Prevod sa flamanskog na grčki jezik

Prevođenje sa flamanskog na grčki jezik

Tim stručnjaka svake od brojnih poslovnica ove institucije, uz ostale profesionalce zapošljava i one čija specijalnost jesu direktni prevodi sa flamanskog jezika na grčki.

Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači tu uslugu pružaju u obe varijante, uzevši u obzir da su specijalizovani kako za usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti, tako isto i za obradu bilo koje vrste materijala u pisanom obliku.

Odmah moramo napomenuti da oni izuzev simultanog prevoda, mogu da primene i takozvano prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivni prevod, što automatski znači da učesnici bilo kog događaja dobijaju onu uslugu, koja na sve njihove zahteve u potpunosti odgovara. Kada se za neku manifestaciju mora primeniti taj tip usmenog prevoda, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je i ta usluga uvrštena u ponudu navedene institucije. Takođe, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kako udžbenike i novinske članke, odnosno stručne i popularne tekstove, tako isto i časopise, a po potrebi vrše i direktno prevođenje književnih dela sa flamanskog jezika na grčki.Prevođenje sa flamanskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na flamanski

Biće profesionalno odgovoreno i na zahteve pojedinaca, a vezano za obradu internet materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji, uzevši u obzir da zaposleni navedene institucije pored internet kataloga i aplikacija, profesionalno prevode i onlajn prodavnice, web sajtove i programe, kao i svaki drugi tip materijala, koji se na internet ili na kompjutere odnosi. Naročito je važno napomenuti da oni odlično vladaju pravilima optimizacije, uzevši u obzir da znaju kako treba implementirati alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation). Ustvari će oni njih primeniti kako bi sve pomenute materijale usaglasili sa pravilima pretraživača i tako im omogućili da dostignu mnogo bolje mesto u polju pretrage, s tim što se tačno zna na koje reči, odnosno izraze će se to odnositi.

Ako to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će da obrade i bilo koju vrstu materijala, koja se primenjuje prilikom reklamiranja, te je vezana za marketing. Ne samo da će klijenti ove institucije moći da dobiju profesionalan prevod PR tekstova sa flamanskog jezika na grčki, nego i kataloga, reklamnih letaka i plakata, odnosno brošura i vizit kartica, ali i flajera, te svih ostalih sadržaja čija je glavna svrha prezentovanje kako usluga i kompanija, odnosno njihovog rada, tako i proizvoda i događaja.

Konkretna institucija će omogućiti svakome, ko poseduje prevedene sadržaje bilo koje vrste u ovoj varijanti jezika i da po potrebi dobije uslugu njihove stručne redakture. Podrazumeva se da će lektori u konkretnoj poslovnici, odnosno profesionalni korektori tom prilikom da se potrude sve greške, koje budu prethodno uočili u izrađenim prevodima, da isprave prema pravilima navedene struke.Kako su stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju, ali i za titlovanje audio i video sadržaja ma koje vrste, zaposleni u ovoj instituciji, to su i navedene usluge dostupne na zahtev klijenata. Naravno da će prvo biti izrađeni prevodi u pomenutoj jezičkoj varijanti za televizijske i radijske emisije obrazovnog, zabavnog ili informativnog karaktera, ali i za reklamne poruke, odnosno za bilo koju vrstu filmova (animirani, igrani, crtani, dokumentarni i ostali), s tim što se vrše i direktni prevodi serija sa flamanskog jezika na grčki, a ako je to navedeno kao zahtev klijenta. Sama činjenica da su i navedene dodatne usluge u ponudi, značajno olakšava celokupan postupak obrade ovakvih sadržaja, zato što na jednom mestu klijent dobija audio i video materijale, koji su spremni da budu prezentovani potencijalnim gledaocima i slušaocima.

Svakako će prevodioci i sudski tumači u datoj jezičkoj kombinaciji obraditi i bilo koju vrstu dokumentacije (građevinska, lična, tenderska, medicinska, tehnička, poslovna i mnoge druge), tako da će klijentima biti omogućen ne samo prevod svih dokumenata koja ulaze u njihov sastav, nego i usluga overe, a koju će izvršiti lica za to zvanično ovlašćena, to jest sudski tumači.

S obzirom na to da se overa bilo kog dokumenta, koji se u ovoj varijanti prevodi mora izvršiti prema važećim pravilima, to znači da će klijent originale morati ili da pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih donese lično ili da to učini preko bilo koje službe za dostavu.

Neophodno je da objasnimo i to da se dostavljanje originalnih dokumenata zahteva upravo zbog overe ovog stručnjaka, a koji pre stavljanja pečata na preveden bilo koji dokument mora potpuno da bude siguran da se njegova sadržina nimalo ne razlikuje od originala.

A podrazumeva se da je dostupno i direktno prevođenje pravnih akata sa flamanskog jezika na grčki, ali i različitih dokumenata koja se odnose na oblasti nauke ili obrazovanja, s tim što sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i seminarske, naučne, odnosno diplomske radove u konkretnoj kombinaciji jezika.

Uz sva dokumenta koja su pomenuta, klijenti mogu u bilo kom predstavništvu ove institucije da zahtevaju i kompletnu obradu za svaku vrstu uverenja, odnosno za bilo koju potvrdu ili izjavu, te saglasnost, a što se zapravo odnosi na dokumenta koja bi trebalo nadležnim institucijama da budu predata u skladu sa zahtevima.

Postupak dostavljanja bilo kog drugog materijala na prevod se razlikuje, zato što se ne zahteva slanje originala, što znači da ih klijenti i šalju i primaju prevedene elektronski, to jest preko mejla, a ukoliko tako žele.

Jedino kada se zahteva takozvani hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na grčki, moguće je izvršiti dostavljanje i tih sadržaja na mejl, s tim što svakako postoji obaveza slanja ili donošenja originala, a zarad postupka overe sudskog tumača, ali to može posle biti izvršeno.

Jasno je da se i preuzimanje kompletno obrađene dokumentacije ili bilo kog dokumenta razlikuje u odnosu na sve ostale materijale, tako da vlasnik bira hoće li zahtevati isporuku na kućnu adresu ili će prošetati lično do izabrane poslovnice ove specijalizovane institucije, a kako bi izvršio preuzimanje prevedenih i overenih sadržaja. Usluga koju će izvršiti kurirska služba, a po zahtevu pojedinačnog klijenta će biti naplaćena od njega direktno, s tim što isključivo služba za dostavu u tom slučaju ima pravo cenu da formira i da o tome prethodno svakog pojedinca na propisan način obavesti.

Postupak obrade dokumenata koji je opisan je, kao što je već rečeno usklađen sa aktuelnim zakonskim odredbama, te je u većini slučajeva to sasvim dovoljno da bi vlasnik sadržaja bio u poziciji njima praktično da se služi. Tačnije, kada preveden bilo koji dokument ima i pečat sudskog tumača, on je zakonski posmatrano validan i može u različitim prilikama da bude korišćen.

Međutim, ima materijala za koje je navedena obaveza izvršenja nadovere, odnosno na koje ovlašćena lica moraju staviti Haški pečat. Inače je mnogo poznatiji naziv Apostille pečat, a izvršenje overe njime se nalazi u nadležnosti određenih odeljenja osnovnih sudova u našoj zemlji. Sve to znači da sudski tumači i prevodioci navedenu uslugu ni u kom slučaju nemaju pravo da izvrše, pa je stoga bitno da se vlasnik dokumentacije ili određenog dokumenta o tome raspita kod nadležnih. Kada bude saznao da Haški pečat na njegova dokumenta mora biti stavljen, izuzetno je značajno da dobije i informaciju o tome da li se ta vrsta overe vrši po završetku prevoda i overe sudskog tumača ili je potrebno prvo staviti Apostille pečat na dokument, a posle toga u skladu sa važećim pravilima ga odneti na dalju obradu.

Prevođenje političkih tekstova sa flamanskog jezika na grčki

Koliko god bila kompleksna tematika tekstova iz oblasti politike, klijenti moraju biti sigurni da sudski tumač i prevodilac njih mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potpuno profesionalno da obrade. Svakako će po zahtevu biti izvršeni i direktni prevodi ekonomskih i pravnih tekstova sa flamanskog na grčki jezik, ali i onih koji se odnose na oblasti bankarstva, odnosno menadžmenta i finansija, te obrazovanja, komunikologije i farmacije, ali i medicine i nauke. Osim njih, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i turističke tekstove, ali i sve one popularne i stručne sadržaje, koji se bave različitim temama iz oblasti informacionih tehnologija, sociologije i ekologije i zaštite životne sredine, te psihologije, ali i građevinske industrije i drugih naučnih disciplina.

Najvažnije je da prilikom prevoda onih sadržaja, koji su vezani za računare ili vidljivi na internetu bude izvršena i njihova profesionalna optimizacija. A uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači odlično vladaju primenom SEO alata (Search Engine Optimisation), podrazumeva se da će oni prevod web sajtova, online kataloga i prodavnica sa flamanskog na grčki jezik izvršiti profesionalno, te primeniti pravila optimizacije. Da pojasnimo, oni će sadržinu pomenutih materijala na najbolji mogući način da usklade sa web pretragom i sa pravilima, koja ona podrazumeva, a kako bi nedugo nakon postavljanja na internet oni bili na prvoj strani rezultata za definisane reči i izraze vidljivi. Naravno da mogu i svaku aplikaciju koju klijent želi, ali i program u toj jezičkoj varijanti da prevedu, uzevši u obzir da su specijalizovani i za obradu softvera.

Ako se zahteva direktno prevođenje reklamnih materijala sa flamanskog na grčki jezik, zainteresovanima će biti omogućeno da dobiju profesionalnu obradu kako flajera, brošura i plakata, tako isto i vizit kartica, PR tekstova i kataloga, te reklamnih letaka i mnogih drugih sadržaja koji su za marketing vezani. Naravno da će prevodilac i sudski tumač u tom slučaju pravila marketinga da primene, a kako bi pomenute sadržaje preveli što korektnije i profesionalnije.

Prevodi tekovina Evropske Unije sa flamanskog na grčki jezik

Uzevši u obzir da se obrada dokumenata vrši na specifičan način, to jest da se izrađuje kako njihov direktan prevod sa flamanskog jezika na grčki, tako i overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, jasno je da Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim licima nudi i njihovu kompletnu i profesionalnu obradu.

Uz to što će sudski tumači i prevodioci da obrade tekovine Evropske Unije u ovoj varijanti jezika, ali i licence, sudske odluke i presude o razvodu braka, odnosno svaku drugu vrstu sudske presude, te sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, potom ugovore i sertifikate, ali i sudske žalbe i druga pravna akta, to jest dokumenta koja se odnose i na pravo i uopšteno na oblast sudstva.

Posebno je značajno napomenuti da svaki klijent treba proceduru o dostavljanju sadržaja ovog tipa na obradu da ispoštuje, budući da je njegova obaveza na uvid sudskom tumaču da pošalje na propisan način ili da donese originalna dokumenta.

Isto tako se svakome od njih preporučuje da se u osnovnom sudu u svom gradu, odnosno kod zaposlenih u namenskim odeljenjima te institucije raspita da li se Haški pečat na dokumenta, a za koja zahteva obradu mora staviti i kada. Radi se o pečatu poznatom kao Apostille i o overi njime, a što je usluga koju ne mogu prevodioci i sudski tumači pomenute institucije da pruže klijentima, zato što im nadležni nisu dali neophodna ovlašćenja za to.

Ukoliko bude bilo potrebno, članovi tima bilo kog predstavništva ove specijalizovane institucije će izvršiti i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na grčki. Izuzev različitih tipova dozvola (vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i druge), oni će kompletno obraditi i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i pasoš, ali i ličnu kartu, te umrlicu, krštenicu i venčani list, to jest izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, kao i svaki drugi lični dokument, uz uslov da vlasnik tih sadržaja u potpunosti prethodno opisanu proceduru ispoštuje.

Ne samo diplomu i dodatak diplomi, odnosno prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, već će ovi stručnjaci kompletno obraditi i uverenje o položenim ispitima, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske radove, kao i diplomske, to jest svaki tip sadržaja koji se obrazovanja tiče.

Svakako su u ponudi i direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa flamanskog jezika na grčki, a napominjemo da će prevodilac i sudski tumač na zahtev zainteresovanih u toj kombinaciji jezika prevesti i naučne patente i naučne radove, kao i svaki drugi sadržaj iz oblasti nauke, a onda će izvršiti i overu prevedenih dokumenata i to uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila.

Isto tako oni mogu da profesionalno obrade kako potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o visini primanja, tako isto i saglasnost za zastupanje, odnosno uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i svaku drugu vrstu uverenja, saglasnosti i izjave, odnosno potvrde, to jest ona dokumenta, koja od pojedinaca zahtevaju nadležne službe.

Kada je potrebno, vrši se i profesionalan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa flamanskog jezika na grčki, ali i mnogih drugih dokumenata, koja su uvrštena u medicinsku dokumentaciju, kao što su na primer uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i dokumentacija o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga dokumenta.

Prema zahtevima klijenata ove institucije će sudski tumač i prevodilac profesionalno da obrade i celokupnu sadržinu kako tenderske i građevinske dokumentacije, tako isto i poslovne i tehničke. A pored ostalih dokumenata, oni prevod u ovoj varijanti jezika izrađuju i za deklaracije proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica i uputstvo za rukovanje, ali i za sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji i finansijski), te za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, osnivački akt preduzeća i poslovne odluke, odnosno za statut preduzeća, građevinske projekte i za svaki drugi dokument, a koji se može smatrati sastavnim delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.

Prevod dokumentarnih filmova sa flamanskog na grčki jezik

Iako je osnovna usluga vezana za prevod ovih, ali i ostalih vrsta filmova, naglašavamo da zaposleni u bilo kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford na zahtev klijenata mogu izvršiti i sinhronizaciju, ali i titlovanje i to svih audio i video materijala. Naravno da će biti izvršeni i profesionalni prevodi igranih filmova sa flamanskog jezika na grčki, a prevodilac i sudski tumač će obraditi i animirane, kao i crtane. Ako bude bilo potrebno, oni mogu da prevedu i serije, ali i zabavne, odnosno emisije obrazovnog karaktera, te reklamne poruke, dečije i informativne, kako televizijske, tako i radijske emisije, odnosno ma koju drugu vrstu video ili audio sadržaja.

Da bi pojedinac koji je od nekog drugog stručnog lica ili u okviru određene institucije konkretnu uslugu dobio, ali kvalitetom izrade prevoda bilo kog sadržaja nije zadovoljan, mogao njime da se koristi, neophodno je da se u tom slučaju izvrši stručna redaktura. S obzirom na to da ova institucija zapošljava i lektore, ali i iskusne korektore, to znači da će biti ostvaren zahtev i ovih klijenata. Podrazumeva se da će u toku primene pravila korekture i lekture, ovi stručnjaci prvo izvršiti analizu prevedenih materijala, a kako bi pronašli sve propuste i pravilno ih ispravili.

Kada je za manifestaciju bilo koje vrste potrebno primeniti usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na grčki, neophodno je da prvo sudski tumač i prevodilac dobiju jasne smernice o njenoj organizaciji, zato što oni primenjuju kako šapatno i konsekutivno, tako isto i simultano prevođenje u toj kombinaciji jezika. A svaka od tih usluga se ne može primeniti na sve događaje, već se tačno zna koliki broj učesnika treba da bude prisutan, odnosno kakav tip događaja treba da je u pitanju da bi jedna od njih bila primenjena. Zato i naglašavamo da svi oni klijenti, koji su za pomenutu uslugu zainteresovani imaju obavezu ne samo informacije o broju učesnika da dostave, nego i podatke o lokaciji na kojoj bi ta manifestacija trebalo da bude održana, odnosno one koji se odnose na njeno trajanje i generalno na samu organizaciju. Kada budu pažljivo proučili sve te informacije, oni će odlučiti i da li je potrebno da primene konsekutivno, simultano ili šapatno prevođenje u toj kombinaciji jezika, pa će u skladu sa tim i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje klijentima da ponude.

Književna dela i to i iz domena poezije, ali i proze će članovi tima poslovnica ove specijalizovane institucije prevesti kada nekome to bude bilo potrebno. Mogu i da izrade profesionalan prevod udžbenika sa flamanskog jezika na grčki, ali i da prevedu časopise različite sadržine i namene (dečiji, ilustrovani, stručni i drugi), a sudski tumači i prevodioci po zahtevu zainteresovanih mogu i članke iz novina i to bilo koje dužine, kompleksnosti i tematike da prevedu na zahtev klijenata.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje