Prevod sa flamanskog na albanski jezik

Prevodi sa flamanskog na albanski jezik

Ne samo u Beogradu, nego i u svakom drugom gradu u kome postoje poslovnice ove institucije su, osim mnogih drugih stručnjaka, zaposleni i prevodioci i sudski tumači za navedene jezike. Samo zato što su tokom dugogodišnjeg rada nastojali da maksimalno unaprede svoje veštine, oni klijentima mogu da pruže uslugu, koja uključuje direktno prevođenje sa flamanskog jezika na albanski.

A ti stručnjaci mogu da prevedu bilo koju vrstu materijala pisano, ali će zainteresovanima obezbediti i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. U zavisnosti od vrste manifestacije i njenih karakteristika, odnosno potreba učesnika, oni će primeniti kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni i simultani. Svakako je važno da zainteresovano lice njih informiše ne samo o mestu održavanja događaja i o broju učesnika, nego i o trajanju i o celokupnom konceptu organizacije, budući da se zvanična ponuda kreira na osnovu tih podataka. Inače se u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxsford nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Dostupna je i usluga kompletne obrade video i audio materijala, tako da sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu kako sve vrste filmova, tako isto i reklamne poruke, ali i televizijske, kao i radijske emisije, odnosno serije i ostale materijale tog tipa. Ne samo da će klijentima biti omogućen prevod takvih sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, nego i usluge njihovog sinhronizovanja, ali i profesionalnog titlovanja, što znači da je njihova kompletna obrada dostupna u svakoj poslovnici pomenute institucije.Prevođenje sa flamanskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na flamanski

Valjalo bi reći i to da se po zahtevu klijenata vrše direktni prevodi marketinških materijala sa flamanskog jezika na albanski (brošure, PR tekstovi, vizit kartice, plakati, katalozi i ostali), a zaposleni ove institucije profesionalno obrađuju i tekstove, odnosno književna dela i udžbenike, kao i članke iz novina i bilo koju vrstu časopisa.

Usluga redakture, koja uključuje kako korekturu, tako isto i stručnu lekturu je na raspolaganju klijentima ove institucije. Obavezni smo napomenuti i to da će ona biti izvršena ako sadržaj bilo kog tipa nije dobro preveden u ovoj varijanti jezika, pa je potrebno da korektori i lektori primene pravila svoje struke i izvrše neophodne ispravke.

Svakako će prevodilac i sudski tumač, ako se to od njih bude zahtevalo, da obrade sve sadržaje koji su dostupni na internetu ili se tiču računara. A uz programe i aplikacije, vrše se i direktni prevodi online kataloga i web prodavnica sa flamanskog jezika na albanski, s tim što oni naravno mogu profesionalno da obrade i sadržinu svakog sajta, ali i mnoge druge materijale tog tipa. Kako poznaju i alate, koji se koriste prilikom optimizacije svih tih sadržaja, to znači da će oni primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation), te ih profesionalno uskladiti sa zahtevima pretrage.Obrada dokumenata je specifična u tom smislu što je prvo potrebno da bude izrađen njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a onda i overa od strane zvanično ovlašćenog stručnjaka. Celokupna obrada tog tipa je dostupna u svakoj poslovnici ove institucije, a podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahteve klijenata vezano za prevod bilo koje vrste dokumentacije ili nekog dokumenta.

Osim pravnih akata i ličnih dokumenata, oni vrše i direktno prevođenje poslovne i medicinske dokumentacije sa flamanskog jezika na albanski, ali obrađuju i dokumenta koja čine tendersku, tehničku i građevinsku dokumentaciju.

Naravno da će profesionalno da obrade, to jest da prevedu i overe bilo koja dokumenta i ostale sadržaje, koji su vezani kako za obrazovanje, tako i za nauku. Sve vrste uverenja, potvrda ili izjava, ali i saglasnosti, će ovi stručnjaci da prevedu u navedenoj varijanti jezika, a i da overe posle toga, u skladu sa ovlašćenjima koja poseduju.

Sva dokumenta koja su pomenuta su manji deo celokupne ponude ove institucije, te naglašavamo da mogu biti po istom principu obrađeni i bilo koji drugi sadržaji tog tipa.

Međutim, naša je obaveza svakog klijenta, koga interesuje prevod dokumenata sa flamanskog jezika na albanski da informišemo i o overi Apostille pečatom. Drugačiji naziv tog pečata jeste Haški, a on se stavlja samo na tačno određena dokumenta i tada se poštuju zakonom propisana pravila, sa kojima prevodioci i sudski tumači ne moraju biti upoznati, jer nisu obavezni tu vrstu overe da izvrše. Preporučljivo je da se vlasnik dokumenata obrati nadležnima u osnovnom sudu u svom gradu i da sve neophodne podatke o takozvanoj nadoveri, koja uključuje stavljanje ovog pečata, zatraži. Ako tom prilikom dobije informaciju da se Haški pečat na njegova dokumenta mora staviti, potrebno je i da sazna da li se on stavlja na početku postupka obrade ili nakon izvršenog prevoda i overe sudskog tumača.

Dostavljanje dokumenata na prevod se značajno razlikuje u odnosu na druge materijale, jer njih klijenti imaju dozvolu da šalju na mejl i isto tako preuzimaju.

Međutim, originalna dokumenta moraju biti dostavljena tom prilikom, pa se klijent obavezuje da ih pošalje ili preko "Pošte Srbije", a isključivo preporučeno ili da to uradi neka kurirska služba umesto njega, a ima pravo i da ih u jednu od poslovnica pomenute institucije donese lično.

Nakon što zaposleni u tom predstavništvu budu izradili prvo prevod dokumenta ili neke dokumentacije u ovoj jezičkoj kombinaciji, a onda i overu, klijent će imati pravo da izabere između dva načina preuzimanja. Prva opcija uključuje njegov dolazak u poslovnicu i lično preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a druga podrazumeva da ih kurirska služba može dostaviti u propisanom roku na adresu klijenta. Svakako je to dodatna usluga, a naplata se vrši direktno od klijenta i to po cenovniku, koji ima pravo da definiše isključivo služba koja i vrši dostavu.

Ukoliko bude bilo potrebno, biće izrađeni i hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na albanski, ali samo u tom slučaju vlasnik treba da izvrši slanje skeniranih materijala na mejl adresu, a onda i da ispoštuje prethodno pomenuto pravilo, pa da na uvid pomenutom stručnjaku dostavi originale, ali je njegova obaveza da izabere način koji je u tom momentu i najbrži.

Prevođenje članaka iz novina sa flamanskog jezika na albanski

Ma kojom tematikom da se bave novinski članci, podrazumeva se da će ih prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika profesionalno i u najkraćem mogućem roku prevesti i uskladiti sa pravilima ciljanog jezika. Uz to oni izvršavaju i direktan prevod ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa sa flamanskog na albanski jezik, a po potrebi obrađuju i sadržinu svih ostalih vrsta časopisa.

Podrazumeva se da će ostvariti zahtev klijenata i vezano za prevođenje knjiga u datoj jezičkoj kombinaciji. Preciznije rečeno, oni mogu da obrade kako poetska i prozna književna dela, tako isto i udžbenike.

Ukoliko se zahteva da budu prevedeni internet materijali u konkretnoj kombinaciji, moramo naglasiti da sudski tumač i prevodilac vrše istovremeno i njihovu optimizaciju za pregledače. Zapravo će implementirati one alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način uskladiti sadržinu internet prodavnica i web sajtova, odnosno online kataloga i ostalih materijala koji se mogu pronaći na internetu, sa svim onim pravilima, koja važe u konkretnom pretraživaču. Moramo naglasiti da je postupak optimizacije posebno važno primeniti prilikom obrade ovih sadržaja, zato što se na taj način postiže njihova mnogo bolja pozicioniranost, a što se takođe dobro odražava i na njihove vlasnike, odnosno na poslovanje kompanije. Ako to bude bilo potrebno, izrađuju se i direktni prevodi softvera sa flamanskog na albanski jezik. A to znači da će zaposleni u izabranoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, u skladu sa zahtevima klijenta profesionalno da obrade bilo koju aplikaciju ili program.

Potrebno je istaći i to da nisu samo prevodioci i sudski tumači u okviru poslovnica pomenute institucije angažovani, već da tim svake od njih čine i oni stručnjaci, koji su specijalizovani za pružanje mnogih drugih usluga. Među njima treba izdvojiti i one koji mogu na zahtev klijenata da izvrše ili sinhronizaciju audio, odnosno video sadržaja ili njihovo titlovanje. Zato i napominjemo da svako kome je potrebno direktno prevođenje serija sa flamanskog na albanski jezik, odnosno zabavnih emisija, reklamnih poruka i crtanih, te igranih filmova, ali i informativnih, dečijih i obrazovnih emisija, kao i animiranih i dokumentarnih filmova, to jest svih video i audio sadržaja, u poslovnicama pomenute institucije širom Srbije ima mogućnost da dobije njihovu kompletnu obradu. Preciznije, prvo će biti izrađen prevod za svaki sadržaj tog tipa, a predviđeno je da posle toga svaki zainteresovani klijent izvrši odabir između navedenih dodatnih usluga, kako bi u najkraćem mogućem roku dobio video ili audio materijale bilo koje vrste, koje može da prikazuje na različitim medijima, odnosno na internetu ili u bioskopu.

Prevod građevinskih projekata sa flamanskog na albanski jezik

Apsolutno svaki dokument, koji se prema slovu zakona smatra delom građevinske dokumentacije, pa samim tim i građevinske projekte, će sudski tumači i prevodioci u navedenoj varijanti jezika ne samo da prevedu, nego i da overe i to u skladu sa trenutno važećim zakonom.

Svakako klijenti mogu da ih zaduže i ukoliko su im potrebni direktni prevodi tenderske i tehničke dokumentacije sa flamanskog jezika na albanski, a kojom prilikom će ovi stručnjaci kompletno da obrade kako uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako isto i deklaracije proizvoda, odnosno svaki dokument koji je u jednu od njih svrstan.

Nakon što izrade prevod željenog dokumenta, ovi stručnjaci prema pravilima izvršavaju i njegovu overu, a koja podrazumeva da sudski tumač prvo upoređuje originale i prevode, pa nakon utvrđivanja njihove istovetnosti, on na preveden dokument stavlja svoj pečat. Na taj način i potvrđuje da je prevod svakako veran originalu, a vlasniku pruža mogućnost da ga kao i svaki drugi pravno validan dokument koristi.

Baš zbog usluge overe klijent mora na uvid da ovom stručnjaku pošalje ili donese originalna dokumenta, a savetujemu se da pre svega toga kontaktira osnovni sud u svom gradu i dobije sve neophodne informacije o overi Haškim pečatom, odnosno takozvanim Apostille, zato što taj tip overe ne smeju da izvrše zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer im nisi data propisana ovlašćenja.

Na zahtev klijenata će prevodioci i sudski tumači da obrade kompletno i ona dokumenta, koja se podnose nadležnim institucijama. Primarno se misli na različite vrste uverenja i potvrda, ali i saglasnosti i izjava, kao što su na primer potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i potvrda o stanju računa u banci, te potvrda o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta tog tipa.

Biće izvršeno i profesionalno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na albanski (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i sva ostala lična dokumenta), a ako za tim postoji potreba, zaposleni konkretnog predstavništva pomenute institucije kompletno obrađuju i celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji i svaki drugi dokument koji se odnosi na poslovanje pravnog lica ili preduzetnika, te je u skladu sa pravilima svrstan u poslovnu dokumentaciju).

Kada to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade prema pravilima i bilo koji pravni akt. Izuzev sudskih rešenja, žalbi i odluka, odnosno sudskih tužbi i presuda, oni će da prevedu, odnosno da overe i punomoćje za zastupanje, licence, ugovore i sertifikate, kao i tekovine Evropske Unije i uopšteno govoreći, svaki dokument koji se odnosi na oblast kako sudstva, tako i prava.

Direktan prevod seminarskih, naučnih i diplomskih radova sa flamanskog jezika na albanski je samo jedna od usluga, koju navedeni stručnjaci mogu da pruže zainteresovanima. A osim tih sadržaja, oni će kompletno obraditi i sva dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje. Pod tim mislimo ne samo na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, već i na uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, ali i na potvrdu o redovnom školovanju, kao i na nastavne planove i programe fakulteta, te na sve ostale sadržaje koji se konkretnih oblasti tiču na ma koji način.

Trebalo bi reći i to da sudski tumač i prevodilac kompletno mogu da obrade kako lekarske nalaze, tako i sva ostala dokumenta, koja se smatraju delom medicinske dokumentacije. Po zahtevu klijenata će biti, pored ostalog da budu izvršeni i prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa flamanskog jezika na albanski, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda i svih ostalih dokumenata, koja u njen sastav ulaze u skladu sa važećim pravilima.

Prevod kataloga i brošura sa flamanskog na albanski jezik

Kada se sadržina navedenih reklamnih materijala prevodi u ovoj jezičkoj varijanti, podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci onu poruku, koja je namenjena potencijalnim klijentima, a kojima je albanski jezik maternji, pažljivo i u skladu sa pravilima tog jezika da obrade. A na isti takav način će prevoditi i sadržinu svih ostalih marketinških materijala, te će tako i da je približe izvornim govornicima pomentog jezika.

U zvaničnoj ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford se, sem za već pomenute, nalaze i direktni prevodi reklamnih letaka i flajera sa flamanskog jezika na albanski, ali i mogućnost da ovi stručnjaci obrade plakate, vizit kartice i PR tekstove, kao i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga.

Isto tako moramo naglasiti da ova institucija zapošljava i stručnjake, koji su zaduženi za sprovođenje usluge kako korekture, tako isto i lekture. Podrazumeva se da se takozvana redaktura vrši za one materijale, za koje je u datoj jezičkoj kombinaciji prevod urađen, ali lica koja su tu uslugu pružila nisu ispoštovala ni pravila albanskog jezika, ni same struke. Takođe će primena pravila lekture i korekture omogućiti klijentima da vrlo brzo dobiju kvalitetno i profesionalno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste.

Kada se zahteva usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na albanski, klijenti bivaju upoznati sa činjenicom da prevodioci i sudski tumači mogu sva tri tipa te usluge da primene. Zapravo su oni specijalizovani za izvršenje usluga simultanog, te konsekutivnog i prevoda uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, s tim što će biti zainteresovanima ponuđeno i da po odličnim uslovima iznajme profesionalnu opremu za simultano prevođenje. Ono što je naročito važno za kreiranje ponude u ovom slučaju jeste dostavljanje informacija o samom događaju, tako da se zainteresovani klijent obavezuje da obavesti ove stručnjake o mestu održavanja manifestacije i o njegovim osnovnim karakteristikama, ali i o detaljima koji su vezani za trajanje, broj učesnika i organizaciju tog događaja. S obzirom na to da se svaka od pomenutih usluga mora primeniti za manifestaciju, koja uključuje precizno definisan broj učesnika, trajanje i ostale detalje, jasno je da se ponuda za uslugu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika može formirati zvanično tek pošto klijent sve navedene podatke na propisan način bude dostavio.

Naravno da ovi stručnjaci mogu, a shodno zahtevima da izvrše i profesionalan prevod stručnih i popularnih tekstova sa flamanskog jezika na albanski. Pored toga što mogu prevesti tekstove iz oblasti filozofije, bankarstva i ekonomije, potom sociologije, prava i politike, prevodilac i sudski tumač će obraditi i one sadržaje, čija je osnovna tema usmerena na oblasti finansija, psihologije i ekologije i zaštite životne sredine, ali i one koje se bave tematikom iz domena građevinske industrije, medicine i farmacije, zatim informacionih tehnologija, komunikologije i obrazovanja, te menadžmenta, nauke i marketinga, kao i turizma i ostalih i društvenih nauka i prirodnih.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje