Prevod sa flamanskog na slovenački jezik

Prevodi sa flamanskog na slovenački jezik

U okviru osnovne usluge je svim klijentima na raspolaganju i veliki broj dodatnih, a među njima posebno treba izdvojiti overu prevedenih dokumenata.

Dakle, prvo se vrši prevod ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na slovenački, odnosno sadržine različitih vrsta dokumentacija, počev od medicinske i tehničke, preko građevinske, pa do tenderske i poslovne dokumentacije, a onda prevodioci i sudski tumači pristupaju završnici obrade svih dokumenata, to jest izvršavaju overu.

Na osnovu zahteva klijenata mogu da budu kompletno obrađena i sva pravna akta, odnosno dokumenta koja su vezana za nauku ili obrazovanje, te sva ona, koja se nadležnim institucijama moraju podneti, kao što su različite vrste izjava i uverenja, odnosno potvrda i saglasnosti. Podrazumeva se da će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi kompletno sva dokumenta, a uz uslov da klijent na uvid priloži i njihove originale.

Izračunajte cenu prevođenja sa flamanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏Prevođenje sa flamanskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na flamanski

A taj zahtev je iznet upravo zato što se overa dokumenata vrši isključivo nakon što ovlašćeni sudski tumač uporedi njihovu sadržinu sa originalima, a kako bi bio potpuno uveren da razlika između njih uopšte ne postoji.

Uzevši u obzir da je u okviru ove institucije omogućena i samo usluga overe prevedenih dokumenata, a to podrazumeva da klijenti dostavljaju prethodno prevedene sadržaje, ponekad se može desiti da se javi potreba za uslugom redakture, odnosno da je neophodno izvršiti korekturu i lekturu takvih materijala. Naravno da su lektori i korektori zaposleni u okviru ove institucije, te oni pomenutu uslugu primenjuju i u opisanom slučaju i svakom drugom prilikom, kada je potrebno ispraviti prethodno načinjene greške u prevedenim sadržajima bilo koje vrste.

U pojedinim slučajevima mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na slovenački, a tada klijent ima pravo da originale priloži naknadno na uvid, ali je u obavezi da prvo skenirani dokument na mejl adresu ove institucije pošalje, a kako bi u što kraćem roku prevodilac i sudski tumač njegov zahtev ispunili.Preko kurirske službe ili "Pošte Srbije", s tim što mora biti preporučena pošiljka se mogu poslati dokumenta na obradu, a klijent ima opciju i da lično dođe u najbliže predstavništvo pomenute institucije, te da ih donese.

Budući da se originali dostavljaju, to znači da nakon izvršenog prevoda i overe klijent ima mogućnost ili da kompletno obrađena dokumenta preuzme lično ili da od nadležnih u konkretnoj poslovnici zahteva njihovu dostavu na adresu. Samim tim što mora biti angažovana eksterna služba za dostavu, taj klijent će biti u obavezi da navedenu uslugu prema njenom cenovniku plati.

Trebalo bi da se vlasnik dokumenata raspita o overi Apostille pečatom, odnosno takozvanim Haškim, a u okviru institucija Republike Srbije, u čijoj nadležnosti je ta vrsta overe.

Može da bude izvršeno i usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na slovenački, odnosno bilo koja vrsta te usluge, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac poznaju pravila i konsekutivnog i šapatnog, ali i simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. U zavisnosti od vrste događaja će biti definisano i koja od tih usluga njegovim zahtevima najbolje može da odgovori, pa će biti ponuđeno klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u skladu sa tim.

Na raspolaganju je svakome mogućnost da u poslovnicama navedene institucije dobije kompletno obrađene sve video i audio sadržaje. Stvar je u tome da će prvo biti izrađeni prevodi kako emisija različite namene i karakteristika, odnosno dokumentarnih i crtanih, ali i igranih i animiranih filmova, te serija i reklamnih poruka, kao i svih video i audio sadržaja, a potom će klijenti moći da izaberu između usluga njihovog stručnog titlovanja i sinhronizacije.

Potrebno je napomenuti i to da će prevodioci i sudski tumači po potrebi obraditi i članke iz novina, kao i popularne, odnosno stručne tekstove i časopise.

Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi udžbenika i književnih dela sa flamanskog jezika na slovenački, a po zahtevu mogu da budu obrađeni i svi marketinški materijali (plakati, katalozi, reklamni leci, PR tekstovi, vizit kartice, brošure i drugi ).

Prilikom prevođenja onlajn prodavnica ili web sajtova, odnosno internet kataloga i ostalih web sadržaja se primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da sudski tumač i prevodilac izvršavaju i uslugu njihovog optimizovanja. A ako bude bilo potrebno, biće izrađen i direktan prevod softvera sa flamanskog jezika na slovenački, kojom prilikom će pomenuti stručnjaci da obrade sve vrste aplikacija i programa, a koje prethodno bude dostavio klijent.

S obzirom na to da se za obradu pomenutih sadržaja ne iziskuje dostavljanje originala na uvid, to je na raspolaganju svakom klijentu mogućnost da ih na najjednostavniji mogući način i pošalje na obradu i preuzme, a nakon što zaposleni ove institucije izvrše zahtevanu uslugu. Pod tim mislimo na elektronsku komunikaciju, odnosno na slanje i preuzimanje sadržaja preko mejl adrese, s tim što će biti dozvoljeno zainteresovanima i da se opredele za druge ponuđene opcije, a sa kojima će biti upoznati direktno u konkretnoj poslovnici.

Prevođenje reklamnih letaka sa flamanskog na slovenački jezik

Tek jedna od brojnih vrsta marketinških materijala, a za koje može biti izvršen prevod u konkretnoj kombinaciji jezika jesu i reklamni leci, s tim što prevodilac i sudski tumač mogu obraditi i reklamne flajere, kao i brošure i kataloge. Naravno da će po zahtevu klijenata biti izvršen i direktan prevod plakata sa flamanskog jezika na slovenački, ali pomenuti stručnjaci mogu da obrade i vizit kartice, kao i PR tekstove i mnoge druge marketinške materijale.

Usluge lekture i korekture se mogu izvršiti na zahtev klijenata u apsolutno svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, zato što su u timu svake od njih zaposleni i korektori, odnosno profesionalni lektori. Konkretne usluge se moraju primeniti za materijale i to bilo koje vrste, a za koje prevod u pomenutoj varijanti jezika postoji, ali on nije dobro urađen, to jest prisutna je neusklađenosti između prevoda i originala, te određene greške, koje će kroz redakturu ovi stručnjaci ispraviti.

Svakako su sudski tumači i prevodioci stekli dovoljno iskustva, da sada možemo slobodno reći da oni mogu prevesti tekstualne materijale zaista bilo koje tematike. Ne samo da mogu biti izvršeni direktni prevodi turističkih i filozofskih tekstova sa flamanskog jezika na slovenački, već i onih koji se bave temama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, potom menadžmenta i sociologije, ali i marketinga, psihologije i komunikologije. Osim njih, zaposleni konkretnog predstavništva mogu da obrade i stručne, odnosno popularne tekstove, a čija osnovna tema je usmerena kako na oblasti finansija, ekonomije i prava, odnosno bankarstva i politike, te obrazovanja i farmacije, tako isto i informacionih tehnologija, nauke i građevinske industrije, ali i medicine i mnogih drugih grana kako društvenih naučnih disciplina, tako isto i prirodnih.

Za sve one klijente, koji u ovoj varijanti jezika žele da dobiju preveden bilo koji web materijal je olakšavajuća okolnost što sudski tumač i prevodilac poznaju i primenjuju alate SEO (Search Engine Optimisation). Jednostavnije govoreći, oni usklađuju sadržinu kako web kataloga i internet prodavnica, isto tako i sajtova i ostali online materijala direktno sa pravilima pretrage, te tako izvršavaju pozitivan uticaj na mesto koje oni u globalnoj pretrazi zauzimaju. Naravno da ako bude bilo potrebno, oni mogu da izvrše i profesionalno prevođenje softvera sa flamanskog jezika na slovenački, te da na taj način ostvare zahtev klijenta vezano za obradu i programa i aplikacija bilo koje vrste.

Prevod deklaracija proizvoda sa flamanskog jezika na slovenački

Obrada celokupne kako tehničke, tako i tenderske i građevinske dokumentacije je samo jedna od usluga, koje će po zahtevu klijenata izvršiti sudski tumači i prevodioci, angažovani u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

A oni će tom prilikom obraditi kako deklaracije proizvoda, tako isto i građevinske projekte, te će klijentima omogućiti i direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa flamanskog na slovenački jezik, a kompletno će obraditi i uputstvo za rukovanje i bilo koji drugi dokument, koji u konkretni tip dokumentacije može da se svrsta.

Da bi postupak overe bilo kog dokumenta bio usaglašen sa važećim zakonom, potrebno je da klijent priloži na uvid originale, a njih će ovlašćeni sudski tumač koristiti kada bude vršio uslugu overe. Naglašavamo da se pečat sudskog tumača stavlja samo na dokumenta, čija je sadržina potpuno ista kao i u originalima, a o čemu svakako brine zvanično ovlašćeni sudski tumač. Klijent će obavezno priložiti originale, a trebalo bi i da sve potrebne informacije o nadoveri, odnosno o stavljanju takozvanog Haškog ili Apostille pečata na dokumenta dobije potpuno samostalno i to u službama Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se njeno izvršenje nalazi.

Prema zvanično iznetim zahtevima može da bude izvršeno i prevođenje pravnih akata sa flamanskog na slovenački jezik (tekovine Evropske Unije, sudske presude, licence, sudske žalbe, ugovori, sudska rešenja, sertifikati, sudske tužbe, sudske odluke, punomoćje za zastupanje i sva ostala dokumenta koja se na pravo ili sudstvo odnose), a isto tako se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i bilo koji sadržaj, koji se tiče oblasti nauke ili je na određeni način za obrazovanje vezan (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju i mnogi drugi materijali koji su vezani za jedno od tih oblasti).

Ne samo ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, odnosno pasoš i potvrdu o prebivalištu, već i dozvolu za boravak, vozačku i saobraćajnu, ali i izvod iz matične knjige venčanih, te radnu dozvolu i mnoga druga lična dokumenat će članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije, najpre prevesti u datoj jezičkoj kombinaciji, a potom i u skladu sa pravilima, odnosno ovlašćenjima overiti.

Isto tako će u potpunosti biti ispoštovani zahtevi klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa flamanskog na slovenački jezik, tako da će sudski tumači i prevodioci izuzev poslovnih odluka, faktura i godišnjih, odnosno finansijskih i revizorskih izveštaja, kompletno da obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i statut, odnosno osnivački akt preduzeća i uopšteno rečeno, apsolutno svaki dokument koji je na određeni način vezan za poslovanje bilo koje kompanije ili privatnog preduzetnika.

Kada se potreba za tim javi, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i sve tipove kako uverenja, tako isto i izjava, ali i potvrda i saglasnosti. Zainteresovani će moći da ih angažuju kako bi izradili profesionalan prevod za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno za uverenje o neosuđivanosti, kao i saglasnost za zastupanje, ali i za potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i za svaki drugi dokument, koji pojedinačni klijent posle treba da preda konkretnoj nadležnoj instituciji.

Ostalo je još da napomenemo i to da će sudski tumači i prevodioci ostvariti u potpunosti profesionalno zahtev svakoga, kome je potrebno direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa flamanskog na slovenački jezik, kojom prilikom će ovi stručnjaci izuzev lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, kompletno da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali isto tako i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te bilo koji drugi dokument, koji se smatra zvanično delom medicinske dokumentacije.

Prevodi romana sa flamanskog jezika na slovenački

Koje god književno delo da je u pitanju, a da je klijentu potreban prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za njega, može biti sasvim siguran da će sudski tumač i prevodilac na njegov zahtev profesionalno da odgovore.

Izuzev romana, može da bude izvršeno i direktno prevođenje beletristike sa flamanskog na slovenački jezik, a svakako se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci obraditi i svako drugo prozno, ali i bilo koje književno delo iz oblasti poezije.

U skladu sa zahtevima pojedinaca, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford u ovoj jezičkoj kombinaciji prevode i časopise svih vrsta, ali i članke iz novina, te po potrebi i udžbenike ma koje obimnosti i tematike.

Angažovanje ovih stručnjaka za pružanje usluge usmenog prevoda u konkretnoj varijanti jezika može da bude lako sprovedeno, jer oni osim simultanog, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa flamanskog na slovenački jezik, ali i da klijentima pruže uslugu konsekutivnog prevoda. Svakako se ne može zvanična ponuda za ovu uslugu oformiti sve dok zainteresovani klijent ne bude podatke o organizaciji konkretne manifestacije na tačno definisani način dostavio. Stvar je u tome, da ovi stručnjaci mogu da primene sve pomenute tipove usmenog prevoda, pa je zato važno da imaju precizne podatke kako o broju učesnika, tako isto i o predviđenom trajanju događaja, ali i o samoj lokaciji na kojoj je organizator predvideo da on bude održan. Naravno da će se uzeti u obzir svi ti podaci, a da bi bila odabrana baš ona vrsta usmenog prevoda, koja će zahtevima samog organizatora, odnosno učesnika tog događaja na najbolji način da odgovori. Budući da ova institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to podrazumeva da će klijentima, za čiju manifestaciju bude trebalo ta vrsta usmenog prevoda da bude primenjena, navedena usluga i biti ponuđena.

Profesionalni titleri su zaposleni takođe u okviru ove institucije, ali tim svakog predstavništva čine i stručnjaci, čija specijalnost jeste sinhronizovanje i to svih audio i video materijala. Upravo zato i napominjemo da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi serija i reklamnih poruka sa flamanskog na slovenački jezik, odnosno emisija različite sadržine i namene (informativne, dečije, zabavne, obrazovne i druge), ali i filmova (animirani, igrani dokumentarni, crtani), imaju mogućnost da dobiju njihovu kompletnu i profesionalnu obradu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje