Prevođenje sa flamanskog na nemački jezik

Prevođenje sa flamanskog na nemački jezik

Konkretna usluga je dostupna u obe varijante, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači vrše kako usmeni prevod sa flamanskog jezika na nemački, tako isto i u pisanoj formi mogu da obrade i sve vrste sadržaja.

Izuzev simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj varijanti, članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, a svakako je zainteresovanima na raspolaganju i mogućnost da iznajme profesionalnu opremu za simultano prevođenje i to po uslovima, koji su naročito pristupačne.

Stručna lektura je dostupna svakom klijentu ove institucije, kao i korektura, što su usluge koje se primenjuju na nekvalitetno prevedene sadržaje i to bilo koje vrste. Istakli bismo i to da stručni korektori i lektori imaju dovoljno iskustva i znanja, tako da redakturu mogu primeniti u najkraćem mogućem roku.Prevođenje sa flamanskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na flamanski

Sem toga, konkretna institucija zapošljava i stručnjake koji su specijalizovani za sinhronizaciju i titlovanje svih video i audio materijala. Zahvaljujući tome, klijenti dobijaju kompletno obrađene serije, informativne i zabavne, ali i sve ostale vrste emisija, kao i reklamne poruke, te animirane, dokumentarne i crtane, odnosno igrane filmove i ostale vrste audio i video sadržaja.

Svakako su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za direktno prevođenje knjiga sa flamanskog jezika na nemački, a što uključuje profesionalnu obradu i književnih dela i udžbenika. Zainteresovani mogu biti angažovati i ukoliko su nekome prevodi u datoj varijanti jezika potrebni za članke iz novina, tekstove ili časopise.

Izuzev veb sajtova, programa i aplikacija, zaposleni ove institucije mogu da obrade i online kataloge, kao i web prodavnice i ostale internet sadržaje, to jest sve ono koji su vezani za kompjutere. U skladu sa tipom materijala koji je potrebno prevesti, oni će izvršiti i optimizaciju, to jest primeniće pravila, koja su poznata kao Search Engine Optimisation, odnosno SEO, pa će ih na taj način i uskladiti sa zahtevima web pretrage u potpunosti.

Naglašavamo i to da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i bilo koju vrstu sadržaja iz oblasti marketinga. A u ponudi su kako direktni prevodi kataloga i brošura sa flamanskog jezika na nemački, tako isto i vizit kartica, flajera i PR tekstova, odnosno reklamnih letaka i plakata, ali i mnogih drugih marketinških materijala.

Što se tiče postupka dostave, za sve prethodno pomenute sadržaje važi vrlo jednostavno pravilo i za dostavljanje na obradu i za preuzimanje po izvršenom prevodu. Naime, za razliku od obrade dokumenata, kada je potrebno priložiti i originale na uvid, ovde se to ne zahteva, pa ih klijenti na mejl mogu i poslati i dobiti prevedene.

Originalna dokumenta će poslati ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a dozvoljeno je svakome ko želi i da ih lično u najbližu poslovnicu navedene institucije donese.

Nakon što bude bio izvršen prevod bilo kog dokumenta i njegova overa, klijent će ih ili lično preuzeti ili dobiti isporukom preko kurirske službe na željenu adresu. U slučaju da se opredeli za drugu varijantu koja je ponuđena, klijent će morati konkretnu uslugu i da plati, a za formiranje cene je u tom slučaju jedino zadužena služba za dostavu.

S obzirom na to da je u ponudi i hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na nemački, a da je tada vrlo važno da prevodilac i sudski tumač što pre počnu sa obradom, od klijenata se zahteva da na uvid originale dostave kasnije, a da skenirana dokumenta pošalju na mail adresu.

Pored svih vrsta pravnih akata, odnosno dokumenata koja ulaze u sastav kako građevinske, poslovne i tehničke, tako isto i tenderske i medicinske dokumentacije, ovi stručnjaci mogu da obrade i sva dokumenta koja su vezana za oblasti obrazovanja ili nauke.

Podrazumeva se da će sva lična dokumenta oni prevesti u ovoj varijanti jezika i overiti shodno pravilima, a isto tako će klijentima omogućiti da dobiju kompletnu obradu i za sva ona dokumenta, koja se podnose državnim institucijama, što se primarno odnosi na sve vrste saglasnosti, potvrda i izjava, te uverenja. Naravno da će prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika da obrade i svaki drugi dokument, a koji prethodno klijent prema važećim pravilima bude dostavio.

Zvanična ponuda ove institucije ne uključuje overu takozvanim Apostille pečatom, a koji je isto tako poznat i kao Haški. Radi se o posebnoj vrsti overe, koja je u nadležnosti namenskih odeljenja osnovnih sudova naše zemlje, pa je potrebno da svaki klijent tamo zatraži informacije. A ako bude saznao da pomenuti pečat mora da bude stavljen na ona dokumenta, za koja su njemu potrebni direktni prevodi sa flamanskog jezika na nemački, bitno je da pita i da li se on stavlja pre nego što prevodioci i sudski tumači svoj deo posla započnu ili nakon što oni izvrše prevod dokumenta i onu overu, za koju poseduju propisana ovlašćenja.

Prevod PR tekstova sa flamanskog jezika na nemački

Kako pomenutu vrstu marketinških materijala, tako isto i reklamne flajere, kao i brošure i letke, ali i kataloge i plakate, te mnoge druge sadržaje tog tipa će prevodilac i sudski tumač da u datoj varijanti jezika obrade. Uz to su oni specijalizovani i za direktno prevođenje vizit kartica sa flamanskog na nemački jezik, ali i za stručnu obradu svih ostalih sadržaja iz domena marketinga. Podrazumeva se da će prilikom njihovog prevoda naročitu pažnju da obrate i na poruku, koja je namenjena potencijalnim kupcima konkretnog proizvoda, odnosno posetiocima događaja ili korisnicima reklamirane usluge. Upravo tu poruku će oni i oblikovati prema pravilima, koja podrazumeva nemački jezik i tako sadržinu marketinških materijala približiti ljudima sa nemačkog govornog područja i uopšteno, svima onima koji taj jezik koriste.

Iako u našoj zemlji postoji vrlo mali broj institucija i pojedinaca, koji mogu da izvrše prevod u ovoj varijanti jezika, ipak se može desiti da neko baš njih angažuje, a da oni ne izvrše obradu profesionalno, te da klijent ne bude u potpunosti zadovoljan kvalitetom izrađenog prevoda. U tom slučaju će biti izvršena stručna redaktura, kojom će biti obuhvaćena i korektura i lektura tako obrađenih sadržaja. A tim svake poslovnice Prevodilački centar Akademije Oxford čine, pored ostalih stručnjaka i korektori i lektori, koji su specijalizovani za pružanje pomenutih usluga.

Zainteresovanima će biti omogućeni i direktni prevodi knjiga sa flamanskog na nemački jezik, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci profesionalno da obrade kako udžbenike, tako isto i književna dela. Naravno da oni mogu u pomenutoj varijanti jezika da prevedu i članke iz novina i to različite tematike, ali tako isto i sadržinu bilo ilustrovanih, bilo stručnih ili dečijih časopisa.

Prilikom obrade internet sadržaja ma koje vrste, stalni članovi tima svakog predstavništva ove institucije će primeniti i sva ona pravila, koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način će oni izraditi kako prevod web sajtova sa flamanskog na nemački jezik, odnosno online prodavnica i kataloga, tako će izvršiti i njihovu optimizaciju. Zapravo će uskladiti njihovu sadržinu sa zahtevima pretrage na internetu i omogućiti značajno bolju pozicioniranost. Pored već pomenutih materijala, prevodilac i sudski tumači mogu da obrade i softvere bilo koje vrste, to jest sve programe i aplikacije.

Prevod informativnih emisija sa flamanskog jezika na nemački

Nakon što prevodioci i sudski tumači budu obradili informativne emisije, takvi sadržaji će biti prosleđeni onim stručnjacima, koji su zaduženi za njihovu sinhronizaciju i titlovanje, a koji su u timu svakog predstavništva ove specijalizovane institucije. Na taj način će svakom zainteresovanom biti omogućeno da u optimalnom roku dobije kompletno obrađenu sadržinu kako radijskih, tako i televizijskih informativnih emisija. Svakako su dostupni i prevodi serija sa flamanskog na nemački jezik, ali i reklamnih poruka, te obrazovnih, zabavnih i dečijih emisija, s tim što pomenuti stručnjaci mogu da obrade i dokumentarne, kao i animirane, te crtane i igrane filmove, to jest sve audio i video sadržaje.

U slučaju da bude iznet zahtev za prevodom tekstualnih materijala, klijenti moraju znati da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kako stručne tekstove različite tematike, tako isto i popularne. Izuzev onih koji su vezani za oblasti građevinske industrije, ekonomije i komunikologije, kao i prava, informacionih tehnologija i turizma, ovi stručnjaci obrađuju i tekstove iz oblasti menadžmenta, politike i ekologije i zaštite životne sredine. Pored pomenutih, oni mogu da prevedu i stručne, kao i popularne tekstove, čija tema se odnosi na oblast sociologije, kao i obrazovanja i filozofije, odnosno nauke i psihologije, ali i svake druge discipline iz oblasti kako prirodnih nauka, isto tako i društvenih.

Usluga usmenog prevođenja je dostupna svakome ko za njom ima potrebu, a prevodilac i sudski tumač mogu da primene pravila, koja podrazumeva kako prevod uz pomoć šapata sa flamanskog na nemački jezik, tako isto i simultani, ali i konsekutivni. Kome god to bude bilo potrebno će biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, budući da je i to usluga koju konkretna institucija zainteresovanima omogućuje. Ono što je izuzetno značajno za klijente u ovom slučaju, jeste da se upravo od njih zahteva sve podatke o samoj manifestaciji da blagovremeno dostave. Stvar je u tome da se vrsta usmenog prevoda usklađuje sa brojem učesnika i trajanjem događaja, te su upravo to i najvažnije informacije, koje on treba da dostavi. Podrazumeva se da je poželjno zaposlene u konkretnoj poslovnici da obavesti i o tome na kom mestu će ta manifestacija da bude održana, a u smislu da navede koje su osnovne karakteristike tog prostora.

Prevodi prepisa ocena sa flamanskog na nemački jezik

Apsolutno bilo koji dokument, koji se odnose na oblast obrazovanja će prevodioci i sudski tumači u datoj kombinaciji jezika ne samo da prevedu, nego i da overe, budući da poseduju propisana ovlašćenja za izvršenje tog postupka.

Klijenti mogu da dobiju kako kompletno obrađen prepis ocena, tako i prevod svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa flamanskog jezika na nemački, ali i uverenja o položenim ispitima. Svakako će propisno obraditi i diplomu i dodatak diplomi, potom potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programi fakulteta, ali i diplomske i seminarske radove, te sve ostale materijale koji se tiču obrazovanja.

Budući da ovlašćeni sudski tumač overu vrši uz poštovanje zakona, to on mora sadržinu prevedenog dokumenta prvo da uporedi sa originalom, pa tek posle toga i da stavi svoj pečat na preveden dokument. Potrebno je da budu priložena i originalna dokumenta iz tog razloga, a važno je i da informacije o overi Apostille, to jest Haškim pečatom svaki klijent prethodno pribavi i to u okviru nadležnih državnih službi, budući da pomenuti stručnjaci taj tip overe nemaju pravo da izvrše.

Zaposleni u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani su i za prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa flamanskog jezika na nemački, odnosno bilo koje druge vrste potvrde, ali i saglasnosti, izjave ili uverenja. Po zahtevu zainteresovanih će sudski tumač i prevodilac da, pored ostalog obrade kompletno i potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stanju računa u banci, kao i svaki drugi dokument koji se nadležnoj službi mora predati iz bilo kog razloga.

Sva ona dokumenta koja su svrstana kako u tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala), odnosno u poslovnu (rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na poslovanje konkretnog pravnog lica ili preduzetnika), tako i u medicinsku (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga) će navedeni stručnjaci, najpre da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a onda i da pristupe stručnoj overi prevoda.

Kome god to bude bilo potrebno, su na raspolaganju i direktni prevodi dozvole za boravak sa flamanskog jezika na nemački, s tim što prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i vozačku, kao i radnu, te saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih i pasoš, ali i izvod iz matične knjige umrlih, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih i svaki drugi lični dokument.

Pored već pomenutih dokumenata, zaposleni ove institucije su specijalizovani i za obradu kako naučnih radova i to bilo koje tematike, tako i za prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa flamanskog jezika na nemački, ali i naučnih patenata, te mnogih drugih sadržaja, koji se na određeni način odnose na nauku.

Trebalo bi da kažemo i to da će sudski tumači i prevodioci da obrade sve vrste pravnih akata, počev od ugovora, punomoćja za zastupanje i sertifikata, preko sudskih tužbi i odluka, odnosno žalbi i rešenja, pa do licenci, tekovina Evropske Unije i sudskih presuda, s tim što mogu da prevedu, a onda i overe bilo koji pravni akt, koji nije sada pomenut.

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje