Prevod sa flamanskog na pakistanski jezik

Prevod sa flamanskog na pakistanski jezik

Prema zahtevima klijenata će članovi tima i to bilo kog predstavništva ove specijalizovane institucije da izvrše kako prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na pakistanski, tako i obradu svih ostalih sadržaja pisanim putem, a mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika.

Zapravo će sudski tumači i prevodioci izvršiti kompletnu obradu kako svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama (različiti tipovi saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja), odnosno ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije, tako isto i svih onih, koja ulaze u sastav tenderske, građevinske i medicinske, odnosno tehničke dokumentacije.

Pored ostalog, biće izvršeni i direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog jezika na pakistanski, s tim što se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu da obrade kompletno i sve materijale, koji su primarno vezani za oblast obrazovanja ili se tiču na određeni način nauke.Prevođenje sa flamanskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na flamanski

Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač imaju potrebna ovlašćenja, da izvršavaju kako prevod svih ovih dokumenata, tako isto i overu, čime potvrđuju da je sadržina bilo kog prevedenog dokumenta, potpuno ista, kao i u originalu.

Uzevši u obzir da je trenutno važećim zakonom tačno predviđeno na koji način se overa vrši, te je izneta obaveza da ovlašćeni sudski tumač uporedi originalan dokument sa prevedenim, to se podrazumeva da će vlasnik dokumenata biti u obavezi da originalne sadržaje upravo na uvid ovom stručnjaku dostavi.

Može ih doneti lično u najbližu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ukoliko mu to ne odgovara, može ih poslati ili preko "Pošte Srbije" preporučeno ili preko kurirske službe.Nakon što profesionalni prevodioci i sudski tumači budu, po zahtevu klijenata izvršili direktan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na pakistanski, vlasniku će biti ponuđeno da ih u predstavništvu lično preuzme. Naravno, postoji i druga opcija, koja podrazumeva da klijent dobija kompletno obrađena dokumenta na svoju adresu. Konkretna usluga se naplaćuje direktno od klijenta, a tom prilikom služba za dostavu navodi cenu.

Overa Apostille pečatom bi trebalo da bude izvršena za ona dokumenta, za koja to podrazumeva zakon, te moramo naglasiti da zaposleni ove institucije nisu dužni te informacije da poseduju, kao ni da ih prosleđuju klijentima. Zapravo nije u njihovoj nadležnosti stavljanje takozvanog Haškog pečata, kako ga još nazivaju, pa bi vlasnik dokumenata sve neophodne podatke o toj vrsti overe trebalo da pribavi i to u sklopu osnovnog suda u svom gradu.

Ukoliko je potrebno, može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na pakistanski, ali će vlasnici originale kasnije dostaviti na uvid, dok će prvo skenirana dokumenta poslati na mejl i to najbliže poslovnice pomenute institucije.

Usmeni prevod u ovoj varijanti jezika je isto dostupan, a sudski tumači i prevodioci izvršavaju kako šapatno, tako i simultano i konsekutivno prevođenje, s tim što se u ponudi pomenute institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Po zahtevu klijenata se vrše i direktni prevodi audio i video materijala sa flamanskog jezika na pakistanski, a što obuhvata obradu kako različitih vrsta emisija i filmova, tako isto i reklamnih poruka, ali i serija, s tim da će u okviru ove usluge biti ponuđene i dve dodatne, tako da mogu angažovati stručnjake specijalizovane i za titlovanje svih tih sadržaja i za njihovu sinhronizaciju.

Popularne i stručne, odnosno naučne tekstove, čija tema se tiče različitih oblasti će članovi tima konkretne poslovnice ove institucije takođe, onda kada je to potrebno prevesti u pomenutoj varijanti jezika.

Svakako može da bude izvršen i direktan prevod časopisa i novinskih članaka sa flamanskog jezika na pakistanski, a po zahtevu klijenata se obrađuju i udžbenici, kao i književna dela iz oblasti poezije, odnosno proze.

Osim toga, sudski tumač i prevodilac mogu da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrade i sve vrste materijala iz oblasti marketinga (vizit kartice, reklamni flajeri, katalozi, PR tekstovi, brošure, plakati i drugi), a shodno zahtevima klijenata mogu da izvrše i profesionalno prevođenje web sajtova sa flamanskog jezika na pakistanski. Isto tako će obraditi i online prodavnice, zatim softvere svih vrsta (aplikacije i programi), ali i web kataloge i sve ostale sadržaje, koji su na određeni način vezani kako za internet, tako isto i za računare. Budući da ovi stručnjaci poznaju i pravila, koja se koriste prilikom optimizacije ovih materijala za pregledače (Search Engine Optimisation - SEO), oni će ih kad god za tim postoji potreba i primeniti, pa će tako klijentima omogućiti da uz prevod svih pomenutih sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, dobiju i uslugu optimizacije.

Preko mejl adrese se svi navedeni materijali dostavljaju na obradu, te se po istom principu i preuzimaju. Klijent kome te mogućnosti ne odgovaraju se može obratiti zaposlenima u najbližoj poslovnici ove institucije i saznati kako još može da dostavi takve sadržaje na prevod, odnosno da ih preuzme, a nakon što njihova obrada bude bila završena.

Izuzev usluge prevoda u pisanom i usmenom obliku u toj jezičkoj kombinaciji, ova institucija nudi i uslugu redakture, a koju shodno zahtevima pojedinaca izvršavaju lektori i korektori.

Prevodi osnivačkog akta preduzeća sa flamanskog na pakistanski jezik

Kada se obrađuju dokumenta, koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, ali  bilo koja druga, vrši se kako njihov prevod sa flamanskog jezika na pakistanski, tako isto i usluga overe, a nju u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj Srbiji izvršavaju ovlašćeni sudski tumači.

Da bi postupak koji primenjuju prevodioci i sudski tumači bio usklađen sa zakonom, klijent mora originalna dokumenta prethodno da priloži, budući da njih koristi za upoređivanje upravo ovaj stručnjak, a pre nego što izvrši overu.

Postupak okarakterisan kao nadovera može imati uticaja na celokupnu obradu određenog dokumenta, a uključuje stavljanje takozvanog Haškog ili Apostille pečata. Uzevši u obzir da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu i zvanično ovlašćeni za tu vrstu overe, obavezuje se svaki klijent pojedinačno da kontaktira osnovni sud i dobije sve podatke koji se odnose na takozvanu nadoveru, a vezano za njegova dokumenta.

Pored osnivačkog akta preduzeća, a na zahtev klijenata, se vrši i direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica u navedenoj jezičkoj varijanti, a pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i bilo koji poslovni izveštaj (revizorski, godišnji i finansijski), te poslovne odluke i statut preduzeća, odnosno fakture i generalno rečeno, apsolutno svaki dokument koji se smatra sastavnim delom poslovne dokumentacije.

Dostupna je i ona usluga, koja se odnosi na direktno prevođenje diplome i dodatka diplome sa flamanskog jezika na pakistanski. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata u ovoj varijanti jezika obraditi i sva ostala dokumenta, koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako isto i za oblast nauke. A to znači da će klijenti, pored ostalog dobiti kompletno obrađeno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, zatim seminarske radove, prepis ocena i naučne patente, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te naučne i diplomske radove, ali i potvrdu o redovnom školovanju i svaki drugi sadržaj, koji se konkretnih oblasti tiče na određeni način.

Ako bude bilo potrebno, profesionalni prevodilac i sudski tumači će kompletno obraditi i sadržinu kako tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga), tako i medicinske (dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), ali i lične dokumentacije (uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i bilo koji drugi lični dokument ).

Često se javlja potreba da bude izvršeno prevođenje uverenja o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju sa flamanskog jezika na pakistanski, ali moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade ne samo sve tipove uverenja, već i izjava, kao i saglasnosti i potvrda (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, suglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama po potrebi).

Pored svih pomenutih dokumenata, u okviru poslovnica ove institucije klijenti mogu zadužiti zaposlene, čak i ako su im potrebni direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog jezika na pakistanski. Zapravo će u tom slučaju ovi stručnjaci kompletno obraditi kako punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i presude, odnosno tekovine Evropske Unije, tako isto i sudske žalbe, licence i sudska rešenja, ali i sudske odluke i sertifikate, kao i ugovore i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblasti sudstva ili prava.

Prevođenje plakata sa flamanskog jezika na pakistanski

Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači imaju zavidan nivo znanja iz oblasti marketinga, a ujedno i iskustvo vezano za prevod reklamnih materijala sa flamanskog na pakistanski jezik, to klijenti kojima su potrebni ili prevodi plakata, brošura i kataloga, odnosno vizit kartica i reklamnih letaka ili flajera i PR tekstova, odnosno svih ostalih marketinških materijala, u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju njihovu profesionalnu obradu.

U svakom predstavništvu ove institucije, a koje se nalaze na više od 20 lokacija u celoj zemlji, su izuzev pomenutih stručnjaka, zaposleni i korektori, odnosno lektori, koji će izvršiti profesionalnu redakturu, ako za tim postoji potreba. Tom prilikom će uz primenu pravila korekture i lekture oni ispraviti greške u bilo kojoj vrsti sadržaja, za kojr je prevod u pomenutoj varijanti jezika urađen, ali nedovoljno profesionalno.

Na osnovu zahteva klijenata će sudski tumač i prevodilac obraditi i tekstualne sadržaje u pomenutoj varijanti jezika, a kojom prilikom će prevesti i stručne, odnosno naučne tekstove različite tematike i takozvane popularne. Ne samo da će biti izvršeni prevodi pravnih, političkih i ekonomskih tekstova sa flamanskog na pakistanski jezik, nego i onih koji su vezani za oblasti bankarstva, filozofije i obrazovanja, te sociologije, finansija i psihologije. Takođe će se ovi stručnjaci pobrinuti da profesionalno obrade tekstove iz oblasti farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta i turizma, ali isto tako i one koji se tiču građevinske industrije, zatim komunikologije i marketinga, kao i informacionih tehnologija, te medicine i mnogih drugih prirodnih, odnosno društvenih naučnih disciplina.

Za manifestaciju bilo koje vrste može biti izvršeno kako konsekutivno i simultano, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog na pakistanski jezik. Konkretna institucija će svim onim klijentima, za čiji događaj bi valjalo da bude primenjen simultani prevod u toj varijanti jezika, preporučiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga dostupna u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije. Ko god je zainteresovan za uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji je ujedno i obavezan da podatke o samom događaju na vreme pomenutim stručnjacima dostavi. Naime, sve navedene usluge se moraju primeniti prilikom organizacije događaja, čije su karakteristike vrlo jasno definisane, tako da se moraju sagledati podaci, koji se odnose kako na njegovo trajanje i broj učesnika, tako i za sam prostor u kome bi on trebalo da bude održan, te su upravo to informacije koje se zahtevaju od svakog zainteresovanog klijenta.

Prevodi udžbenika sa flamanskog jezika na pakistanski

Kako sadržinu bilo kog udžbenika, tako i književna dela će prevodilac i sudski tumač, onda kada to neki klijent bude zahtevao da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Izuzev toga, oni su specijalizovani i za prevođenje članaka iz novina sa flamanskog na pakistanski jezik, stim što mogu profesionalno prevesti i stručne časopise, ali i sadržinu dečijih i ilustrovanih časopisa.

Zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford su upoznati i sa pravilnim načinom korišćenja specijalnih alata, čija je svrha optimizovanje web materijala. Upravo kada klijent zahteva direktan prevod internet sadržaja sa flamanskog na pakistanski jezik će sudski tumač i prevodilac primeniti alate SEO (Search Engine Optimisation) i tako uskladiti sadržinu bilo online kataloga ili internet prodavnica, bilo web sajtova, ali i svih ostalih sadržaja dostupnih na internetu sa pravilima pretrage. Trebalo bi da brzo pošto tako obrađeni web materijali budu zvanično na internet postavljeni dostignu bolju poziciju nego ranije u polju pretrage. Ako se bude to zahtevalo, pomenuti stručnjaci će obraditi i softver, što znači da će klijentima ponuditi prevod i aplikacija različitih vrsta i programa.

Kome god bude bila potrebna obrada kako video materijala različite vrste, tako i audio, u okviru bilo kog predstavništva pomenute specijalizovane institucije može da dobije i dodatne usluge u vidu njihovog titlovanja, odnosno sinhronizacije. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac pristupiti obradi kako dokumentarnih filmova i igranih, odnosno reklamnih poruka i emisija zabavnog ili informativnog karaktera, tako i animiranih filmova. Svakako mogu biti izvršeni profesionalni prevodi crtanih filmova sa flamanskog na pakistanski jezik, ali i dečijih emisija, zatim serija, kao i mnogih drugih sadržaja, koji kasnije mogu da budu prikazivani gledaocima u bioskopima ili na televiziji, odnosno na internetu, kao i puštani na različitim radio stanicama.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje