Prevod sa flamanskog na mađarski jezik

Prevođenje sa flamanskog na mađarski jezik

Za sve tipove sadržaja može biti u pisanoj formi izrađen prevod sa flamanskog jezika na mađarski, a svakako će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford da odgovore zahtevima klijenata vezano za pružanje usluge usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji.

Ističemo da prevodilac i sudski tumač osim simultanog, koji se i u praksi najčešće koristi, mogu da primene i konsekutivno prevođenje, ali i specijalnu vrstu te usluge, koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Isto tako ova institucija svim svojim klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a od zainteresovanih se svakako zahteva da informiše zaposlene najbližeg predstavništva o načinu organizacije događaja (predviđeni broj učesnika, mesto gde je planirano održavanje i trajanje), jer se na osnovu tih parametara ponuda i formira.

Dostupni su i direktni prevodi časopisa i članaka iz novina sa flamanskog jezika na mađarski, a ovi stručnjaci mogu da prevedu i naučne, kao i popularne tekstove, te udžbenike  i apsolutno sva književna dela.Prevođenje sa flamanskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na flamanski

Prema zahtevima klijenata će sudski tumač i prevodilac da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji i bilo koju vrstu sadržaja, koja se odnosi na računare ili se može pronaći na internetu. Uz prevod sajtova, online kataloga i programa, ali i web prodavnica, te mnogih aplikacija, oni će primeniti i alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da će klijentima pružiti priliku da dobiju propisno optimizovane sadržaje tog tipa. Posebno će to imati uticaja na njihovu pozicioniranost na celokupnom internetu.

Isto tako oni mogu da prevedu i sve tipove što video materijala, što audio, a budući da ova institucija zapošljava i stručnjake koji mogu da izvrše sinhronizaciju tih sadržaja, ali i da pruže uslugu njihovog titlovanja, to jednostavno znači da klijenti u veoma kratkom roku mogu da dobiju kompletno obrađene kako reklamne poruke, sve tipove filmova i serije, tako i emisije, ali i mnoge druge i audio materijale i video.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u toj jezičkoj kombinaciji da obrade i vizit kartice, kao i brošure i plakate, ali i reklamne kataloge, odnosno flajere i letke, kao i PR tekstove i bilo koju drugu vrstu materijala, koja se na određeni način vezuje za oblast marketinga.Ako bude bilo nekome potrebno direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na mađarski, sasvim sigurno će biti izuzetno zadovoljan informacijom da ovi stručnjaci izvršavaju kompletnu obradu takvih sadržaja. Mislimo pod tim na činjenicu da oni uz prevod dokumenata izvršavaju i overu, što znači zapravo da ovlašćeni sudski tumač svoj pečat na prethodno prevedena dokumenta stavlja, te na taj način iznosi i zvaničnu potvrdu da je on sa originalom u potpunosti istovetan.

Kako je zakonom definisano da ovaj stručnjak ima obavezu njihovo upoređivanje da izvrši, a da bi bio potpuno uveren da nema nikakve razlike između tih dokumenata, vrlo je važno da klijent njihove originale priloži upravo tom stručnjaku na uvid.

Postoje tri varijante trenutno za slanje dokumenata na prevod i one uključuju ili dostavljanje preko kurirske službe ili lično, odnosno preporučeno preko "Pošte Srbije", a za sve ostale materijale je pravilo da ih klijent na mejl adresu pošalje.

Što se tiče preuzimanja svih ostalih sadržaja, izuzev dokumenata, omogućeno je da klijent njih dobije takođe na mejl, a kompletno obrađena dokumenta će lično preuzeti u konkretnoj poslovnici ili ih dobiti na određenu adresu. Kurirska služba sa kojom ova specijalizovana institucija ima saradnju će biti angažovana za dostavu kompletno obrađenih materijala na adresu klijenta, ali će on morati i plaćanje te usluge da izvrši. Napominjemo da se ona plaća odvojeno od usluge prevoda i overe dokumenta, a cenu će tom prilikom da navede upravo konkretna služba.

Naglasili bismo i to postoji overa posebnom vrstom pečata, koju ne vrše prevodioci i sudski tumači, zato što im nadležni nisu dali neophodna ovlašćenja. Radi se o takozvanom Haškom pečatu, mada je njegov više poznat naziv Apostille, a koji se stavlja isključivo na dokumenta za koja je to predviđeno aktuelnim zakonom. Upravo je njime i određeno po kom principu se ta overa vrši, pa je predlog da svaki klijent informacije primarno zatraži od zaposlenih u osnovnim sudovima naše zemlje, koji su zvanično ovlašćeni za izvršenje te overe. Trebalo bi da sazna da li se navedeni pečat na njegova dokumenta stavlja po izvršenju prevoda i overe sudskog tumača ili na samom početku tog postupka.

Biće omogućeno klijentima da dobiju kako prevod medicinske dokumentacije sa flamanskog jezika na mađarski, tako isto i obradu svakog onog dokumenta, koji se smatra sastavnim delom dokumentacije za tendere, ali i građevinske i poslovne, odnosno lične i tehničke dokumentacije.

Naravno da će profesionalni prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji da kompletno obrade i sve materijale kako iz oblasti nauke i prava, tako isto i iz domena obrazovanja ili sudstva, a po zahtevu klijenata će prevesti, pa posle toga i izvršiti i overu za sve vrste saglasnosti, uverenja, kao i izjava i potvrda, u kom slučaju će obraditi sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u nekoj prilici.

Moramo napomenuti i to da se hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na mađarski izvršavaju po zahtevu klijenata, ali se tada procedura dostavljanja sadržaja na obradu razlikuje u odnosu na uobičajenu. Naime, da bi zaposleni konkretnog predstavništva ove institucije mogli očekivanja klijenta i u tom slučaju da ispune, potrebno je da on na mejl adresu dostavi skenirana dokumenta, a da na uvid originale pošalje na najbrži način ili ih lično donese.

Svaka poslovnica ove institucije, izuzev već pomenutih stručnjaka zapošljava i korektore i lektore, što znači da svako ko ima izrađen prevod u ovoj varijanti jezika za neki sadržaj može njihove usluge da zahteva, a ako u tim sadržajima ima bilo kakvih propusta ili grešaka. Naravno da će ovi stručnjaci, koji iza sebe imaju adekvatno radno i profesionalno iskustvo, u potpunosti pravilno uskladiti sadržinu prethodno prevedenih materijala ma koje vrste sa njihovim originalima, a istovremeno i sa pravilima koja su prisutna u mađarskom jeziku.

Prevod reklamnih flajera sa flamanskog jezika na mađarski

U ponudi apsolutno svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze i direktni prevodi marketinških materijala sa flamanskog na mađarski jezik, što znači da će zaposleni ove institucije osim reklamnih flajera, da obrade profesionalno i PR tekstove, ali i plakate i kataloge, kao i brošure, reklamne letke i ostale sadržaje koji se vezuju za navedenu oblast.

Usluge korekture i stručne lekture su, isto tako na raspolaganju svakom klijentu navedene institucije, a podrazumeva se da korektori i lektori mogu bilo koju vrstu sadržaja, odnosno njihove prevode da isprave. Naime, usluga redaktur3 bi trebalo da bude primenjena kada prevod materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji nije pravilno izvršen, te je potrebno da budu otklonjene greške.

Kada bude postojala potreba za tim, prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i književna dela, bez obzira na njihovu obimnost i rod kome pripadaju, ali i udžbenike.

Oni su specijalizovani i za direktno prevođenje časopisa sa flamanskog na mađarski jezik, što znači da mogu sadržinu kako stručnih, tako isto i dečijih, ali i popularnih časopisa, te mnogih drugih vrsta da prevedu, te će po zahtevu klijenata i članke iz novina obraditi u toj jezičkoj kombinaciji.

Konkretna usluga se može primeniti i na različite materijale, odnosno na sve one sadržaje koji su vezani za kompjutere. Na prvom mestu se misli na web sajtove, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu, a ukoliko to neko bude zahtevao, da izvrše i profesionalnom prevod softvera sa flamanskog na mađarski jezik, što znači da će obraditi kako programe, tako i aplikacije. Podrazumeva se da oni mogu prevesti i internet prodavnice, kao i onlajn kataloge i sve ostale web sadržaje. Uz primenu alata SEO (Search Engine Optimisation) će biti izvršena obrada svih pomenutih i mnogih drugih online materijala, tako da će klijenti u sklopu te usluge dobiti i njihovu stručnu optimizaciju.

Prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju sa flamanskog na mađarski jezik

Uz pomenutu, prevodioci i sudski tumači mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da kompletno obrade i potvrdu o visini primanja, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o stanju računa u banci, kao i svaku drugu vrstu potvrde. Isto tako će oni izraditi i prevod uverenja o nekažnjavanju sa flamanskog jezika na mađarski, ali i saglasnosti za zastupanje, te uverenja o neosuđivanosti i jednostavno govoreći, svakog drugog dokumenta koji će shodno zahtevima biti podnet nekoj nadležnoj službi, a bez obzira da li su u pitanju uverenja i potvrde ili izjave, odnosno saglasnosti.

Moramo napomenuti i to da Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudi i dodatnu uslugu, koja uključuje overu svakog prethodno prevedenog dokumenta, sa ciljem da mu se obezbedi zakonska i pravna validnost.

Prema aktuelnim pravilima, koja se primenjuju prilikom obrade bilo kog dokumenta, potrebno je da ovlašćeni sudski tumač uporedi originalan dokument sa prevedenim, te da na taj način utvrdi da li je njegova sadržina apsolutno ista kao i u originalu, posle čega ima pravo da izvrši i njegovu overu. Naglasili bismo i to da se pečat ovog stručnjaka može staviti samo na onaj prevedeni dokument, a za koji pomenuti stručnjak prethodno lično utvrdi da je isti kao i originalan.

A samo to jeste razlog zašto se od svakog klijenta zahteva da priloži na uvid originale, te mu se svakako preporučuje i da prethodno zatraži neophodne informacije o overi Haškim, odnosno pečatom čiji je znatno poznatiji naziv Apostille, jer zaposleni u navedenoj instituciji tu overu nemaju pravo da izvrše.

Naučne radove različite tematike, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, to jest sve sadržaje koji su za nauku vezani, će sudski tumači i prevodioci, onda kada to klijent bude zahtevao da prevedu u ovoj varijanti jezika.

Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na mađarski (uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola i druga lična dokumenta), a po zahtevu će kompletno obraditi i sadržinu kako građevinske dokumentacije, tako isto i tenderske, odnosno tehničke (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i svaki drugi dokument koji je svrstan u jednu od navedenih dokumentacija).

Kompletna obrada svih onih dokumenata, koja se na oblast obrazovanja odnose je, isto tako na raspolaganju svakom klijentu ove institucije. Izuzev uverenja o položenim ispitima, seminarskih radova i diplome i dodatka diplomi, te nastavnih planova i programa fakulteta, biće izvršeni i direktni prevodi diplomskih radova sa flamanskog jezika na mađarski, ali i potvrde o redovnom školovanju, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te prepisa ocena i mnogih drugih dokumenata, koja se na obrazovanje odnose.

Napomenuli bismo i to da će sudski tumači i prevodioci izraditi kako prevod pravnih akata u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i overu. Na taj način će klijenti dobiti kompletno obrađene sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, kao i sertifikate svih vrsta, odnosno sudske odluke i tekovine Evropske Unije, ali i ugovor različitih vrsta, kao i licence i presude o razvodu braka, to jest bilo koji dokument koji je vezan za sudstvo ili pravo.

Potrebno je naglasiti i to da ko god je zainteresovan za kompletnu obradu bilo medicinske, bilo poslovne dokumentacije, od članova tima konkretne poslovnice ove institucije može da zahteva njihovu kompletnu obradu. Izuzev specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, prevodilac i sudski tumači će se pobrinuti da kompletno obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i osnivački akt preduzeća i godišnje poslovne izveštaje. Takođe se podrazumeva da su oni specijalizovani i za prevođenje uputstva za lekove i karakteristike proizvoda sa flamanskog jezika na mađarski, te će kompletno obraditi i poslovne odluke, kao i finansijske poslovne izveštaje, statut preduzeća i revizorske izveštaje, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav kako medicinske, tako isto i poslovne dokumentacije.

Prevođenje animiranih filmova sa flamanskog na mađarski jezik

U sklopu konkretne usluge klijente pored prevoda ovih i mnogih drugih vrsta filmova očekuju i dve dodatne usluge, što znači da će oni izabrati između opcije da dobiju titlovane i sinhronizovane video i audio materijale svih vrsta. Svakako će prevodioci i sudski tumači osim animiranih filmova, u ovoj varijanti jezika da obrade i crtane filmove, ali i dokumentarne i igrane, nevezano za to kom žanru pripadaju. Biće izvršena na zahtev i ona usluga, koja uključuje direktan prevod televizijskih i radijskih emisija sa flamanskog jezika na mađarski, a što podrazumeva obradu i dečijih i zabavnih, ali i obrazovnih, informativnih i drugih vrsta emisija, te će svakako ovi stručnjaci prevesti i reklamne poruke, kao i serije, odnosno bilo koju drugu vrstu audio i video materijala.

Prema zahtevima klijenata može biti izrađen i profesionalan prevod u pomenutoj kombinaciji za tekstove, tako da mogu dobiti stručno obrađene i popularne tekstove bilo koje tematike i naučne. Svakako će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obraditi tekstove iz oblasti građevinske industrije, turizma i komunikologije, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno marketinga i informacionih tehnologija, ali i menadžmenta, sociologije i bankarstva. A osim njih, po zahtevu se izrađuju i  prevodi ekonomskih tekstova sa flamanskog jezika na mađarski, ali i onih čija je osnovna tema vezana kako za psihologiju i medicinu, tako isto i za pravo, obrazovanje i filozofiju, te za svaku drugu granu bilo prirodnih nauka, bilo društvenih.

Prilikom organizacije nekog događaja, a kome bi trebalo da prisustvuju i izvorni govornici ova dva jezika, će sudski tumači i prevodioci moći da u datoj kombinaciji primene usmeni prevod. Isto tako moramo napomenuti da Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi, osim već navedenih usluga ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Isključivo zato što oni mogu da primene i simultano i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na mađarski, mora se precizno definisati ponuda, to jest vrsta usmenog prevoda se mora uskladiti sa zahtevima učesnika te manifestacije, odnosno sa zahtevima ovlašćenog organizatora. Zato i jeste navedeno da svaki klijent, koji je za uslugu usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti zainteresovan, mora da priloži sve informacije koje se odnose na samu organizaciju, kao što su recimo podaci o trajanju tog događaja, te o lokaciji njegovog održavanja i naravno, o broju učesnika. Klijent će dobiti zvaničnu ponudu za konkretnu uslugu tek nakon što pomenuti informacije bude dostavio, odnosno pošto tim stručnjaka određene poslovnice bude izvršio njihovu analizu i ustanovio koja od svih pomenutih usluga će ispuniti očekivanja i zahteve učesnika u potpunosti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje