Prevod sa flamanskog na španski jezik

Prevođenje sa flamanskog na španski jezik

U skladu sa zahtevima pojedinca, članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše kako direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na španski, tako i bilo koje druge vrste materijala, a specijalizovani su i za primenu pravila usmenog prevoda.

Najpre da naglasimo da u okviru usluge, koja uključuje prevod bilo kog dokumenta u to jezičkoj varijanti, prevodioci i sudski tumači izvršavaju i uslugu njihove stručne overe.

Bez obzira da li je potrebno kompletno obraditi dokumenta iz oblasti nauke, prava ili obrazovanja, odnosno sudstva, pomenuti stručnjaci će svakako prvo izraditi njihov prevod u datoj jezičkoj varijanti, a onda i overu.Prevođenje sa flamanskog na španski
Prevođenje sa španskog na flamanski

Svakako mogu da prevedu i bilo koji lični dokument, ali i različite tipove saglasnosti, izjava i potvrda, kao i uverenja, te sadržinu ma koje vrste dokumentacije (građevinska, poslovna, tehnička, medicinska i mnoge druge). Naravno, ovi stručnjaci prevode, pa onda i overavaju sva dokumenta, pod uslovom da klijent priloži na uvid i originale, zato što sudski tumač njih upoređuje sa prevodima pre izvršenja overe.

Vlasnici mogu konkretna dokumenta da pošalju preko kurirske službe ili da ih donesu lično u najbliže predstavništvo ove institucije, a postoji mogućnost i da ih pošalju preporučeno, putem "Pošte Srbije".

Trebalo bi i da se svako, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na španski raspita o nadoveri, to jest da dobije sve neophodne informacije o overi takozvanim Apostille pečatom. Moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci ove institucije nemaju potrebne dozvole za stavljanje Haškog pečata, što je ustvari njegov drugačiji naziv, pa je neophodno da klijent apsolutno sve podatke o tome dobije u državnim institucijama, a u okviru kojih se ta vrsta overe vrši. Bude li saznao da se Apostille pečat na njegova dokumenta mora staviti, obavezan je i da pita kada je to neophodno učiniti, zato što overa tim pečatom obično podrazumeva njegovo stavljanje ili na prethodno preveden i pečatom sudskog tumača overen dokument ili se, pak prvo stavlja taj pečat, a onda se dokument obrađuje na drugačiji način, to jest prevode se i on i pečat, pa onda ovlašćeni sudski tumač vrši overu.Dozvoljeno je vlasnicima dokumenata da ih po završetku prevoda i overe preuzmu lično, a mogu zahtevati i dostavu preko kurirske službe. Ta usluga nije uračunata u osnovnu cenu i odvojeno se naplaćuje, a direktno od klijenta i to prema cenovniku konkretne službe.

Ukoliko budu bili potrebni nekome hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na španski, najpre će ih skenirati i poslati na mejl adresu najbliže poslovnice navedene institucije, a onda će odabrati najbrži od svih ponuđenih načina i dostaviti na uvid originale.

A što se tiče usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno iskustva i znanja da primene kako šapatno, tako i konsekutivno i simultano prevođenje, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je zainteresovanima na raspolaganju.

Takođe, u ponudi je i obrada svih vrsta tekstova i reklamnih materijala (brošure, vizit kartice, PR tekstovi, katalozi, plakati, reklamni flajeri i drugi), s tim što sudski tumači i prevodioci mogu u toj varijanti jezika da obrade i književna dela, udžbenike i časopise, te članke iz novina bilo koje tematike.

Dostupna je i usluga koja uključuje kompletan prevod ma kog audio ili video sadržaja (zabavne, dečije, obrazovne, informativne i druge vrste emisija, reklamne poruke, igrani filmovi, serije, dokumentarni, crtani i animirani filmovi, te mnogi drugi materijali tog tipa). U okviru te usluge, uz prevod svih sadržaja te vrste, klijenti mogu da dobiju i uslugu njihovog titlovanja ili profesionalnog sinhronizovanja.

Na osnovu iznetih zahteva, lektori i korektori sa dugogodišnjim iskustvom, mogu da primene pravila redakture i to na bilo koju vrstu sadržaja.

Svakako će prevodilac i sudski tumač, a ako to nekome bude bilo potrebno da izvrše i direktno prevođenje internet kataloga sa flamanskog jezika na španski, odnosno programa i aplikacija, te web sajtova i online prodavnica, kao i svih ostalih internet sadržaja, to jest onih koji se na kompjutere odnose. Budući da se radi o specifičnim sadržajima, to svi oni koji su vidljivi na globalnoj mreži bivaju od strane pomenutih stručnjaka i optimizovani. Stvar je u tome da se prilikom obrade konkretnih materijala primenjuju i alati, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation) i koriste se kako bi njihova sadržina bila prilagođena aktuelnim zahtevima internet pretraživača.

Postupak dostave za sve pomenute materijale je mnogo jednostavniji nego kada su u pitanju dokumenta, jer se ne zahteva da klijent na uvid priloži i originale. Zato i jeste naglašeno da se svi ti sadržaji mogu ne samo poslati na obradu elektronski, odnosno na mail, nego i dobiti, a nakon izvršene usluge. Svakako će pojedinac izabrati koji mu od svih ponuđenih načina odgovara, a dodatne informacije o postupku preuzimanja i dostavljanja ovakvih materijala su dostupne na zahtev u svakom predstavništvu konkretne institucije.

Prevod vozačke i saobraćajne dozvole sa flamanskog na španski jezik

Kada zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford po zahtevu klijenata vrše direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na španski, oni izvršavaju i dodatnu uslugu, koja uključuje njihovu overu.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obraditi kako saobraćajnu i vozačku dozvolu, tako i izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i potvrdu o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, te uverenje o državljanstvu i ličnu kartu, odnosno dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i radnu dozvolu, to jest svaki drugi lični dokument.

Da dostavi originale na uvid zvanično ovlašćenom licu, odnosno sudskom tumaču u ovom slučaju, je obavezan svako, kome su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za bilo koju vrstu dokumentacije ili za pojedinačni dokument, a isključivo zato što je tako navedeno u zakonu, prema čijim odredbama se overa vrši.

Svakako je opšta preporuka klijentima da se raspitaju o nadoveri, odnosno da od zaposlenih u nadležnim institucijama Republike Srbije dobiju sve informacije koje se odnose na stavljanje Haškog, to jest takozvanog Apostille pečata na njihova dokumenta, pošto članovi tima poslovnica pomenute institucije tu vrstu overe nemaju pravo da izvrše.

A kada to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), te se podrazumeva da su u ponudi i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na španski (finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga ).

Bilo koji dokument, koji nakon toga vlasnik treba da preda konkretnoj nadležnoj službi će biti propisno obrađen, odnosno preveden u ovoj varijanti jezika i overen od strane zvaničnog sudskog tumača. Osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i potvrde o visini primanja, ovi stručnjaci obrađuju i potvrdu o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i svaku drugu vrstu što potvrde i uverenja, što izjave ili saglasnosti.

Napominjemo da može biti izvršen i direktan prevod pravnih akata sa flamanskog jezika na španski, a u kom slučaju će prevodioci i sudski tumači osim tekovina Evropske Unije, sudskih presuda i licenci, odnosno sudskih odluka i ugovora, kompletno da obrade i sudske tužbe, sertifikate i punomoćje za zastupanje, ali i sudske žalbe i rešenja, kao i svaki drugi dokument, koji je za oblast sudstva vezan ili se direktno odnosi na oblast prava.

Sva ona dokumenta koja zvanično ulaze u sastav bilo građevinske ili tenderske dokumentacije, bilo tehničke će članovi tima konkretnog predstavništva, takođe da prevedu u toj jezičkoj kombinaciji, a onda i da overe prema pravilima. Izuzev građevinskih projekata, pobrinuće se da kompletno obrade i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta, koja u sastav pomenutih tipova dokumentacija ulaze.

Još nam je preostalo da pomenemo i to da će sudski tumač i prevodilac, a onda kada to pojedinac zahteva, da u ovoj varijanti jezika prevedu i sve one materijale, koji su vezani kako za oblast nauke, tako isto i za oblast obrazovanja. A to znači da oni vrše prevođenje diplomskih, seminarskih i naučnih radova sa flamanskog jezika na španski, ali u skladu sa pravilima obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, potom nastavne planove i programe fakulteta, te uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i svaki drugi sadržaj, koji se odnosi na bilo koju od navedenih oblasti.

Prevođenje naučnih i popularnih tekstova sa flamanskog na španski jezik

Pored toga što mogu obraditi tekstove namenjene stručnjacima, prevodioci i sudski tumači u pomenutoj varijanti jezika vrše prevod i za one sadržaje, koji su široj čitalačkoj publici namenjeni, te se zato i smatraju popularnim. Uz direktan prevod ekonomskih, pravnih i političkih tekstova sa flamanskog jezika na španski, klijenti u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu dobiti i profesionalno obrađene tekstove iz oblasti bankarstva i finansija. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu da izrade prevod i za filozofske, turističke i tekstove iz oblasti sociologije i psihologije, ali i za one koji su vezani za oblasti marketinga, farmacije i menadžmenta, odnosno informacionih tehnologija i komunikologije, te obrazovanja, građevinske industrije i medicine, kao i svake druge bilo prirodne nauke ili društvene.

Na osnovu zahteva klijenata se izrađuju i profesionalni prevodi marketinških materijala sa flamanskog jezika na španski, a u tom slučaju će sudski tumač i prevodilac osim PR tekstova, brošura i vizit kartica, da prevedu i reklamne flajere, kao i kataloge i letke, ali i plakate i ostale reklamne materijale.

Svakako da zaposleni pomenute institucije mogu biti angažovani i ukoliko u okviru nekog događaja treba u ovoj varijanti jezika da bude primenjen usmeni prevod. A moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač, maksimalno profesionalno i stručno mogu da izvrše kako prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, tako isto i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na španski. Zvaničnu odluku o tome, koju tačno vrstu usmenog prevoda biza određenu manifestaciju trebalo da primene će pomenuti stručnjaci doneti po završetku analize dostupnih podataka o njenoj organizaciji. Zato bi trebalo svaki zainteresovani da ih obavesti kako o tome koliko je programom određeno da događaj traje, tako isto i o tome koliko će ljudi uzeti učešće, a podrazumeva se da će dostaviti i podatke o samoj lokaciji njegovog održavanja. Budući da se u zvaničnoj ponudi konkretne institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to se podrazumeva da će i ta usluga biti navedena u zvaničnoj ponudi, a u slučaju da bude zvanično odlučeno da pomenuti stručnjaci baš taj tip usmenog prevoda za određenu manifestaciju primene.

Prevodi igranih filmova sa flamanskog jezika na španski

Osnovna usluga, koju profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da pruže se odnosi na direktno prevođenje filmova sa flamanskog na španski jezik, a bez obzira da li su u pitanju igrani, animirani ili dokumentarni, odnosno crtani. Isto tako, ovi stručnjaci mogu da obrade i reklamne poruke, kao i dečije i obrazovne, ali i informativne i zabavne, te mnoge druge i radijske i televizijske emisije, odnosno serije i sve ostale vrste bilo video, bilo audio sadržaja. U ovom slučaju se pod dodatnim uslugama smatraju sinhronizacija i titlovanje, jer Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i stručnjake, koji su za njihovo izvršenje zaduženi.

S obzirom na to da su lektori i korektori zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije, to znači da je klijentima obezbeđena usluga redakture. Inače se ona primenjuje za svaku vrstu materijala, a za koju pre toga nije izvršen prevod u ovoj varijanti jezika na propisan način. Podrazumeva se da će zahvaljujući pravilima korekture i lekture, njihova sadržina maksimalno biti usklađena i sa originalima i sa španskim jezikom, odnosno sa pravilima koja u njemu važe.

Na raspolaganju je svakom zainteresovanom i mogućnost da dobije profesionalan prevod online sadržaja sa flamanskog na španski jezik. Pored toga što će sudski tumači i prevodioci da profesionalno obrade internet kataloge i web sajtove, oni će prevesti i programe, odnosno različite tipove aplikacija, kao i onlajn prodavnice i bilo koju drugu vrstu materijala, koja se može naći na globalnoj mreži ili se na određeni način tiče kompjutera. Izuzetno je značajno napomenuti i to da oni ujedno vrše i stručnu optimizaciju, što znači da njihovu sadržinu usklađuju sa pravilima pretrage i tako im obezbeđuju bolju vidljivost na internetu.

Književna dela različite obimnosti i tematike, odnosno žanra će isto tako, onda kada se to zahteva, ovi stručnjaci da prevedu. Svakako su u ponudi i direktni prevodi udžbenika sa flamanskog na španski jezik, a po potrebi će prevodilac i sudski tumač obraditi i novinske članke, kao i stručne, odnosno dečije i ilustrovane časopise.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje