Prevod sa srpskog jezika na flamanski

Prevod sa srpskog jezika na flamanski

U navedenoj kombinaciji jezika, stalni članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i svaki dokument, odnosno bilo koju vrstu dokumentacije, ali i sve ostale sadržaje u pisanoj formi.

Naravno da će oni primeniti i onu uslugu, koja podrazumeva usmeni prevod sa srpskog jezika na flamanski, a u tom slučaju će izuzev konsekutivnog i simultanog, po potrebi da izvrše i takozvano šapatno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. Svaka poslovnica navedene institucije pruža mogućnost zainteresovanima i da po povoljnim uslovima iskoriste uslugu, koja se odnosi na iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Bitno je naglasiti da prevodilac i sudski tumač mogu u toj kombinaciji jezika da obrade kako stručne i popularne tekstove, književna dela i udžbenike, tako isto i časopise, odnosno novinske članke.Prevođenje sa srpskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na srpski

Zvanična ponuda pomenute specijalizovane institucije obuhvata i profesionalno prevođenje marketinških materijala sa srpskog jezika na flamanski, a što podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci izuzev vizit kartica, kataloga i reklamnih flajera, stručno da obrade i PR tekstove, potom brošure i reklamne letke, kao i plakate i uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje koji se na odnose na reklamiranje.

Specijalizovani su i za obradu kako veb sajtova, tako i programa svih vrsta, potom online prodavnica i aplikacija, ali i internet kataloga i svih ostalih materijala, koji se mogu pronaći na internetu ili se računara na određeni način tiču. Da bi klijentima u tom slučaju pružili maksimalno profesionalnu uslugu, pobrinuće se i da shodno tipu sadržaja primene pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da ih prilagode zahtevima pretrage.

Sve vrste filmova, zatim reklamne poruke i serije, kao i emisije različite sadržine će članovi tima svakog predstavništva ove institucije najpre prevesti u datoj varijanti jezika, a odmah nakon toga i izvršiti jednu od dodatnih usluga, to jest sinhronizovati ih ili titlovati.

Ističemo da lektori i korektori, takođe rade u svakoj poslovnici, te da zainteresovanima pružaju mogućnost da dobiju profesionalnu redakturu, odnosno usluge korekture i lekture i to za bilo koju vrstu materijala.

Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa srpskog jezika na flamanski, bitno je da njihovi vlasnici znaju da prevodilac i sudski tumač obradi takvih sadržaja pristupaju isključivo sa stanovišta zakona. A to, ustvari znači da oni rade njihov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i overu, to jest da ovlašćeni sudski tumač stavljanjem svog pečata na preveden dokument bilo koje vrste potvrđuje da je njegova sadržina sasvim ista kao i u originalu.

Klijenti dostavljaju na obradu i originalna dokumenta, to jest donose ih u određeno predstavništvo, šalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a sve ostale materijale i šalju i dobijaju obrađene elektronskim putem, odnosno na mejl adresu.

Inače se dokumenta mogu poslati na mail samo ako se zahteva njihov hitan prevod sa srpskog jezika na flamanski, ali i tada vlasnik sadržaja mora navedenog pravila da se pridržava, te da u najkraćem mogućem roku posle toga priloži na uvid originale.

Svaki klijent ima pravo da izabere da li će preuzeti kompletno obrađena dokumenta lično ili će mu ona biti dostavljena na određenu adresu, a preko kurirske službe. S obzirom na to da usluga dostave nije uračunata u zvaničnu cenu obrade bilo kog dokumenta, obavezan je svaki klijent, koji se za tu opciju preuzimanja opredeli, da konkretnu uslugu i plati u skladu sa cenovnikom službe za dostavu.

Istakli bismo i to da izuzev pravnih akata i ličnih dokumenata, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kako medicinsku, građevinsku i tehničku, tako isto i celokupnu sadržinu tenderske dokumentacije, odnosno poslovne.

Podrazumeva se da će se oni pobrinuti da maksimalno korektno i u najkraćem mogućem roku obrade i sva ona dokumenta, koja bi kasnije trebalo da budu podneta nekoj nadležnoj instituciji (bilo koja vrsta potvrde, izjave, uverenja ili saglasnosti), kao i ona koja se tiču obrazovanja ili nauke, odnosno bilo koji drugi dokument ili dokumentaciju za koju klijent bude shodno prethodno navedenim pravilima na obradu dostavio.

Da bi vlasnik dokumenata mogao relativno brzo da dobije pomenutu uslugu, a da ona istovremeno bude usklađena sa zakonom, moraće da se samostalno raspita o nadoveri. Naglašavamo da prevodioci i sudski tumači nemaju pravo pečat poznat kao Apostille ili Haški na bilo koji dokument da stave, a uz to vlasnici sadržaja moraju znati da on nije obavezan baš za svaki sadržaj. Radi se o tome da je zakonom usklađeno u kom trenutku i na koja dokumenta se mora staviti Haški pečat, pa su upravo to informacije koje mora vlasnik dokumenata da zatraži od nadležnih. Inače se overa takozvanim Apostille pečatom vrši u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije, a u kojima funkcionišu specijalna odeljenja, u čijoj nadležnosti je ta vrsta overe. Potrebno je da se vlasnik dokumenata raspita da li se vrši prvo prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na flamanski, pa overa pečatom sudskog tumača i na kraju nadovera ili postupak ide obrnutim tokom, odnosno prvo se na konkretna dokumenta stavlja Haški pečat, a onda se i on i sadržina konkretnog dokumenta prevode, pa na kraju pomenuti stručnjak na tako obrađene materijale ima obavezu da stavi svoj zvanični pečat.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog jezika na flamanski

Izuzev uverenja o državljanstvu, te saobraćajne, odnosno dozvole za boravak i vozačke, prevodioci i sudski tumači će izraditi i prevod pasoša i lične karte sa srpskog na flamanski jezik. Naravno da mogu da obrade i sva ostala lična dokumenta, poput na primer izvoda iz matične knjige venčanih, kao izvoda iz matične knjige umrlih i rođenih, ali i radnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu i mnoga druga, a pod uslovom da ih klijent na obradu dostavi prema aktuelnim pravilima, to jest da priloži na uvid i originale.

Inače je postupak obrade bilo kog ličnog, ali i svakog drugog dokumenta maksimalno usaglašen sa zakonskim odredbama, te se obavezuje svaki zainteresovani klijent da na uvid ili donese originalne sadržaje ili ih pošalje na dostupne načine.

Kako overa pečatom sudskog tumača nije isto što i overa takozvanim Haškim, odnosno pečatom koji je znan i kao Apostille, to nju neće izvršiti zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Stoga bi valjalo da vlasnik dokumenata nastoji samostalno sve podatke o toj vrsti overe da dobije i to u okviru nadležnih institucija naše zemlje.

Ukoliko to nekome bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će, na osnovu trenutno važećih pravila da obrade i svaki onaj dokument, koji bi trebalo bilo kojoj državnoj instituciji da bude predat. Najpre mogu da budu izvršeni prevodi potvrda i uverenja sa srpskog na flamanski jezik, s tim što pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, pa overe i bilo koju vrstu izjave ili saglasnosti. Mahom se klijenti zaposlenima ove institucije obraćaju sa zahtevom da dobiju kompletno obrađenu potvrdu o stalnom zaposlenju ili potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i saglasnost za zastupanje, s tim što se podrazumeva da oni mogu dobiti uslugu profesionalne obrade i za bilo koji drugi dokument iz te grupe.

Svaki onaj dokument, koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije će, članovi tima konkretnog predstavništva pomenute institucije da obrade, a kako bi klijentima omogućili najbolju i najbržu moguću uslugu. Izuzev lekarskih nalaza, oni su specijalizovani i za kompletnu obradu dokumentacije o medicinskim proizvodima, s tim što će svakako prevesti, a onda i overiti uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uopšteno govoreći, svaki onaj dokument koji se delom medicinske dokumentacije zvanično smatra.

Svakako da će prevodilac i sudski tumač obraditi kako diplomske i seminarske radove i to bilo koje tematike, tako isto i naučne, ali i svaki drugi dokument, koji se odnosi ili na oblast obrazovanja ili je vezan za nauku. Dostupno je prevođenje diplome i dodatka diplomi sa srpskog na flamanski jezik, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, s tim što pomenuta stručna lica mogu kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, te potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, ali i naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta i svaki drugi sadržaji, koji se konkretnih oblasti na određeni način tiče.

Osnivački akt preduzeća, ali i fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, odnosno rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i svaki drugi dokument, koji se odnosi na poslovanje nekog preduzetnika ili pravnog lica će navedeni stručnjaci, najpre da u ovoj varijanti jezika prevedu, a onda i da izvrše overu prema trenutno važećim pravilima.

U skladu sa zahtevima klijenata može da bude izvršen i prevod pravnih akata sa srpskog na flamanski jezik, a kojom prilikom će biti obrađene kako sudske tužbe, žalbe i rešenja, odnosno punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, tako isto i sudske odluke, sertifikati i ugovori, ali i licence, kao i presude o razvodu braka, te svaki drugi dokument, koji se odnosi bilo na oblast prava ili na oblast sudstva.

Trebalo bi reći i da sudski tumači i prevodioci, naravno maksimalno profesionalno odgovaraju na zahteve onih pojedinaca, kojima su u datoj jezičkoj kombinaciji prevodi potrebni za sadržinu građevinske ili tenderske, odnosno tehničke dokumentacije. Primarno se misli na uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, te na deklaracije proizvoda, ali i na bilo koji drugi dokument, koji u sastav kog tipa dokumentacije ulazi.

Prevod uz pomoć šapata sa srpskog na flamanski jezik

Svakako je šapatni prevod u datoj varijanti jezika, tek jedna od usluga za koju su sudski tumači i prevodioci specijalizovani. Naravno da oni vrše i simultano i konsekutivno prevođenje sa srpskog jezika na flamanski, dok se u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford zainteresovanim klijentima pruža prilika i da iznajme najkvalitetniju moguću opremu za simultano prevođenje. Princip prema kome se definiše ponuda za ovu uslugu je specifičan u tom smislu što se moraju analizirati podaci o samoj manifestaciji, a kako bi bila izabrana ona vrsta usmenog prevoda koje će na sve zahteve učesnika na najbolji mogući način da odgovori. Zato i jeste naročito važno da organizator konkretnog događaja pomenutim stručnjacima dostavi ne samo podatke o tačnom broju učesnika i o trajanju, nego i o tome na kom mestu bi trebalo on da bude sproveden, te uopšteno o tome kako je predviđeno da bude organizovan. Po prijemu svih tih podataka će ovi stručnjaci da pristupe njihovoj analizi i da definišu koja vrsta usmenog prevoda na njih može da odgovori adekvatno.

Kada neko navedenu uslugu dobije ili u nekoj drugoj instituciji ili od nekog pojedinca, koji je za tu vrstu prevoda specijalizovan, a ipak ona ne bude profesionalno izvršena, na raspolaganju mu je za takve sadržaje stručna redaktura. Konkretnu uslugu će izvršiti korektori, iza kojih je dugogodišnje iskustvo u obradi materijala različite vrste, a ova institucija zapošljava i profesionalne lektore, koji shodno zahtevima klijenata pružaju usluge za koje su specijalizovani.

U slučaju da nekom to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumači mogu da obrade i tekstualne sadržaje, čija tema se može odnositi kako na različite društvene discipline, tako isto i na prirodne. Na osnovu iznetih zahteva, oni mogu da obrade kako filozofske, medicinske i turističke, tako i tekstove čija tema je vezana za oblasti sociologije i psihologije, odnosno nauke, farmacije i obrazovanja. U ponudi su i profesionalni prevodi političkih tekstova sa srpskog jezika na flamanski, a na zahtev klijenata pomenuti stručnjaci mogu da obrade i tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, finansija i komunikologije, odnosno građevinske industrije i bankarstva, te prava i menadžmenta, ali i one koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina.

S obzirom na to da pomenuti stručnjaci poznaju i pravila marketinga, to podrazumeva da njih implementiraju kada vrše prevod reklamnih flajera i brošura sa srpskog jezika na flamanski, odnosno kada obrađuju PR tekstove, kataloge i letke, te vizit kartice, plakate i ostale reklamne sadržaje. Važno je da vlasnici tih dokumenata budu upoznati sa činjenicom da se reklamna poruka u sadržajima ovog tipa mora tako prevesti, da ona bude bliska potencijalnim klijentima, a kojima je maternji jezik flamanski. Upravo na taj način će sudski tumač i prevodilac prvenstveno i da obrađuju sadržaje ovog tipa.

Prevodi udžbenika sa srpskog na flamanski jezik

Tematika udžbenika za koje neko zahteva prevod u datoj jezičkoj varijanti može biti vezana za bilo koju naučnu disciplinu, s tim što prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje književnih dela sa srpskog jezika na flamanski. Svakako će oni profesionalno obraditi i dela beletristike, ali i poetska, kao i romane i svaku drugu knjigu, koju klijent želi u ovoj jezičkoj kombinaciji da dobije prevedenu. A osim toga, oni mogu da obrade i članke iz novina, ali i dečije i ilustrovane, kao i naučne časopise.

Usluga koja je dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford se odnosi i na prevođenje web sajtova sa srpskog jezika na flamanski. Tom prilikom će sudski tumač i prevodilac da primene i pravila, odnosno alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), a da bi na najbolji mogući način uskladili sadržinu konkretnog sajta sa pravilima koja važe na internetu, to jest koja podrazumeva konkretni web pregledač. Naravno da oni mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i različite tipove aplikacija, kao i internet prodavnice, ali i online kataloge,  programe i sve ostale sadržaje koji se na globalnoj mreži mogu videti, odnosno koji se na računare odnose.

Ukoliko su nekome potrebni prevodi serija sa srpskog jezika na flamanski, zaposleni u ovoj specijalizovanoj institucija će mu omogućiti i odabir između dve dodatne usluge. Naime, svako predstavništvo zapošljava i one stručnjake, čija je osnovna specijalnost pružanje usluga sinhronizacije svih video i audio materijala, ali i one koji će na zahtev izvršiti njihovo profesionalno titlovanje. Osim serija, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i igrane filmove, reklamne poruke i dečije emisije, ali i crtane i dokumentarne, te animirane filmove, kao i informativne emisije, obrazovne i sve ostale vrste i audio materijala i video.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje