Prevod sa flamanskog na hebrejski jezik

Prevođenje sa flamanskog na hebrejski jezik

U zvaničnoj ponudi svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze i direktni prevodi sa flamanskog jezika na hebrejski, a što je usluga koja se primenjuje i u pisanom i u usmenom obliku.

Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu po zahtevu klijenata da primene kako simultano i šapatno, tako isto i konsekutivno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, a zainteresovani će imati mogućnost i da iznajme opremu za simultano prevođenje.

Na osnovu iznetih zahteva će ovi stručnjaci profesionalno da obrade kako popularne i stručne tekstualne materijale, odnosno novinske članke i časopise, tako isto i književna dela, ali i udžbenike.Prevođenje sa flamanskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na flamanski

Specijalizovani su sudski tumač i prevodilac i za obradu video i audio sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako da na zahtev klijenata vrše najpre direktan prevod filmova sa flamanskog jezika na hebrejski, a potom i serija, zatim televizijskih i radijskih emisija, kao i reklamnih poruka i ostalih audio i video materijala. Kome god to bude odgovaralo, moći će u konkretnom predstavništvu ove institucije da angažuje stručnjake, koji će izvršiti ili sinhronizaciju svih takvih sadržaja ili njihovo titlovanje.

Podrazumeva se isto tako da će zaposleni pomenute institucije obraditi profesionalno sve vrste internet materijala (online prodavnice, aplikacije, sajtovi, internet katalozi, programi i drugi), a kojom prilikom će primeniti i smernice SEO (Search Engine Optimisation).

Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih sadržaja sa flamanskog jezika na hebrejski, što znači da po zahtevu klijenata mogu da izvrše obradu kako flajera i kataloga, odnosno reklamnih letaka i brošura, tako isto i vizit kartica, te plakata i PR tekstova, ali i svih ostalih sadržaja koji su za oblast marketinga na određeni način vezani.Pored svih pomenutih materijala, sudski tumači i prevodioci mogu da kompletno obrade i sve vrste dokumenata, što znači da će uz prevod u toj varijanti jezika, klijentima biti omogućena i overa obrađenog dokumenta.

Ne samo lična, nego i dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, poslovne i tehničke, ali tenderske i građevinske dokumentacije će, pored ostalih ovi stručnjaci da prema pravilima obrade.

Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog jezika na hebrejski, kao i svih sadržaja iz oblasti obrazovanja i nauke. Podrazumeva se da klijenti mogu zadužiti zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije i ukoliko su im prevodi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji potrebni za bilo koji tip saglasnosti, potvrde ili izjave, odnosno uverenja, to jest za dokumenta koja će nadležnoj službi posle toga da preda.

S obzirom na to da obrada dokumenata uključuje i overu pečatom sudskog tumača, on mora imati uz sebe i originalan dokument. Njega će klijent ili poslati preporučeno, a putem “Pošte Srbije” ili preko kurirske službe, te originalna dokumenta na obradu može doneti lično.

Isto tako će lično izvršiti i njihovo preuzimanje, a nakon što bude bio završen prevod dokumenata sa flamanskog jezika na hebrejski, s tim što se može odlučiti i za drugu ponuđenu opciju, a koja podrazumeva dostavljanje kompletno obrađenih sadržaja na njegovu adresu. Ovlašćena kurirska služba će tu uslugu izvršiti, ali će je i direktno od pojedinačnog klijenta naplatiti i to prema svom aktuelnom cenovniku, pošto ona u cenu obrade bilo kog dokumenta ili neke dokumentacije nije uračunata.

Istakli bismo i to da za sve ostale sadržaje, a za koje klijent zahteva prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, važi pravilo o dostavljanju i preuzimanju elektronskim putem, a svako kome ne odgovara princip slanja, odnosno preuzimanja na mejl može da dobije dodatne podatke od zaposlenih u najbližem predstavništvu ove institucije, zato što postoji mogućnost da se i slanje i preuzimanje izvrše na drugačiji naačin.

Moraju biti informisani apsolutno svi, koji su zainteresovani za prevod dokumenata u ovoj varijanti jezika, da Apostille pečat na njih ne može biti stavljen u poslovnicama ove institucije. Radi se o specifičnoj vrsti overe, a pomenuti pečat se još naziva i Haški i stavlja se na dokumenta, za koja to precizno definiše važeći zakon. Upravo zato što prevodilac i sudski tumač nemaju dozvolu taj tip overe da izvrše, svim zainteresovanima se preporučuje da podatke o toj vrsti overe pribave pre dostavljanja sadržaja ovim stručnjacima na obradu, a u osnovnom sudu u mestu u kome stanuju, jer su tamo smeštene službe nadležne za taj postupak.

Još moramo reći i to da apsolutno svako ko ima urađen prevod sa flamanskog jezika na hebrejski i to za bilo koji sadržaj, a koji nije stručan, odnosno u kome ima grešaka, u poslovnicama ove institucije može zadužiti korektore i lektore, koji će takve materijale obraditi. Stvar je u tome da oni izvršavaju takozvanu redakturu, što je usluga koja ima za cilj da vlasniku pruži kvalitetno obrađenu svaku vrstu materijala, a koji će biti u potpunosti u skladu sa pravilima ciljanog jezika, odnosno sa originalnim sadržajem.

Direktni prevodi književnih dela sa flamanskog jezika na hebrejski

Sve vrste poetskih dela književnosti, ali isto tako i romane, odnosno književna dela iz oblasti beletristike, kao i sva ostala, koja su svrstana u prozu će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedu.

Prema iznetim zahtevima će biti izvršen i direktan prevod članaka iz novina sa flamanskog na hebrejski jezik, a podrazumeva se da će po potrebi oni obraditi i sadržinu različitih vrsta časopisa, kao što su na primer ilustrovani ili dečiji, ali i stručni, te će svakako profesionalno prevesti i udžbenike, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao.

Svakome ko organizuje određeni događaj je na raspolaganju usluga usmenog prevoda, ukoliko je očekivano da učešće u njemu uzmu govornici i flamanskog i hebrejskog jezika. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog na hebrejski jezik, tako isto i simultani, ali i takozvani konsekutivni prevod, jasno je da ponuda za tu uslugu mora biti pažljivo definisana. A ona se formira na osnovu podataka, koje svaki zainteresovani klijent ima obavezu prethodno da dostavi i koji moraju sadržati kako informacije o tome koliko je predviđeno da ta manifestacija traje, tako isto i one koje se tiču tačnog broja učesnika, odnosno prostora u kome će biti održana. Uzevši u obzir da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u zvaničnoj ponudi ove institucije nalazi, to podrazumeva da će navedena usluga sasvim sigurno biti uvrštena u ponudu, ukoliko bude bilo odlučeno da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford primene upravo simultani prevod za taj događaj.

Sve tipovi sadržaja koji se koriste prilikom reklamiranja ili poslovanja nekog preduzeća ili za prezentovanje neke usluge, odnosno događaja ili proizvoda će od strane članova tima ma koje poslovnice ove institucije biti profesionalno prevedeni. Naravno da će sudski tumač i prevodilac tom prilikom da se potrude i pravila marketinga da implementiraju, a sa ciljem da konkretna reklamna poruka, koja se nalazi u svim takvim materijalima bude što bolje oblikovana za izvorne govornike hebrejskog jezika. Uz brošure i kataloge, odnosno PR tekstove i vizit kartice, vrše se i direktni prevodi plakata sa flamanskog na hebrejski jezik, s tim što pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade i reklamne letke, ali i flajere i uopšteno govoreći, sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga.

Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa flamanskog na hebrejski jezik

Kada budu izvršavali navedenu uslugu, sudski tumač i prevodilac će u potpunosti poštovati zakon, odnosno aktuelna pravila i izvršiti kako direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na hebrejski, tako isto i overu koja je predviđena. Na taj način će vlasniku i pomenutog i ma kog drugog dokumenta omogućiti da dobije profesionalno obrađene sadržaje bilo koje vrste, tako da ih ima pravo koristiti u apsolutno svakoj prilici.

Izuzev već pomenutog rešenja, oni mogu da obrade i sva ostala dokumenta, koja su vezana za poslovanje, to jest koja se tretiraju kao deo poslovne dokumentacije. A to znači da klijenti mogu očekivati kompletnu obradu kako osnivačkog akta preduzeća i godišnjih poslovnih izveštaja, te faktura, tako isto i finansijskih poslovnih izveštaja, zatim statuta preduzeća i poslovnih odluka, ali i revizorskih izveštaja i svih ostalih nenavedenih dokumenata, koja spadaju u taj tip dokumentacije.

Da bi celokupni postupak obrade bilo kog dokumenta bio u potpunosti usklađen sa slovom zakona, odnosno da bi njegova overa mogla da bude izvršena prema pravilima, klijent će morati da originale sudskom tumaču na uvid dostavi.

Isto tako bi trebalo da se potrudi podatke o nadoveri samostalno da pribavi, zato što stavljanje takozvanog Haškog ili Apostille pečata na dokumenta ne može da bude izvršeno u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, budući da zaposleni te specijalizovane institucije nemaju adekvatna ovlašćenja za to.

Prevođenje softvera sa flamanskog jezika na hebrejski

Svaki program ili aplikacija će biti prevedena u ovoj varijanti jezika, a zato će se pobrinuti profesionalni sudski tumač i prevodilac, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford angažovani.

Osim softvera, oni vrše i prevod internet prodavnica i kataloga sa flamanskog na hebrejski jezik, a po potrebi obrađuju i sadržinu bilo kog web sajta, te sve ostale onlajn materijale. Isto tako vlasnici tih sadržaja moraju znati da će ovi stručnjaci primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation), što ustvari znači da će pomenute materijale i njihovu celokupnu sadržinu uskladiti sa pretragom i njenim pravilima. Rezultat toga će biti relativno brzo vidljiv, zato što će konkretni pretraživač sve tako obrađene web sadržaje prepoznati kao najbolje rezultate za prethodno određene reči i izraze, što znači da će mesto koje oni u pretrazi zauzimaju biti mnogo bolje.

Kada je potrebno ispraviti greške u već urađenim prevodima i to za svaku vrstu sadržaja, klijentima će biti ponuđena usluga redakture, koju po njihovom zahtevu izvršavaju korektori i lektori ove institucije.

Svakako mogu biti izvršeni, a shodno zahtevima pojedinaca i direktni prevodi filmova sa flamanskog na hebrejski jezik, u kom slučaju će prevodioci i sudski tumači izuzev dokumentarnih, odnosno igranih filmova, prevesti i crtane, kao i animirane. Naravno da će biti ostvaren zahtev i onih klijenata, koji žele u datoj varijanti jezika da dobiju prevedene kako reklamne poruke i zabavne, te dečije emisije, tako isto i serije, ali i informativne televizijske i radijske emisije, kao i obrazovne i ostale video i audio sadržaje. Istakli bismo i to da stručnjaci, zaduženi za sinhronizovanje ovih materijala, ali i za njihovo titlovanje rade, takođe u svakoj poslovnici ove institucije, tako da klijenti mogu praktično na jednom mestu da dobiju i usluge titlovanja, odnosno sinhronizacije prethodno prevedenih audio i video materijala bilo koje vrste.

A uz sve pomenuto, moramo naglasiti i to da po zahtevu klijenata, zaposleni ove institucije vrše i direktno prevođenje stručnih i popularnih tekstova sa flamanskog na hebrejski jezik. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci imaju sasvim dovoljno znanja vezano za različite oblasti, to će biti ostvareni zahtevi pojedinaca vezano za obradu kako tekstova iz oblasti marketinga, filozofije, sociologije i komunikologije, odnosno menadžmenta i psihologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te finansija, građevinske industrije i informacionih tehnologija. A izuzev njih, ovi stručnjaci mogu da obrade i političke tekstove, kao i one koji se bave tematikom iz oblasti medicine i bankarstva, ali isto tako i farmacije, te nauke i svih ostalih naučnih disciplina, koje se odnose kako na društvene nauke, tako isto i na prirodne.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje