Prevod sa flamanskog na danski jezik

Prevođenje sa flamanskog na danski jezik

Podrazumeva se da ova specijalizovana institucija može da odgovori na zahteve pojedinaca vezano kako za usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na danski, isto tako i za obradu bilo kog sadržaja, ali u pisanoj formi.

U principu, prevodioci i sudski tumači usklađuju konkretni tip usmenog prevoda isključivo sa potrebama učesnika i sa zahtevima događaja, zato što oni osim simultanog i takozvanog konsekutivnog, mogu da primene i u toj varijanti jezika prevod uz pomoć šapata. Naravno da će iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje biti ponuđeno svakom klijentu, za čiju manifestaciju ovi stručnjaci budu odlučili da tu vrstu usmenog prevoda primene.

Ako za tim postoji potreba, oni profesionalno obrađuju i programe, odnosno internet aplikacije, to jest bilo koji softver, kao i online kataloge, web prodavnice i sajtove, to jest sve ostale sadržaje koji se odnose kako na računare, tako i na internet. Budući da su specijalizovani za implementaciju alata SEO (Search Engine Optimisation), to znači da klijenti uz prevod svih sadržaja tog tipa imaju priliku u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju i njihovu profesionalnu optimizaciju.Prevođenje sa flamanskog na danski
Prevođenje sa danskog na flamanski

Naglašavamo da mogu biti izvršeni i direktni prevodi knjiga sa flamanskog jezika na danski, a u kom slučaju će prevodilac i sudski tumač osim udžbenika da obrade i svako književno delo, koje pre toga na propisan način klijent bude dostavio.

Naravno da oni mogu stručno da obrade i naučne, kao i popularne tekstualne materijale, ali i članke iz novina, časopise i bilo koju vrstu sadržaja iz oblasti marketinga. A uz vizit kartice, reklamne brošure i letke, odnosno PR tekstove, klijentima je na raspolaganju i stručna obrada kataloga, plakata i reklamnih flajera, to jest svih onih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, uzevši u obzir da se koriste primarno za reklamiranje kako usluga i proizvoda, tako isto i firmi, odnosno za prezentovanje različitih manifestacija.

Budući da su korektori i lektori u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni, to će biti omogućeno svakom klijentu da njih angažuje ako je potrebno da bude izvršena usluga redakture materijala. Zapravo će oni tom prilikom primeniti pravila lekture, odnosno korekture, pa će zahvaljujući tome i da usklade prethodno ne tako dobro prevedene materijale i njihovu sadržinu sa pravilima danskog jezika, odnosno prevodilačke struke.Ko god bude zahtevao prevod filmova sa flamanskog jezika na danski, a nevezano za to da li su u pitanju dokumentarni, igrani ili crtani, odnosno animirani i drugi, ima priliku da u okviru same poslovnice dobije kako njihov profesionalan prevod, tako i usluge ili profesionalne sinhronizacija ili titlovanja. Naravno da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i serije, ali i reklamne poruke i televizijske emisije, kao i radijske, odnosno bilo koju vrstu video i audio sadržaja.

Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu po zahtevu da prevedu i sve vrste dokumenata, počev od ličnih i onih koja se predaju nadležnim službama (sve vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava), preko sadržine različitih tipova dokumentacija (građevinska, poslovna, medicinska, tehnička i druge), pa do pravnih akata i dokumenata koja se vezuju za oblasti obrazovanja ili nauke.

Uopšteno govoreći, ovi stručnjaci će po zahtevu klijenata izvršiti obradu bilo kog dokumenta, to jest izradiće prvo njegov prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga će sudski tumač na obrađen dokument da stavi svoj pečat, kako bi izneo potvrdu da je u potpunosti njegova sadržina verna originalu.

Dakle, svako ko zahteva prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na danski ima obavezu upravo tim stručnjacima da priloži na uvid i originale, a što može da uradi kako lično, tako i slanjem ili putem kurirske službe ili "Pošte Srbije", a preporučeno.

Naravno da će svaki klijent odabrati koji od ponuđenih načina mu u potpunosti odgovara za preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja, a ponuđena mu je opcija ili dostave na određenu adresu ili ličnog preuzimanja. Ko god se bude odlučio da zahteva angažovanje kurirske službe, odnosno da mu prevedena i overena dokumenta bilo koje vrste budu poslata na adresu, će morati tu uslugu i samostalno da plati, a sasvim odvojeno od osnovne. Radi se o tome, da je isporuka sadržaja na adresu klijenta tretirana kao dodatna usluga i da je kurirska služba u skladu sa svojim cenovnikom i naplaćuje, odnosno da klijent prilikom preuzimanja kuriru vrši plaćanje.

Ukoliko su nekome potrebni hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na danski, podrazumeva se da se mora vrlo brzo delovati u tom slučaju. Naime, sudski tumač i prevodilac će u najkraćem mogućem roku obraditi bilo koji dokument, ali pod uslovom da klijent prvo njegovo dostavljanje izvrši elektronski, a nakon što na mejl dostavi skenirane sadržaje, potrebno je da na uvid priloži i originale i to na onaj način od navedenih, koji je ujedno i najbrži.

Da bi pojedinci, kojima je direktan prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika potreban, izbegli bespotrebno gubljenje vremena, savetuje im se da samostalno informacije o nadoveri zatraže. Moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači nemaju apsolutno nikakvu nadležnost u slučaju da je za neki dokument nadovera potrebna, uzevši u obzir da im nadležne institucije nisu dale potrebna ovlašćenja za stavljanje Apostille, to jest čuvenog Haškog pečata. Klijent bi trebalo da se iz tog razloga obrati osnovnom sudu u svom gradu, te da od zaposlenih zatraži podatke o ovoj vrsti overe. Ne samo da bi trebalo da dobije informaciju da li se Apostille pečat na njegova dokumenta stavlja, već i po kom principu, odnosno u kom trenutku (ili na samom početku obrade, odnosno neposredno pre prevoda i overe sudskog tumača ili tek nakon toga).

Prevođenje vizit kartica sa flamanskog jezika na danski

U najkraćem mogućem roku će profesionalni sudski tumač i prevodilac ostvariti zahtev klijenata vezano za direktan prevod vizit karti sa flamanskog na danski jezik, ali će isto tako prevesti i sve ostale marketinške materijale, poput na primer kataloga i plakata, odnosno PR tekstova, reklamnih letaka i brošura, ali i flajera i ostalih sadržaja iz domena marketinga. Uzevši u obzir da su detaljno upoznati sa pravilima, koja se moraju poštovati prilikom reklamiranja, a bilo da su u pitanju usluge ili neki proizvodi, odnosno događaji ili rad firmi, ovi stručnjaci će se upravo tih pravila i pridržavati kada budu obrađivali sve pomenute materijale.

Podrazumeva se da mogu da prevedu u toj varijanti jezika i bilo koji udžbenik, ali i roman, odnosno svako prozno i poetsko književno delo. Po zahtevu mogu da budu izvršeni i prevodi članaka iz novina sa flamanskog na danski jezik, s tim što će prevodioci i sudski tumači da obrade i ilustrovane časopise, kao i stručne i dečije.

Ako klijent iznese zahtev za usmenim prevodom u toj varijanti jezika, njegova je obaveza da sve podatke o konkretnoj manifestaciji prvo dostavi, jer se upravo na osnovu njih i može doneti zvanična odluka da li će biti primenjeno takozvano šapatno ili simultano, te konsekutivno prevođenje sa flamanskog na danski jezik. Baš zato što sudski tumač i prevodilac mogu svaku od tih usluga za određeni događaj da primene, klijent se obavezuje da ih prvo obavesti o mestu na kome bi trebalo on da bude održan, ali i o detaljima vezano kako za trajanje, tako isto i za broj učesnika. Istakli bismo i to da Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi, pored svih pomenutih usluga, ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa flamanskog na danski jezik

Prema važećim pravilima, u medicinsku dokumentaciju su, pored već pomenutih, svrstani i lekarski nalazi, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta, a upravo njih će po zahtevu klijenata sudski tumač i prevodilac da u datoj jezičkoj kombinaciji kako prevedu, tako isto i da izvrše overu prevedenih dokumenata.

Naglasili bismo da se direktni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na danski isključivo vrše uz poštovanje trenutno važećih pravila, što znači da njihovi vlasnici u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i preveden i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overen bilo koji dokument.

Originale na uvid tom stručnjaku mora da dostavi apsolutno svaki klijent, koji je za obradu dokumenata zainteresovan, a isto tako je potrebno da sve podatke o takozvanoj nadoveri, koja podrazumeva stavljanje Haškog ili Apostille pečata na dokumenta, on prethodno pribavi. Sve to se zahteva zato što zaposleni ove institucije nisu zvanično ovlašćeni za stavljanje tog pečata na bilo koji dokument.

U skladu sa zahtevima klijenata, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale sudske presude, kao i žalbe i odluke, odnosno ugovore i tekovine Evropske Unije, te punomoćje za zastupanje, sertifikate i sudske tužbe, ali i licence i sudska rešenja, to jest bilo koji tip pravnog akta.

Biće izrađen i direktan prevod ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na danski, a podrazumeva se da će osim pasoša, potvrde o prebivalištu, lične karte i uverenja o državljanstvu, prevodilac i sudski tumač da obrade i izvod iz matične knjige venčanih, dozvolu za boravak i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige umrlih, kao i vozačku dozvolu, zatim saobraćajnu i radnu, te izvod iz matične knjige rođenih i svaki drugi lični dokument, uz uslov da klijent ispoštuje proceduru, koja se odnosi na dostavljanje sadržaja tog tipa na obradu.

Svakako će prevodioci i sudski tumači obraditi na osnovu zahteva pojedinaca i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što su zapravo različiti tipovi saglasnosti, potvrda i uverenja, ali i sve vrste izjava (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i sva ostala dokumenta koja nisu sada pomenuta, a trebalo bi da ih vlasnik nekoj državnoj instituciji u određenoj situaciji preda).

Zaposleni ove institucije su specijalizovani i za prevođenje poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na danski, što znači da će osim faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica i poslovnih odluka, oni da prevedu u datoj varijanti jezika, a posle i izvrše overu kako za osnivački akt preduzeća i godišnje, odnosno finansijske poslovne izveštaje, tako i za revizorske izveštaje, s tim što će po potrebi kompletno obraditi i statut preduzeća i svaki drugi dokument koji se odnosi na poslovni proces određenog pravnog lica ili preduzetnika.

U skladu sa onim što klijent zahteva, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i svih onih dokumenata, kao i ostalih materijala koji se tiču oblasti nauke ili obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, ali i mnogi drugi sadržaji koji se tiču navedenih oblasti), a svakako mogu biti izvršeni i direktni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa flamanskog jezika na danski, kao i uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda, te građevinskih projekata, to jest svih onih dokumenata koja ulaze u sastav i tehničke i građevinske, ali i tenderske dokumentacije.

Prevod softvera sa flamanskog na danski jezik

Kome god bude bio potreban prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji bilo za neki programe ili za određenu aplikaciju, može biti sasvim siguran da će sudski tumač i prevodilac, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, tu uslugu pružiti maksimalno profesionalno.

Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje online prodavnica sa flamanskog jezika na danski, ali i za obradu kako sajtova, tako isto i internet kataloga, to jest svih ostalih onlajn sadržaja. S obzirom na to da su ovladali i korišćenjem alata, namenjenih optimizaciji svih tih materijala, oni će implementirati tokom postupka obrade ovih sadržaja i sva aktuelna pravila SEO (Search Engine Optimisation). Tako će klijenti istom prilikom dobiti i prevod svih tih materijala, ali i uslugu njihove stručne optimizacije.

Uzevši u obzir da navedena institucija, pored već pomenutih stručnjaka i zapošljava korektore, ali i lektore, svakom ko je zainteresovan se nudi i usluga profesionalne redakture. Inače se ona primenjuje za sve one sadržaje, za koje je neko prevod u ovoj varijanti jezika već izvršio, ali se smatra da to nije učinio korektno. Tokom obrade takvih materijala, a zahvaljujući pravilima lekture i korekture, će ovi stručnjaci da ih usklade najpre sa njihovim originalima, a odmah zatim i sa ciljanim jezikom i svim onim pravilima koja on podrazumeva.

Prema iznetim zahtevima mogu da budu izvršeni i direktni prevodi video i audio materijala sa flamanskog jezika na danski. U tom slučaju će profesionalni prevodioci i sudski tumači da obrade kako informativne i obrazovne emisije, te animirane i dokumentarne filmove, tako isto i serije, ali i dečije i zabavne emisije, odnosno crtane i igrane filmove, kao i reklamne poruke i sve ostale sadržaje koji bi trebalo kasnije da budu emitovani kako u bioskopu, tako isto i na ma kom mediju.

Obrada tekstova bilo koje tematike i kompleksnosti se isto nalazi među uslugama, koje po zahtevu klijenata mogu stručnjaci navedene institucije da izvrše. Uz to što će sudski tumač i prevodilac da obrade turističke, političke i marketinške tekstove, oni će izraditi i direktan prevod tekstova iz oblasti bankarstva i finansija sa flamanskog jezika na danski, ali i onih koji su vezani za oblasti menadžmenta, ekonomije i komunikologije. Pobrinuće se da ostvare zahtev svakome, kome je u ovoj varijanti jezika prevod potreban za stručne ili popularne tekstove iz oblasti građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija, a podrazumeva se da će prevesti i medicinske, kao i tekstove iz domena obrazovanja i farmacije, te sociologije i nauke, ali i psihologije i filozofije, odnosno svake druge društvene ili prirodne naučne discipline.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje