Prevod sa flamanskog na portugalski jezik

Prevodi sa flamanskog na portugalski jezik

Kako se u timu više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored ostalih stručnjaka nalaze i prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost jeste prevođenje sa flamanskog jezika na portugalski, to sa sigurnošću tvrdimo da svako ko ima potrebu za ovom uslugom nju može da dobije, bez obzira u kom delu Srbije da živi.

A pored obrade stručnih i popularnih tekstualnih materijala, ovi stručnjaci isto tako mogu u optimalnom roku da prevedu i književna dela, bez obzira da li su u pitanju prozna ili poetska. Podrazumeva se da će odgovoriti na zahteve, koji se odnose na obradu članaka iz novina različite tematike, te po potrebi stručno da prevedu kako naučne i dečije, tako i ilustrovane časopise.

Prilikom prevođenja audio i video materijala, zainteresovanima će biti ponuđena usluga njihovog profesionalnog titlovanja i sinhronizacije. U ponudi su, pored ostalih prevodi reklamnih poruka i serije sa flamanskog jezika na portugalski, a sudski tumači i prevodioci obrađuju po potrebi i animirane, crtane i dokumentarne, kaoi igrane filmove, te emisije obrazovnog, informativnog i zabavnog karaktera, ali i one, koje su namenjene najmlađim slušaocima ili gledaocima, te sve ostale i video i audio sadržaje.Prevođenje sa flamanskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na flamanski

Iističemo da po zahtevu klijenata oni mogu maksimalno profesionalno da prevedu i sve vrste marketinških materijala, počev od plakata i vizit kartica, preko reklamnih letaka i kataloga, odnosno flajera, pa do brošura i PR tekstova, s tim što naravno mogu da obrade stručno i bilo koju drugu vrstu reklamnog sadržaja.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, a u slučaju da bilo ko to od njih zahteva, izvršiti kako konsekutivni i simultani, tako i prevod uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na portugalski. Budući da se u ponudi navedene institucije nalaze sva tri tipa pomenute usluge, neophodno je da zainteresovani klijent konkretne podatke o samom događaju i o njegovoj celokupnoj organizaciji dostavi, a kako bi blagovremeno bila izrađena ponuda. Značajno je za odabir usluge to koliko će ljudi učestvovati na nekoj manifestaciji, odnosno koliko će ona trajati i naravno, gde će biti održana. Isto tako će onim klijentima, a za čiji događaj bude bila predviđena primena tog tipa usmenog prevoda, biti ponuđena usluga koja se odnosi na iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Ukoliko se to zahteva, zaposleni konkretnog predstavništva pomenute institucije obrađuju i bilo koju vrstu internet sadržaja, a bez obzira da li klijent zahteva prevođenje online prodavnica i web kataloga sa flamanskog jezika na portugalski ili programa, odnosno sajtova i aplikacija, te mnogih drugih onlajn materijala. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac imaju ne samo znanje, nego i dovoljno iskustva u primeni alata, koji se koriste prilikom optimizovanja svih tih sadržaja, to automatski znači da će ih oni i optimizovati. Da budemo precizni, implementiraće sve smernice koje uključuje SEO (Search Engine Optimisation) i sadržinu svih pomenutih, kao i mnogih drugih web materijala uskladiti sa zahtevima koje podrazumeva pretraga na internetu.Sadržaje koji su do sada pomenuti će na obradu njihovi vlasnici dostaviti elektronskim putem, a ukoliko im bude takav način pogodovao, moći će i da ih dobiju tako po završetku obrade. Svakako se u konkretnoj poslovnici mogu raspitati i o ostalim principima za dostavljanje materijala tog tipa na prevod i za njihovo preuzimanje.

Bitno je naglasiti i to da su u ponudi direktni prevodi dokumenata i dokumentacija sa flamanskog jezika na portugalski, kao i usluga overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Konkretni postupak se vrši uz maksimalno poštovanje svih zakonskih normi, tako da se klijenti obavezuju originale na uvid tom stručnjaku da prilože.

Svakako će prevodilac i sudski tumač osim pravnih akata i ličnih dokumenata, po tom principu da obrade i sadržinu tehničke, ali i poslovne i tenderske, kaoi medicinske i građevinske dokumentacije.

Klijentima će biti omogućeno da u konkretnoj varijanti jezika dobiju i preveden bilo koji dokument, koji se odnosi i na oblast nauke i na oblast obrazovanja, ali i različite vrste saglasnosti, izjava i potvrda, kao i uverenja, to jest dokumenta koja se predaju brojnim nadležnim institucijama. Ipak naglašavamo, da zaposleni u konkretnoj instituciji mogu po zahtevu klijenata da obrade bilo koju dokumentaciju, odnosno svaki pojedinačni dokument, a pod uslovom da budu ispoštovana pravila za njegovu dostavu.

Ako je nekome prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika potreban u znatno kraćem roku, nego što je to navedeno, mora naknadno doneti ili poslati originale, a pre toga izvršiti slanje skeniranih sadržaja na mejl ove institucije. Podrazumeva se da će hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na portugalski biti izrađeni u skladu sa zahtevima pojedinaca, ali je neophodno da celokupna procedura u potpunosti bude ispoštovana.

Isto tako svi koji su zainteresovani za prevod dokumenata bilo koje vrste u ovoj varijanti jezika moraju biti informisani da sudski tumač i prevodilac nemaju pravo Apostille pečat na njih da stave. Baš zato što se takozvani Haški pečat, a kako njega još zovu, ne stavlja na sva dokumenta, a na ona na koja mora biti stavljen se tačno zna u kom momentu je to neophodno da bude učinjeno, pa se napominje da bi klijenti trebalo u nadležnim institucijama Republike Srbije sve informacije o tome da zatraže. Ukoliko budu saznali da se takozvana nadovera, kako se karakteriše ovaj postupak, mora izvršiti i za njihova dokumenta, bitno je da pitaju i da li se Apostille pečat stavlja po završetku prevoda i overe sudskog tumača ili se prvo izvršava nadovera, pa se onda dokument donosi ovim stručnjacima na dalju obradu.

Zainteresovani za ovu uslugu će originale moći da pošalju ili preko "Pošte Srbije", ali se zahteva da to bude preporučena pošiljka ili putem kurirske službe, a ako nekome odgovara može dostavljanje i lično izvršiti.

Kako je obavezan da priloži i originale na uvid, to podrazumeva da će klijent doći direktno u poslovnicu i preuzeti lično prevedene i overene sadržaje tog tipa, a mogu mu biti isporučeni i na navedenu adresu. Ovlašćena kurirska služba, sa kojom ova institucija ima dugogodišnju saradnju će izvršiti tom prilikom dostavu, a pri čemu će tu uslugu u skladu sa svojim cenovnikom naplatiti i to direktno od klijenta, zato što ona nije zvanično uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata.

Pored svih usluga koje su navedene, ova institucija u ponudi ima i stručnu redakturu različitih sadržaja. Svakako nju izvršavaju korektori i lektori, iza kojih je dugo godina radnog iskustva, te omogućuju klijentima da u relativno kratkom roku dobiju profesionalno obrađene sadržaje bilo koje vrste. Napominjemo da se korektura i lektura primenjuju ukoliko postoji izvršen prevod materijala, ali osoba koja je tu uslugu pružila nije ispoštovala procedure i pravila ciljanog jezika, odnosno prevodilačke struke, te prevedene materijale nije uskladila sa njihovim originalima.

Prevodi reklamnih materijala sa flamanskog jezika na portugalski

Kada se zahteva obrada bilo kog marketinškog materijala, prevodilac i sudski tumač nastoje da primene i sva ona pravila, koja podrazumeva takozvani dobar marketing. A to znači da će prevod flajera i letaka sa flamanskog na portugalski jezik, ali i PR tekstova i ostalih sličnih sadržaja, oni uskladiti primarno sa pravilima portugalskog jezika, a da bi na taj način njihovu sadržinu približili kako Portugalcima, odnosno izvornim govornicima tog jezika, tako i svima onima, koji se njime služe. Isto tako će obraditi profesionalno i plakate, ali i brošure, odnosno vizit kartice i kataloge, kao i sve ostale marketinške materijale.

Ponuda Prevodilačkog centra Akademije Oxford uključuje i obradu tekstualnih sadržaja, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika profesionalno da prevedu kako popularne tekstove i to bilo koje tematike, tako i one koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim. Na zahtev klijenata će biti izvršeno profesionalno prevođenje tekstova iz oblasti komunikologije sa flamanskog na portugalski jezik, odnosno onih koji se odnose na obrazovanje, marketing i građevinsku industriju, te medicinu, informacione tehnologije i menadžment. Pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i političke, zatim filozofske i tekstove iz oblasti finansija i bankarstva, odnosno prava i ekonomije, ali i sve one sadržaje koji su vezani primarno kako za oblast filozofije, tako isto i za sociologiju i psihologiju, te za svaku drugu naučnu disciplinu.

U okviru ove institucije su, pored već pomenutih stručnjaka zaposleni i korektori i lektori, a njihova specijalnost jeste pružanje usluge redakture i to za sve nepropisno i nekvalitetno prevedene materijale. Da budemo precizni, cilj primene pravila korekture i lekture jeste da se bilo koja vrsta sadržaja, a koja je u ovoj varijanti jezika prevedena, uskladi sa originalima i sa ciljanim jezikom, kako bi njihovo korišćenje bilo potpuno nesmetano.

Svakako mogu da budu obrađeni u ovoj jezičkoj kombinaciji i svi internet materijali, te se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač osim online prodavnica, odnosno web kataloga, na zahtev klijenata da prevedu i sajtove bilo koje sadržine i tematike, ali i sve ostale materijale koji su na internetu vidljivi. Implementacija alata poznatih kaoSEO (Search Engine Optimisation) se tom prilikom podrazumeva, a sa ciljem njihovog prilagođavanja pravilima koja navodi internet pretraga, što se apsolutno pozitivno odražava i na mesto koje svi ti sadržaji zauzimaju u pretrazi. Sem za njih, mogu biti izvršeni i ddirektni prevodi softvera sa flamanskog na portugalski jezik, a u kom slučaju zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije mogu da obrade kako programe, tako isto i aplikacije.

Prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa flamanskog jezika na portugalski

Apsolutno svaki klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford na raspolaganju ima uslugu, koja uključuje kako direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog na portugalski jezik, tako isto i overu, a koju u skladu sa ovlašćenjima izvršava zvanični sudski tumač za konkretni jezik.

Po njihovom zahtevu će biti izvršeni prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju u navedenoj jezičkoj varijanti, ali i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o visini primanja, zatim saglasnosti za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, odnosno uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o stalnom zaposlenju, s tim što sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da obrade i bilo koju drugu vrstu i potvrde i saglasnosti, ali i uverenja i izjava, to jest sva ona dokumenta, koja prema zahtevima klijenti predaju određenim nadležnim institucijama.

U obavezi smo da napomenemo i to da je svaki klijent, zainteresovan za uslugu prevoda dokumenata u toj kombinaciji jezika dužan da izvrši i propisno dostavljanje originalnih dokumenata, a koje će za vreme postupka overe koristiti sudski tumač.

Isto tako je preporuka svakome da podatke o nadoveri zatraži lično od institucija Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se nalazi postupak stavljanja Haškog pečata, odnosno takozvanog Apostille, zato što zaposleni navedene institucije u tom slučaju nemaju dozvolu overu da vrše.

Prema zahtevima pojedinaca će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa flamanskog na portugalski jezik (izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, umrlica, vozačka dozvola i ostala), ali će isto tako prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika profesionalno da obrade kako rezultate naučnih istraživanja, tako isto i naučne radove, odnosno naučne patente i ostale sadržaje koji su za nauku vezani na određeni način.

Podrazumeva se da će prevesti diplomu i dodatak diplomi u toj varijanti jezika, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, a onda i primeniti pravila vezano za overu tako obrađenih dokumenata. Osim njih, članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije kompletno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i seminarske radove i potvrdu o redovnom školovanju, kaoi prepis ocena, te uverenje o položenim ispitima i diplomske radove, kao i uopšteno govoreći svaki drugi materijal, odnosno dokument, koji je vezan za oblast obrazovanja.

Sadržinu medicinske dokumentacije će pomenuti stručnjaci isto u skladu sa navedenim pravilima da obrade, a što se odnosi kako na prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa flamanskog na portugalski jezik, odnosno lekarskih nalaza, tako i na kompletnu obradu dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te mnogih drugih dokumenata koja su uvrštena u taj tip dokumentacije.

Shodno zahtevima koje navede pojedinac, sudski tumač i prevodilac prevode, pa overavaju i sadržinu građevinske dokumentacije, odnosno tenderske i tehničke (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja su u njih uvrštena), odnosno sva ona dokumenta koja se odnose na poslovanje i to kako privatnog preduzetnika, tako i samog preduzeća (poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, revizorski izveštaji i ostala dokumenta koja su zvanično deo poslovne dokumentacije).

Izuzev tekovina Evropske Unije, a na osnovu zahteva klijenata će biti izrađen i direktan prevod punomoćja za zastupanje sa flamanskog na portugalski jezik, odnosno sudskih odluka, kao i rešenja i sudskih tužbi, ali i žalbi i presuda, s tim što će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da obrade i bilo koju vrstu sertifikata ili licenci, ali i svaki drugi pravni akt, to jeste dokument koji se odnosi na sudstvo ili se tiče oblasti prava.

Direktno prevođenje časopisa sa flamanskog na portugalski jezik

Ne samo sadržinu ilustrovanih, nego i stručnih, ali i onih časopisa koje će čitati najmlađi će prevodioci i sudski tumači, u slučaju da to neko od njih zahteva, stručno prevesti u navedenoj jezičkoj varijanti. Svakako su oni specijalizovani i za prevod članaka iz novina sa flamanskog jezika na portugalski, a po potrebi mogu profesionalno da obrade kako udžbenike, tako i svako književno delo (beletristika, pripovetke, romani i sva ostala prozna, ali i poetska dela književnosti).

Bitno je da svakom klijentu, koji u pomenutoj varijanti jezika želi da dobije preveden određeni video materijal ili audio naglasimo da Prevodilački centar Akademije Oxford, izuzev navedenih stručnjaka zapošljava i one koji mogu da izvrše kako sinhronizaciju takvih sadržaja, tako i njihovo profesionalno titlovanje. Zahvaljujući tome će svi pojedinci, kojima su potrebni direktni prevodi audio i video sadržaja sa flamanskog jezika na portugalski, praktično govoreći na jednom mestu i u najkraćem mogućem roku dobiti materijale koji mogu biti prikazani vrlo brzo, a bez obzira da li je predviđeno da budu puštani na radiju, odnosno televiziji ili u bioskopu, te na bilo kom drugom mediju. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac profesionalno da obrade kako animirane filmove, reklamne poruke i zabavne, te obrazovne i informativne emisije, tako isto i serije, potom dokumentarne i igrane, ali i crtane filmove, odnosno bilo koju vrstu audio ili, pak video sadržaja.

Valjalo bi napomenuti zainteresovanima i to da konkretna institucija u svakoj poslovnici nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naravno da prevodilac i sudski tumač mogu i konkretnu vrstu prevoda da primene u ovoj varijanti jezika, s tim što mora biti posebno istaknuto da oni ne vrše samo simultano, nego i prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na portugalski, ali isto tako mogu primeniti i pravila koja podrazumeva konsekutivni prevod u ovoj varijanti jezika. Uzevši u obzir da se zvanična odluka o tome koji tip usluge će biti primenjen ne može doneti bez analize propisanih podataka, to se i očekuje od klijenata da ove stručnjake obaveste najpre o tome na kojoj tačno lokaciji će događaj da bude održan, a zatim i o detaljima vezano za ciljnu grupu, odnosno za broj osoba koje bi trebalo da budu prisutne i svakako da ih informišu o tome koliko dana ili sati bi trebalo on da traje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje