Prevod sa flamanskog na kineski jezik

Prevod sa flamanskog na kineski jezik

Prilikom ostvarenja zahteva klijenata, a vezano za pružanje usluge, koja se odnose na direktno prevođenje sa flamanskog jezika na kineski, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju obe varijante te usluge. A to znači da sudski tumači i prevodioci vrše i usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji i obradu sadržaja bilo koje vrste u pisanoj formi.

Da se osvrnemo najpre na prevod dokumenata u toj kombinaciji jezika, te da posebno istaknemo informaciju da zaposleni ove institucije njihovoj obradi pristupaju uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila, tako da je dostupna i overa prevedenog dokumenta. Za izvršenje te usluge je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač, koji ima obavezu da uporedi svaki prethodno preveden dokument sa originalnom, te da tako utvrdi da li ima ili nema razlike između njih. Napominjemo da se overavanje sme izvršiti samo ako su u pitanju istovetni sadržaji.

Ukoliko se u nekom slučaju dogodi da klijent donese već preveden dokument, a da u njemu ima propusta, to jest da se ne podudara njegova sadržina sa originalom, lektori i korektori navedene institucije će izvršiti uslugu redakture takvih dokumenata i uskladiti u potpunosti njihovu sadržinu sa originalima, a da bi mogla da bude urađena overa.Prevođenje sa flamanskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na flamanski

Uz sva lična i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (svi tipovi potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti), mogu da budu izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na kineski.

Svakako će prevodilac i sudski tumač, po zahtevu klijenata obraditi i sadržaje iz oblasti nauke ili obrazovanja, zatim tehničku i građevinsku, odnosno poslovnu i dokumentaciju za tendere, kao i pravna akta i mnoga druga dokumenta, a ukoliko klijent to bude zahtevao i pod uslovom da se pridržava pravila o dostavljanju originala na uvid.

Specifična vrsta overe, koja uključuje stavljanje Apostille pečata, inače poznatog i kao Haški se u poslovnicama navedene institucije ne može izvršiti ako je potrebno, zato što nemaju adekvatnu nadležnost za to njeni zaposleni. Svakom klijentu, kome je prevod ma kog dokumenta u ovoj varijanti jezika potreban je preporučeno da se o overi ovim pečatom raspita samostalno, to jest da kontaktira zaposlene u osnovnom sudu u svom gradu i dobije sve neophodne informacije. Ako bude saznao da se navedeni pečat na njegova dokumenta mora staviti, dužan je da pita i da li se ta vrsta overe vrši posle prevoda i usluge sudskog tumača ili se prvo stavlja taj pečat, a nakon toga pomenuti stručnjaci obrađuju dokument u skladu sa pravilima.

Podrazumeva se da će po zahtevu zainteresovanih biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na kineski, s tim da u tom slučaju klijent treba na uvid originale kasnije da dostavi, a prvo je potrebno da ih skenirane pošalje na mejl onog predstavništva navedene institucije, koje je smešteno u njegovom gradu ili mu je najbliže.

Kada pomenuti stručnjaci budu obradili dostavljene sadržaje ovog tipa, klijent će imati mogućnost da ih preuzme lično u poslovnici ili da ih preko kurirske službe dobije na određenu adresu. Ono što mora znati jeste da se usluga dostave dodatno naplaćuje, tako da će sve potrebne informacije o ceni dobiti naknadno, a potrebno je da kuriru prilikom preuzimanja pošiljke navedenu nadoknadu i plati.

Uslugu usmenog prevoda u datoj varijanti jezika će, svakako po zahtevu klijenata izvršiti prevodioci i sudski tumači. Uz to što oni mogu da primene prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na kineski, takođe su osposobljeni i za primenu simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika. Odabir usluge se može izvršiti isključivo ako zainteresovani sve informacije o organizaciji manifestacije bude blagovremeno dostavio, a one moraju uključivati podatke o samom mestu, na kome će ona biti održana, kao i one koji su vezani za broj časova ili dana, koliko će ta manifestacija trajati i za tačan broj učesnika. Iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje je još jedna usluga, koju ova specijalizovana institucija svojim klijentima može da ponudi.

Svi sadržaji koji su vezani za oblast marketinga će biti, shodno zahtevima klijenata prevedeni u konkretnoj jezičkoj varijanti. A izuzev reklamnih kataloga, flajera i plakata, pomenuti stručnjaci obrađuju i vizit kartice, PR tekstove i brošure, ali i reklamne letke i druge marketinške materijale.

Svakako da mogu biti izvršeni i direktni prevodi tekstova sa flamanskog jezika na kineski, a njihova tematika se može bilo koje naučne discipline ticati.

Pomenuti stručnjaci obrađuju i sadržinu web sajtova, ali i online prodavnice i programe svih vrsta, zatim internet katalog je i aplikacije, te sve ostale onlajn materijale. Navedena usluga uključuje i optimizaciju, budući da sudski tumači i prevodioci vrše i implementaciju pravila poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation).

Bude li to bilo zahtevano od strane bilo kog klijenta, zaposleni ove institucije će u datoj varijanti jezika prevesti i različite tipove video, odnosno audio sadržaja. Osim serija i zabavnih, te emisija obrazovnog ili informativnog karaktera, ovi stručnjaci mogu da obrade i sve vrste filmova, kako igrane, tako i animirane, crtane i dokumentarne, ali i mnoge druge audio i video sadržaje. Na zahtev klijenata će članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije izvršiti i uslugu stručne sinhronizacije, kao i titlovanja, kako bi im omogućili da u najkraćem mogućem roku dobiju kompletno obrađene bilo video sadržaje, bilo audio, tako da mogu da ih prikazuju vrlo brzo gde žele.

Kako novinske članke, tako i sadržinu svih vrsta časopisa će sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade profesionalno. Pored toga, oni su specijalizovani i za direktan prevod udžbenika sa flamanskog jezika na kineski, a po zahtevu klijenata oni mogu da prevedu i sva književna dela, kako iz oblasti proze, tako i ona koja se svrstavaju u poeziju.

S obzirom na to da nije neophodno originalne sadržaje da dostave, kao što je to slučaj kada se vrši prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, klijentima je ponuđena opcija da materijale ovog tipa na obradu pošalju elektronski. Isto tako će biti izvršeno i preuzimanje svih tih sadržaja, s tim što oni klijenti, kojima iz bilo kog razloga ne odgovara takav način i preuzimanja i dostavljanja materijala na obradu, mogu da se u najbližoj poslovnici ove institucije raspitaju o dodatnim mogućnostima.

Prevodi vozačke dozvole sa flamanskog na kineski jezik

U skladu sa zakonskim odredbama, sama činjenica da je neki dokument u ovoj varijanti jezika preveden je dovoljna da bi on mogao sa pravnog i zakonskog stanovišta da bude zvanično priznat, odnosno da bi vlasnik mogao da ga primenjuje kao i ma koji drugi originalan dokument.

Zato i navodimo da uz direktan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na kineski, zaposleni u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i overu, koja je usklađena sa zakonom.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi u toj varijanti jezika i saobraćajnu, ali i radnu, te dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige rođenih, zatim umrlih i venčani, te uverenje o državljanstvu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, zatim ličnu kartu i mnoga druga lična dokumenta, a uz uslov da svaki klijent na uvid njihove originale priloži.

Takođe svako od njih mora biti obavešten o tome da se overavanje Haškim pečatom vrši isključivo za dokumenta, za koja to predviđa važeći zakon. Radi se o takozvanom Apostille pečatu, a samo su zaposleni u namenskim odeljenjima osnovnih sudova zaduženi za njegovo stavljanje na konkretna dokumenta. Samo to i jeste razlog zbog čega je klijentima izneta preporuka da podatke o tome nastoje ranije da pribave, jer će sve to uticati na postupak obrade dokumenata.

Prevođenje internet prodavnica sa flamanskog jezika na kineski

Da bi sadržina online prodavnica bila usklađena u potpunosti sa pravilima globalne pretrage na internetu, a što će svakako rezultirati dostizanjem mnogo bolje pozicije, prevodilac i sudski tumač koji budu obrađivali taj sadržaj će primeniti i pravila, koja uključuje SEO (Search Engine Optimisation), te će tako ove materijale optimizovati, a šta znači da će njihovu sadržinu oni uskladiti sa zahtevima pretrage.

Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi web sajtova sa flamanskog na kineski jezik, ali i aplikacija, odnosno različitih tipova programa, te internet kataloga i generalno rečeno, svih ostalih materijala, koji se na određeni način vezuju ili za web ili za kompjutere.

Isto tako se podrazumeva da će zahtevi klijenata, a vezano za obradu onih sadržaja, koji su u datoj jezičkoj kombinaciji privedeni i to neprofesionalno, biti u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršeni. Stvar je u tome da lektori i korektori ove institucije izvršavaju usluge takozvane redakture materijala i na taj način njihovim vlasnicima omogućuju da dobiju sadržaje bilo koje vrste, koji su pravilno obrađeni.

Ko god ima potrebu za tim, u bilo kom predstavništvu ove institucije može angažovati zaposlene, kako bi izvršili direktan prevod tekstova sa flamanskog na kineski jezik. Podrazumeva se da oni mogu obraditi i popularne tekstove različite tematike, ali i stručne, odnosno naučne. Uz to što će sudski tumač i prevodilac da u datoj varijanti jezika profesionalno obrade tekstove iz oblasti sociologije, filozofije i psihologije, odnosno menadžmenta, obrazovanja i marketinga, te komunikologije i farmacije, odnosno medicine, nauke i menadžmenta, oni će prevesti i tekstove, čija tema se vezuje bilo za oblasti informacionih tehnologija, politike i turizma, bilo za oblasti bankarstva, prava i ekonomije, te finansija i ekologije i zaštite životne sredine, kao i građevinske industrije i svih drugih oblasti, koje se tiču i prirodnih i društvenih nauka.

Ističemo i to da se po zahtevu klijenata ove institucije može izvršiti sinhronizacija prevedenih video i audio sadržaja bilo koje vrste, a dostupna je i usluga njihovog titlovanja. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika da obrade kako reklamne poruke, animirane i dokumentarne filmove, tako isto i serije. Takođe će izvršiti i direktno prevođenje crtani i animiranih filmova sa flamanskog na kineski jezik, te će po potrebi obraditi i sve vrste televizijskih i radijskih emisija i to kako onih, koje se bave zabavnim ili temama iz oblasti obrazovanja, tako i onih koje su namenjene deci ili su informativnog karaktera.

Prevodi knjiga sa flamanskog na kineski jezik

Pored književnih dela beletristike i romana, odnosno svih ostalih iz oblasti proze, prevodilac i sudski tumač će u zadatoj varijanti jezika da obrade i pesme, poeme i svako drugo poetsko književno delo. Biće izvršen po zahtevu klijenata i direktan prevod udžbenika sa flamanskog jezika na kineski, ali isto tako ovi stručnjaci mogu da prevedu i članke iz novina, kao i časopise, bez obzira da li se radi o dečijim, ilustrovanim ili stručnim.

Specijalizovani su i za pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, a ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je poslednje generacije i može u potpunosti zadovoljiti zahteve bilo koje manifestacije. Moramo napomenuti da sudski tumači i prevodioci odlično vladaju primenom sve tri vrste usmenog prevoda, tako da će definisanje upravo one, koja može na očekivanja učesnika događaja i organizatora da odgovori, biti izvršeno tek nakon što klijent bude podatke o samoj manifestaciji i o načinu njene organizacije na propisan način dostavio. Zahteva se da on zaposlene u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford obavesti kako u broju učesnika tog događaja i o tačnom mestu, na kome bi on trebalo da bude organizovan, tako isto i o tome koliko bi sati trebalo da traje, odnosno koliko dana ukupno. Sve to će poslužiti za izradu ponude, te će na osnovu datih informacija biti odlučeno da li ovi stručnjaci treba da primene simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na kineski.

Bude li to nekom bilo potrebno, oni će obraditi i marketinške materijale, to jest sve one sadržaje koji se prvenstveno koriste za reklamiranje. U principu je potpuno svejedno da li se prezentuje rad nekog preduzeća ili određeni događaj, odnosno da li se reklamira konkretna usluga ili proizvod, zato što se direktni prevodi marketinških materijala sa flamanskog jezika na kineski vrše primarno uz poštovanje pravila te struke. Dakle, prilikom obrade kataloga, flajera ili brošura, odnosno PR tekstova i reklamnih letaka, te plakata i ostalih sadržaja tog tipa, prevodilac i sudski tumač implementiraju pravila reklamiranja i usklađuju sadržinu svih pomenutih i ostalih marketinških materijala sa duhom kineskog jezika. Izuzev pomenutih, ovi stručnjaci mogu na zahtev klijenta da obrade i vizit kartice i to u najkraćem mogućem roku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje