Prevod sa flamanskog na japanski jezik

Prevod sa flamanskog na japanski jezik

Obrada sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji je dostupna u svakom gradu, u kome za sada Prevodilački centar Akademije Oxford posluje.

Uz to što će sudski tumači i prevodioci da, shodno zahtevima klijenata izvrše usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na japanski, oni će obraditi i bilo koju vrstu materijala, a u pisanoj formi.

Pravilo je da svaki klijent, koji želi ove stručnjake da zaduži, kako bi izvršili usmeni prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, dostavi sve neophodne podatke o organizaciji samog događaja. Na prvom mestu je važno da ih informiše o tome gde će biti održana ta manifestacija, odnosno kako taj prostor izgleda i koje mogućnosti nudi, a onda je bitno i da navede koliko bi trebalo da traje i koliko se osoba očekuje. Sve to će poslužiti ovim stručnjacima za izradu ponude, uzevši u obzir da oni osim simultanog prevoda, u toj jezičkoj kombinaciji mogu da izvrše i šapatno, kao i konsekutivno prevođenje. Svakako će iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje biti ponuđeno svakom klijentu, a za čiji događaji bude predviđena primena upravo tog tipa ove usluge.Prevođenje sa flamanskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na flamanski

U ponudi su i prevodi serija i filmova sa flamanskog jezika na japanski, s tim što navedeni stručnjaci mogu po zahtevu da obrade i reklamne poruke, ali i emisije različite sadržine i tematike, te sve ostale video i audio materijale. U svakom predstavništvu ove institucije su dostupne i usluge sinhronizacije svih sadržaja tog tipa, ali i mogućnost njihovog profesionalnog titlovanja.

Pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i novinske članke, zatim časopise i stručne, kao i popularne tekstove, ali i književna dela i udžbenike. Podrazumeva se da će oni izraditi i direktan prevod internet materijala sa flamanskog jezika na japanski, odnosno svih onih sadržaja koji se vezuju i za globalnu mrežu i za računare. Na raspolaganju će klijentima tom prilikom biti i usluga profesionalnog optimizovanja za web svih tih sadržaja, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac primenjuju i seo pravila (Search Engine Optimisation).

Uz sve navedeno, oni mogu da prevedu i pr tekstove, reklamne flajere i plakate, kao i vizit kartice, brošure i letke, ali i kataloge, to jest sve marketinške materijale.Predviđeno je da svako ko ima potrebu sadržaje tog tipa da dobije prevedene u ovoj varijanti jezika, njihovo dostavljanje na obradu izvrši elektronski, odnosno da ih pošalje na zvaničnu mejl adresu one poslovnice, koja mu je najbliža. Svakako mogu na isti takav način klijenti i da dobiju profesionalno obrađene materijale, s tim što su im na raspolaganju i drugačiji načini, a sve neophodne informacije o tome će im dati na zahtev zaposleni ove institucije.

Vrlo je važno naglasiti i to da su ovi stručnjaci osposobljeni i za prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na japanski, a shodno pravilima će izvršiti i njihovu overu.

Moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači obrađuju kompletno kako sva dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, tako isto i ona koja su vezana za sudstvo ili pravo.

Podrazumeva se da će prevesti, a onda i overiti celokupnu sadržinu bilo građevinske, poslovne ili medicinske, bilo tenderske dokumentacije, odnosno tehničke.

Svakako će onda, kada to neki klijent zahteva, biti izrađeni i profesionalni prevodi ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na japanski, ali će biti maksimalno profesionalno obrađene i sve vrste izjava, kao i uverenja i potvrda, te saglasnosti, to jest dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Zainteresovani za obradu ma kog pojedinačnog dokumenta ili sadržine neke dokumentacije, a kojima je prevod u ovoj varijanti jezika potreban naročito brzo, treba da znaju da će sudski tumači i prevodioci i tu uslugu da pruže. Međutim, samo u tom slučaju će klijentima biti dozvoljeno da izvrše slanje sadržaja elektronski (na mejl), ali posle toga mora biti ispoštovana predviđena procedura za dostavu dokumenata na obradu.

A ona podrazumeva obavezu prilaganja originala na uvid sudskom tumaču, tako da ih klijent šalje ili preko kurirske službe na adresu najbliže poslovnice ili dostavlja lično, a može ih poslati i putem "Pošte Srbije", preporučeno.

Overa pečatom sudskog tumača podrazumeva da ovaj stručnjak upoređuje prevedena dokumenta sa sadržinom originalnih i utvrđuje da li je primetna neka razlika. S obzirom na to da oni mogu da izvrše i samo overu, a da prevod dokumenata sa flamanskog jezika na japanski klijent dobije na nekom drugom mestu, to znači da ponekad može da se javi potreba za uslugom redakture. Srećom po klijente, i ona je dostupna u ovoj instituciji, tako da će lektori i korektori izvršiti sve potrebne ispravke i uskladiti sadržinu prevedenih dokumenata sa njihovim originalima, a kako bi overa bila izvršena prema zakonu.

Klijent će svakako biti obavešten nakon što ovi stručnjaci završe prevod i overe dostavljen dokument, pa mogu i da dođu lično u poslovnicu, kako bi izvršili preuzimanje. Naravno da je dostupna i opcija angažovanja kurirske službe, a koja će na željenu adresu da dostavi kompletno obrađen bilo koji dokument. U tom slučaju se klijent obavezuje da uslugu samostalno plati i to dostavljaču direktno, s tim da cenu tom prilikom ima dozvolu da definiše samo konkretna kurirska služba.

Preostalo nam je još da obavestimo sve zainteresovane da ovi stručnjaci nisu zaduženi za onaj postupak, koji je poznat kao nadovera, a vezan je za stavljanje posebne vrste pečata na dokumenta za koja se prevod u ovoj varijanti jezika izrađuje. Ustvari se misli na overu Apostille pečatom, a njegov takođe poznati naziv je Haški. Kako konkretna usluga ne može biti pružena u poslovnicama ove institucije, to se očekuje da svaki klijent zatraži lično informacije od nadležnih, odnosno da se raspita da li je nadovera za njegova dokumenta obavezna i po kom principu se u konkretnom slučaju ona mora izvršiti.

Prevođenje turističkih tekstova sa flamanskog na japanski jezik

Kako popularne, tako isto i stručne tekstove, koji se bave bilo kojom temom iz oblasti turizma, će prevodilac i sudski tumač da obrade u datoj jezičkoj kombinaciji, a ukoliko to neki klijent od njih bude zahtevao. Svakako će izvršiti i direktan prevod tekstova iz oblasti farmacije i medicine sa flamanskog jezika na japanski, odnosno onih koji su vezani za obrazovanje, komunikologiju i nauku, ali i menadžment, građevinsku industriju i obrazovanje. Sem toga, pobrinuće se da adekvatno odgovore na potrebe onih klijenata, kojima su u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevodi potrebni za filozofske, političke i ekonomske, odnosno tekstove iz oblasti bankarstva, sociologije i finansija, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i svake druge naučne discipline, koja se može svrstati i u prirodne i u društvene.

Prilikom obrade svih onih materijala, koji se mogu na internetu videti će sudski tumač i prevodilac da se potrude pravilno da primene alate za optimizaciju, a koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način će vlasnicima web sajtova i online prodavnica, ali i internet kataloga i ostalih materijala tog tipa, omogućiti da u najkraćem mogućem roku dobiju i profesionalno optimizaciju svih takvih sadržaja. Naravno da mogu biti izvršeni i prevodi softvera sa flamanskog jezika na japanski, budući da ovi stručnjaci mogu po zahtevu da prevedu i bilo koju vrstu programa, odnosno aplikacija.

Usluga koja se odnosi na usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji je specifična zato što prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno iskustva i znanja da mogu da primene svaku vrstu takvog prevoda. Na osnovu podataka o samom događaju će biti utvrđeno koja od svih tih varijanti će njegovim zahtevima najbolje da odgovori. Izuzev podataka o broju učesnika, potrebno je da dostave i one koji su vezani kako za trajanje same manifestacije, tako isto i za lokaciju njenog održavanja. Prema tim podacima će biti odlučeno i da li će ovi stručnjaci izvršiti konsekutivno, simultano ili prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na japanski. A moramo naglasiti i to da ova institucija nudi i to po izuzetno povoljnim uslovima, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa flamanskog na japanski jezika

Apsolutno svaki dokument, koji se tiče poslovanja bilo nekog preduzetnika, bilo neke firme će prevodilac i sudski tumač na osnovu iznetih zahteva da u navedenoj kombinaciji jezika, ne samo profesionalno prevedu, nego i da prema pravilima izvrše overu obrađenih dokumenata.

Tako klijenti dobijaju profesionalan prevod poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na japanski, budući da ovi stručnjaci osim pomenutog dokumenta, mogu kompletno da obrade i finansijske, odnosno revizorske i godišnje izveštaje, ali i statut preduzeća, te poslovne odluke i fakture, potom osnivački akt preduzeća i svaki drugi dokument koji se zvanično tretira kao deo tog tipa dokumentacije.

Navedeni način obrade iziskuje i dostavljanje originala, zato što ovlašćeni sudski tumači njih upoređuju sa prevedenim dokumentima, a neposredno pre nego što izvrše overu, to jest pre nego što svoj zvanični pečat stave na preveden dokument i tako potvrde da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom.

Ako na neki dokument mora biti stavljen takozvani Haški ili Apostille pečat, klijenti treba da znaju da članovi tima u bilo kojoj poslovnici ove institucije nemaju adekvatna ovlašćenja za to. Samo to jeste razlog zašto im se preporučuje da pribave sve podatke o tome, a što bi trebalo da učine u okviru osnovnog suda u svom gradu, jer jedino u njemu funkcionišu službe zvanično ovlašćene za taj tip overe.

Na raspolaganju je zainteresovanima i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na japanski (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, lična karta i ostala lična dokumenta), a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji da obrade i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala).

Naravno da će biti maksimalno profesionalno ostvareni zahtevi svakog klijenta, koji u konkretnoj jezičkoj varijanti želi da dobije stručno obrađen bilo koji dokument, a koji bi posle trebalo da preda nekoj državnoj službi. Izuzev saglasnosti za zastupanje, te potvrde o visini primanja i potvrde o slobodnom bračnom stanju, ovi stručnjaci vrše kompletnu obradu i uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o neosuđivanosti, ali i potvrde o stanju računa u banci i svih ostalih tipova kako potvrda, uverenja i saglasnosti, isto tako i izjava.

Celokupnu sadržinu tenderske i građevinske, odnosno tehničke dokumentacije će sudski tumači i prevodioci shodno zahtevima pojedinaca da obrade. Naravno da će biti izvršeni prevodi građevinskih projekata sa flamanskog jezika na japanski, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, potom deklaracija proizvoda, s tim što može da bude izrađen i prevod uputstva za rukovanje, odnosno overa svih tih i mnogih drugih dokumenata, koja ulaze zvanično u sastav ma koje od navedenih vrsta dokumentacija.

Po potrebi će članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije profesionalno da obrade sva dokumenta koja su vezana najpre za oblast sudstva i prava (punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, sudska rešenja, ugovori, tekovine Evropske Unije, žalbe, sudske odluke, sudske tužbe i ostala pravna akta), ali i ona koja su vezana i za oblast nauke i za obrazovanje (naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, naučni radovi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi i svi ostali sadržaji koji se odnose na jednu od tih oblasti).

Prevodi crtanih filmova sa flamanskog jezika na japanski i usluga sinhronizacije/titlovanja

Izuzev crtaća, sudski tumač i prevodilac će po zahtevu klijenata izraditi i direktan prevod dokumentarnih, animiranih i crtanih filmova sa flamanskog na japanski jezik, ali će po potrebi obraditi i reklamne poruke, kao i sve tipove emisija (obrazovne, zabavne, dečije, informativne i druge), kao i serije i uopšteno govoreći, bilo koju vrstu video ili audio materijala. Dostupne su i usluge titlovanja svih takvih sadržaja, kao i njihova stručna sinhronizacija, tako da se klijentima pruža prilika da na jednom mestu dobiju sadržaj tog tipa, koji su kompletno obrađeni i kao takvi se mogu odmah plasirati gledaocima i slušaocima.

Profesionalna lektura svih sadržaja, kao i usluga korekture je dostupna svakom klijentu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Za izvršenje takozvane redakture materijala koji su nepropisno obrađeni u datoj jezičkoj kombinaciji će se pobrinuti korektori i lektori, isto tako u ovoj instituciji zaposleni.

Podrazumeva se da će biti izvršeno i profesionalno prevođenje knjiga sa flamanskog na japanski jezik. Pored toga što će prevodilac i sudski tumač obraditi različita književna dela, a bez obzira da li su svrstana u prozu ili u poeziju, oni će se pobrinuti da prevedu i udžbenike bilo koje kompleksnosti i obimnosti.

Sem toga, pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu članaka iz novina, a ako nekome bude bilo potrebno, može ih angažovati i za prevod časopisa u ovoj varijanti jezika, što se odnosi i na stručne, i na dečije i na ilustrovane časopise.

Reklamne sadržaje ovi stručnjaci mogu isto tako da obrade ako je potrebno. Pored stručne obrade vizit kartica i PR tekstova, biće izvršeni i direktni prevodi kataloga i brošura sa flamanskog na japanski jezik, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi i plakate, kao i sadržinu reklamnih flajera i letaka, ali i svih ostalih marketinških materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje