Prevod sa flamanskog na turski jezik

Prevođenje sa flamanskog na turski jezik

Podrazumeva se da će svaki zahtev klijenta vezano ili za usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na turski ili za obradu ma koje vrste materijala u pisanoj formi, biti maksimalno ispoštovan od strane profesionalaca, zaposlenih širom Srbije u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Bitno je naglasiti da prevodilac i sudski tumač osim konsekutivnog prevoda, odnosno simultanog, mogu da primene i pravila koja uključuje takozvani prevod uz pomoć šapata, odnosno šapatni. Svakako će biti izabrana usluga, koja će zahtevima određene manifestacije na najbolji način odgovoriti, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno u okviru navedene institucije.

Prema potrebama i zahtevima pojedinaca se vrši i profesionalna obrada marketinških materijala bilo koje vrste (vizit kartice, reklamni flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure i mnogi drugi), te po potrebi ovi stručnjaci izrađuju i direktan prevod udžbenika sa flamanskog jezika na turski.Prevođenje sa flamanskog na turski
Prevođenje sa turskog na flamanski

Naravno da će profesionalno da prevedu i članke iz novina, kao i književna dela i stručne, ali i popularne tekstove.

Biće izrađeni i profesionalni prevodi u ovoj varijanti jezika za onlajn prodavnice i internet sajtove, odnosno aplikacije i programe, kao i za web kataloge i ostale sadržaje koji se tiču kako interneta, tako i kompjutera. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci imaju dovoljno znanja i iskustva u primeni SEO alata (Search Engine Optimisation), zainteresovani će uz prevod svih pomenutih sadržaja dobiti i njihovu stručnu optimizaciju.

Audio i video materijale bilo koje vrste će pomenuti stručnjaci da prevedu u ovoj varijanti jezika, a posle toga će njihovu obradu prepustiti svojim kolegama, koji će izvršiti ili titlovanje ili sinhronizovanje reklamnih poruka, emisija i filmova, kao i serija i drugih materijala tog tipa.Na mejl će klijenti dostaviti sve pomenute sadržaje na obradu, a po istom principu će biti izvršeno i njihovo preuzimanje, nakon što pomenuti stručnjaci budu izradili prevod, odnosno pružili zahtevanu uslugu.

Pored navedenih sadržaja, sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i sve vrste dokumentacija, ali i pojedinačna dokumenta. U okviru te usluge klijente najpre očekuju direktni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na turski, a potom i usluga overe od strane sudskog tumača, kome su data adekvatna ovlašćenja za

Osim sadržine medicinske dokumentacije, odnosno građevinske, poslovne i tenderske, kao i tehničke, sudski tumači i prevodioci obrađuju i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (svi tipovi saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava).

Može da bude izvršen i direktan prevod ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na turski, ali i onih sadržaja koji se odnose kako na oblast prava i sudstva, tako isto i na oblast obrazovanja i nauke.

Naravno da će ovi stručnjaci izvršiti obradu i svakog drugog dokumenta, a pod uslovom da klijent originale prvo na uvi dostavi, zato što se oni koriste prilikom vršenja overe sudskog tumača.

Jednostavnije govoreći, potrebno je da se izvrši prvo upoređivanje sadržine originalnog i prevedenog dokumenta, budući da se pečat navedenog stručnjaka sme staviti samo ako su oni potpuno isti.

Isto tako može biti izvršena i redaktura, a ako klijent bude doneo već preveden dokument, čija sadržina nije usklađena sa originalom. Konkretnu uslugu u ovoj instituciji će izvršiti korektori i lektori, a svakako ona može biti primenjena i na bilo koju drugu vrstu materijala.

Postupak dostavljanja dokumenata na obradu podrazumeva ili njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i preko kurirske službe ili donošenje originala u jednu od poslovnica.

Za sve ostale sadržaje važi pravilo da će ih klijent poslati na mejl, a da će njemu obrađeni sadržaji na isti takav način biti dostavljeni.

Preuzimanje prevedenih i od strane sudskog tumača overenih dokumenata će biti izvršeno lično, a ako klijentu ne bude takav način odgovarao, može se odlučiti za varijantu dostavljanja preko kurirske službe. Konkretna usluga će biti plaćena odvojeno, a za definisanje cene se brine isključivo služba za dostavu, koja i obaveštava svakog klijenta o detaljima.

Što se tiče specijalne vrste overe, koja se odnosi na stavljanje Haškog, to jest nadaleko čuvenog Apostille pečata, ona neće biti izvršena u ovoj instituciji, jer prevodioci i sudski tumači ne poseduju adekvatna ovlašćenja za to. Samo to i jeste razlog zašto napominjemo da bi svaki klijent o tome valjalo da se primarno raspita i to u službama, u čijoj nadležnosti jeste ta vrsta overe. Zapravo bi trebalo da se obrati zaposlenima u osnovnim sudovima naše zemlje, odnosno u njihovim namenskim odeljenjima i da dobije sve podatke o overi Haškim pečatom. Pod tim mislimo da treba ne samo da sazna da li zakon nalaže obavezu overe Apostille pečatom za njegova dokumenta, nego i u kom trenutku se on na njih mora staviti. Preciznije govoreći, trebalo bi da pita da li se navedeni pečat na ta dokumenta stavlja nakon što bude izvršeno njihovo prevođenje sa flamanskog jezika na turski ili će prvo prevodilac i sudski tumač da urade posao za koji su kvalifikovani, a onda će klijent da odnese obrađene sadržaje u nadležne institucije, kako bi bila izvršena overa Apostille pečatom.

Prevod dozvole za boravak sa flamanskog jezika na turski

Ne samo da će klijenti u okviru poslovnica ove specijalizovane institucije dobiti uslugu, koja uključuje direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog na turski jezik, nego će sudski tumač i prevodilac izvršiti njihovu kompletnu obradu, pa će posle prevoda i overiti obrađen dokument.

Zato i naglašavamo da klijente očekuje kompletna obrada kako dozvole za boravak, tako isto i svih ostalih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola i druga), te se svakako podrazumeva da ovi stručnjaci mogu propisno da obrade i sva ostala lična, ali i ma koja druga dokumenta, odnosno sadržinu različitih tipova dokumentacija.

Posebno je važno napomenuti i to da je svaki klijent obavezan u tom slučaju originalna dokumenta ili da pošalje na jedan od predviđenih načina ili da donese, jer njih koristi ovlašćeni sudski tumač, pre nego što izvrši overu prevoda.

Svakako zainteresovani za obradu dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji moraju imati na umu izuzetno značajnu informaciju, a ona se odnosi na postupak koji je poznat kao nadovera. Tom prilikom se na konkretna dokumenta stavlja poseban pečat, čiji su nazivi Haški ili Apostille, a konkretni postupak ne može da bude izvršen u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Jedini razlog za to jeste što zaposleni ove institucije ne spadaju u grupu lica, kojima su data adekvatna ovlašćenja za izvršenje nadovere, pa je potrebno da vlasnik dokumenata sve podatke o toj vrsti overe prethodno zatraži i to od zaposlenih u nadležnim državnim službama.

Svaki klijent može članove tima bilo koje poslovnice ove institucije da zaduži i u slučaju da su mu potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa flamanskog na turski jezik. A to podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači izuzev godišnjih, revizorskih i finansijskih poslovnih izveštaja kompletno da obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, ali i statut preduzeća i fakture, te generalno svaki onaj dokument, koji je na određeni način vezan kako za poslovanje konkretnog preduzetnika, tako isto i za poslovni proces određene firme.

Uz rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i radove, pomenuti stručnjaci će prevesti, a onda i overiti svaki drugi sadržaj koji se na nauku odnosi. Isto tako će kompletno obraditi i diplomske i seminarske radove, kao i potvrdu o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepis ocena, odnosno uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, to jest bilo koji dokument i drugi materijal koji se odnosi na oblast obrazovanja.

Takođe se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci u skladu sa aktuelnim pravilima da obrade kako punomoćje za zastupanje i sudske žalbe, odnosno tužbe, tako isto i tekovine Evropske Unije, te će izvršiti i direktan prevod sudskih odluka i rešenja sa flamanskog na turski jezik, a po potrebi će obraditi i ugovore, sertifikate i licence, kao i svaki drugi pravni akt.

Pored brojnih tipova izjava i različitih vrsta uverenja, navedeni stručnjaci mogu da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, kao i da zakonski overe sve tipove potvrda i saglasnosti. Mahom klijenti zahtevaju da prevodilac i sudski tumač obrade saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te se podrazumeva da oni mogu izvršiti i prevođenje potvrde o stanju računa u banci sa flamanskog na turski jezik, kao i kompletnu obradu potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i svih ostalih dokumenata, koja će njihovi vlasnici u skladu sa zahtevima nakon toga predati određenim državnim institucijama.

Svakako oni mogu prema aktuelnim pravilima da izvrše obradu kako za celokupnu sadržinu tenderske i građevinske, odnosno tehničke dokumentacije (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja se smatraju delom jedne od njih), tako i da prevedu, pa overe i sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i bilo koji drugi nenavedeni dokument, a koji se zvanično smatra delom tog tipa dokumentacije).

Simultano prevođenje sa flamanskog na turski jezik i iznajmljivanje opreme

Sve detalje koji se odnose na princip organizacije događaja, za koji bi trebalo da bude primenjen usmeni prevod sa flamanskog jezika na turski će klijent morati da dostavi zaposlenima u odabranom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Na osnovu podataka o tačnom broju učesnika, kao i o karakteristikama mesta održavanja manifestacije, te o njenom trajanju će biti definisano da li prevodilac i sudski tumač treba da primene simultani ili šapatni, odnosno konsekutivni prevod u ovoj varijanti jezika. A kada budu pravili zvaničnu ponudu za tu uslugu, oni će u nju uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako to bude bilo u skladu sa odabranom vrstom usmenog prevoda.

Kada klijent konkretnu uslugu već zahteva u okviru neke druge institucije, a ipak kvalitetom izrade prevoda ne bude u potpunosti zadovoljan, on može kontaktirati najbližu poslovnicu ove institucije i zahtevati izvršenje usluge takozvane redakture materijala. Moramo posebno istaći da će tom prilikom biti angažovani lektori i korektori, koji će sasvim sigurno na taj način njihovim vlasnicima pružiti priliku da ih praktično, kad god to bude bilo potrebno koriste, jer će biti obrađeni u skladu sa pravilima.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac ostvariti u potpunosti profesionalno i zahteve vezano za obradu tekstova svih vrsta, a tom prilikom će klijentima biti omogućeni prevodi popularnih i stručnih tekstova sa flamanskog jezika na turski. Sem onih čija tema je vezana za oblasti komunikologije, filozofije i marketinga, odnosno sociologije, menadžmenta i psihologije, oni obrađuju i sadržaje iz domena građevinske industrije, bankarstva i obrazovanja, te informacionih tehnologija, turizma i nauke, ali isto tako i one koji se odnose na pravo, politiku i ekonomiju, kao i na farmaciju i ostale trenutno nepomenute naučne discipline.

Kada se to bude zahtevalo od njih, prevodioci i sudski tumači, koji su u ovoj instituciji zaposleni mogu da izvrše i profesionalno prevođenje reklamnih letaka i flajera sa flamanskog jezika na turski, ali i PR tekstova, te vizit kartica i brošura, odnosno plakata i kataloga, kao i mnogih drugih marketinških materijala. Usklađivanje poruke koju oni nose sa pravilima ciljanog jezika je osnov prevođenja takvih sadržaja, jer se na taj način svima koji se turskim jezikom koriste pruža prilika da lako razumeju šta se reklamira kroz takve sadržaje i da ubrzo počnu da koriste navedeni proizvod ili određenu uslugu.

Prevodi dela beletristike sa flamanskog na turski jezik

Podrazumeva se da će u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford klijent moći da zahteva direktan prevod dela književnosti sa flamanskog jezika na turski, a što se odnosi ne samo na beletristiku i romane, nego i na sva ostala prozna, odnosno poetska književna dela. Isto tako će sudski tumači i prevodioci po potrebi da obrade i udžbenike, ali i sve vrste časopisa, odnosno sadržinu kako stručnih i ilustrovanih, tako i dečijih, s tim što oni omogućuju zainteresovanima i profesionalan prevod članaka iz novina bilo koje tematike.

Osim toga, pomenuti stručnjaci su zaduženi i za direktno prevođenje video i audio sadržaja sa flamanskog jezika na turski. Zainteresovani će moći da ih angažuju kako bi stručno obradili i filmove različitih vrsta i žanrova (dokumentarni, crtani, igrani, animirani i drugi), te bilo koju vrstu i televizijskih emisija i radijskih (dečije, zabavne, informativne, obrazovne i ostale), a svakako će oni prevesti u ovoj varijanti jezika i serije, kao i reklamne poruke, te sve ostale tipove pomenutih sadržaja, koji kasnije mogu biti emitovani i u bioskopima i na različitim medijima, odnosno na internetu. Pored usluge njihovog prevoda, navedena institucija nudi i profesionalno titlovanje svih tih sadržaja, kao i uslugu njihovog sinhronizovanja.

Kada klijent zahteva obradu web materijala, zaposleni ove institucije će se pobrinuti da pravilno primene i SEO alate (Search Engine Optimisation), to jest da konkretne sadržaje prevedu u skladu sa zahtevima pregledača. Svakako će prevodioci i sudski tumači profesionalno da obrade sve vrste aplikacija i programa, a biće izvršeni i prevodi internet prodavnica i kataloga sa flamanskog jezika na turski, te se takođe podrazumeva da oni profesionalno prevode, ali i optimizuju i web sajtove i mnoge druge online sadržaje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje