Prevod sa flamanskog na francuski jezik

Prevodi sa flamanskog na francuski jezik

Svaku vrstu materijala, za koju pojedinac zahteva direktan prevod sa flamanskog jezika na francuski će maksimalno profesionalno obraditi zaposleni u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Pored toga što će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu tekstove, kako stručne, tako i popularne, oni će obraditi i književna dela i udžbenike, ali i časopise i to bilo koje sadržine, kao i članke iz novina.

Specijalizovani su i za pružanje usluge usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, a izuzev simultanog, vrše i šapatno i konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na francuski. Biće ponuđeno zainteresovanima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što se svrstava u usluge koje su naročito pristupačne po ceni svakome.Prevođenje sa flamanskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na flamanski

Navedena institucija zapošljava i korektore, ali i profesionalne lektore, a oni vrše stručnu redakturu po zahtevu klijenata i to za sve vrste materijala.

Takođe moramo naglasiti da su usluge sinhronizacije i titlovanja dostupne na zahtev, tako da klijenti kojima su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni kako za reklamne poruke, serije i emisije, tako i za filmove, imaju mogućnost na jednom mestu da dobiju njihovu kompletnu obradu.

Prema iznetim zahtevima, sudski tumač i prevodilac obrađuju i sve vrste web sadržaja, odnosno one materijale koji su vezani za računare. Uz web sajtove, oni prevode i online prodavnice, a u ponudi su i direktni prevodi internet kataloga sa flamanskog jezika na francuski, kao i svih tipova aplikacija i programa, te mnogih drugih online materijala. Napominjemo da će pomenuti stručnjaci primeniti i ona pravila, koja su poznata kao Search Engine Optimisation (SEO), tako da oni klijentima omogućuju i uslugu profesionalne optimizacije.Različite sadržaje iz oblasti marketinga će prevodioci i sudski tumači takođe da prevedu, a što se odnosi kako na PR tekstove, brošure i reklamne letke, tako isto i na vizit kartice, kataloge i plakate, ali i na flajere i na sve ostale sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja.

Naravno da može biti izvršen i profesionalan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na francuski, dok u sklopu te usluge klijente očekuje i overa obrađenih sadržaja. A za njeno izvršenje je isključivo zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač, čiji pečat ima osnovni cilj da konkretnom dokumentu pruži priznatost sa stanovišta zakona i prava. Da budemo precizni, ovaj stručnjak upoređuje prevedena dokumenta sa originalima i utvrđuje da li su istovetni, pa na osnovu toga i vrši overu.

Da bi celokupan postupak obrade bilo ličnih dokumenata ili pravnih akata, bilo različitih tipova dokumentacija (tehnička, građevinska, medicinska, tenderska, poslovna i druge), bio izvršen u skladu sa odredbama zakona, klijent će morati na uvid sudskom tumaču da donese ili da na određeni način pošalje originalna dokumenta.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac obraditi i dokumenta iz oblasti obrazovanja, odnosno nauke, ali i bilo koju vrstu izjave, saglasnosti ili uverenja, kao i potvrde, to jest sva ona dokumenta koja zahtevaju nadležne institucije. Svakako da oni mogu profesionalno i uz maksimalno poštovanje zakona da obrade i bilo koju drugu vrstu dokumenata ili celokupnu dokumentaciju.

Slanje dokumenata može biti izvršeno preko kurirske službe ili "Pošte Srbije", a preporučeno, s tim što klijenti mogu i lično da ih donesu, dok sve ostale sadržaje na obradu oni mogu poslati elektronski.

Što se tiče mogućnosti slanja dokumenata na mejl, ona je dozvoljena isključivo ako su u pitanju hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na francuski, ali se podrazumeva da navedena procedura mora biti ispoštovana, tako da klijent originale naknadno dostavlja.

Preuzimanje obrađenih dokumenata se vrši ili lično ili preko kurirske službe, a što je usluga koja se dodatno naplaćuje direktno od klijenta. Materijale koji se ne svrstavaju u dokumenta će zainteresovani, shodno prethodnom dogovoru takođe dobiti elektronski, odnosno preko mejla.

Overa Apostille pečatom nije obavezna za sva dokumenta, koja se u ovoj varijanti jezika prevode, a njeno izvršenje nije povereno stručnjacima ove institucije. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač ne poseduju dozvole za stavljanje takozvanog Haškog pečata, što je takođe njegov naziv, preporučuje se svakom zainteresovanom da se detaljno o tom postupku raspita. Napominjemo, da su specijalna odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije zadužena za postupak nadovere, tako da bi trebalo prvo njima vlasnik dokumenata da se obrati i dobije informaciju o tome da li pomenuti pečat na njegova dokumenta mora biti stavljen i u kom trenutku, to jest da li na početku ili na samom kraju obrade.

Prevođenje saglasnosti za zastupanje sa flamanskog na francuski jezik

Pomenuti dokument je tek jedan od mnogih, koje će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika da obrade, a ako to klijent od njih zahteva.

Svakako mogu da budu izvršeni i prevodi potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju sa flamanskog jezika na francuski, ali i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, to jest svih ostalih vrsta kako potvrda, uverenja i izjava, tako isto i saglasnosti, a što se primarno odnosi na dokumenta, koja se različitim nadležnim institucijama moraju predati.

Inače zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford osim prevoda pomenutih, ali i bilo kojih drugih dokumenata, primenjuju i uslugu overe, te na taj način prevedenim sadržajima tog tipa omogućuju da budu priznata sa zakonskog stanovišta.

Dostavljanje originalnih dokumenata, a koja sudski tumač koristi prilikom izvršenja overe jeste obaveza svakog klijenta, pošto se vrši upoređivanje između prevoda i originala, pa tek onda ovaj stručnjak ima pravo svoj pečat na obrađen dokument da stavi.

Isto tako moraju biti obavešteni svi koji su zainteresovani za prevod bilo kog dokumenta ili dokumentacije u ovoj varijanti jezika, da zaposleni ove institucije ne smeju, odnosno nemaju ovlašćenja Apostille pečat na konkretna dokumenta da stave. Stoga bi bilo dobro da se svaki klijent u nadležnim službama raspita da li takozvani Haški pečat, kako njega još nazivaju, treba na njegova dokumenta da bude stavljen i na koji način se taj tip overe u konkretnom slučaju vrši.

Naglasili bismo i to da u pomenutoj varijanti jezika sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da obrade i sva ona dokumenta, ali i sve ostale vrste materijala, koji su vezani i za nauku i za obrazovanje. Najpre mislimo na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarske radove i naučne patente, ali i na diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i seminarske radove, kao i na prepis ocena, rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno na nastavne planove i programe fakulteta, te na mnoge druge sadržaje koji se tiču tih oblasti na bilo koji način.

Sadržinu poslovne dokumentacije će prevodioci i sudski tumači, isto po zahtevu da obrade, a uz direktno prevođenje osnivačkog akta i statuta preduzeća sa flamanskog jezika na francuski, klijentima će biti omogućeno da dobiju i kompletnu obradu kako poslovnih odluka, revizorskih izveštaja i rešenja o osnivanju pravnog lica, tako i finansijskih, odnosno godišnjih poslovnih izveštaja i faktura, ali i uopšteno govoreći svih ostalih dokumenata, koja se odnose na poslovanje, a nevezano za to da li je u pitanju preduzeće ili bilo koji privatni preduzetnik.

Zainteresovani mogu u predstavništvu ove institucije i to u bilo kom gradu da zahtevaju i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske dokumentacije, odnosno građevinske i tehničke (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i ostala), tako i medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i sva ostala nepomenuta dokumenta, koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju).

Pravna akta, odnosno dokumenta koja su prvenstveno za pravo ili sudstvo vezana će, isto tako stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i da primene pravila overe, za koju poseduju propisana ovlašćenja. Naravno da može biti izrađen direktan prevod presuda o razvodu braka sa flamanskog jezika na francuski, ali i svih ostalih vrsta presuda, odnosno žalbi, rešenja i tužbi, kao i odluka. Sem toga, pomenuti stručnjaci će, po zahtevu klijenata da kompletno obrade kako tekovine Evropske Unije i različite vrste sertifikata, tako isto i licence, punomoćje za zastupanje i ugovore, ali i sva ostala dokumenta, koja se po zakonu tretiraju kao pravna akta.

Izuzev do sada navedenih sadržaja, članovi tima apsolutno svake poslovnice ove institucije će prevesti i overiti i svaki lični dokument, a pod uslovom da ga klijent na prethodno opisan način na obradu dostavi. Pored izvoda iz matične knjige rođenih za vozačke dozvole i radne, oni mogu da prema važećim pravilima kompletno obrade i potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu i izvod iz matične knjige venčanih, kao i vozačku dozvolu i uverenje o državljanstvu, te izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i ličnu kartu, to jest bilo koji drugi lični dokument.

Simultani prevod sa flamanskog jezika na francuski

Da bi konkretna vrsta usmenog prevoda za neku vrstu događaja mogla da bude primenjena, biće neophodno da prevodioci i sudski tumači dobiju od klijenta precizne informacije o načinu njegove organizacije. Na prvom mestu se pod tim misli kako na podatke o mestu sprovođenja manifestacije, tako isto i na one koji se odnose na trajanje i očekivani broj učesnika. Svakako se zahteva od zainteresovanih da prilikom kontakta sa zaposlenima u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford navedu sve te, ali i ostale informacije o organizaciji, ukoliko ih imaju. Po izvršenoj analizi će biti odlučeno da li ovi stručnjaci treba da primene simultano ili prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog na francuski jezik, s tim što oni mogu izvršiti i takozvani konsekutivni prevod. A u zavisnosti od konačne odluke, klijenti ove institucije mogu i po povoljnim cenama da iznajme opremu za simultano prevođenje poslednje generacije.

Zvanična ponuda obuhvata i uslugu obrade marketinških materijala, a u kom slučaju sudski tumač i prevodilac prevode sve one sadržaje, koji se koriste prilikom reklamiranja, a bilo da je u pitanju neki događaj ili usluga, odnosno proizvod, bilo da se radi o prezentovanju određene firme. Svakako mogu da budu izvršeni direktni prevodi reklamnih kataloga i flajera sa flamanskog na francuski jezik, ali i PR tekstova, plakata i brošura, odnosno vizit kartica i reklamnih letaka, te svih ostalih materijala, koji u domen marketinga zvanično mogu da se svrstaju.

Pored pomenutih sadržaja, članovi tima konkretne institucije mogu da ostvare zahtev i svakog pojedinca, kome su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni kako za popularne tekstove, tako isto i za one, koji su namenjeni određenom broju stručnjaka za tu oblast. Podrazumeva se da će oni prevesti kako tekstove iz oblasti marketinga, menadžmenta i komunikologije, odnosno nauke, bankarstva i finansija, te obrazovanja, medicine i farmacije, tako i one koji su vezani za oblast građevinske industrije. Specijalizovani su i za direktni prevod turističkih tekstova sa flamanskog na francuski jezik, a po potrebi će obraditi i one koji su vezani za oblasti sociologije, psihologije i filozofije, odnosno informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, ali i svake druge naučne discipline, s tim što je potpuno svejedno da li je u pitanju primarno prirodna ili društvena nauka.

Prevodi programa i aplikacija sa flamanskog na francuski jezik

Koliko god bio softver kompleksan, klijenti moraju biti uvereni da će prevodioci i sudski tumači njegovoj obradi pristupiti maksimalno profesionalno i omogućiti im da prevod u konkretnoj kombinaciji jezika za svaku aplikaciju ili program dobiju u optimalnom roku.

Naravno da će biti izvršen i direktan prevod online prodavnica sa flamanskog jezika na francuski, te pomenuti stručnjaci mogu da obrade i veb sajtove, ali i internet kataloge i sve ostale sadržaje tog tipa, odnosno one koji se tiču i interneta i računara. Naglašavamo i to da oni odlično poznaju pravila, koja se odnose na optimizaciju takvih materijala, tako da će alate SEO (Search Engine Optimisation) u potpunosti pravilno implementirati, a onda kada to zahteva konkretni tip sadržaja.

U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford su, izuzev pomenutih stručnjaka zaposlenih i oni, koji mogu ostvariti zahtev klijenata za redakturom, a što važi za bilo koju vrstu loše obrađenih sadržaja. Naime, korektori i lektori će u tom slučaju prvo utvrditi koje greške u prevodima postoje, a onda ih uz poštovanje prevodilačke struke i pravila francuskog jezika, maksimalno korektno ispraviti.

Bilo koje književno delo, kako iz oblasti proze, poput romana i beletristike, tako isto i iz domena poezije će sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika propisno da obrade. Sem toga, biće izvršeni i prevodi članaka iz novina sa flamanskog jezika na francuski, ali i sadržine kako dečijih i ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, te se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu bilo koju vrstu udžbenika da prevedu u datoj kombinaciji jezika.

S obzirom na to da svaka poslovnica ove institucije zapošljava i one profesionalce, koji pružaju usluge sinhronizacije i titlovanja video i audio sadržaja bilo koje vrste, to znači da su zainteresovanima za njihov profesionalan prevod na raspolaganju i te usluge. Svakako će prevodilac i sudski tumač obraditi kako crtane i igrane, odnosno animirane i dokumentarne filmove, tako i reklamne poruke, a specijalizovani su i za direktno prevođenje serija sa flamanskog jezika na francuski. Naglašavamo da oni mogu, po potrebi da prevedu i sadržinu kako televizijskih, tako i radijskih bilo dečijih, bilo informativnih ili zabavnih, odnosno obrazovnih emisija, te sve ostale vrste video i audio materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje