Prevod sa flamanskog na češki jezik

Prevod sa flamanskog na češki jezik

Za članove tima brojnih poslovnica ove specijalizovane institucije, koja nudi i direktno prevođenje sa flamanskog jezika na češki je potpuno svejedno da li klijent zahteva obradu tekstova ili dokumenata, jer su oni osposobljeni da maksimalno korektno i profesionalno u toj jezičkoj kombinaciji prevedu apsolutno bilo koju vrstu sadržaja.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači po zahtevu moći da izvrše i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, odnosno da primene ili takozvani šapatni ili simultani, ali i konsekutivni prevod. Isto tako će u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford zainteresovani imati priliku da iskoriste uslugu, koja se odnosi na iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Takođe, može da bude izvršena i kompletna obrada kako emisija različite tematike i sadržine, tako i reklamnih poruka, odnosno filmova i serija, ali i svih ostalih video i audio materijala. Navedena usluga uključuje kako njihov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i usluge titlovanja, odnosno sinhronizovanja svih sadržaja tog tipa.



Prevođenje sa flamanskog na češki
Prevođenje sa češkog na flamanski

Jasno je da se podrazumeva i to da će sudski tumači i prevodioci, a u slučaju da neko to od njih zahteva, izraditi i profesionalan prevod knjiga sa flamanskog jezika češki. Ne samo da će obraditi književna dela, nego i udžbenike i to različite tematike, a po potrebi mogu da prevedu i stručne, kao i popularne tekstove, potom časopise i članke iz novina.

Klijent koji je zainteresovan za obradu svih tih i mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi će ih poslati na mejl, a trebalo bi i da isto tako izvrši njihovo preuzimanje, nakon što zaposleni ove institucije izvrše konkretnu uslugu.

Mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi internet materijala sa flamanskog jezika na češki, a kojom prilikom će profesionalni prevodilac i sudski tumač primeniti i alate za optimizovanje tih sadržaja (SEO - Search Engine Optimisation). Izuzev online kataloga i sajtova, oni mogu da prevedu i programe, kao i aplikacije, zatim i web prodavnice i jednostavno rečeno, sve sadržaje koji se tiču računara ili su prisutni na internetu.



Svakako će odgovoriti i na potrebe onih klijenata, koji žele da dobiju profesionalno prevedene reklamne materijale. Pored vizit kartica, flajera i brošura, oni će prevesti i reklamne letke, kao i PR tekstove, odnosno plakate i sadržinu kataloga, ali i mnoge druge marketinške sadržaje.

Budući da su u timu svake poslovnice ove institucije zaposleni i prevodioci i sudski tumači, to značajno olakšava činjenicu svakome, kome je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na češki, jer dobija kompletnu obradu svih tih sadržaja na jednom mestu.

Ne samo dokumenta koja se tiču obrazovanja i sudstva, odnosno nauke i prava, već i ona koja su svrstana u različite tipove dokumentacija (građevinska, medicinska, tenderska, poslovna, tehnička, lična i druge) će ovi stručnjaci i da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i da izvrše overu obrađenih dokumenata.

Podrazumeva se da klijenti mogu upravo njih da angažuju i ukoliko žele da dobiju profesionalan prevod saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja sa flamanskog jezika na češki, to jest dokumenata koja se nadležnim službama kasnije moraju podneti. Isto tako je dobro istaći i činjenicu da ovi stručnjaci mogu, u skladu sa važećim pravilima da obrade i svaki drugi dokument pojedinačno i celokupnu dokumentaciju.

Uslov za pružanje ove usluge jeste da klijent originale priloži, a na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču, koji će izvršiti overu prevedenih dokumenata. Stvar je u tome da on mora potpuno da bude siguran da nema razlike između prevedenih i originalnih dokumenata, jer kada na obrađen sadržaj stavi svoj pečat, to se tumači kao da je on veran originalu.

S obzirom na to da ovi stručnjaci mogu i samo overu da izvrše, a za bilo koji dokument, koji je preveden pre toga, to se klijentima omogućuje u tom slučaju usluga redakture, ako sudski tumač primeti da ima razlike između prevedenog i originalnog sadržaja.

Ukoliko bude bilo potrebno, vrši se i hitno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na češki, te klijent kasnije može da donese lično originale na uvid ili ih pošalje putem kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, a prvo te sadržaje skenira i šalje na mejl. Jedino ako na taj način bude poslao dokumenta na hitan prevod, može očekivati da će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku njihovu obradu izvršiti.

Istakli bismo i to da se u poslovnicama ove institucije može izvršiti preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a otvorena je mogućnost i da klijentima ona budu dostavljena na bilo koju adresu. Međutim on mora biti upoznat sa činjenicom da je u pitanju dodatna usluga, što znači da se ona plaća sasvim odvojeno od osnovne, odnosno od prevoda dokumenta i njegove overe. Sve podatke o visini nadoknade će klijentu na vreme dostaviti zaposleni u kurirskoj službi, uz napomenu da će on morati plaćanje da izvrši dostavljaču u trenutku kada pošiljku bude od njega preuzimao.

Napomenuto je da je postupak obrade dokumenata specifičan, jer mora biti stavljen pečat sudskog tumača na prevedene sadržaje, da bi oni sa zakonskog aspekta bili smatrani validnim. Međutim postoji još nešto što moraju znati vlasnici dokumenata, a tiče se takozvane nadovere. Reč je o overi pečatom poznatim kao Apostille ili Haški, a koji mora da bude isključivo stavljen na dokumenta, za koja je to predviđeno zakonom. Ali tu vrstu overe klijenti ne mogu dobiti u okviru navedene institucije, već isključivo u namenskim državnim institucijama. Stvar je u tome da se Apostille pečat stavlja po tačno utvrđenom principu i za precizno određena dokumenta, pa se očekuje da pojedinačni klijent sve te informacije zatraži i dobije samostalno, a pre nego što konkretne sadržaje ovim stručnjacima na obradu dostavi.

Prevođenje obrazovnih emisija sa flamanskog jezika na češki

Ne samo radijske, već i televizijske emisije namenjene obrazovanju, ali i informativne i zabavne, te dečije će prevodilac i sudski tumač na osnovu iznetih zahteva u datoj varijanti jezika profesionalno da prevedu. Biće ponuđeno zainteresovanima i izvršenje usluge njihovog titlovanja ili sinhronizacije, a kako bi klijentima bilo omogućeno da u najkraćem mogućem roku dobiju kompletnu obradu tih i mnogih drugih video i audio materijala. Napominjemo i to da su u ponudi i prevodi serija sa flamanskog na češki jezik, s tim da pomenuti stručnjaci mogu isto tako da obrade i animirane, te dokumentarne, crtane i igrane filmove, kao i reklamne poruke i uopšteno govoreći, sve one materijale, koji će kasnije biti emitovani bilo na internetu, televiziji ili u bioskopu, bilo na radiju.

Isto tako zaposleni ove institucije mogu da izvrše u navedenoj jezičkoj kombinaciji i usmeni prevod. Formiranje ponude za navedenu uslugu iziskuje pribavljanje svih potrebnih informacija o konkretnom događaju, tako da će prevodioci i sudski tumači izvršiti njihovu detaljnu analizu, a nakon što ih klijent bude njima dostavio. Važno je da ih obavesti kako o trajanju, tako isto i o tome koliko je predviđeno da bude učesnika, te gde će biti ta manifestacija održana. Napominjemo da se ovo zahteva, zato što zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da primene i simultani i konsekutivni prevod sa flamanskog na češki jezik, ali i onu uslugu koja je poznata kao šapatni ili prevod uz pomoć šapata. Za one klijente, za čiji događaj će ta vrsta usluge biti primenjena se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U svakoj poslovnici ove institucije klijenti mogu zahtevati i onu uslugu, koja se odnosi na obradu kako različitih književnih dela, isto tako i udžbenika. A podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac mogu maksimalno profesionalno da ostvare i sve one zahteve pojedinaca, vezano za direktno prevođenje časopisa sa flamanskog na češki jezik, a bez obzira da li je njihova sadržina stručna ili su u pitanju dečiji, odnosno ilustrovani, te svakako mogu da prevedu i članke iz novina, čija je tema se može odnositi n bilo koju oblast.

Prevod uputstva za rukovanje sa flamanskog na češki jezika

U okviru konkretne usluge se klijentima omogućuje i overa prevedenog kako pomenutog, tako isto i svakog drugog dokumenta. A tu uslugu bi trebalo da pruži ovlašćeni sudski tumač, koji će prethodno izvršiti upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, kako bi utvrdio da se njihove sadržine uopšte ne razlikuju.

U skladu sa zahtevima klijenata će sudski tumač i prevodilac obraditi ne samo uputstvo za rukovanje, nego i deklaracije proizvoda, a svakako će biti izvršeni i direktni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa flamanskog jezika na češki, odnosno građevinskih projekata i svih ostalih nepomenutih dokumenata, koji se zvanično tretiraju kao deo tehničke, građevinske ili dokumentacije za tendere.

Svakako je obaveza vlasnika dokumenata da informacije o tome da li je nadovera potrebna za te sadržaje i kada se na njih mora staviti Haški (Apostille) pečat, dobije samostalno i to od zaposlenih pri osnovnim sudovima naše zemlje.

Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i uopšteno rečeno, celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije.

Svim klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford će biti omogućeno i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na češki, što znači da će prevodilac i sudski tumač izuzev krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša i potvrde o prebivalištu, te lične karte i uverenja o državljanstvu, kompletno da obrade i dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige umrlih, potom radnu i saobraćajnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih, vozačku dozvolu i bilo koji drugi lični dokument.

Na raspolaganju je svakome ko za tim ima potrebu i usluga kompletne obrade onih dokumenata, koja se prema pravilima moraju podneti nekoj državnoj instituciji. A u tom slučaju se misli kako na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, tako isto i na potvrdu o stalnom zaposlenju, te na uverenje o nekažnjavanju i saglasnost za zastupanje, ali i na potvrdu o stanju računa u banci, to jest na sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja.

Kada to neko zahteva, vrši se i direktan prevod poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na češki (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, fakture, godišnji poslovni izveštaji i druga dokumenta koja se na određeni način tiču poslovanja), a svakako će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade i sva pravna akta (punomoćje za zastupanje, žalbe, presude o razvodu braka, licence, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, sertifikati, sudske odluke, ugovori i bilo koji drugi dokument, koji se tiče sudstva ili prava).

Istakli bismo i to da svaki klijent navedene institucije ima mogućnost da dobije i profesionalnu obradu za sve one sadržaje, koji se tiču najpre oblasti obrazovanja, a zatim i nauke. Prvenstveno se misli na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, a vrše se i profesionalni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa flamanskog jezika na češki, te se kompletno obrađuju i naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, ali i prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, s tim što ovi stručnjaci mogu da obrade po zahtevu i naučne radove, ali i seminarske i diplomske i to bez obzira na koju temu da se oni odnose.

Prevodi časopisa sa flamanskog jezika na češki

Celokupnu sadržinu ili samo određeni deo ilustrovanih, odnosno dečijih i stručnih časopisa će sudski tumač i prevodilac, koji su deo tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u ovoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a kada to neki klijent zahteva.

Navedeni stručnjaci će izvršiti i direktno prevođenje članaka iz novina sa flamanskog na češki jezik, s tim što će po potrebi da obrade i udžbenike, ali i poetska, kao i prozna dela književnosti.

Kome god bude bila potrebna usluga redakture, moći će da angažuje profesionalne korektore i lektore, koje konkretna institucija takođe zapošljava. Oni će se pobrinuti da u postojećim prevodima izvrše sve promene koje su potrebne, odnosno da isprave propuste i u potpunosti takve sadržaje usklade sa pravilima češkog jezika i sa njihovim originalima.

Zainteresovanima je na raspolaganju i usluga, koja uključuje profesionalan prevod marketinških materijala sa flamanskog na češki jezik, a prevodioci i sudski tumači će osim vizit kartica, PR tekstova i kataloga, odnosno reklamnih letaka, da obrade i plakate i reklamne flajere, to jest sve materijale koji se koriste, kada je potrebno reklamirati neki događaj, uslugu ili poslovanje firme, odnosno proizvod.

Ako se javi potreba da budu izvršeni profesionalni prevodi online sadržaja sa flamanskog na češki jezik, pomenuti stručnjaci će obraditi kako različite tipove aplikacija i programa, odnosno web prodavnice, tako i internet kataloge, ali i sadržinu sajtova i sve ostale materijale koji su vidljivi na internetu, odnosno koji se vezuju za računare. Svakako će prevodioci i sudski tumači, a u skladu sa tipom online materijala, izvršiti i implementaciju alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način će ih maksimalno uskladiti sa pravilima interneta i pretrage.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje