Prevod sa flamanskog na slovenački jezik

Prevodi sa flamanskog na slovenački jezik

U okviru osnovne usluge je svim klijentima na raspolaganju i veliki broj dodatnih, a među njima posebno treba izdvojiti overu prevedenih dokumenata.

Dakle, prvo se vrši prevod ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na slovenački, odnosno sadržine različitih vrsta dokumentacija, počev od medicinske i tehničke, preko građevinske, pa do tenderske i poslovne dokumentacije, a onda prevodioci i sudski tumači pristupaju završnici obrade svih dokumenata, to jest izvršavaju overu.

Na osnovu zahteva klijenata mogu da budu kompletno obrađena i sva pravna akta, odnosno dokumenta koja su vezana za nauku ili obrazovanje, te sva ona, koja se nadležnim institucijama moraju podneti, kao što su različite vrste izjava i uverenja, odnosno potvrda i saglasnosti. Podrazumeva se da će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi kompletno sva dokumenta, a uz uslov da klijent na uvid priloži i njihove originale.Prevođenje sa flamanskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na flamanski

A taj zahtev je iznet upravo zato što se overa dokumenata vrši isključivo nakon što ovlašćeni sudski tumač uporedi njihovu sadržinu sa originalima, a kako bi bio potpuno uveren da razlika između njih uopšte ne postoji.

Uzevši u obzir da je u okviru ove institucije omogućena i samo usluga overe prevedenih dokumenata, a to podrazumeva da klijenti dostavljaju prethodno prevedene sadržaje, ponekad se može desiti da se javi potreba za uslugom redakture, odnosno da je neophodno izvršiti korekturu i lekturu takvih materijala. Naravno da su lektori i korektori zaposleni u okviru ove institucije, te oni pomenutu uslugu primenjuju i u opisanom slučaju i svakom drugom prilikom, kada je potrebno ispraviti prethodno načinjene greške u prevedenim sadržajima bilo koje vrste.

U pojedinim slučajevima mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na slovenački, a tada klijent ima pravo da originale priloži naknadno na uvid, ali je u obavezi da prvo skenirani dokument na mejl adresu ove institucije pošalje, a kako bi u što kraćem roku prevodilac i sudski tumač njegov zahtev ispunili.Preko kurirske službe ili "Pošte Srbije", s tim što mora biti preporučena pošiljka se mogu poslati dokumenta na obradu, a klijent ima opciju i da lično dođe u najbliže predstavništvo pomenute institucije, te da ih donese.

Budući da se originali dostavljaju, to znači da nakon izvršenog prevoda i overe klijent ima mogućnost ili da kompletno obrađena dokumenta preuzme lično ili da od nadležnih u konkretnoj poslovnici zahteva njihovu dostavu na adresu. Samim tim što mora biti angažovana eksterna služba za dostavu, taj klijent će biti u obavezi da navedenu uslugu prema njenom cenovniku plati.

Trebalo bi da se vlasnik dokumenata raspita o overi Apostille pečatom, odnosno takozvanim Haškim, a u okviru institucija Republike Srbije, u čijoj nadležnosti je ta vrsta overe.

Može da bude izvršeno i usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na slovenački, odnosno bilo koja vrsta te usluge, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac poznaju pravila i konsekutivnog i šapatnog, ali i simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. U zavisnosti od vrste događaja će biti definisano i koja od tih usluga njegovim zahtevima najbolje može da odgovori, pa će biti ponuđeno klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u skladu sa tim.

Na raspolaganju je svakome mogućnost da u poslovnicama navedene institucije dobije kompletno obrađene sve video i audio sadržaje. Stvar je u tome da će prvo biti izrađeni prevodi kako emisija različite namene i karakteristika, odnosno dokumentarnih i crtanih, ali i igranih i animiranih filmova, te serija i reklamnih poruka, kao i svih video i audio sadržaja, a potom će klijenti moći da izaberu između usluga njihovog stručnog titlovanja i sinhronizacije.

Potrebno je napomenuti i to da će prevodioci i sudski tumači po potrebi obraditi i članke iz novina, kao i popularne, odnosno stručne tekstove i časopise.

Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi udžbenika i književnih dela sa flamanskog jezika na slovenački, a po zahtevu mogu da budu obrađeni i svi marketinški materijali (plakati, katalozi, reklamni leci, PR tekstovi, vizit kartice, brošure i drugi ).

Prilikom prevođenja onlajn prodavnica ili web sajtova, odnosno internet kataloga i ostalih web sadržaja se primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da sudski tumač i prevodilac izvršavaju i uslugu njihovog optimizovanja. A ako bude bilo potrebno, biće izrađen i direktan prevod softvera sa flamanskog jezika na slovenački, kojom prilikom će pomenuti stručnjaci da obrade sve vrste aplikacija i programa, a koje prethodno bude dostavio klijent.

S obzirom na to da se za obradu pomenutih sadržaja ne iziskuje dostavljanje originala na uvid, to je na raspolaganju svakom klijentu mogućnost da ih na najjednostavniji mogući način i pošalje na obradu i preuzme, a nakon što zaposleni ove institucije izvrše zahtevanu uslugu. Pod tim mislimo na elektronsku komunikaciju, odnosno na slanje i preuzimanje sadržaja preko mejl adrese, s tim što će biti dozvoljeno zainteresovanima i da se opredele za druge ponuđene opcije, a sa kojima će biti upoznati direktno u konkretnoj poslovnici.

Prevođenje reklamnih letaka sa flamanskog na slovenački jezik

Tek jedna od brojnih vrsta marketinških materijala, a za koje može biti izvršen prevod u konkretnoj kombinaciji jezika jesu i reklamni leci, s tim što prevodilac i sudski tumač mogu obraditi i reklamne flajere, kao i brošure i kataloge. Naravno da će po zahtevu klijenata biti izvršen i direktan prevod plakata sa flamanskog jezika na slovenački, ali pomenuti stručnjaci mogu da obrade i vizit kartice, kao i PR tekstove i mnoge druge marketinške materijale.

Usluge lekture i korekture se mogu izvršiti na zahtev klijenata u apsolutno svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, zato što su u timu svake od njih zaposleni i korektori, odnosno profesionalni lektori. Konkretne usluge se moraju primeniti za materijale i to bilo koje vrste, a za koje prevod u pomenutoj varijanti jezika postoji, ali on nije dobro urađen, to jest prisutna je neusklađenosti između prevoda i originala, te određene greške, koje će kroz redakturu ovi stručnjaci ispraviti.

Svakako su sudski tumači i prevodioci stekli dovoljno iskustva, da sada možemo slobodno reći da oni mogu prevesti tekstualne materijale zaista bilo koje tematike. Ne samo da mogu biti izvršeni direktni prevodi turističkih i filozofskih tekstova sa flamanskog jezika na slovenački, već i onih koji se bave temama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, potom menadžmenta i sociologije, ali i marketinga, psihologije i komunikologije. Osim njih, zaposleni konkretnog predstavništva mogu da obrade i stručne, odnosno popularne tekstove, a čija osnovna tema je usmerena kako na oblasti finansija, ekonomije i prava, odnosno bankarstva i politike, te obrazovanja i farmacije, tako isto i informacionih tehnologija, nauke i građevinske industrije, ali i medicine i mnogih drugih grana kako društvenih naučnih disciplina, tako isto i prirodnih.

Za sve one klijente, koji u ovoj varijanti jezika žele da dobiju preveden bilo koji web materijal je olakšavajuća okolnost što sudski tumač i prevodilac poznaju i primenjuju alate SEO (Search Engine Optimisation). Jednostavnije govoreći, oni usklađuju sadržinu kako web kataloga i internet prodavnica, isto tako i sajtova i ostali online materijala direktno sa pravilima pretrage, te tako izvršavaju pozitivan uticaj na mesto koje oni u globalnoj pretrazi zauzimaju. Naravno da ako bude bilo potrebno, oni mogu da izvrše i profesionalno prevođenje softvera sa flamanskog jezika na slovenački, te da na taj način ostvare zahtev klijenta vezano za obradu i programa i aplikacija bilo koje vrste.

Prevod deklaracija proizvoda sa flamanskog jezika na slovenački

Obrada celokupne kako tehničke, tako i tenderske i građevinske dokumentacije je samo jedna od usluga, koje će po zahtevu klijenata izvršiti sudski tumači i prevodioci, angažovani u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

A oni će tom prilikom obraditi kako deklaracije proizvoda, tako isto i građevinske projekte, te će klijentima omogućiti i direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa flamanskog na slovenački jezik, a kompletno će obraditi i uputstvo za rukovanje i bilo koji drugi dokument, koji u konkretni tip dokumentacije može da se svrsta.

Da bi postupak overe bilo kog dokumenta bio usaglašen sa važećim zakonom, potrebno je da klijent priloži na uvid originale, a njih će ovlašćeni sudski tumač koristiti kada bude vršio uslugu overe. Naglašavamo da se pečat sudskog tumača stavlja samo na dokumenta, čija je sadržina potpuno ista kao i u originalima, a o čemu svakako brine zvanično ovlašćeni sudski tumač. Klijent će obavezno priložiti originale, a trebalo bi i da sve potrebne informacije o nadoveri, odnosno o stavljanju takozvanog Haškog ili Apostille pečata na dokumenta dobije potpuno samostalno i to u službama Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se njeno izvršenje nalazi.

Prema zvanično iznetim zahtevima može da bude izvršeno i prevođenje pravnih akata sa flamanskog na slovenački jezik (tekovine Evropske Unije, sudske presude, licence, sudske žalbe, ugovori, sudska rešenja, sertifikati, sudske tužbe, sudske odluke, punomoćje za zastupanje i sva ostala dokumenta koja se na pravo ili sudstvo odnose), a isto tako se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i bilo koji sadržaj, koji se tiče oblasti nauke ili je na određeni način za obrazovanje vezan (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju i mnogi drugi materijali koji su vezani za jedno od tih oblasti).

Ne samo ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, odnosno pasoš i potvrdu o prebivalištu, već i dozvolu za boravak, vozačku i saobraćajnu, ali i izvod iz matične knjige venčanih, te radnu dozvolu i mnoga druga lična dokumenat će članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije, najpre prevesti u datoj jezičkoj kombinaciji, a potom i u skladu sa pravilima, odnosno ovlašćenjima overiti.

Isto tako će u potpunosti biti ispoštovani zahtevi klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa flamanskog na slovenački jezik, tako da će sudski tumači i prevodioci izuzev poslovnih odluka, faktura i godišnjih, odnosno finansijskih i revizorskih izveštaja, kompletno da obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i statut, odnosno osnivački akt preduzeća i uopšteno rečeno, apsolutno svaki dokument koji je na određeni način vezan za poslovanje bilo koje kompanije ili privatnog preduzetnika.

Kada se potreba za tim javi, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i sve tipove kako uverenja, tako isto i izjava, ali i potvrda i saglasnosti. Zainteresovani će moći da ih angažuju kako bi izradili profesionalan prevod za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno za uverenje o neosuđivanosti, kao i saglasnost za zastupanje, ali i za potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i za svaki drugi dokument, koji pojedinačni klijent posle treba da preda konkretnoj nadležnoj instituciji.

Ostalo je još da napomenemo i to da će sudski tumači i prevodioci ostvariti u potpunosti profesionalno zahtev svakoga, kome je potrebno direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa flamanskog na slovenački jezik, kojom prilikom će ovi stručnjaci izuzev lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, kompletno da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali isto tako i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te bilo koji drugi dokument, koji se smatra zvanično delom medicinske dokumentacije.

Prevodi romana sa flamanskog jezika na slovenački

Koje god književno delo da je u pitanju, a da je klijentu potreban prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za njega, može biti sasvim siguran da će sudski tumač i prevodilac na njegov zahtev profesionalno da odgovore.

Izuzev romana, može da bude izvršeno i direktno prevođenje beletristike sa flamanskog na slovenački jezik, a svakako se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci obraditi i svako drugo prozno, ali i bilo koje književno delo iz oblasti poezije.

U skladu sa zahtevima pojedinaca, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford u ovoj jezičkoj kombinaciji prevode i časopise svih vrsta, ali i članke iz novina, te po potrebi i udžbenike ma koje obimnosti i tematike.

Angažovanje ovih stručnjaka za pružanje usluge usmenog prevoda u konkretnoj varijanti jezika može da bude lako sprovedeno, jer oni osim simultanog, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa flamanskog na slovenački jezik, ali i da klijentima pruže uslugu konsekutivnog prevoda. Svakako se ne može zvanična ponuda za ovu uslugu oformiti sve dok zainteresovani klijent ne bude podatke o organizaciji konkretne manifestacije na tačno definisani način dostavio. Stvar je u tome, da ovi stručnjaci mogu da primene sve pomenute tipove usmenog prevoda, pa je zato važno da imaju precizne podatke kako o broju učesnika, tako isto i o predviđenom trajanju događaja, ali i o samoj lokaciji na kojoj je organizator predvideo da on bude održan. Naravno da će se uzeti u obzir svi ti podaci, a da bi bila odabrana baš ona vrsta usmenog prevoda, koja će zahtevima samog organizatora, odnosno učesnika tog događaja na najbolji način da odgovori. Budući da ova institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to podrazumeva da će klijentima, za čiju manifestaciju bude trebalo ta vrsta usmenog prevoda da bude primenjena, navedena usluga i biti ponuđena.

Profesionalni titleri su zaposleni takođe u okviru ove institucije, ali tim svakog predstavništva čine i stručnjaci, čija specijalnost jeste sinhronizovanje i to svih audio i video materijala. Upravo zato i napominjemo da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi serija i reklamnih poruka sa flamanskog na slovenački jezik, odnosno emisija različite sadržine i namene (informativne, dečije, zabavne, obrazovne i druge), ali i filmova (animirani, igrani dokumentarni, crtani), imaju mogućnost da dobiju njihovu kompletnu i profesionalnu obradu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje