Prevod sa flamanskog na poljski jezik

Prevođenje sa flamanskog na poljski jezik

Da bi maksimalno profesionalno bio izvršen zahtev svakog klijenta, kome je potreban direktan prevod sa flamanskog jezika na poljski, zaposleni u okviru brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford pružaju tu uslugu u pisanoj i u usmenoj formi.

Što se tiče obrade materijala pisanim putem, klijente očekuje prevod kako tekstova različite složenosti, tematike i dužine, tako isto i književnih dela. Naravno da će obraditi i udžbenike, kao i sadržinu bilo koje vrste časopisa, ali i novinske članke, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao.

Po potrebi će biti izvršeni i prevodi video i audio sadržaja sa flamanskog jezika na poljski, a u kom slučaju će pored ostalog, prevodioci i sudski tumači obraditi kako filmove bilo koje vrste i žanra (animirani, dokumentarni, crtani, igrani i drugi), tako i reklamne poruke, ali i emisije različite sadržine i namene (dečije, informativne, zabavne, obrazovne i ostale), kao i reklamne poruke i mnoge druge materijale, koji bi trebalo da budu emitovani kako na televiziji, radiju, odnosno na internetu, tako isto i u bioskopu. A nakon što sudski tumači i prevodioci njihovu obradu budu završili, klijent može odlučiti da li mu više odgovara usluga profesionalnog titlovanja ili sinhronizovanja svih tih materijala, zato što pomenuta specijalizovana institucija zapošljava i stručnjake, koji će te usluge pružiti po zahtevu.Prevođenje sa flamanskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na flamanski

Isto tako mogu da budu ostvareni i zahtevi vezano za obradu, kako marketinških materijala različite vrste (PR tekstovi, brošure, reklamni flajeri, plakati, katalozi, vizit kartice i ostali), tako i onih koji su dostupni na internetu (web sajtovi, online katalozi i prodavnice, aplikacije i drugi web sadržaji). Važno je da klijenti kojima je potrebno prevođenje online materijala sa flamanskog jezika poljski znaju i to da zaposleni ove institucije vrše ujedno i njihovu optimizaciju. Naime, sudski tumači i prevodioci odlično poznaju pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation) i primenjuju ih tokom postupka obrade ovih sadržaja, kako bi ih u potpunosti uskladili sa globalnom pretragom, odnosno sa zahtevima koje podrazumeva pregledač i na taj način doprineli boljem pozicioniranju tih sadržaja na internetu.

Elektronskim putem mogu svi ovi materijali da budu dostavljeni na obradu, odnosno preuzeti po njenom završetku. Pomenuta institucija nudi, naravno i drugačije opcije kako za preuzimanje obrađenih sadržaja tog tipa, tako i za njihovo slanje, što znači da klijent koji je za neku drugu varijantu zainteresovan, treba da kontaktira najbližu poslovnicu i sazna sve o tome.

Naravno da će sudski tumač i prevodilac da u navedenoj jezičkoj varijanti obrade i sve vrste dokumentacija, počev od lične, preko poslovne i građevinske, odnosno tenderske, pa do medicinske i tehničke.U ponudi su i direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog jezika na poljski, te se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i sva ona dokumenta, koja nadležnim institucijama moraju biti predata (svi tipovi saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava), ali i ona koja se vezuju kako za nauku, tako isto i za obrazovanje.

Napominjemo da svaki dokument, koji klijent bude na precizno definisan način dostavio, može da bude obrađen od strane ovih stručnjaka.

Sa važećim zakonom je taj postupak u potpunosti usaglašen, tako da će prvo zaposleni konkretne institucije izvršiti prevod sadržine donetog ili poslatog dokumenta, a onda će morati da njegovu sadržinu zvanično uporede sa originalima, pa će tek posle toga moći da izvrše overu, za koju imaju ovlašćenja.

Inače oni mogu da pruže klijentima i samo uslugu, koja se odnosi na overu prevedenih dokumenata, a po potrebi može da bude izvršena i njihova redaktura. Radi se o tome da ovlašćeni sudski tumač svoj pečat stavlja samo na preveden dokument, čija se sadržina u potpunosti podudara sa sadržinom originalna. Budući da klijenti mogu i da dostave već prevedena dokumenta, to ovaj stručnjak ima pravo da zahteva lekturu, odnosno korekturu, a ukoliko smatra da između tih sadržaja ima bilo kakve razlike. Naravno da je ta usluga u svakom predstavništvu ove institucije dostupna, a osim za dokumenta, može biti izvršena i za sve ostale materijale.

Pravilo je da se dostavljaju na uvid originalna dokumenta, tako da klijent bira da li će ih poslati (preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe) ili će da ih u najbližu poslovnicu on donese lično.

A po završetku prevoda i overe prethodno dostavljenih dokumenata, svaki klijent će imati pravo da izabere između dve varijante preuzimanja. Naime, može u predstavništvo pomenute institucije da dođe i preuzme ih, a može i da zahteva dostavu na svoju adresu. Kako će kurirska služba tu uslugu izvršiti po zahtevu klijenata, to će je od njega i direktno naplatiti, a prema aktuelnom cenovniku.

Podrazumeva se da će na zahtev biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na poljski, što znači da će sudski tumači i prevodioci njihovoj obradi pristupiti u najkraćem mogućem roku po dostavljanju sadržaja. Zato jeste dozvoljeno samo tom prilikom da klijent skenirana dokumenta pošalje na mejl, a posle toga bi trebalo da na jedan od opisanih načina dostavi i originale.

Prevod dokumenata u ovoj varijanti jezika i overa pečatom sudskog tumača je postupak koji je usklađen sa zakonom, tako da dokumenta koja su na taj način obrađena mogu sa pravnog stanovišta da budu smatrana validnim. Međutim, u pojedinim slučajevima to nije dovoljno, već se na konkretne sadržaje mora staviti još jedan pečat, a prema tačno utvrđenim pravilima. Budući da je zakonom regulisano kada se takozvani Apostille pečat na neka dokumenta mora staviti, to je i vrlo važno da se svaki klijent potrudi sve neophodne podatke o tome da dobije. Zapravo je stvar u tome da prevodilac i sudski tumač, koji su u okviru navedene institucije zaposleni nemaju pravo Haški pečat, kako ga još nazivaju, na bilo koji dokument da stave. A taj tip overe se nalazi u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije, u sklopu kojih postoje specijalna odeljenja, koja su za izvršenje ove usluge nadležna. Klijent će svakako biti obavezan da sazna da li je za njegova dokumenta ta vrsta overe obavezna i da li se navedeni pečat u tom slučaju stavlja pre nego što ovi stručnjaci sa njegovom obradom počnu ili tek pošto izvrše prevod konkretnog dokumenta i overe ga prema važećim pravilima.

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač vrše i usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na poljski, a u sve tri varijante (šapatni, simultani i konsekutivni prevod), to je zainteresovanima na raspolaganju i ova usluga, ali im se isto tako nudi mogućnost i da iznajme najkvalitetniju moguću opremu za simultano prevođenje i to u bilo kom predstavništvu ove institucije. Od klijenata zainteresovanih za izvršenje navedene usluge se zahteva da informišu zaposlene o samoj manifestaciji, to jest o svim detaljima koji se tiču njene organizacije (trajanje, lokacija održavanja, broj učesnika i ostali podaci), a posle čega će oni biti u mogućnosti da kreiraju zvaničnu ponudu.

Prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa flamanskog jezika na poljski

Sa ciljem da svakom klijentu obezbedi profesionalnu i kvalitetnu, a ujedno i brzu uslugu, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava one stručnjake koji su specijalizovani kako za direktan prevod dokumenata sa flamanskog na poljski jezik, tako isto i za izvršenje usluge njihove overe u skladu sa zakonom. Stvar je u tome da sudski tumači i prevodioci primenjuju aktuelna zakonska pravila i tako klijentima vrlo brzo daju dokumenta koja su sa pravnog stanovišta potpuno validna.

A osim već pomenutih, oni mogu da obrade i deklaracije proizvoda, kao i građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, ali i sva ostala dokumenta, koja su svrstana kako u tendersku, tako i u tehničku, odnosno građevinsku dokumentaciju.

Svaki klijent mora na uvid da priloži originale, jer je to u skladu sa važećim zakonom, a neophodno je i da proveri da li na ta dokumenta mora biti stavljen Haški, odnosno pečat čiji je poznatiji naziv Apostille, pošto taj tip overe nije u nadležnosti ovih stručnjaka.

Shodno zahtevima klijenata biće izrađeni i direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog na poljski jezik (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, presude, sertifikati, sudske odluke, sudske tužbe, licence, ugovori, sudska rešenja i druga dokumenta iz domena prava, odnosno sudstva), a svakako će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade i celokupnu sadržinu kako medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), tako i poslovne (osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, poslovne odluke, revizorski izveštaji, godišnji izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga).

Na osnovu iznetih zahteva će članovi tima svakog predstavništva ove institucije profesionalno da obrade i sva dokumenta, koja se smatraju ličnim, poput na primer različitih vrsta dozvola (radna, vozačka, dozvola za boravak, saobraćajna), ali i sve tipove izvoda iz matičnih knjiga (umrlih, rođenih i venčanih), kao i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i pasoš, te uverenje o državljanstvu i druga lična dokumenta.

Ističemo da klijenti mogu dobiti i profesionalan prevod diplome i dodatka diplomi sa flamanskog na poljski jezik, kao i ostalih sadržaja iz oblasti obrazovanja. A izuzev nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, prevodilac i sudski tumač u datoj kombinaciji jezika obrađuju i potvrdu o redovnom školovanju, te seminarske, kao i diplomske radove, odnosno prepis ocena i bilo koju drugu vrstu materijala, koja se na obrazovanje odnosi.

Sem toga, mogu da budu ostvareni zahtevi pojedinaca vezano za obradu svih sadržaja iz oblasti nauke, kao što su na primer naučni radovi ili naučni patenti, te rezultati naučnih istraživanja i mnogi drugi.

Uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, ali i svaki drugi tip uverenja će sudski tumač i prevodilac, a onda kada to neki klijent bude naveo kao zahtev, da prvo prevedu u konkretnoj varijanti jezika, pa posle toga u skladu sa pravilima i da izvrše overu. Na raspolaganju je zainteresovanima i usluga, koja se odnosi na direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa flamanskog na poljski jezik, s tim što ovi stručnjaci mogu obraditi i mnoge druge vrste potvrda, ali i saglasnosti i izjava, kao što su na primer potvrda o stalnom zaposlenju i potvrda o stanju računa u banci, te potvrda o visini primanja, potom saglasnost za zastupanje i još mnogo drugih dokumenata, koja se predaju nadležnim institucijama.

Prevođenje filmova sa flamanskog jezika na poljski

Na samom početku mora biti naglašeno da osim profesionalnih titlera, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake, koji na zahtev klijenata izvršavaju uslugu sinhronizacije za sve prevedene video i audio materijale. A na raspolaganju im je kako direktan prevod crtanih i animiranih filmova sa flamanskog na poljski jezik, tako isto i igranih, ali i dokumentarnih. Osim njih, prevodilac i sudski tumač će obraditi i zabavne emisije, kao i reklamne poruke i emisije informativnog, odnosno obrazovnog karaktera, ali i serije i sve ostale vrste što audio, što video sadržaja.

Profesionalna redaktura je isto usluga, koja je na raspolaganju klijentima ove institucije, s tim što se u njenoj ponudi nalazi i korektura svih onih materijala, za koje je neprofesionalno pre toga urađen prevod u ovoj jezičkoj varijanti. Budući da korektori i lektori pomenute institucije imaju visok nivo iskustva u obradi sadržaja različite vrste, to je sigurno da će oni prvo uočiti sve greške u tim materijalima, a onda će uz poštovanje pravila redakture izvršiti njihovu stručnu obradu.

Direktni prevodi književnih dela sa flamanskog na poljski jezik će biti izvršeni na zahtev klijenta, a u tom slučaju će osim dela beletristike i romana, prevodilac i sudski tumač obraditi i sva ostala književna dela iz oblasti proze, ali i ona koja su svrstana u poeziju.

Isto tako će se pobrinuti da prevedu i članke iz novina, kao i udžbenike, ali i časopise, a što se odnosi kako na stručne i ilustrovane, tako isto i na dečije.

Kada je u pitanju obrada onlajn materijala, izuzetno je značajno napomenuti da sudski tumači i prevodioci poznaju i SEO pravila (Search Engine Optimisation). Naravno da će ih primeniti kada je to u skladu sa vrstom materijala, a po zahtevu klijenata može da bude izvršeno kako direktno prevođenje online prodavnica i web kataloga sa flamanskog na poljski jezik, tako i programa, kao i web sajtova, te aplikacija i ostalih sadržaja dostupnih na internetu, odnosno svih onih koji su vezani za kompjutere. Optimizacija svih tih sadržaja je posebno važna zbog mesta, koje oni zauzimaju u okviru opšte pretrage, budući da se posle primene ovih alata i njihovog optimizovanja za pregledače, svakako očekuje da dostignu značajno bolje mesto u globalnoj pretrazi.

Prevod uz pomoć šapata sa flamanskog na poljski jezik

Ovu donekle specifičnu vrstu usmenog prevoda će po potrebi primeniti sudski tumači i prevodioci, a klijenti mogu da ih angažuju i ukoliko im je potrebno bilo simultano, bilo konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na poljski. U svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nudi i iznajmljivanje najnovije opreme za simultano prevođenje, a ako je predviđena primena tog tipa usmenog prevoda za određenu manifestaciju.

Svakako klijenti koji su za usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji zainteresovani moraju sve informacije, koje se odnose na organizaciju događaja prvo da dostave, a da bi se nakon izvršene analize tih podataka došlo do zaključka koja od svih ponuđenih usluga može u potpunosti adekvatno i profesionalno da odgovori na zahteve kako samog organizatora, tako i svih učesnika konkretne manifestacije. Pored informacija o njenom trajanju, zainteresovani za tu uslugu će imati obavezu da dostave i podatke o tačnoj lokaciji, na kojoj je organizator predvideo da ta manifestacija bude održana, ali i precizne informacije o broju osoba, koje bi trebalo da budu prisutne.

Sve vrste tekstova će isto tako prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade, a potpuno je svejedno da li su u pitanju stručni ili oni tekstualni materijali, koji će biti dostupni široj čitalačkoj publici. Osim turističkih, političkih i filozofskih, odnosno ekonomskih tekstova, vrše se i direktni prevodi medicinskih tekstova sa flamanskog jezika na poljski, a mogu da budu obrađeni i oni koji se bave temama iz oblasti finansija, prava i bankarstva, te farmacije, sociologije i ekologije i zaštite životne sredine. Sem toga, ovi stručnjaci po zahtevu obrađuju i tekstove, koji su vezani kako za oblasti komunikologije, obrazovanja i građevinske industrije, tako i za menadžment, ali i informacione tehnologije i sociologiju, te marketing i psihologiju, to jest mnoge druge prirodne ili društvene naučne discipline.

Ako je nekome potreban direktan prevod vizit kartica sa flamanskog jezika na poljski, mora znati da će zaposleni konkretne poslovnice navedene institucije da ih obrade ne samo u vrlo kratkom roku, nego i po najpristupačnijoj ceni. Oni mogu u toj jezičkoj varijanti da prevedu i reklame kataloge, letke i flajere, kao i plakate, te i PR tekstove, odnosno apsolutno bilo koji tip marketinškog materijala. Primarno u skladu sa pravilima poljskog jezika, ali i samog marketinga će sudski tumač i prevodilac da vrše njihovu obradu, tako da će i poruku koja je namenjena korisnicima prezentovanih usluga, odnosno kupcima konkretnog proizvoda, a kojima je maternji jezik poljski, oni oblikovati tako da im bude lako razumljiva.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje