne sadržaje pošalje i to elektronskim putem.

Da ne bude zabune, članovi tima svake poslovnice ove institucije obrađuju i mnoge druge sadržaje u pisanom obliku, ali isto tako mogu izvršiti i usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Zapravo oni mogu da primene pravila kako konsekutivnog prevoda, tako i šapatnog, odnosno simultanog, što znači da će bilo koja vrsta događaja, a bez obzira na broj učesnika i trajanje, odnosno karakteristike prostora u kome će biti održan, moći da bude pokriven najboljom mogućom vrstom usmenog prevoda. Da pojasnimo, sudski tumač i prevodilac mogu da primene bilo koju vrstu ove usluge, a definisaće ponudu upravo na osnovu navedenih informacija o organizaciji same manifestacije, što su svakako podaci koje će svakako klijenti morati u najkraćem mogućem roku i da dostavi. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je još jedna usluga, koja je svakom klijentu konkretne institucije na raspolaganju. Napominjemo da je u pitanju oprema najnovije generacije, a da su cene u potpunosti prilagođene tržištu i smatraju se trenutno najpovoljnijim na teritoriji naše zemlje.

Svakako da će ovi stručnjaci, po zahtevu klijenata da izvrše i direktno prevođenje PR tekstova sa flamanskog jezika na ruski, ali i svih ostalih marketinških materijala (plakati, brošure, vizit kartice, flajeri, katalozi i ostali), a osim toga će u datoj kombinaciji jezika prevesti i novinske članke, potom stručne i popularne tekstove i to različite tematike, ali i udžbenike.

Moramo pomenuti i to da će u svakoj poslovnici ove institucije klijenti moći da zaduže zaposlene, ukoliko su im prevodi u toj varijanti jezika potrebni ili za romane, odnosno za dela beletristike ili za neko drugo prozno književno delo, s tim što se podrazumeva da oni mogu po potrebi da prevedu i pesme, kaoi svako drugo delo koje se smatra poetskim, a po potrebi će obraditi i stručne, dečije i ilustrovane, kaoi sve ostale vrste časopisa.

Zainteresovani za obradu konkretnih materijala imaju pravo da ih pomenutim stručnjacima pošalju elektronski, odnosno na zvaničnu mejl adresu. Budući da nije neophodno originale njima na uvid da prilože, to podrazumeva da je ovo najjednostavniji i najbrži način ne samo za dostavljanje sadržaja, nego i za njihovo preuzimanje. Pod uslovom da nekom klijentu ne odgovara takav način, ima pravo da se obrati nadležnima u poslovnicama ove institucije, a kako bi dobio informacije o ostalim načinima za dostavljanje, odnosno preuzimanje sadržaja, koji su dostupni.

Bitno je da naglasimo i to da su profesionalni titleri zaposleni u svakoj poslovnici konkretne institucije, što znači da svaki klijent ima mogućnost da dobije kako prevedene audio i video materijale bilo koje vrste, tako isto i titlovane. Osim njih, tu su i stručnjaci koji će izvršiti sinhronizaciju kako serija i informativnih, odnosno dečijih i obrazovnih, ali i emisija zabavnog karaktera, tako isto i dokumentarnih filmova, te crtanih i igranih, kao i animirani, odnosno reklamnih poruka i ostalih materijala tog tipa.

S obzirom na to da je za prevod online sadržaja sa flamanskog jezika na ruski izuzetno značajna i uloga optimizacije, a da prevodilac i sudski tumač znaju kako se pravilno implementiraju alati SEO (Search Engine Optimisation), to svakako znači da će oni prilikom profesionalne obrade ne samo veb sajtova, nego i internet kataloga, odnosno online prodavnica i uopšteno rečeno svih ostalih sadržaja, koji su vidljivi na internetu, primeniti i pravila optimizovanja. Ustvari će sve te materijale i njihovu sadržinu uskladiti sa zahtevima pregledača, čime će značajno pozitivno uticati na njihovo pozicioniranje u polju pretrage, a za tačno definisane izraze, odnosno za ključne reči. Sem pomenutih sadržaja, ovi stručnjaci mogu ostvariti u potpunosti profesionalno i zahteve pojedinaca, a vezano za direktno prevođenje softvera u ovoj varijanti jezika, uzevši u obzir da shodno njihovim zahtevima i potrebama oni obrađuju i svaki program ili aplikaciju.

Prevodi pasoša sa flamanskog na ruski jezik

Osnovni uslov koji mora neizostavno da bude ostvaren, a da bi klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na ruski, ali i bilo kojih drugih, imali pravo njima da se služe bez ikakve bojazni, jeste da bude izvršena i overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Prema tom principu funkcioniše upravo obrada dokumenata u više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a podrazumeva se da sudski tumači i prevodioci osim ličnih, mogu da obrade i svaki drugi dokument po zahtevu klijenata.

Međutim, da bi celokupan postupak obrade različitih dokumenata bio ispoštovan, vlasnici konkretnih sadržaja njihove originale moraju na uvid ovim stručnjacima da dostave.

Inače zakon navodi i obavezu izvršenja takozvane nadovere, a kada je potrebno na određena dokumenta staviti poseban tip pečata, poznat kako pod nazivom Haški, tako isto i kaoApostille. Samim tim što stručnjaci koji su zaposleni u okviru navedene institucije nemaju adekvatnu dozvolu za izvršenje tog postupka, klijentima se zvanično preporučuje da kontaktiraju zaposlene u osnovnim sudovima naše zemlje, koji jedini imaju pravo tu vrstu overe da izvrše. Važno je da pitaju i da li je stavljanje Haškog pečata na ta dokumenta obavezno i na koji tačno način se konkretna vrsta overe mora izvršiti.

A pored pasoša, ovi stručnjaci mogu i svaki drugi lični dokument kompletno, odnosno prema navedenim pravilima da obrade. Sve to znači da klijenti mogu njih da zaduže, kako bi izradili prevod i overu za venčani list, odnosno umrlicu i krštenicu, to jest za izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih. Isto tako oni mogu da prevedu i overe saobraćajnu i radnu, te dozvolu za boravak i vozačku, kao i ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, to jest bilo koji drugi lični dokument, a za koji klijent bude zahtevao obradu u toj jezičkoj kombinaciji.

Zainteresovanima je na raspolaganju isto tako i direktan prevod pravnih akata sa flamanskog jezika na ruski (ugovori, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i ostale sudske presude, sudske žalbe, licence, punomoćja za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja i sva ostala dokumenta koja se na sudstvo i pravo odnose), te će naravno prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika prema važećim pravilima da obrade i bilo koju vrstu sadržaja, koja se tiče kako oblasti obrazovanja, tako i nauke (svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi i ostala dokumenta iz tih oblasti).

A na osnovu zahteva koje navede bilo koji klijent ove institucije će zaposleni u odabranom predstavništvu ne samo prevesti sadržinu različitih tipova dokumentacija, nego i izvršiti njihovu overu, a za koju su im data adekvatna ovlašćenja.

Podrazumeva se da će biti izrađeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na ruski (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze), a sudski tumač i prevodilac u skladu sa pravilima obrađuju i celokupnu sadržinu kako dokumentacije za tendere i građevinske, tako isto i tehničke, odnosno medicinske (građevinski projekti, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta, a koja su u skladu sa važećim pravilima u konkretni tip dokumentacije svrstana).

Sva ona dokumenta, koja različite nadležne institucije mogu od klijenata da zahtevaju će, isto tako prevodioci i sudski tumači u pomenutoj varijanti jezika ne samo da prevedu, već i da izvrše overu prethodno prevedenih sadržaja tog tipa. Tako će klijenti osim kompletno obrađenog uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, dobiti i direktan prevod saglasnosti za zastupanje sa flamanskog jezika na ruski, ali i potvrde o visini primanja, potom potvrde o stanju računa u banci, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i svakog drugog dokumenta, koji će nakon toga vlasnik određenoj nadležnoj instituciji da preda.

Prevođenje televizijskih i radijskih emisija sa flamanskog na ruski jezik

Jasno je da klijenti mogu emisije bilo koje sadržine da dobiju profesionalno prevedene u ovoj varijanti jezika, ali naročito mora biti istaknuta informacija da Prevodilački centar Akademije Oxford, u svim poslovnicama koje se nalaze širom Srbije omogućuje zainteresovanima i da angažuju stručnjake, kako bi izvršili sinhronizaciju i tih i ostalih video i audio materijala, odnosno njihovo titlovanje. U ponudi su i direktni prevodi filmova sa flamanskog jezika na ruski, a što se odnosi kako na igrane i crtane, tako isto i na dokumentarne, ali i animirane, te se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač na zahtev pojedinaca obraditi i reklamne poruke, kao i serije i bilo koju nepomenutu vrstu audio ili video sadržaja.

Moramo napomenuti i to da ova institucija zapošljava stručnjake, koji su isključivo osposobljeni za primenu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, te da im nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko ta vrsta navedene usluge ispunjava zahteve učesnika određene manifestacije. Da bi sudski tumači i prevodioci primenili baš onu vrstu usmenog prevoda, koja će u potpunosti ostvariti očekivanja kako organizatora, tako i svakog učesnika, zainteresovano lice mora podatke o samoj manifestaciji da dostavi, odnosno o njenoj organizaciji. Kada bude izvršena analiza informacija o trajanju događaja, odnosno o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju i svakako o mestu njegovog održavanja, biće odlučeno i da li pomenuti stručnjaci treba da primene konsekutivni prevod sa flamanskog jezika na ruski ili je ipak, bolja varijanta da tom prilikom bude primenjeno prevođenje uz pomoć šapata, odnosno simultano.

Potrebno je da naglasimo i to da zainteresovani za prevod stručnih tekstova u ovoj varijanti jezika, ali i onih popularnih ne treba da brinu, ako se radi o nešto kompleksnijim sadržajima, odnosno ukoliko je njihova tematika neuobičajena. Stvar je u tome da sudski tumač i prevodilac iza sebe imaju adekvatno radno iskustvo, što znači da mogu odgovoriti zahtevima vezano kako za direktno prevođenje ekonomskih tekstova sa flamanskog jezika na ruski, tako isto i onih koji se odnose bilo na oblasti politike, bankarstva ili prava, odnosno finansija. Kada bude bilo potrebno, ovi stručnjaci će u pomenutoj varijanti jezika da prevedu i filozofske, potom turističke i tekstove iz oblasti sociologije i ekologije i zaštite životne sredine, ali i one koji spadaju u domen komunikologije, građevinske industrije i nauke, te medicine, menadžmenta i marketinga, potom farmacije i informacionih tehnologija, to jest svake druge prirodne ili društvene naučne discipline.

Prevod web sajtova sa flamanskog jezika na ruski

Kada obrađuju pomenute sadržaje, prevodioci i sudski tumači se trude i da ih optimizuju, odnosno da primene pravila SEO (Search Engine Optimisation), a na taj način će oni biti usklađeni maksimalno sa pravilima pretrage, što će sasvim sigurno da utiče pozitivno na mesto koje u okviru konkretnog pretraživača zauzima konkretni sajt. Svakako oni mogu da izvrše i direktno prevođenje online kataloga i internet prodavnica sa flamanskog na ruski jezik, te se podrazumeva da će obraditi softver po zahtevu klijenata, a u kom slučaju će prevesti bilo koju aplikaciju ili program.

Budući da su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i lektori i korektori zaposleni, a da oni pružaju uslugu redakture zainteresovanima, to podrazumeva da će svaki nekvalitetno preveden materijal biti u skladu sa pravilima korekture, odnosno lekture obrađen. Da pojasnimo, ovi stručnjaci će prvo da izvrše analizu prethodno prevedenih sadržaja, a kako bi pronašli sve propuste koji su prethodno načinjeni i da bi mogli da ih usklade i sa pravilima ruskog jezika, odnosno prevođenja, ali i sa njihovim originalima.

Naravno da mogu biti izvršeni i profesionalni prevodi knjiga sa flamanskog na ruski jezik, gde se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac obraditi kako udžbenike i to bilo koje obimnosti, tematike i složenosti, tako i prozna, odnosno poetska književna dela.

A bude li bilo potrebno, prevešće i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, ali i članke iz novina, a njihova tematika se može odnositi na bilo koju oblast.

Kada je u pitanju obrada materijala iz domena marketinga, potrebno je istaći da prevodilac i sudski tumač znaju kako ta oblast funkcioniše i uopšteno šta se smatra pod pojmom dobar marketing. Sva ta znanja će oni implementirati, kada budu vršili profesionalan prevod plakata, brošura i kataloga sa flamanskog na ruski jezik, ali i PR tekstova, potom reklamnih letaka, vizit kartica i flajera, odnosno svih ostalih materijala, koji se koriste kada je potrebno prezentovati određenu uslugu, događaj ili proizvod, te poslovanje bilo koje firme. Jednostavnije govoreći, oni će poruku namenjenu potencijalnim klijentima, a što su u ovom slučaju izvorni govornici i korisnici ruskog jezika, svakako primarno oblikovati da ona bude lako razumljiva, čime će biti ostvaren glavni cilj obrade takvih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje