Prevod sa flamanskog na finski jezik

Prevodi sa flamanskog na finski jezik

U obe varijante je konkretna usluga dostupna i to na više od 20 lokacija u celoj zemlji. Svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava stručnjake, čija specijalnost je kako usmeni prevod sa flamanskog jezika na finski, tako isto i obrada pisanih sadržaja različite vrste u toj jezičkoj kombinaciji.

Primarno su prevodilac i sudski tumač zaposleni u okviru ove institucije i oni pružaju uslugu kompletne obrade svih vrsta dokumentacija, odnosno pojedinačnih dokumenata. Navedena usluga uključuje kako prevod dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i njihovu overu, a za čije je izvršenje zvanično ovlašćeni sudski tumač zadužen.

Imaju obavezu da originale donesu u najbližu poslovnicu svi klijenti, a mogu ih poslati ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili uz angažovanje određene kurirske službe.Prevođenje sa flamanskog na finski
Prevođenje sa finskog na flamanski

Razlog za iznošenje ovog zahteva je vezan za postupak overe, zato što pomenuti stručnjak upoređuje sadržinu originalnog i prevedenog dokumenta, a svoj pečat ima pravo da stavi isključivo na prevedena dokumenta, čija sadržina je ista kao i u originalnim.

Kako ovi stručnjaci mogu na zahtev da izvrše i samo overu prethodno obrađenog dokumenta, a ponekad može da se dogodi da prevod nije u potpunosti veran originalu, klijentima će u tom slučaju preporučuje usluga redakture. Naravno da se u okviru poslovnica ove institucije ona može izvršiti, a to će učiniti korektori i lektori. Isto tako moramo naglasiti da se lektura i korektura po zahtevu klijenata mogu izvršiti i ako je bilo koja druga vrsta materijala neprofesionalno prevedena u toj jezičkoj kombinaciji.

Osim svih onih dokumenata, koja u skladu sa potrebama moraju biti predata nadležnim institucijama, sudski tumači i prevodioci mogu da, shodno zahtevima pojedinaca izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na finski, ali i da obrade celokupnu sadržinu poslovne i medicinske dokumentacije.

A isto tako oni mogu da prevedu, odnosno da propisno overe prevod i svih prvnih akadat, ali i da te usluge pruže za dokumenta i druge materijale iz oblasti prava ili sudstva, kao i za sadržinu tenderske, tehničke ili građevinske dokumentacije. Uopšteno govoreći, svaki dokument koji klijent bude na obradu dostavio, a ukoliko ispoštuje navedena pravila, će zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije kompletno da obrade.

Pre nego što vlasnik bude određena dokumenta na propisan način dostavio na prevod, valjalo bi da se obrati zaposlenima u namenskim odeljenjima osnovnog suda koji mu je najbliži, te da od njih podatke o postupku overe zatraži. Da pojasnimo, nadovera uključuje stavljanje posebnog tipa pečata na neka dokumenta, koji je poznat pod nazivima Haški ili Apostille. Uzevši u obzir da neophodna ovlašćenja nemaju prevodilac i sudski tumač ove institucije, a da je aktuelnim zakonom predviđeno kada se navedena vrsta overe vrši, odnosno za koja tačno dokumenta, to je potrebno da vlasnik sadržaja sve te informacije dobije.

U okviru ove institucije mogu da budu izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na finski, što ustvari znači da će pomenuti stručnjaci njihovu obradu izvršiti u izuzetno kratkom roku. tada se pravilo o dostavljanju originala razlikuje, u smislu da klijent to može učiniti kasnije, a prvo mora dokumenta da skenira i na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije ih pošalje.

Pomenuli smo već da je dostupna i usluga usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a klijenti treba da znaju i to da sudski tumači i prevodioci izvršavaju kako simultano, tako i konsekutivno, ali i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na finski. A svakako je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što će biti ponuđeno svakom klijentu, za čiju manifestaciju bude odabrana ta usluga. Naravno da je izuzetno značajno da, ko god je zainteresovan za usmeni prevod informiše članove tima odabrane poslovnice o svemu, što se na organizaciju same manifestacije odnosi. Najpre se misli na podatke o preciznom broju učesnika, ali isto tako i o trajanju samog događaja, te obavezno o mestu na kome bi on trebalo da bude održan, odnosno o njegovim osnovnim karakteristikama. Kada sve te informacije budu dobili, članovi stručnog tima konkretnog predstavništva će ih analizirati i na osnovu njih izabrati koju će uslugu navedeni stručnjaci da primene.

Apsolutno svi sadržaji koji su vezani za oblast marketinga će, po zahtevu zainteresovanih da u ovoj varijanti jezika budu prevedeni. Ne samo da mogu biti obrađeni plakati, PR tekstovi i reklamni flajeri, odnosno brošure, već i katalozi, a po potrebi i vizit kartice, te mnogi drugi marketinški materijali. Svakako se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač, ako to bilo koji klijent bude zahtevao, profesionalno da obrade kako stručne, tako i popularne tekstove, čija tema može biti usmerena na bilo koju i društvenu naučnu disciplinu i prirodnu.

Pobrinuće se zaposleni konkretne institucije da izvrše i direktan prevod udžbenika i književnih dela sa flamanskog jezika na finski, a po potrebi će obraditi i članke iz novina, kao i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih časopisa, tako isto i naučnih.

Posebno moramo izdvojiti uslugu koja se odnosi na obradu internet materijala, zato što u okviru nje klijente očekuje i usluga optimizovanja. Stvar je u tome da pomenuti stručnjaci prilikom prevoda internet prodavnica, odnosno programa i aplikacija, ali i web kataloga, kao i sajtova i drugih online materijala, profesionalno vrše i implementaciju pravila, poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation).

Uz prevod filmova različitih vrsta i žanrova, klijente pomenute institucije očekuju i usluge njihovog titlovanja, a ukoliko im to više odgovara, mogu da zahtevaju i profesionalnu sinhronizaciju i to ne samo pomenutih materijala, već i reklamnih poruka, svih vrsta emisija i serija, ali i mnogih drugih audio i video sadržaja.

Konsekutivni prevod web sajtova sa flamanskog jezika na finski

Pomenuta vrsta usmenog prevoda je dostupna na zahtev klijenta, ali pod uslovom da je to usklađeno sa potrebama učesnika nekog događaja. A da bi bila doneta odluka da li će sudski tumač i prevodilac primeniti baš tu uslugu ili je možda potrebno da izvrše simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog na finski jezik, moraju biti analizirani svi potrebni podaci. Očekuje se iz tog razloga da klijent dostavi informacije kako o karakteristikama same lokacije na kojoj će biti ta manifestacija održana, tako isto i o broju osoba koje će učestvovati i o trajanju. Inače ova institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što će svakako biti uneto u zvaničnu ponudu onda kada se pomenuti stručnjaci opredele za primenu te vrste usmenog prevoda.

Svi oni klijenti koji imaju izrađen prevod za različite sadržaje, ali smatraju da on nije kvalitetan, odnosno da u njemu postoje određeni propusti i greške, mogu zatražiti usluge lektora i korektora, koji su takođe u ovoj instituciji zaposleni. Reč je o usluzi koja je poznata kao redaktura i podrazumeva da pomenuti stručnjaci prvo vrše analizu prevedenih materijala, a nakon toga prema pravilima ispravljaju postojeće greške i usklađuju ih kako sa ciljanim, odnosno finskim jezikom, tako isto i sa originalima, a sa ciljem da klijentima omoguće da dobiju kvalitetno obrađene sadržaje.

Zvanična ponuda ove institucije obuhvata i direktan prevod audio i video sadržaja sa flamanskog na finski jezik, ali i usluge kako njihovog titlovanja, tako isto i sinhronizovanja. Izuzev crtanih i igranih filmova, sudski tumači i prevodioci će u datoj varijanti jezika obraditi i reklamne poruke, te zabavne i informativne emisije, kao i animirane i dokumentarne filmove, ali i dečije, obrazovne emisije i serije, kao i mnoge druge video i audio materijale.

Kada se bude javila potreba za tim, zaposleni ove institucije će profesionalno obraditi i tekstualne sadržaje, koji mogu biti i popularni i stručni. Ne samo da će biti izvršen direktan prevod političkih i ekonomskih tekstova sa flamanskog na finski jezik, već će sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika obraditi i sadržaje iz oblasti bankarstva, prava i finansija, odnosno građevinske industrije, te komunikologije, informacionih tehnologija i menadžmenta, kao i ekologije i zaštite životne sredine. Svakako će prevesti i turističke, ali i filozofske i tekstove, čija tema je usmerena na oblasti obrazovanja i farmacije, ali i nauke, menadžmenta i medicine, to jest sve one sadržaje koji se bave tematikom vezano za bilo koju prirodnu ili društveni naučnu disciplinu.

Prevođenje uverenja o položenim ispitima sa flamanskog jezika na finski

Prema zahtevima koje klijenti budu izneli, prevodilac i sudski tumač će obraditi kako uverenja o položenim ispitima, tako isto i diplomu i dodatak diplomi, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te će izvršiti direktan prevod svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa flamanskog na finski jezik. Naravno da mogu kompletno da obrade i prepis ocena, kao i diplomske radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske radove i sve ostale materijale, koji se tiču obrazovanja na bilo koji način.

S obzirom na to da su im data adekvatna ovlašćenja, to ovi stručnjaci izvršavaju i overu prevedenih dokumenata bilo koje vrste, te na taj način zvanično potvrđuju da je u potpunosti ista njihova i sadržina originala.

Kako navode aktuelna pravila, od klijenata se zahteva da originale dostave, odnosno pošalju na propisani način ili da ih donesu na uvid ovlašćenom sudskom tumaču. Ono sa čime mora svako, ko želi navedenu uslugu da dobije baš za neki dokument, da bude upoznat, jeste vezano za nadoveru. Naime, on mora znati da ovi stručnjaci nemaju uopšte ni prava ni ovlašćenja da izvrše overu Apostille pečatom, odnosno da im nije data dozvola takozvani Haški pečat na bilo koji dokument da stave. Svaki klijent bi baš iz tog razloga trebalo da kontaktira u svom gradu osnovni sud i da informacije o postupku overe ovim pečatom dobije od nadležnih.

Pored već pomenutih, ovi stručnjaci mogu u skladu sa zahtevima klijenata da kompletno obrade i sva lična dokumenta, počev od pasoša, vozačke dozvole i lične karte, odnosno izvoda iz matične knjige umrlih i rođenih, pa do potvrde o prebivalištu, venčanog lista i saobraćajne, te radne i dozvole za boravak, odnosno uverenja o državljanstvu i ostalih ličnih dokumenata.

Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa flamanskog na finski jezik, ali i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga).

Naravno da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji obraditi propisno i naučne patente, ali isto tako i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja i generalno rečeno, sva ostala dokumenta, odnosno materijale koji se na nauku odnose.

U bilo kom trenutku, klijent može izneti zahtev da bude izvršeno prevođenje poslovne dokumentacije sa flamanskog na finski jezik. U tom slučaju će pomenuti stručnjaci, pored rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih finansijskih poslovnih izveštaja, odnosno osnivačkog akta preduzeća i faktura, kompletno da obrade i statut preduzeća, kao i poslovne odluke i revizorske izveštaje, to jest bilo koji dokument, koji je svrstan u poslovnu dokumentaciju, odnosno koji je vezan za poslovanje ili nekog preduzeća ili konkretnog preduzetnika.

Pomenućemo i to da su sudski tumač i prevodilac osposobljeni da u konkretnoj varijanti jezika izrade kako prevod, tako isto i overu za sve tipove što izjava i potvrda, što saglasnosti i uverenja. Primarno mislimo na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i na potvrdu o visini primanja, te na uverenje o neosuđivanosti, odnosno na potvrdu o stanju računa u banci, te na saglasnost za zastupanje i svaki drugi dokument koji bi trebalo, prema zahtevima da bude predat određenoj državnoj instituciji.

Podrazumeva se isto tako da može biti izrađen i prevod presuda o razvodu braka sa flamanskog na finski jezik, ali i bilo koje druge vrste tog dokumenta. Naravno da će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahteve vezano za obradu svih ostalih pravnih akata, a što uključuje prevod i overu ugovora, sudskih odluka i rešenja, odnosno tekovina Evropske Unije i sudskih žalbi, kao i sertifikata, ali i licenci svih vrsta, te sudskih tužbi, punomoćja za zastupanje i drugih dokumenata, koja su vezana za sudstvo ili se direktno odnose na oblast prava.

Sadržinu dokumentacije za tendere, ali i tehničke i građevinske će zaposleni u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford isto tako propisno da prevedu, odnosno overe, što znači da će klijenti dobiti kompletno obrađene kako deklaracije proizvoda i građevinske projekte, tako isto i uputstvo za rukovanje, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala nepomenuta dokumenta, a koja su u skladu sa pravilima svrstana u konkretni tip dokumentacije.

Prevodi književnih dela sa flamanskog na finski jezik

Slobodni smo da kažemo da će sudski tumači i prevodioci, a koji čine tim apsolutno svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevesti ne samo prozna književna dela, već i ona koja se svrstavaju u poeziju. Naravno da može biti izvršeno i prevođenje udžbenika sa flamanskog jezika na finski, s tim da pomenuti stručnjaci mogu da obrade i časopise (stručni, dečiji, ilustrovani i drugi), ali i članke iz novina, kojom god tematikom se oni bavili.

Obrada marketinških materijala se u okviru poslovnica ove institucije vrši maksimalno profesionalno, što zapravo znači da prevodioci i sudski tumači implementiraju kako pravila same struke, odnosno ciljanog, to jest finskog jezika, tako i pravila marketinga. Nastojaće da tako oblikuju reklamnu poruku u PR tekstovima, katalozima i plakatima, odnosno reklamnih flajerima i brošurama, ali i u svim ostalim marketinškim materijalima, da ona bude vrlo lako razumljiva izvornim govornicima finskog jezika. Na osnovu zahteva klijenata, može da bude izvršen i profesionalan prevod vizit kartica sa flamanskog jezika na finski, što je usluga koju pomenuti stručnjaci nastoje da pruže u što kraćem roku.

Naravno da su u navedenoj instituciji zaposleni i oni stručnjaci, koji imaju dugogodišnje iskustvo u obradi internet sadržaja. Baš zahvaljujući tome će oni primeniti i sva ona pravila, koja se odnose na optimizovanje tih materijala. Jednostavnije govoreći, prevodilac i sudski tumač se rukovode SEO pravilima (Search Engine Optimisation) i uz njihovu primenu usklađuju sadržinu kako onlajn prodavnica, odnosno web sajtova, tako isto i internet kataloga, ali i mnogih drugih materijala tog tipa. Podrazumeva se da po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi softvera sa flamanskog jezika na finski, a što se odnosi kako na aplikacije različitih vrsta, tako isto i na bilo koji program.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje