Prevod sa flamanskog na slovački jezik

Prevođenje sa flamanskog na slovački jezik

Uslov da klijent u datoj kombinaciji jezika dobije pravilno obrađen dokument, jeste da bude prvo izvršeno njegovo direktno prevođenje sa flamanskog jezika na slovački, a onda i overa od strane zvanično ovlašćenog lica. Zahvaljujući tome što su i prevodioci i sudski tumači u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu Srbije zaposleni, zainteresovani će u okviru ove institucije dobiti upravo takvu uslugu, tako da će sa pravnog aspekta ta dokumenta biti tretirana kao zvanično priznata.

Potrebno je da na uvid vlasnik dokumenata donese originale ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da za to angažuje bilo koju kurirsku službu.

Moramo objasniti da se originali na uvid dostavljaju samo zbog overe, uzevši u obzir da ovlašćeni sudski tumač ima dužnost da ih prvo uporedi sa prevedenim dokumentima, a onda kada bude bio siguran da nema nikakve razlike između njih, ima pravo svoj pečat na prevod da stavi, te potvrdi da je u potpunosti isti kao i originalan dokument.Prevođenje sa flamanskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na flamanski

Po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni, pored ostalog prevodi pravnih akata i ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na slovački, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i dokumenta vezana za oblasti nauke ili obrazovanja.

Svakako će prevesti, odnosno overiti prema pravilima i dokumenta, koja bi klijent posle toga trebalo nekoj državnoj službi da preda, a što podrazumeva da će biti kompletno obrađene sve vrste izjava i saglasnosti, odnosno potvrda i uverenja.

Uz pomenute, ovi stručnjaci mogu da obrade i različite tipove dokumentacija, odnosno sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i poslovne, tako isto i tenderske, medicinske i tehničke dokumentacije, kao i bilo koji drugi pojedinačni dokument ili celokupnu dokumentaciju.Usluga koja je predstavljena se smatra sasvim dovoljnom da bi određeni dokument bio pravno priznat, međutim ima slučajeva, kada se zahteva izvršenje dodatne overe, a koja se ne nalazi u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih ove institucije. U pitanju je overa Haškim pečatom, inače poznatim i pod nazivom Apostille, a koji se samo na tačno definisana dokumenta stavlja. Budući da sudski tumači i prevodioci nisu dobili ovlašćenja za izvršenje te overe, njihova obaveza nije da informišu klijente o tome, već oni treba samostalno u okviru osnovnog suda u svom mestu da potraže apsolutno sve informacije, koje se odnose na postupak poznat kao nadovera.

Ukoliko to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci mogu da izvrše i hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na slovački, što znači da će u posebno kratkom roku njih obraditi u skladu sa pravilima. Samo tada bi klijent trebalo da naknadno priloži na uvid originale, a neophodno je da prvo izvrši slanje prethodno skeniranih dokumenata na zvaničnu mejl adresu i to one poslovnice pomenute institucije, koja mu je fizički najbliža.

Postupak preuzimanja dokumenata podrazumeva ili njihovo dostavljanje na adresu klijenta i to preko kurirske službe ili lično preuzimanje od strane vlasnika u prostorijama odabranog predstavništva. Ističemo da se usluga dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na adresu zainteresovanog lica naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, koja će tom prilikom biti angažovana.

Na zahtev pojedinaca će ovi klijenti izvršiti i obradu svih materijala iz oblasti marketinga, počev od plakata i vizit kartica, odnosno reklamnih letaka i flajera, pa do PRtekstova, brošura i kataloga, s tim da će profesionalno obraditi sve sadržaje koji se koriste zarad reklamiranja.

Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje knjiga sa flamanskog jezika na slovački, a što uključuje obradu i udžbenika i književnih dela. Osim toga, sudski tumači i prevodioci mogu na osnovu iznetih zahteva da obrade i časopise, odnosno sadržinu kako dečijih i ilustrovanih časopisa, tako isto i stručnih, ali i članke iz novina.

Kompletna obrada svih tipova filmova, odnosno emisija različite sadržine i namene, kao i reklamnih poruka, ali i serija i uopšteno govoreći svih video i audio materijala je dostupna na zahtev klijenata u apsolutno svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije. U ovom slučaju kompletna obrada uključuje kako njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, tako isto i usluge sinhronizovanja, ali i titlovanja.

Sadržaje koji se odnose na računare ili su prisutni na internetu će pomenuti stručnjaci isto maksimalno profesionalno da obrade. Ne samo da će oni izvršiti direktan prevod softvera sa flamanskog jezika na slovački, u kom slučaju će obraditi i programe i aplikacije bilo koje vrste, već će pristupiti prevođenju i onlajn kataloga, odnosno web sajtova i internet prodavnica, ali i mnogih drugih sadržaja tog tipa. Kako je postupak optimizovanja, odnosno prilagođavanja većine pomenutih materijala vrlo važan za njihovu pozicioniranost na internetu, to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač prilikom njihove obrade izvršiti i implementaciju pravila koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da će klijentima biti omogućena i usluga stručnog optimizovanja svih materijala iz te grupe.

Zainteresovani za obradu bilo kog sadržaja, koji je prethodno pomenut će dostavljanje izvršiti na najprostiji mogući način, kao i preuzimanje. Zapravo je predviđeno da to bude preko mejl adrese, a postoje i druge opcije, o kojima sve potrebne podatke klijenti mogu dobiti direktno u najbližoj poslovnici pomenute institucije.

Kada je u pitanju usluga usmenog prevoda u toj varijanti jezika, zainteresovani treba da znaju da je dostupna i ona, a u sve tri varijante (konsekutivno, simultano i šapatno prevođenje), ali i usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U slučaju da su prevodi sa flamanskog jezika na slovački i to za bilo koji materijal urađeni, a da klijent kvalitetom nije zadovoljan u potpunosti, ova institucija će mu omogućiti izvršenje usluga korekture i lekture svih takvih sadržaja. Stvar je u tome da se usluga poznata kao redaktura isključivo može izvršiti od strane profesionalnih korektora i lektora, a oni su u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni. Primarno će oni uporediti prevedena dokumenta sa originalima, te nakon što ustanove koje greške u njima postoje, maksimalno će ih profesionalno ispraviti, te na taj način uskladiti prevedene sadržaje ne samo sa njihovim originalima, nego i sa pravilima koja važe u slovačkom jeziku.

Prevod pravnih akata sa flamanskog jezika na slovački

Ma koji dokument, koji se u skladu sa važećim pravilima vezuje za oblasti prava ili sudstva će po zahtevu zainteresovanih zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford u navedenoj kombinaciji jezika prvo da prevedu, a onda i da izvrše overu, koja je sa zakonom usklađena.

S obzirom na to da su i sudski tumači i prevodioci u bilo kom predstavništvu navedene institucije zaposleni, klijenti dobijaju kompletnu obradu apsolutno za svaki pravni akt, a što se primarno odnosi na sudska rešenja, tužbe i žalbe, odnosno na punomoćje za zastupanje i sudske odluke, s tim što će biti izvršeni i prevodi tekovine Evropske Unije sa flamanskog na slovački jezik, a po potrebi će ovi stručnjaci kompletno obraditi i sertifikate, ugovore i licence, kao i sva ostala dokumenta, koja se konkretnih oblasti tiču, to jest koja su vezana za njih.

Mora biti istaknuto da je obaveza svakog klijenta, zainteresovanog za prevod bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, da originalna dokumenta ili pošalje na jedan od predviđenih načina ili donese lično u najbližu poslovnicu pomenute institucije, zato što su ona potrebna ovlašćenom sudskom tumaču, kada bude izvršavao overu.

Biće neophodno i da se vlasnik dokumenata samostalno angažuje, kako bi dobio sve informacije o postupku poznatom kao nadovera, a kada se na konkretne sadržaje stavlja takozvani Haški, to jest Apostille pečat, zato što članovi tima ma koje poslovnice ove institucije za tu vrstu overe nisu zaduženi.

Prema zahtevima će biti izvršeno i prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog na slovački jezik (izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu,  izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i ostala), a podrazumeva se isto tako da će prevodioci i sudski tumači kompletno obraditi kako specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze, tako isto i svaki drugi dokument koji se sastavnim delom medicinske dokumentacije smatra.

Ističemo i to da svako kome je to potrebno, u poslovnicama pomenute institucije može da dobije i kompletnu obradu svih onih dokumenata, koja se prema zahtevima moraju podneti različitim nadležnim institucijama. A uz saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, na osnovu iznetih zahteva će biti urađen i prevod potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, ali i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci i uopšteno govoreći, svih ostalih vrsta što potvrda i saglasnosti, što uverenja, ali i izjava.

Svakako će biti obezbeđen i direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa flamanskog na slovački jezik, te se podrazumeva da će na osnovu iznetih zahteva pojedinaca prevodilac i sudski tumači propisno da obrade i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga dokumenta, koja su za konkretnu oblast vezana), ali će propisno prevesti, odnosno overiti i sadržaje koji su primarno za nauku vezani (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i ostala).

Celokupnu sadržinu bilo građevinske i tenderske, bilo tehničke dokumentacije, članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije će da prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji, a onda će u skladu sa zakonom i aktuelnim pravilima da izvrše i overu kako za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako isto i za deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta, a koja u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija spadaju.

Na kraju moramo napomenuti i to da može biti izvršeno direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na slovački, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac izuzev osnivačkog akta i statuta preduzeća, odnosno godišnjih poslovnih izveštaja i faktura, da kompletno obrade i finansijske poslovne izveštaje, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim poslovne odluke i revizorske izveštaje, kao i svaki drugi dokument, koji je za poslovanje ili nekog preduzetnika ili određene kompanije vezan.

Prevođenje dokumentarnih filmova sa flamanskog na slovački jezik

U slučaju da se konkretna usluga vrši i to ne samo za dokumentarne, nego i za animirane, ali i crtane i igrane filmove bilo kog žanra, podrazumeva se da klijent može da zahteva i jednu od dostupnih dodatnih usluga, a koje uključuju ili sinhronizaciju ili titlovanje takvih materijala.

Po zahtevu klijenata može da bude urađen i direktan prevod informativnih i obrazovnih emisija sa flamanskog jezika na slovački, a podrazumeva se da će u toj jezičkoj kombinaciji prevodilac i sudski tumač da obrade i reklamne poruke, ali isto tako i zabavne emisije, odnosno serije i dečije televizijske i radijske emisije, te sve ostale video i audio sadržaje.

U slučaju da bilo ko poseduje dokument ili neki drugi materijal, a za koji je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji urađen, ali to nije učinjeno profesionalno, odnosno uz poštovanje pravila prevodilačke struke, mora da bude izvršena usluga poznata kao redaktura. A nju u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford na zahtev klijenata pružaju lektori i korektori, sa dugogodišnjim iskustvom. Tokom obrade sadržaja koji nisu dobro prevedeni će, zahvaljujući pravilima korekture i lekture, greške u njima biti na najbolji mogući način ispravljene, a oni će biti usklađeni i sa originalima i sa svim onim pravilima, koja slovački jezik podrazumeva.

Književna dela, koja pripadaju i poeziji i prozi će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika da prevedu. A na raspolaganju su zainteresovanima i direktni prevodi udžbenika sa flamanskog jezika na slovački, te se podrazumeva da će zaposleni konkretne institucije obraditi i članke iz novina, a ako se zahteva prevešće i sadržinu dečijih časopisa, ali i stručnih i ilustrovanih.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za obradu kako naučnih tekstova, tako isto i popularnih, s tim da njihova tema može da se odnosi na različite naučne discipline, a bez obzira da li se one primarno tiču prirodnih ili društvenih nauka. Na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeno prevođenje turističkih, ekonomskih i pravnih tekstova sa flamanskog jezika na slovački, odnosno onih koji se bave temama iz oblasti finansija, politike i ekologije i zaštite životne sredine, ali i bankarstva, obrazovanja i sociologije. Naravno da će prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji obraditi i tekstualne materijale, čija se glavna tema odnosi kako na oblasti građevinske industrije, farmacije i filozofije, odnosno komunikologije i marketinga, tako isto i na oblasti informacionih tehnologija, psihologije i menadžmenta, ali i turizma i ostalih naučnih disciplina.

Profesionalan prevod online prodavnica sa flamanskog jezika na slovački

Sadržinu ovog tipa internet materijala će zaposleni u ma kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford najpre da prevedu u datoj varijanti jezika, a zatim i da optimizuju. Stvar je u tome da sudski tumači i prevodioci poznaju alate SEO (Search Engine Optimisation), te ih primenjuju kada vrše direktno prevođenje web sajtova sa flamanskog na slovački jezik, ali i internet kataloga, odnosno onlajn prodavnica i ostalih sadržaja, koji se nalaze na internetu. Upravo zahvaljujući njihovoj primeni se može uticati na poboljšanje pozicije svih tih materijala na globalnoj mreži, što će svakako imati izuzetno dobar efekat na poslovanje njihovih vlasnika. Podrazumeva se da će biti ostvareni i zahtevi klijenata, vezano za profesionalno prevođenje softvera u navedenoj kombinaciji jezika, uzevši u obzir da zaposleni ove institucije mogu stručno da prevedu kako aplikacije ma koje vrste, tako isto i bilo koji program.

Različite tipove marketinških materijala će u skladu sa zahtevima bilo kog klijenta, prevodioci i sudski tumači da profesionalno u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrade. Jednostavnije govoreći, biće izvršeni kako direktni prevodi kataloga, plakata i brošura sa flamanskog na slovački jezik, tako isto i PR tekstova, s tim što oni mogu da obrade i reklamne letke, ali i vizit kartice i flajere, to jest sve one materijale koji se koriste za reklamiranje, a bilo da je u pitanju neka firma ili usluga, odnosno proizvod ili određeni događaj. Obrada svih takvih sadržaja se vrši uz primenu marketinških pravila, tako da se reklamna poruka oblikuje u duhu slovačkog jezika, a kako bi se na taj način što bolje približila njegovim izvornim govornicima.

Za događaj bilo koje vrste, u okviru koga bi trebalo da budu prisutni učesnici, kojima su ili flamanski ili slovački jezik maternji, sudski tumač i prevodilac mogu da primene usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A osnovni uslov za pripremu ponude za datu uslugu jeste dostavljanje relevantnih podataka o samoj manifestaciji, uzevši u obzir da oni vrše kako konsekutivni, tako isto i prevod uz pomoć šapata sa flamanskog na slovački jezik, ali naravno mogu da pruže i uslugu simultanog prevoda u toj varijanti. Vrlo je važno istaći činjenicu da se za događaj koji podrazumeva tačno određeni broj učesnika i trajanje mora primeniti konkretan tip usmenog prevoda, pa se najpre te informacije od klijenta zahtevaju. Važno je i da on na vreme dostavi tačne podatke o mestu, na kome je organizator predvideo da će događaj biti održan, te da pomenute stručnjake tom prilikom precizno informiše o njegovim osnovnim karakteristikama. Svakako će oni klijenti, za čiju manifestaciju bude predviđena primena te vrste ove usluge, na raspolaganju imati i mogućnost da po odličnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje