Prevod sa flamanskog na norveški jezik

Prevod sa flamanskog na norveški jezik

Bilo koju vrstu materijala će u pisanom obliku sudski tumači i prevodioci u datoj kombinaciji jezika da prevedu.

Svakako su oni osposobljeni i za simultano, kao i šapatno, te konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na norveški. Kako se svaka od tih usluga mora primeniti za događaj, koji podrazumeva tačno određene karakteristike, to je i vrlo važno da osoba zainteresovana za ovu uslugu, sve informacije o njegovoj organizaciji prethodno dostavi. Po završetku analize dostupnih podataka, biće odlučeno koji tip usmenog prevoda će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford da primene, pa će klijentu biti tom prilikom ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a pod uslovom da navedena usluga bude odabrana.

Podrazumeva se da će ovi stručnjaci obraditi u konkretnoj varijanti jezika i tekstove svih vrsta, bez obzira da li su u pitanju stručni ili takozvani popularni.Prevođenje sa flamanskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na flamanski

U ponudi su i prevodi časopisa sa flamanskog jezika na norveški, a prevodilac i sudski tumač će obraditi i članke iz novina, te poetska i prozna književna dela, kao i udžbenike.

Reklamne sadržaje će oni, isto tako po zahtevu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev plakata, flajera i brošura, biće obrađeni i reklamni katalozi, vizit kartice i PR tekstovi, ali i svi ostali nenavedeni marketinški materijali.

Svakako će se pobrinuti članovi tima svakog predstavništva ove institucije i da obrade audio i video sadržaje bilo koje vrste i to kompletno. Pod tim mislimo na činjenicu da mogu prevodi da budu izvršeni kako za reklamne poruke, serije i zabavne, te obrazovne i dečije, odnosno informativne televizijske i radijske emisije, tako i za animirane, crtane i igrane, te dokumentarne filmove, a svaki klijent će posle toga da izabere da li želi uslugu sinhronizacije ili titlovanja, pošto su i one u ovoj instituciji dostupne.Usluga profesionalne optimizacije će biti izvršena ukoliko se zahteva prevod web sajtova sa flamanskog jezika na norveški, odnosno online prodavnica i web kataloga, s tim što sudski tumači i prevodioci obrađuju i svaku vrstu programa ili aplikacija, to jest bilo koji internet i sadržaj koji se odnosi na kompjutere. Zapravo se radi o tome da oni implementiraju pravila, koja su poznata kao SEO, a što je skraćeno od Search Engine Optimisation i tako ih prilagođavaju samoj pretrazi na internetu.

Pravilo je da sve sadržaje ovog tipa klijent šalje na mejl, odnosno isto tako ih i dobija nakon što bude bila izvršena konkretna usluga. Svakako postoje i drugačiji načini i za preuzimanje i za slanje ovih materijala, a informacije o tome su na raspolaganju zainteresovanima u svakoj poslovnici konkretne institucije.

S obzirom na to da se postupak obrade dokumenata značajno razlikuje, a u smislu da se vrši i njihov prevod u ovoj varijanti jezika i overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, to znači da originale klijent mora na uvid da dostavi. A njih može ili da pošalje putem kurirske službe, to jest preporučeno preko "Pošte Srbije" ili da ih u konkretnu poslovnicu donese lično.

Samo ako su u pitanju hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na norveški se sadržaji šalju prvo na mejl, a odmah zatim i dostavljaju originali na jedan od pomenutih načina.

Uz mogućnost da kompletno obrađenu dokumentaciju ili bilo koji pojedinačni dokument lično preuzme, svaki klijent se može odlučiti i za varijantu dostavljanja na kućnu adresu. Ali svakako mora znati da je njegova obaveza tom prilikom plaćanje kuriru da izvrši, zato što usluga dostave prevedenih i overenih dokumenata nije u zvaničnu cenu uračunata, pa se samim tim dodatno plaća i to isključivo u skladu sa cenovnikom, koji je u određenom momentu važeći u okviru službe za dostavu.

Moramo posebno istaći činjenicu da prevodilac i sudski tumač, a koje konkretna institucija zapošljava nemaju dozvolu overu specijalnom vrstom pečata da izvrše. U pitanju je takozvani Haški pečat, inače još poznat i kao Apostille, a koji se stavlja samo na ona dokumenta, za koja to propisuje trenutno važeći zakon. Budući da nemaju ovlašćenja za to, navedeni stručnjaci ne moraju informacije o ovoj overi da poseduju i daju klijentima, već vlasnik dokumenata treba da ih pribavi od nadležnih službi samostalno. Ne samo da mora tom prilikom da pita da li je, uopšte stavljanje tog pečata obavezno za njegova dokumenta, već je vrlo važno i da sazna na koji način se overa vrši. Mahom se Apostille pečat na dokumenta stavlja po završetku prevoda i overe sudskog tumača, mada ima i onih dokumenata za koja se podrazumeva drugačiji postupak, tako da se prvo Haški pečat mora staviti na njih, a onda se on prema drugačijim pravilima obrađuje.

Ne samo da će sudski tumači i prevodioci da obrade kompletno pravna akta i sadržinu kako građevinske i medicinske, odnosno tenderske dokumentacije, tako isto i tehničke, ali i poslovne.

Podrazumeva se da je dostupan i direktan prevod ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na norveški, ali i onih sadržaja, koji su za oblasti obrazovanja i nauke vezani. Pored ostalog, ovi stručnjaci izvršavaju kompletnu i zakonom definisanu obradu i za ma koju vrstu izjave, odnosno potvrde i saglasnosti, kao i uverenja, a što se na prvom mestu odnosi na sva ona dokumenta, koja nadležne službe od pojedinaca zahtevaju.

Naglašavamo da su sva prethodno navedena dokumenta tek neka od onih, za koja prevodioci i sudski tumači mogu da izrade kako profesionalan prevod u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i overu, a za koju su im data propisana ovlašćenja.

Prevođenje informativnih emisija sa flamanskog jezika na norveški

Kako sadržinu televizijskih, ali i radijskih emisija informativnog karaktera, tako će sudski tumač i prevodilac da izrade i direktan prevod obrazovnih i zabavnih emisija sa flamanskog na norveški jezik, ali i dečijih, te mnogih drugih. Podrazumeva se da će obraditi i dokumentarne filmove, reklamne poruke i animirane, kao i crtane i igrane filmove, potom serije i sve ostale vrste audio i video materijala. U okviru predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu naše zemlje su zaposleni i stručnjaci, koji mogu odgovoriti zahtevima klijenata vezano za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja svih takvih materijala.

Na raspolaganju su svakom klijentu ove institucije i usluge korekture i lekture, a koje se primenjuju u slučaju kada je potrebno ispraviti propuste i greške u sadržajima, za koje su prevodi u ovoj varijanti jezika izrađeni, ali nisu poštovana u potpunosti ni pravila struke ni ciljanog jezika. Podrazumeva se da će tokom izvršenja redakture, lektori i korektori posebnu pažnju obratiti upravo na te greške i ispraviti ih, a kako bi uskladili sadržinu tih materijala sa njihovim originalima, odnosno sa norveškim jezikom i svim pravilima, koja on podrazumeva.

Na osnovu iznetih zahteva, prevodilac i sudski tumač mogu da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrade i tekstualne sadržaje i to kako stručne, odnosno naučne, isto tako i popularne. Uz to što će biti izvršeni prevodi političkih, ekonomskih i pravnih tekstova sa flamanskog na norveški jezik, biće ostvareni i zahtevi klijenata vezano za obradu tekstova iz oblasti komunikologije, nauke i finansija, te obrazovanja, menadžmenta i medicine, ali i marketinga i farmacije. Svakako ovi stručnjaci mogu da prevedu i tekstove, čija je osnovna tema vezana za oblasti građevinske industrije, turizma i ekologije i zaštite životne sredine, ali i psihologije, te informacionih tehnologija i filozofije, to jest svake druge naučne discipline, a sasvim je svejedno da li je u pitanju prirodna ili društvena nauka.

S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci poznaju sve tri vrste usmenog prevoda, to znači da se prvo mora izvršiti analiza informacija vezano za organizaciju konkretnog događaja, pa se tek posle toga zvanično odlučuje da li će biti primenjeno konsekutivno, simultano ili prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog na norveški jezik. Sa tim u vezi mora biti naglašeno da svaki klijent, kome je konkretna usluga potrebna ima obavezu da dostavi informacije, koje se odnose kako na broj učesnika i mesto održavanja same manifestacije, tako isto i na njeno trajanje, te na sve ostale detalje, koji se tiču organizacije. U okviru pomenute institucije je dostupna i ona usluga, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da klijenti za čiji događaj bude trebalo taj tip usmenog prevoda da bude primenjen, mogu da koriste najsavremeniju opremu tog tipa i to po vrlo pristupačnoj ceni.

Prevod rezultata naučnih istraživanja sa flamanskog na norveški jezik

Kompletna obrada i navedenih, ali i svih ostalih dokumenata je dostupna na više od 20 lokacija u zemlji, s obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford posluje kako u svim većim, tako i u brojnim manjim gradovima Srbije.

Na zahtev klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi naučnih patenata sa flamanskog jezika na norveški, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi i naučne radove, kao i svaki drugi dokument, odnosno bilo koju vrstu materijala iz oblasti nauke.

A tom prilikom će oni nakon završenog prevoda da primene pravila overe, odnosno zvanično ovlašćeno lice će uporediti preveden sadržaj sa originalom i overiti ga svojim pečatom, a ako nema razlike između njih. Dužan je svaki zainteresovani klijent na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da donese i originale, a može ih i poslati na tačno definisani način.

Preporuka je i da neposredno pre nego što to učini, dobije sve neophodne informacije o tome da li se Haški ili pečat poznat kao Apostille na njegova dokumenta ili konkretnu vrstu dokumentacije mora staviti i u skladu sa kojim pravilima.

Ukoliko to bude bilo potrebno, zaposleni u ovoj instituciji će kompletno da obrade kako potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, tako isto i potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o nekažnjavanju i svaku drugu vrstu potvrde, kao i izjave, uverenja ili saglasnosti, to jest sva ona dokumenta koja se moraju predati nadležnim institucijama.

U skladu sa zahtevima klijenata, profesionalni sudski tumač i prevodilac će kompletno da obrade i sve vrste pravnih akata. A uz direktan prevod presuda o razvodu braka sa flamanskog na norveški jezik, klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi i licenci, kao i punomoćja za zastupanje, sertifikata i sudskih tužbi, te sudskih odluka, ugovora i svih ostalih dokumenata, koja su svrstana ili u oblast sudstva ili u oblast prava.

Podrazumeva se da pomenuti stručnjaci mogu da pristupe i obradi celokupne medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), a po zahtevu klijenata će izvršiti i direktno prevođenje tehničke, građevinske, tenderske i poslovne dokumentacije u toj kombinaciji jezika. Izuzev građevinskih projekata, poslovnih odluka i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, prevodilac i sudski tumač obrađuju i godišnje, odnosno revizorske izveštaje, kao i uputstvo za rukovanje, rešenje o osnivanju pravnog lica i statut preduzeća, ali i deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća, te poslovne odluke i mnoga druga dokumenta, koja se zvanično mogu uvrstiti u jednu od navedenih tipova dokumentacija.

Naglasili bismo i to da u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije, zainteresovani mogu da dobiju kompletno obrađen bilo koji dokument, koji je primarno vezan za obrazovanje. Zapravo se misli kako na uverenje o položenim ispitima, diplomu i dodatak diplomi, te potvrdu o redovnom školovanju, tako isto i na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i na uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i na prepis ocena i na mnoga druga dokumenta koja se tiču konkretne oblasti. Svakako će sudski tumači i prevodioci klijentima omogućiti da dobiju i direktan prevod diplomskih i seminarskih radova sa flamanskog na norveški jezik, ali i svih ostalih sadržaja, koji su za obrazovanje vezani.

Naravno da ovi stručnjaci mogu da prevedu, a onda i da izvrše stručnu overu za bilo koji lični dokument, počev od pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, te lične karte i potvrde o prebivalištu, pa do izvoda iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, odnosno dozvole za boravak, radne i uverenja o državljanstvu, to jest bilo koji lični dokument, pod uslovom da klijent izvrši i dostavu originala na uvid, jer je tako predviđeno pravilima.

Prevodi web kataloga sa flamanskog na norveški jezik

Internet katalozi, kao i ostali online sadržaji će u ovoj varijanti jezika biti i prevedeni, ali isto tako i optimizovani, odnosno usklađeni sa osnovnim pravilima koja važe u pretrazi na internetu. Zapravo će prevodilac i sudski tumač primeniti one alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način prevod online prodavnica sa flamanskog jezika na norveški, ali kataloga i sajtova, kao i mnogih drugih web sadržaja uskladiti sa pravilima pretrage. Osnovni cilj koji ima optimizovanje je vezan isključivo za pozicioniranje tih materijala na internetu, tako da se očekuje u relativno kratkom roku nakon što budu postavljeni, da njihova pozicija bude u samom vrhu prve strane rezultata za definisane reči i izraze. Osim već pomenutih sadržaja, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu profesionalno da obrade i softvere, to je sve one aplikacije i programe, koje klijent bude prema pravilima na obradu dostavio.

Sve vrste knjiga, odnosno književna dela i to kako poetska, tako isto i prozna mogu navedeni stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika da prevedu, a bez obzira koliko su ti sadržaji obimni ili kompleksni. Svakako su specijalizovani i za direktno prevođenje članaka iz novina sa flamanskog jezika na norveški, a po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržinu stručnih i ilustrovanih časopisa, zatim udžbenike, kao i dečije i druge vrste časopisa.

Kada je u pitanju obrada marketinških materijala, slobodni smo da naglasimo da će članovi tima ma kog predstavništva navedene institucije obraditi apsolutno bilo koji sadržaj, koji je namenjen reklamiranju, a bez obzira da li se radi o prezentovanju neke manifestacije ili kompanije, odnosno usluge ili, pak proizvoda. U zvaničnoj ponudi navedene institucije se nalaze i direktni prevodi brošura i plakata sa flamanskog jezika na norveški, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i PR tekstove, ali i kataloge, reklamne flajere i vizit kartice, kao i sadržinu reklamnih letaka i sve ostale marketinške materijale.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje