Prevod sa flamanskog na hrvatski jezik

Prevodi sa flamanskog na hrvatski jezik

Svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored mnogih drugih stručnjaka zapošljava i one, koji će izvršiti direktno prevođenje sa flamanskog jezika na hrvatski.

U obe varijante je ta usluga dostupna, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac primenjuju i pravila sve tri vrste usmenog prevoda, ali i obrađuju pisanim putem sve propisno dostavljene materijale.

Najvažnije je da naglasimo da se usluga obrade dokumenata vrši isključivo u skladu sa zakonskim pravilima, a to u stvari znači da klijenti pored njihovog prevoda, u okviru svakog predstavništva ove institucije dobijaju i uslugu overe pečatom sudskog tumača. Sve to je izuzetno značajno za pravnu validnost prevedenih dokumenata, zato što jedino sadržaji obrađeni na taj način mogu da se praktično koriste, jer su priznati sa aspekta zakona.Prevođenje sa flamanskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na flamanski

Celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta podrazumeva prvo njegov prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, posle čega se primenjuju pravila overe. Zapravo će ovlašćeni sudski tumač prvo da prevedem dokument fizički uporedi sa njegovim originalom, a da bi bio siguran da razlike između njih ne postoje. Međutim, ako klijent već prevedena dokumenta dostavi samo na overu, može da se dogodi da ima odstupanja, pa se u tom slučaju vrši redaktura u skladu sa pravilima. Naravno da je i ta usluga na raspolaganju klijentima ove institucije, a nju će na osnovu pravila da izvrše korektori i lektori. Svakako ovi stručnjaci mogu biti angažovani i ukoliko je potrebno ispraviti prethodno loše prevedene materijale bilo koje vrste.

Na zahtev klijenata će biti izvršeni prevodi pravnih akata sa flamanskog jezika na hrvatski, a prevodilac i sudski tumač će da obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (saglasnosti, izjave, potvrde i sve vrste uverenja).

Ako to bude bilo potrebno, kompletno će obraditi i lična dokumenta, ali i ona koja su vezana za nauku ili se tiču obrazovanja. Sadržinu poslovne, kao i tenderske i građevinske, ali i tehničke i medicinske dokumentacije će, isto tako ovi stručnjaci prema važećim pravilima da prevedu i overe.Da bi celokupna procedura obrade bilo kog dokumenta u potpunosti bila ispoštovana, potrebno je da vlasnik konkretnih sadržaja zatraži u nadležnim institucijama sve podatke o overi takozvanim Apostille, odnosno Haškim pečatom. Ovo smo naglasili zato što sudski tumači i prevodioci ne spadaju u lica, koja su ovlašćena za navedenu vrstu overe, što znači da njihova obaveza nije da informišu klijente o potrebnim detaljima. Najbitnije je da vlasnici konkretnih dokumenata saznaju po kom principu se overa Apostille pečatom za njihova dokumenta vrši, odnosno da dobiju informaciju o tome da li će on prvo biti stavljen na te sadržaje ili će to biti učinjeno po završetku prevoda i stavljanja pečata sudskog tumača.

Uzevši u obzir da na uvid imaju obavezu da prilože i originalna dokumenta, klijenti ih mogu poslati preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije" ili doneti lično, a dozvoljeno im je i da slanje izvrše preko bilo koje kurirske službe.

Ako je nekome potreban hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na hrvatski, odnosno obrada u izuzetno kratkom vremenskom periodu, neophodno je da ih na mejl ove institucije najpre pošalje, a onda i da na uvid originale dostavi, ali isključivo na onaj način od ponuđenih, koji smatra najbrži. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači konkretnu uslugu izvršiti u najkraćem vremenskom periodu.

Nakon što dobiju obaveštenje da je prevod bilo kog dokumenta, odnosno overa završena, klijenti mogu da u prostorije odabranog predstavništva lično dođu i izvrše preuzimanje. Sem toga, biće im ponuđena i opcija da im kompletno obrađena dokumenta budu poslata na željenu adresu. Međutim, s obzirom na to da se angažuje kurirska služba za izvršenje dostave, to ona pomenutu uslugu naplaćuje od klijenta direktno, a u skladu sa cenovnikom koji je važeći u tom trenutku.

Usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na francuski uključuje primenu kako šapatnog i simultanog, tako isto i takozvanog konsekutivnog prevoda. Shodno izboru usluge, koju bi prevodioci i sudski tumači i trebalo da primene za neki događaj, klijentu se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svakako mogu da budu obrađena i sva knjižena dela, ali i marketinški materijali bilo koje vrste (reklamni flajeri, PR tekstovi, plakati, katalozi, brošure, vizit kartice i drugi ), te se podrazumeva da će zaposleni u ovoj instituciji obraditi i sadržinu naučnih i popularnih tekstova, ali i časopisa.

U navedenoj jezičkoj kombinaciji će pomenuti stručnjaci da prevedu i članke iz novina, kao i udžbenike, a u skladu sa zahtevima klijenata mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi online materijala sa flamanskog jezika na francuski. Princip kojim se rukovode ovi stručnjaci tom prilikom je vrlo jednostavan, zato što oni uz prevod aplikacija i programa, odnosno onlajn prodavnica i sajtova, kao i web kataloga, ali i ostalih sadržaja tog tipa, primenjuju i pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), to jest vrše njihovu stručnu optimizaciju.

Sve vrste filmova, počev od animiranih i crtanih, pa do dokumentarnih i igranih će ovi stručnjaci prevesti u konkretnoj varijanti jezika. Isto tako mogu da obrade i reklamne poruke, ali i zabavne i dečije, odnosno informativne i obrazovne emisije, kao i serije i druge vrste video i audio sadržaja. Uzevši u obzir da konkretna institucija pored već pomenutih stručnjaka zapošljava i titlere, ali i stručnjake zadužene za sinhronizaciju, to su i ove usluge zainteresovan ima na raspolaganju.

Bitno je da informišemo sve klijente da se postupak dostavljanja na obradu prethodno pomenutih materijala razlikuje od onoga, koji se primenjuje kada se vrši prevod sa flamanskog jezika na hrvatski za dokumenta. Naime, nije obavezno priložiti na uvid originale, što znači da konkretni sadržaji mogu biti poslati na mejl. U slučaju da nekome to najviše odgovara, na isti takav način će biti izvršeno i preuzimanje prevedenih materijala te vrste.

Prevodi vizit kartica sa flamanskog na hrvatski jezik

Bilo koju vrstu marketinških materijala, pa i vizit karte će prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj varijanti maksimalno stručno i u relativno kratkom roku da prevedu. A po zahtevu klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje flajera i letaka sa flamanskog jezika na hrvatski, ali i brošura, plakata i PR tekstova, te sadržine kataloga i drugih reklamnih materijala. Vrlo je važno napomenuti da će oni svoju pažnju da fokusiraju na obradu one poruke, koja se u većini ovih sadržaja nalazi, a namenjena je upravo osobama, koje se koriste hrvatskim jezikom i koje su potencijalni klijenti.

Profesionalni korektori i lektori, a koji su stalni članovi tima i to svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, mogu na zahtev klijenata da pruže uslugu, koja je poznata kao redaktura. Ustvari će oni ispraviti sve greške u sadržajima, za koje nije profesionalno urađen prevod i tako će ih uskladiti najpre sa originalima, a onda i sa pravilima koja hrvatski jezik podrazumeva.

Ukoliko je nekome potrebna obrada tekstova, treba da zna da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti da prevedu podjednako kvalitetno i popularne, ali i stručne tekstove. Njihova sadržina, odnosno tematika može da se odnosi na svakom granu i društvenih i prirodnih nauka. Svakako ovi stručnjaci mogu da izrade prevod tekstova iz oblasti bankarstva i finansija sa flamanskog jezika na hrvatski, ali i onih čija tema se odnosi kako na građevinsku industriju, ekonomiju i komunikologiju, te na politiku, marketing i pravo, tako i na oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i sociologije. Uz to će prevesti i filozofske tekstove, ali i turističke i one koji se bave tematikom iz domena obrazovanja, farmacije i sociologije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine i drugih naučnih disciplina, a koje nismo u ovom momentu naveli.

Takođe će prevodilac i sudski tumač klijentima omogućiti da po najpovoljnijim cenama dobiju ne samo prevedene različite web sadržaje, nego i uslugu, koja uključuje njihovu stručnu optimizaciju. Implementacija SEO alata (Search Engine Optimisation) će tom prilikom biti izvršena u skladu sa važećim pravilima, tako da će vlasnici web sajtova i internet kataloga, odnosno online prodavnica, ali i mnogih drugih internet sadržaja imati priliku da se uvere zbog čega je optimizacija izuzetno značajna, jer će svi ti i mnogi drugi materijali da budu na prvoj strani online pretrage u relativno kratkom roku. Podrazumeva se da će biti, shodno zahtevima izrađeni i prevodi softvera sa flamanskog jezika na hrvatski, a podrazumeva se da će zaposleni u konkretnoj poslovnici propisno obraditi bilo koji program ili aplikaciju na zahtev klijenata.

Prevođenje sudskih tužbi i žalbi sa flamanskog na hrvatski jezik

Koliko god bila kompleksna sadržina sudskih žalbi ili tužbi, odnosno bilo kog drugog pravnog akta, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford će ih kompletno obraditi, odnosno nakon prevoda u navedenoj varijanti jezika izvršiti i profesionalnu overu.

Svakako će prevodioci i sudski tumači izvršiti kako direktan prevod sudskih presuda, odluka i rešenja sa flamanskog jezika na hrvatski, tako isto i kompletnu obradu sertifikata, punomoćja za zastupanje i ugovora, odnosno licenci i tekovina Evropske Unije, ali i svih ostalih pravnih akata, te mnogih drugih dokumenata, koja njihovi vlasnici budu prema važećim pravilima poslali ili doneli na obradu.

A ta pravila podrazumevaju da moraju na uvid sudskom tumaču originale da prilože, pošto se overa njegovim pečatom ne sme izvršiti ukoliko se ne utvrdi da je prevod nekog dokumenta potpuno isti kao i originalni.

Moramo naglasiti i to da se overavanje Haškim pečatom, a čiji je Apostille drugačiji naziv ne nalazi na spisku usluga, koje zaposleni ove institucije imaju pravo da pruže klijentima. Samim tim se vlasnik konkretnih dokumenata i obavezuje da informacije o postupku, koji je poznat kao nadovera pribavi pre toga samostalno, a što može učiniti isključivo u okviru institucija Republike Srbije, koje su nadležne za stavljanje konkretnog pečata na dokumenta.

Sve vrste dokumentacija će sudski tumač i prevodilac kako da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i da u skladu sa važećim pravilima overe. Izuzev sadržine tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i druga), u zvaničnoj ponudi ove institucije se nalaze i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na hrvatski (statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji i svaki drugi dokument, koji je u tu vrstu dokumentacije svrstan prema pravilima).

Ako to bude bilo potrebno, zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije u skladu sa pravilima obrađuju i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i bilo koju drugu vrstu sadržaja, koja se tiče konkretnih oblasti. Pod tim podrazumevamo kako stručnu obradu diplome i dodatka diplomi, te naučnih patenata i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno uverenja o položenim ispitima, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, tako isto i prevod u konkretnoj varijanti jezika, a onda i overu za nastavne planove i programe fakulteta, seminarske i naučne radove, ali i za potvrdu o redovnom školovanju, te diplomske radove i sve ostale sadržaje koji se pomenutih oblasti tiču na određeni način.

Naravno da se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac izraditi i direktan prevod izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih sa flamanskog jezika na hrvatski, odnosno krštenice, venčanog lista i umrlice. Takođe će oni kompletno obraditi i potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i ličnu kartu, ali i radnu dozvolu, te vozačku i saobraćajnu, kao i uverenje o državljanstvu, pasoš i bilo koji drugi lični dokument.

U slučaju da to bude zahtevano zvanično, ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i svaku vrstu potvrde, izjave i uverenja, odnosno saglasnosti. A to se odnosi kako na potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, tako i na potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, zatim na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i na saglasnost za zastupanje i na bilo koji drugi, ovog puta nenavedem dokument, a koji će njegov vlasnik imati obavezu da preda konkretnoj državnoj instituciji.

Celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije će prethodno pomenuti stručnjaci, takođe u ovoj varijanti jezika da prevedu, a podrazumeva se da će nakon toga oni i da prevedena dokumenta tog tipa overe i to u skladu ovlašćenjima, koja su im data od strane nadležnih institucija. Uz lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, biće izvršeno i direktno prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa flamanskog jezika na hrvatski, te se podrazumeva da će zaposleni u tom predstavništvu obraditi kompletno i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi dokument, koji se zvanično tretira kao deo medicinske dokumentacije.

Usmeni prevod sa flamanskog na hrvatski jezik

Kada je potrebno definisati koja vrsta usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjena prilikom organizacije nekog događaja, važno je da bude izvršena pravilna analiza svih onih detalja, koji se prvenstveno odnose na princip njegovog sprovođenja. Samo to i jeste razlog zašto se zahteva od klijenta da propisno informiše zaposlene u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford o tome koliko dana će manifestacija da traje, te koliko bi ljudi trebalo da joj prisustvuje, ali i gde će biti održana, odnosno kako je predviđeno da bude organizovana. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač tom prilikom primeniti upravo onu uslugu, za koju procene da je adekvatna u datom momentu, a što uključuje kako prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na hrvatski, tako isto i simultani, odnosno konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. U zvaničnu ponudu za navedenu uslugu će biti uvršteno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, naravno ako navedeni stručnjaci budu doneli odluku da će svim zahtevima konkretne manifestacije taj tip usmenog prevoda moći da odgovori na propisan način.

Po zahtevu zainteresovanih mogu da budu obrađeni i udžbenici u navedenoj jezičkoj varijanti, ali i poetska književna dela bilo kakve kompleksnosti, odnosno romani i dela beletristike, kao i svako drugo književno delo, a koje je prema pravilima svrstamo u oblast proze. Zainteresovanima će biti omogućeni i direktni prevodi članaka iz novina sa flamanskog jezika na hrvatski, te će ovi stručnjaci obraditi kako sadržinu stručnih i dečijih, tako isto i ilustrovanih, ali i mnogih drugih vrsta časopisa.

Isto tako se podrazumeva da oni odgovaraju na zahteve pojedinaca vezano za prevod radijskih i televizijskih emisija sa flamanskog jezika na hrvatski, a bez obzira da li su u pitanju zabavne, dečije ili obrazovne, odnosno emisije informativnog karaktera. Svakako će sudski tumači i prevodioci da u ovoj varijanti jezika izvrše obradu serija i animiranih, te dokumentarnih i igranih, odnosno crtanih filmova, kao i reklamnih poruka, ali i svih ostalih i audio i video sadržaja. U svakom predstavništvu pomenute institucije su zaposleni i stručnjaci, koji su zaduženi za pružanje usluga titlovanja, kao i sinhronizovanja svih materijala tog tipa.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje