Prevod sa flamanskog na italijanski jezik

Prevod sa flamanskog jezika na italijanski

Sve vrste materijala mogu da budu profesionalno prevedene u ovoj varijanti jezika, s tim što se mora naglasiti da prevodilac i sudski tumač vrše kompletnu obradu svih tipova dokumentacija, ali po zahtevu mogu da prevedu i overe i svaki dokument pojedinačno.

Svakako su u ponudi direktni prevodi ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na italijanski, a podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu prevesti i overiti kako sadržinu poslovne i građevinske, odnosno tehničke i medicinske, tako i dokumentacije za tendere, te će po potrebi kompletno obraditi i sve tipove pravnih akata.

U skladu sa iznetim zahtevima, oni prevode u datoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga vrše i overu kako za diplomu i dodatak diplomi, odnosno naučne patente i radove, tako isto i za sva ostala dokumenta, to jest materijale koji se tiču bilo oblasti obrazovanja, bilo nauke.Prevođenje sa flamanskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na flamanski

Različite tipove uverenja, poput na primer uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, ali i sve vrste saglasnosti, potvrda i izjava, to jest sva dokumenta koja klijent treba, u skladu sa potrebama da preda nekoj nadležnoj instituciji će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj kombinaciji jezika ne samo da profesionalno prevedu, nego i da overe i to na osnovu ovlašćenja koja poseduju.

Pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača se stavlja isključivo na dokumenta, za koja se prethodno utvrdi da su iste sadržine kao i originali, što znači da svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na italijanski, originale tom stručnjaku na uvid mora da dostavi.

Njih će doneti u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, poslati preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom.Svakako da preuzimanje može biti lično izvršeno u predstavništvu navedene institucije, s tim što je na raspolaganju zainteresovanima i opcija da služba za dostavu isporuči na željenu adresu kompletno obrađena dokumenta. Prema cenovniku kurirske službe će ta usluga direktno od klijenta biti naplaćena, uzevši u obzir da u cenu obrade dokumenata ona nije uračunata.

Napomenuli bismo i to da nije u nadležnosti ovih stručnjaka postupak nadovere, a kojom prilikom se na tačno određena dokumenta mora staviti pečat poznat kako pod nazivom Haški, tako i kao Apostille. Savetuje se svakom ko je za obradu bilo kog dokumenta ili celokupne dokumentacije zainteresovan da se informiše o tom postupku, a u okviru institucije Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se ona nalazi, što su posebna odeljenja osnovnih sudova. Budu li tom prilikom saznali da se Apostille pečat mora na njihova dokumenta staviti, bitno je da dobiju precizne informacije o tome kada tačno se navedeni pečat na njih stavlja, jer u većini slučajeva to nadležni moraju da učine ili na kraju celokupnog postupka, odnosno posle prevoda i overe sudskog tumača ili na samom početku.

Redaktura je još jedna usluga, koja je obezbeđena klijentima ove institucije, a primenjuje se na sadržaje koji jesu prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali u njima ima grešaka koje lektori i korektori moraju da isprave.

Isto tako može da bude izvršen i direktan prevod tekstova sa flamanskog jezika na italijanski, s tim da se njihova sadržina može odnositi na svaku granu prirodnih ili društvenih nauka.

Takođe će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i članke iz novina, udžbenike i dela književnosti, kao i časopise i marketinške materijale (PR tekstovi, reklamni flajeri, vizit kartice, plakati, brošure i mnogi drugi sadržaji koji se koriste prilikom reklamiranja).

Uzevši u obzir da su profesionalni titleri zaposleni u svakoj poslovnici navedene institucije, kao i stručnjaci osposobljeni za sinhronizaciju video i audio materijala, to znači da klijenti koji zahtevaju obradu bilo serija, različitih vrsta emisija ili filmova, odnosno reklamnih poruka i drugih sadržaja iz te grupe, praktično govoreći na jednom mestu mogu da ih dobiju kompletno obrađene i spremne za prezentovanje.

Uz uslugu koja uključuje simultano prevođenje sa flamanskog jezika na italijanski, sudski tumači i prevodioci izvršavaju i prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, ali i takozvani konsekutivni, a po potrebi se zainteresovanima nudi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima.

Bitno je da se tokom obrade veb sajtova ili internet kataloga, odnosno online prodavnica i ostalih sadržaja prisutnih na internetu, izvrši i njihova profesionalna optimizacija. Tačnije, potrebno je da se njihova sadržina maksimalno uskladi sa svim zahtevima, koji su prisutni u okviru web pregledača, a što će zaposleni ove institucije učiniti uz pomoć alata SEO (Search Engine Optimisation), sa čijom primenom su odlično upoznati.

Svakako se po zahtevu klijenata mogu izvršiti i direktni prevodi softvera sa flamanskog jezika na italijanski, a to ustvari znači da će navedeni stručnjaci po potrebi obraditi i programe i aplikacije bilo koje vrste i kompleksnosti.

Nije neophodno da klijent koji je zainteresovan za obradu svih do sada navedenih materijala na uvid priloži i originale, što automatski znači da je postupak znatno jednostavniji, nego kada je potrebno izraditi prevod bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj varijanti. Naime, on bi trebalo ne samo da pošalje na obradu sadržaje tog tipa elektronski, nego i da ih na mejl adresu primi,a nakon što profesionalni prevodioci i sudski tumači, odnosno drugi stručnjaci sa njihovom obradom budu završili.

Direktni prevodi web sadržaja sa flamanskog jezika na italijanski

Izuzev sadržine web sajtova, prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika mogu profesionalno da obrade i internet prodavnice, ali i online kataloge, te sve ostale materijale, koji mogu biti viđeni na internetu. Kako je prilagođavanje njihove sadržine web pretrazi i njenim pravilima naročito važno za kvalitetan prevod, ali i za buduću pozicioniranost takvih materijala, to napominjemo da će ovi stručnjaci i alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation) primeniti tom prilikom. Ako bude bilo potrebno, klijentima će biti omogućeno i direktno prevođenje softvera sa flamanskog na italijanski jezik, a što zapravo znači da će oni stručno obraditi kako programe, tako isto i aplikacije svih vrsta.

Kada se kroz određene sadržaje reklamiraju proizvodi, kompanije i usluge, odnosno kada se predstavlja neka manifestacija, a potrebno je da oni budu prevedeni u konkretnoj varijanti jezika, vrlo je važno da se vodi računa o implementaciji marketinških pravila. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci osim svoje struke, odlično poznaju i pravila reklamiranja, to podrazumeva da će oni prevod brošura, flajera, letaka i kataloga sa flamanskog na italijanski jezik izvršiti upravo uz maksimalno poštovanje tih pravila. A izuzev pomenutih, obradiće i PR tekstove, te po potrebi i vizit kartice, kao i plakate i sve ostale marketinške materijale.

Svakako mogu prevodi u ovoj varijanti jezika da budu izvršeni i za tekstualne sadržaje, a nevezano za to da li se radi o onima, koji se tretiraju kao stručni ili su u pitanju prevodi popularnih tekstova sa flamanskog na italijanski jezik. Isto tako, prevodioci i sudski tumači ne brinu ako se tematika tih sadržaja odnosi na neke specifične oblasti, zato što uz neophodno znanje, oni imaju i dugogodišnje iskustvo u obradi takvih sadržaja. Pored ostalog, prevešće u ovoj varijanti jezika medicinske, filozofske i političke, odnosno ekonomske i turističke tekstove, ali i one koji su vezani za oblasti farmacije, sociologije i finansija, potom obrazovanja, psihologije i bankarstva, kao i tekstualne materijale koji se odnose na oblast obrazovanja. Takođe, a na osnovu zahteva klijenata oni mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i stručne, ali i popularne tekstove iz oblasti komunikologije, građevinske industrije i ekologije i zaštite životne sredine, te sve one sadržaje koji se bave tematikom iz domena menadžmenta i marketinga, ali i informacionih tehnologija i svih ostalih naučnih disciplina.

Prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa flamanskog jezika na italijanski

Svaki dokument koji se na određeni način odnosi na oblast obrazovanja će sudski tumači i prevodioci, zaposleni u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u ma kom gradu naše zemlje, da obrade u skladu sa pravilima. Zapravo će oni izraditi prevod dokumenata sa flamanskog na italijanski jezik, a potom će ovlašćeno lice da proveri njihov sadržaj, pa ako je on istovetan kao i u originalu, staviće svoj zvanični pečat, ne bi li na taj način potvrdio njegovu verodostojnost. Jednostavnije govoreći, kada ovlašćeni sudski tumač na preveden dokument stavi svoj pečat, njegov lasnik ima mogućnost da ga preda kojoj god službi treba i uopšteno govoreći, da se njime koristi u različitim situacijama.

Svakako vlasnik dokumenata ima obavezu na uvid tom stručnjaku da ili pošalje na propisani način ili da donese originale, a poželjno bi bilo i da kontaktira nadležne, kako bi dobio sve relevantne informacije o overi Apostille pečatom, odnosno o tome da li se na njegova dokumenta takozvani Haški pečat mora staviti, jer zaposleni ove institucije taj tip overe nemaju pravo da izvrše.

Kako potvrdu o redovnom školovanju, tako će ovi stručnjaci prema opisanom postupku da obrade i diplomu i dodatak diplomi, ali i prepis ocena i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i uverenje o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sva ostala dokumenta koja se obrazovanja tiču. Naravno da će prevesti i diplomske radove bez obzira kojom temom da se bave, ali i seminarske i ostale sadržaje koji se odnose na pomenutu oblast.

U zvaničnoj ponudi ove institucije se nalaze i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa flamanskog na italijanski jezik (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), a prevodilac i sudski tumač će kompletno da obrade i sadržinu kako tehničke i tenderske, tako i poslovne i građevinske dokumentacije (građevinski projekti, revizorski izveštaji, statut preduzeća, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, finansijski izveštaji, poslovne odluke, uputstvo za rukovanje, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, deklaracije proizvoda, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i sva ostala nenavedena dokumenta, a koja u sastav konkretnih vrsta dokumentacija prema pravilima ulaze).

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za prevođenje uverenje o državljanstvu sa flamanskog na italijanski jezik, a po potrebi će obraditi i pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, potvrdu o prebivalištu i saobraćajnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, vozačku dozvolu i radnu, te dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta.

Osim tekovina Evropske Unije, sudskih odluka i rešenja, te punomoćja za zastupanje, sudski tumač i prevodilac obrađuju i presude o razvodu braka, sertifikate i sudske tužbe, ali i sudske žalbe i licence, te bilo koji drugi dokument, koji je prema pravilima svrstan u pravna akta, zato što se primarno odnosi na oblast sudstva ili na oblast prava.

Trebalo bi pomenuti i to da klijenti ove institucije mogu zahtevati profesionalnu obradu kako naučnih radova, tako i rezultata naučnih istraživanja, s tim da zaposleni mogu da prevedu, a onda i overe naučne patente, kao i svaki drugi dokument ili materijal koji je vezan za nauku.

Vrlo je važno da klijenti ove institucije budu upoznati sa tim da prevodioci i sudski tumači mogu ostvariti i njihov zahtev vezano za obradu apsolutno svih onih dokumenata, koja bi trebalo da budu podneta nekoj nadležnoj instituciji. Na prvom mestu pod tim mislimo na direktan prevod uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa flamanskog na italijanski jezik, s tim što oni po potrebi mogu da obrade kompletno i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o visini primanja, potom potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, ali i bilo koju drugu vrstu kako uverenja i potvrda, tako isto i saglasnosti, kao i izjava.

Usmeni prevod sa flamanskog na italijanski jezik

Ova usluga je dostupna zainteresovanima u sva tri oblika, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu da primene kako pravila konsekutivnog, tako isto i simultanog prevoda u navedenoj varijanti jezika, a može biti izvršeno i prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na italijanski. Naša je obaveza da naglasimo da se definisanje tipa usluge može izvršiti isključivo ako zainteresovano lice zaposlenima konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford dostavi sve potrebne podatke. Jednostavnije rečeno, važno je da oni znaju koliko osoba se očekuje da bude prisutno prilikom sprovođenja nekog događaja, odnosno koliko je organizator predvideo da on traje i naravno, na kom mestu će biti održan. A posle analiziranja svih tih informacija će biti odlučeno da li zaposleni ove institucije primenjuju simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje u pomenutoj varijanti jezika. Budući da se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to podrazumeva da će onaj klijent, za čiju manifestaciju bude predviđena primena tog tipa usluge, imati mogućnost da koristi opremu vrhunskog kvaliteta.

Što se tiče postupka obrade već prevedenih sadržaja, a ako se javi potreba za ispravljanjem grešaka u njima, napominjemo da ova institucija zapošljava i korektore i lektore. Njihova specijalnost jeste pružanje usluge redakture, a koja uključuje i lekturu i korekturu, te podrazumeva ispravljanje propusta i usaglašavanje prevedenih materijala sa njihovim originalima.

Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi knjiga sa flamanskog jezika na italijanski, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac pored udžbenika, mogu da prevedu i svako književno delo, za koje pojedinac bude zahtevao obradu. A osim toga oni će prevesti i članke iz novina, ma kojom tematikom da se bave i sadržinu bilo ilustrovanih ili dečijih časopisa, bilo stručnih.

Ono što će posebno obradovati sve klijente kojima je potreban direktan prevod filmova sa flamanskog jezika na italijanski jeste činjenica da u ovoj instituciji rade i oni stručnjaci, koji mogu da izvrše njihovo titlovanje ili da pruže uslugu sinhronizacije. Što se tiče obrade filmova, podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata prevesti i igrane filmove i to bilo kog žanra, kao i dokumentarne i crtane, te animirane, ali će ostvariti zahtev i onih pojedinaca, kojima su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni kako za emisije zabavnog, obrazovnog i informativnog karaktera, tako isto i za reklamne poruke, serije i za sve ostale video i audio materijale.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje