Prevod sa flamanskog na rumunski jezik

Prevod sa flamanskog na rumunski jezik

Naravno da će zahtevi klijenata, koji se odnose na direktno prevođenje sa flamanskog jezika na rumunski biti ostvareni u svakom smislu, zato što prevodioci i sudski tumači navedenu uslugu pružaju kako pisanim putem, tako isto i u usmenoj varijanti.

A pored toga što mogu izvršiti simultani prevod, oni će u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da primene i pravila, koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni, te će biti ponuđeno svima za čiju manifestaciju se ta usluga sprovodi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kompletno mogu da budu obrađeni i svi video i audio materijali, a po zahtevu klijenata se vrše kako direktni prevodi serija i filmova sa flamanskog jezika na rumunski, tako isto i emisija bilo koje tematike i namene, ali i reklamnih poruka i svih ostalih sadržaja, koji će biti emitovani kako u bioskopu i na televiziji, tako isto i na radiju, odnosno na internetu, to jest na bilo kom mediju. Svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava i iskusne profesionalce, koji će klijentima tom prilikom omogućiti da dobiju i usluge kako titlovanja, tako isto i profesionalnog sinhronizovanja svih prethodno prevedenih audio i video sadržaja.Prevođenje sa flamanskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na flamanski

Na osnovu iznetih zahteva će sudski tumači i prevodioci da obrade i popularne tekstualne sadržaje različite dužine, tematike i kompleksnosti, ali i naučne, te će izraditi i prevod časopisa i novinskih članaka sa flamanskog jezika na rumunski. Osim toga, oni su specijalizovani i za obradu udžbenika, ali i svih dela književnosti, bez obzira da li su ona svrstana u poeziju ili u prozu.

Usluga optimizovanja web materijala je dostupna isto tako u svakom predstavništvu ove institucije, uzevši u obzir da profesionalni prevodilac i sudski tumač odlično poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation) i izvršavaju njihovu implementaciju kada obrađuju kako online prodavnice i sajtove, tako i internet kataloge i sve ostale sadržaje koji se mogu videti na mreži. Osposobljeni su i za prevod softvera u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako da na osnovu zahteva klijenata oni mogu da obrade i aplikacije svih vrsta i programe.

Sadržaje ovog tipa za koje zahteva prevod će klijent dostaviti na mejl, a nakon što pomenuti stručnjaci sa njihovom profesionalnom obradom budu završili, oni će na isti takav način klijentima poslati kompletno obrađene materijale te vrste. Podrazumeva se da postoje i mnoge druge varijante kako za slanje materijala tog tipa na prevod, tako isto i za njihovo preuzimanje, pa se podrazumeva da će svaki klijent, kome nešto od navedenog ne bude u potpunosti odgovaralo, moći u najbližoj poslovnici ove institucije da se raspita i o dodatnim opcijama.Valjalo bi još istaći i to da na osnovu iznetih zahteva može da bude izvršeno i direktno prevođenje reklamnih materijala sa flamanskog jezika na rumunski, što znači da će zaposleni ove institucije osim vizit kartica, reklamnih letaka i brošura, stručno obraditi i flajere, kao i plakate i PR tekstove, ali i reklamne kataloge i ostale marketinške materijale.

Moramo se naročito osvrnuti na obradu dokumenata, zato što je ona specifična, pošto samo prevod takvih sadržaja ne može da bude smatran pravno validnim, već se zahteva da obrađen dokument bude i overen i to pečatom zvanično ovlašćenog lica. Zapravo će sudski tumač biti u obavezi da proveri da li je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i u njegovom originalu, pa će tek posle toga moći svoj zvanični pečat na prevod da stavi i na taj način da potvrdi istovetnost prevoda i originala.

Razlog zbog čega se od svakog klijenta, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa flamanskog na rumunski jezik zahteva da ovom stručnjaku dostavi originale je vezan baš za postupak overe.

Konkretna dokumenta klijent može najpre doneti lično, a zatim i poslati kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako isto i preko kurirske službe, na adresu najbližeg predstavništva ove institucije.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac, a kada se to zahteva, kompletno obraditi bilo koje uverenje, izjavu ili saglasnost, odnosno potvrdu, što se prvenstveno odnosi na dokumenta koja bi vlasnici određene nadležne službe trebalo da predaju.

Zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na rumunski, a po potrebi obrađuju i dokumenta, koja su primarno vezana za oblast obrazovanja i prava, ali i nauke, odnosno sudstva.

Podrazumeva se isto tako da će prevodioci i sudski tumači izaći u susret zahtevima klijenata, koji se odnose na profesionalan prevod medicinske dokumentacije sa flamanskog jezika na rumunski, s tim što oni mogu obraditi i svaki onaj dokument, koji se smatra delom kako tenderske dokumentacije i poslovne, tako isto i građevinske, ali i tehničke dokumentacije. Jednostavno govoreći, bilo koji dokument da klijent prema aktuelnim pravilima dostavi, ovi stručnjaci će ga obraditi na propisan način.

Samim tim što pomenuta institucija nudi i samo uslugu overe bilo kog prevedenog dokumenta, postoji mogućnost da se javi potreba za uslugomu redakture takvih materijala. Naime, ako neko ko je prevodio bilo koji dokument ili neki drugi sadržaj, načini određeni propust, odnosno grešku, onda će to ispraviti korektori i lektori pomenute institucije.

Nnakon što sudski tumači i prevodioci budu izvršili obradu bilo kog prethodno pravilno dostavljenog dokumenta, klijent će imati mogućnost ili da ih dobije isporukom na svoju adresu ili da se opredeli za varijantu dolaska u određenu poslovnicu ove institucije i ličnog preuzimanja. Ako izabere prvu opciju koja je ponuđena, biće informisan o ceni konkretne usluge, jer se ona mora naplatiti odvojeno od prevoda i overe konkretnog dokumenta.

Izuzetno je važno da se vlasnik bilo kog dokumenta, a koji zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika najpre detaljno raspita o tome da li se na te sadržaje mora staviti Haški ili takozvani Apostille pečat. Sve to napominjemo zato što zaposleni navedene institucije nemaju pravo taj pečat na bilo koji dokument da stave, već to čine samo specijalna odeljenja osnovnih sudova naše zemlje, pa njima i treba klijent prvo da se obrati, kako bi neophodne podatke o tom postupku samostalno dobio.

Prevodi članaka iz novina sa flamanskog jezika na rumunski

Bez obzira da li je potrebno samo segment novinskih članaka prevesti ili celokupan sadržaj, prevodioci i sudski tumači će se potruditi da to učine na najbolji mogući način. A izuzev njih, oni će izvršiti i direktno prevođenje časopisa sa flamanskog na rumunski jezik, a tom prilikom će obraditi kako sadržinu ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, te po potrebi i dečijih.

Podrazumeva se da će biti odgovoreno maksimalno profesionalno i na zahteve klijenata vezano za obradu kako udžbenika, tako isto i bilo kog književnog dela, uzevši u obzir da ovi stručnjaci mogu prevod da izrade kako za poetska, tako isto i za različita prozna dela književnosti.

U skladu sa iznetim zahtevima će zaposleni bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i profesionalan prevod audio i video materijala sa flamanskog na rumunski jezik, a posle njih će obradu preuzeti stručnjaci, koji će prema zahtevima klijenata da izvrše njihovo titlovanje ili sinhronizaciju. Pored igranih filmova bilo kog žanra, sudski tumač i prevodilac će obraditi i informativne emisije, kao i reklamne poruke i crtane, te dokumentarne i animirane filmove, ali i serije, odnosno emisije zabavnog i informativnog karaktera, odnosno sve one koje bi trebalo da gledaju ili slušaju mališani, kao i sve ostale i video sadržaje i audio.

Svakako se izvršavaju i direktni prevodi reklamnih sadržaja sa flamanskog na rumunski jezik, tako da sudski tumači i prevodioci izuzev PR tekstova, brošura i reklamnih letaka, te flajera, u datoj kombinaciji jezika mogu da prevedu i plakate, ali isto tako i vizit kartice, potom kataloge i sve ostale materijale koji se koriste ako je potrebno reklamirati neki događaj ili proizvod, odnosno kompaniju ili predstaviti određenu uslugu.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa flamanskog na rumunski jezik

Ne samo brojna dokumenta iz oblasti obrazovanja, već i sva ostala će sudski tumači i prevodioci, a koji su angažovani širom Srbije u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, pa onda i da overu u skladu sa zakonom za ta dokumenta izvrše.

Time će njihovim vlasnicima omogućiti da kompletnu obradu bilo kog dokumenta dobiju na jednm mestu, odnosno da njihov prevod sa flamanskog jezika na rumunski bude tretiran kao pravno validan.

Konkretni postupak je usaglašen sa važećim zakonom i uključuje obavezu upoređivanja prevedenog dokumenta sa originalnim, te utvrđivanja da li se radi o istovetnim sadržajima. Samo ako je prevod veran originalu, ovlašćeni sudski tumači će na njega staviti svoj pečat i to potvrditi zvanično.

Trebalo bi da svaki klijent ispoštuje vrlo važno pravilo, te da originale upravo tom stručnjaku ili pošalje na uvid ili ih lično donese. A isto tako je poželjno da dobije sve podatke o overi Haškim pečatom, koji je poznat još i pod nazivom Apostille, pošto članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije ne poseduju dozvolu za izvršenje te vrste overe, odnosno za stavljanje navedenog pečata na bilo koji dokument.

Pored diplome i dodatka diplomi, može da bude izrađen i prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, ali i za seminarske radove, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i za uverenje o položenim ispitima, te diplomske radove i uopšteno, za bilo koju vrstu materijala, koja je vezana za obrazovanje na bilo koji način.

Izvršavaju se i direktni prevodi ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na rumunski (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i ostala), a shodno zahtevima će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i naučne radove bilo koje tematike, ali i naučne patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja i bilo koji drugi materijal, koji se nauče tiče.

Isto tako će zaposleni ove institucije obraditi u skladu sa važećim pravilima i bilo koju vrstu saglasnosti, ali i uverenja i izjave, odnosno potvrde, što znači da će na zahtev klijenata prevesti i overiti svaki dokument, koji će njegov vlasnik kasnije da preda konkretnoj državnoj instituciji (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta tog tipa).

Zaposleni konkretne institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje tekovina Evropske Unije sa flamanskog jezika na rumunski, ali će isto tako obraditi i sva ostala pravna akta, počev od ugovora, sertifikata i licenci, preko sudskih rešenja, presuda i žalbi, odnosno odluka i tužbi, pa do punomoćja za zastupanje i ostalih dokumenata iz oblasti sudstva ili prava.

Kada se javi za tim potreba, sudski tumač i prevodilac će profesionalno obraditi i lekarske nalaze, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest svaki onaj dokument, koji se zvanično tretira kao sastavni deo medicinske dokumentacije.

Kompletna obrada poslovne dokumentacije je isto usluga, koju će zaposleni pomenute institucije izvršiti, a u kom slučaju se nudi kako prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa flamanskog jezika na rumunski, odnosno osnivačkog akta preduzeća i faktura, tako isto i godišnjih poslovnih izveštaja, te poslovnih odluka i statuta preduzeća, ali i revizorskih izveštaja, finansijskih poslovnih izveštaja i ostalih dokumenata koja se tiču poslovanja.

Preostalo je da pomenemo i to da prevodioci i sudski tumači, mogu kompletno da obrade i svaki onaj dokument, koji ulazi u sastav kako građevinske i tehničke, isto tako i dokumentacije za tendere. Biće izvršeno kako prevođenje građevinskih projekata sa flamanskog jezika na rumunski, tako isto i kompletna obrada deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci kompletno obraditi i uputstvo za rukovanje, ali i svaki drugi dokument koji se smatra delom bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija.

Konsekutivni prevod sa flamanskog na rumunski jezik

Ako za neku manifestaciju bude bilo predviđeno da sudski tumači i prevodioci primene baš tu ovu vrstu usmenog prevoda, to će značiti da su oni prvo izvršili analizu svih informacija o njenoj organizaciji. Da pojednostavimo sve ovo, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju kako konsekutivno i simultano, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na rumunski. A uzevši u obzir da je svaka od tih usluga predviđena za tačno definisanu vrstu događaja, to znači da se analiziraju sve dostupne informacije o organizaciji, koje je u obavezi zainteresovano lice da dostavi. Primarno pod tim mislimo na podatke o mestu na kome će konkretna manifestacija da bude organizovana, te svakako podatke o broju lica koja će prisustvovati i o njenom trajanju. Istakli bismo i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi na spisku usluga, koje su dostupne u okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije.

Pored već pomenutih stručnjaka, mogu biti angažovani i oni koji će na zahtev klijenata da izvrše redakturu i to za bilo koju vrstu sadržaja. Naime, profesionalna korektura, kao i usluga lekture, koje su njome obuhvaćene, se primenjuju za loše prevedene sadržaje, a kada je potrebno da profesionalni korektori i lektori izvrše sve ispravke u njima, koje je neko ranije načinio. Dakle, ako je prevod ma kog materijala u toj jezičkoj kombinaciji loše izrađen, biće primenjena usluga redakture, kako bi se njegova sadržina uskladila sa pravilima rumunskog jezika, odnosno sa njihovim originalima.

Kada je potrebno izvršiti obradu bilo kog web materijala, prvo o čemu klijent mora biti informisan jeste da sudski tumač i prevodilac znaju da koriste alate SEO (Search Engine Optimisation) i to čine sa ciljem optimizovanja kako web kataloga i sajtova, tako isto i onlajn prodavnica, te uopšteno svih sadržaja koji su vidljivi na internetu. Svakako da će biti izrađeni i direktni prevodi softvera sa flamanskog jezika na rumunski, uzevši u obzir da su ovi stručnjaci specijalizovani za obradu kako aplikacija svih vrsta, tako isto i programa. Nakon što oni budu izradili prevod bilo kog od ponuđenih materijala i u skladu sa pravilima implementirali pomenute alate, ti sadržaji bi trebalo u optimalnom roku da budu uočeni na prvoj strani rezultati pretrage, a za reči i izraze koji su prethodno pažljivo definisani.

Kako popularne tekstove i to bilo koje tematike, kompleksnosti i dužine, tako isto i stručne će prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika profesionalno da obrade. A osim onih sadržaja, koji su usmereni na neku temu iz oblasti informacionih tehnologija, medicine i građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i komunikologije, farmacije i obrazovanja, ovi stručnjaci mogu da izrade i direktan prevod filozofskih i ekonomskih tekstova sa flamanskog jezika na rumunski, odnosno da obrade medicinske, turističke i političke, ali i pravne tekstualne materijale. Po zahtevu će prevesti i one stručne, odnosno popularne tekstove, koji se bave tematikom iz domena finansija i bankarstva, ali i menadžmenta i svih ostalih trenutno nepomenutih naučnih disciplina, a koje su vezane i za prirodne i za društvene nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje