Prevod sa flamanskog na engleski jezik

Prevodi sa flamanskog na engleski jezik

Kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na engleski, ali i svih ostalih sadržaja u pisanoj formi, slobodno možemo reći da prevodilac i sudski tumač ispunjavaju zahteve svakog pojedinca.

Naglašavamo da se uz prevod celokupne poslovne, građevinske i tehničke dokumentacije, odnosno tenderske i medicinske, ali i mnogih drugih dokumenata, shodno zakonskim pravilima, vrši i overa svih prethodno prevedenih sadržaja.

U pitanju je postupak, koji uključuje stavljanje pečata zvanično ovlašćenog sudskog tumača na bilo koji preveden dokument. A osim pomenutih, ovi stručnjaci obrađuju i sve vrste pravnih akata, ali i sva lična dokumenta.Prevođenje sa flamanskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na flamanski

Takođe, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti sa flamanskog jezika na engleski, kojom prilikom će kompletno obraditi sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama. Podrazumeva se da mogu prevesti i overiti kako rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, tako isto i seminarske, naučne i diplomske radove, ali i bilo koji drugi materijal, koji se tiče oblasti obrazovanja ili nauke.

Kada pomenuti stručnjaci budu uporedili preveden dokument sa originalnim, te ako bude potpuno siguran da su u pitanju istovetni sadržaji, on će svoj pečat staviti na njega i na taj način zvanično potvrditi da je njegova sadržina ista kao i u originalnom.

Bilo koja dokumentacija ili pojedinačni dokument se dostavljaju i u originalu i to lično u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a vlasnici ih mogu poslati i preporučeno preko "Pošte Srbije", odnosno slanje mogu izvršiti i putem neke kurirske službe.Postoji mogućnost da se izvrši i hitno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na engleski, ali tom prilikom klijent originale treba kasnije da donese ili pošalje na opisane načine, a prvo će ih skenirati i dostaviti na mejl.

Bude li se dogodilo da tokom upoređivanja dokumenata ovaj stručnjak primeti razlike, biće izvršena redaktura, a što je usluga koju u svakom predstavništvu ove institucije vrše korektori i lektori na zahtev klijenata. Naravno da se lektura i korektura mogu primeniti i na bilo koju drugu vrstu sadržaja, a za koju ne postoji profesionalno urađen prevod u datoj varijanti jezika.

Otvorena je mogućnost da vlasnik dokumenata izvrši lično preuzimanje po završetku obrade, a isto tako mu mogu biti i dostavljena na bilo koju adresu. Budući da će kurirska služba izvršiti tu uslugu, podrazumeva se da će je po sopstvenom cenovniku direktno od klijenta i naplatiti.

Savetuje se vlasnicima dokumenata, a koji su zainteresovani za njihov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, da se obrate zaposlenima u osnovnim sudovima Republike Srbije, te da saznaju sve što se tiče postupka nadovere, odnosno da se raspitaju o overi Haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom za njihova dokumenta. Ta vrsta overe ne može biti izvršena u ovoj instituciji, zato što njeni zaposleni nemaju propisana ovlašćenja. Najbitnije je da vlasnik dokumenata pita da li se Haški pečat podrazumeva za njegova dokumenta i da li se stavlja na početku ili na kraju njihove obrade.

Pomenuti stručnjaci mogu da obrade i tekstualne materijale i to bilo koje tematike i namene, a svakako će prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika da obrade i časopise svih vrsta, potom članke iz novina i udžbenike, kao i bilo koje književno delo.

Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi internet materijala sa flamanskog jezika na engleski, a ovi stručnjaci će tom prilikom primeniti i pravila SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujući tome će klijenti dobiti i prevedene i optimizovane onlajn kataloge, softvere svih vrsta i veb sajtove, kao i internet prodavnice i sve ostale sadržaje koji se vezuju bilo za računare, bilo za internet.

Isto tako su sudski tumač i prevodilac specijalizovani i za profesionalnu obradu filmova, reklamnih poruka i serija, kao i emisija, te bilo koje druge vrste video i audio sadržaja. U svakoj poslovnici je klijentima, zainteresovanim za tu vrstu usluge, dostupna i mogućnost da angažuju stručnjake specijalizovane za njihovu sinhronizaciju ili titlovanje.

Bilo koju vrstu marketinškog materijala, počev od vizit kartica i plakata, preko reklamnih flajera, brošura i letaka, pa do kataloga i PR tekstova, će ovi stručnjaci po zahtevu profesionalno da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Naravno da su oni specijalizovani i za usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na engleski, a navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz to što će sudski tumač i prevodilac da izvrše simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji, klijentima će biti omogućeno da ih angažuju i zarad primene prevoda uz pomoć šapata ili konsekutivnog, a sve to isključivo zavisi od tipa događaja koji se organizuje.

Valjalo bi još reći i to da klijent sadržaje ovog tipa na obradu dostavlja elektronskim putem, a svakako ih isto na mejl može dobiti po završetku prevoda.

Prevod dokumentacije za tendere sa flamanskog na engleski jezik

Izuzev sadržine pomenute vrste dokumentacije, klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zaposlene zadužiti i ako su im potrebni direktni prevodi građevinske i tehničke dokumentacije sa flamanskog jezika na engleski. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač, osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, propisno da obrade i uputstva za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda, te bilo koji drugi dokument koji u njihov sastav ulazi.

S obzirom na to da se pravila maksimalno poštuju, to znači da klijenti ove institucije uz prevod svih dokumenata, dobijaju i njihovu profesionalnu overu. Zapravo ovlašćeni sudski tumač nakon upoređivanja prevedenog dokumenta sa originalnim, te utvrđivanja da ne postoje razlike između njega i originala, stavlja svoj pečat i zvanično potvrđuje da je prevod veran originalu u potpunosti.

Naravno da će svaki klijent na uvid morati da priloži i originale, jer je to neophodno prilikom vršenja overe.

Preporuka je i da podatke o Apostille pečatu, odnosno o overi takozvanim Haškim pečatom upravo svaki klijent samostalno dobije i to u okviru onih institucija, koje su na teritoriji Republike Srbije za to nadležne.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, po zahtevu klijenata da izvrše i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa flamanskog jezika na engleski (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja je čine), a klijentima će biti omogućeno i da dobiju uslugu kompletne obrade za sve vrste pravnih akata (presude o razvodu braka, sudske žalbe, licence, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke, tekovine Evropske Unije i sva ostala dokumenta koja se tiču sudstva ili su vezana za oblast prava).

Pored ostalog, na raspolaganju je zainteresovanima i ona usluga, koja uključuje kompletnu obradu kako rešenja o osnivanju pravnog lica i osnivačkog akta preduzeća, odnosno faktura i finansijskih, te revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, tako isto i poslovnih odluka, te statuta preduzeća i svih ostalih dokumenata, koja su vezana za poslovanje, a bez obzira da li je u pitanju neka firma ili privatni preduzetnik.

Zaposleni u svakom predstavništvu konkretne institucije vrše i profesionalni prevod ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na engleski, što znači da izuzev svih vrsta dozvola (saobraćajna, radna, dozvola za boravak, vozačka dozvola), oni kompletno obrađuju i potvrdu o prebivalištu, te izvod iz matične knjige umrlih, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, to jest svaki drugi lični dokument, a ukoliko ga klijent dostavi u skladu sa aktuelnim pravilima.

Trebalo bi reći i to da prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno znanja i iskustva, tako da u optimalnom roku na zahtev klijenata profesionalno obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, te rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, odnosno naučne patente i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno apsolutno bilo koji dokument, koji se odnosi kako na nauku, tako i na obrazovanje. Osim dokumenata, ovi stručnjaci će profesionalno obraditi i diplomske, odnosno naučne i seminarske radove, a svakako se njihova tematika može ticati bilo koje oblasti.

Zvanična ponuda pomenute institucije obuhvata i uslugu profesionalne obrade svih vrsta uverenja i saglasnosti, odnosno izjava i potvrda. U skladu sa iznetim zahtevima će članovi tima svake poslovnice konkretne institucije da obrade kako uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno potvrdu o visini primanja, tako isto mogu biti izvršeni i prevodi uverenja o nekažnjavanju sa flamanskog jezika na engleski, ali i potvrde o stanju računa u banci, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i bilo kog drugog dokumenta, koji bi trebalo kasnije da bude predat konkretnoj državnoj instituciji.

Simultano prevođenje sa flamanskog jezika na engleski

Na osnovu informacija, koje bi svaki pojedinačni klijent trebalo da dostavi, a vezano za samo organizaciju manifestacije će biti definisano da li prevodioci i sudski tumači treba da primene simultani, konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata sa flamanskog na engleski jezik. Potrebno je da prilože kako podatke o tačnom broju učesnika i o mestu održavanja, te o njegovim karakteristikama, tako isto i o tome koliko je predviđeno da dana ili časova konkretna manifestacija traje. Na osnovu toga će biti određeno koji tip usluge bi trebalo da bude primenjen, a u skladu sa time će biti klijentu ponuđeno i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Ova specijalizovana institucija omogućuje i uslugu stručne redakture, a koju lektori i korektori vrše na osnovu zahteva pojedinaca. Stvar je u tome da ovi stručnjaci mogu da izvrše profesionalnu korekturu i lekturu za sve vrste sadržaja, a za koje je prethodno urađen prevod, ali nisu ispoštovana propisana pravila.

Istakli bismo i to da sudski tumači i prevodioci mogu prevod u ovoj varijanti jezika da izvrše i za tekstove. A pod tim mislimo kako na prevod naučnih tekstova, tako isto i na obradu onih sadržaja, koji se smatraju popularnim, uzevši u obzir da bi trebalo da budu dostupni većem broju čitalaca različitog nivoa obrazovanja. Kako direktni prevodi filozofskih tekstova sa flamanskog na engleski jezik , tako zainteresovani mogu u okviru poslovnica ove institucije da dobiju i profesionalno obrađene tekstove iz oblasti sociologije, bankarstva i psihologije, odnosno obrazovanja i finansija, te medicine i politike, ali i farmacije, prava i ekonomije. Svakako će pomenuti stručnjaci obraditi i sadržaje, čija tema se tiče oblasti bilo građevinske industrije i turizma, te informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, bilo marketinga, menadžmenta i komunikologije, to jest svake druge naučne discipline, koja se odnosi i na prirodne i na društvene nauke.

Reklamne sadržaje različite vrste će prevodilac i sudski tumač obraditi, a ako to nekome bude bilo potrebno. Uz direktno prevođenje vizit kartica i plakata sa flamanskog na engleski jezik, oni će na zahtev klijenata obraditi i brošure, zatim reklamne flajere i kataloge, ali i PR tekstove i reklamne letke, te sve ostale sadržaje kroz koje se neka usluga ili proizvod, odnosno događaj ili kompanija reklamira. Maksimalno će biti poštovana pravila dobrog marketinga tokom obrade svih materijala tog tipa, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci primarno nastojati da određenu poruku usklade sa pravilima takozvanog ciljanog jezika, te da ih tako prilagode izvornim govornicima engleskog i svima koji se njime služe.

Prevodi književnih dela sa flamanskog na engleski jezik

Prema zahtevima koje klijenti iznesu, prevodilac i sudski tumač profesionalno mogu da obrade kako književna dela iz oblasti proze, tako isto i ona koja se tretiraju kao poetska. Svakako su oni specijalizovani i za direktan prevod udžbenika sa flamanskog jezika na engleski, a ispunjavaju i zahteve vezano za obradu novinskih članaka i različitih tipova časopisa (ilustrovani, stručni, dečiji i drugi).

Naravno da pojedinci mogu zadužiti zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford i ukoliko im je potrebno prevođenje internet sadržaja sa flamanskog jezika na engleski. U tom slučaju će sudski tumač i prevodilac, pored ostalog da odrade kako programe i internet kataloge, odnosno web prodavnice, tako isto i sve tipove aplikacija, ali i sajtove i svaki drugi onlajn sadržaj. S obzirom na to da ovi stručnjaci znaju pravilno da primene i alate SEO (Search Engine Optimisation), to znači da klijenti u sklopu ove usluge imaju priliku da dobiju i njihovu stručnu optimizaciju. Trebalo bi brzo nakon postavljanja tako obrađenih sadržaja da ih pregledač i zvanično prepozna kao originalne i kao najbolje rezultate pretrage, a za precizno definisane reči, odnosno izraze.

Kada je u pitanju usluga, koja se odnosi na obradu filmova, odnosno svih vrsta video i audio materijala, zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost da u okviru ove institucije dobiju propisno sinhronizovane, odnosno titlovane materijale. Profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu, pored ostalog da obrade sve vrste emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge), ali i reklamne poruke, te filmove bilo koje vrste (animirani, dokumentarni, igrani, crtani), ali i serije i sve ostale sadržaje, koji će kasnije biti emitovani i na internetu, radiju ili televiziji, odnosno u bioskopu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje