Prevodi sa korejskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na portugalski jezik

Za online prevod sa korejskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa korejskog na portugalski jezik

Kada se organizuje događaj bilo koje vrste, u kome učešće uzimaju izvorni govornici kako korejskog, tako i portugalskog jezika, klijentima je na raspolaganju i mogućnost da zaduže stručnjake koje zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford, a kako bi izvršili usmeno prevođenje sa korejskog jezika na portugalski. S obzirom na to da su profesionalni sudski tumači i prevodioci specijalizovani za sve tri uobičajene vrste navedene usluge, to jest da poznaju pravila koja uključuje kako šapatno, tako i simultano, odnosno konsekutivno prevođenje, jasno je da se odluka donosi samo na osnovu samog događaja i njegovih osobenosti. Upravo to jeste osnovni razlog zbog čega klijenti imaju obavezu prvo da daju adekvatna obaveštenja organizatoru, a vezano kako za datum organizacije događaja, odnosno njegovo trajanje, tako i za broj osoba koje će u njemu učestvovati, ali je vrlo važno da proslede i informacije koje se odnose na prostor u kome će on biti održan. Formiranje ponude počinje tek nakon analize dostavljenih podataka, a po potrebi se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u nju unosi.

Naravno da ovi stručnjaci vrše i obradu svih sadržaja u pisanoj formi, a u zavisnosti od toga da li se radi o prevodu dokumenata ili ostalih materijala, se i navode informacije vezano za način dostavljanja sadržaja na obradu.

Tako, recimo klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na portugalski moraju obavezno da prilikom njihovog slanja, prilože i originale, budući da uz njihov prevod u okviru ove institucije, svakako dobijaju i dodatnu uslugu, koja podrazumeva overu prevoda pečatom lica koje je zvanično za to ovlašćeno (sudski tumač).


Prevođenje sa korejskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na korejski

Nasuprot tome, za sve ostale sadržaje je navedeno pravilo da klijenti treba elektronskim putem da ih pošalju na obradu ovim stručnjacima, ali sve to samo pod uslovom da im upravo taj način najviše odgovara.

Princip preuzimanja je, isto tako drugačiji, te dokumenta klijenti mogu ili da dobiju na adresu koju navedu ili da ih preuzmu u prostorijama ove specijalizovane institucije. Ukoliko se opredele za prvu ponuđenu varijantu, obavezni su da navedenu uslugu u skladu sa cenovnikom te službe i plate. Jasno je da sve ostale sadržaje imaju mogućnost nakon obrade da preuzmu i to elektronskim putem, ali će se svakako o detaljima dogovoriti sa nadležnim licima u konkretnom predstavništvu.

Ističemo i to da je postupak obrade dokumenata svakako drugačiji, jer se prvo mora izvršiti njihov profesionalan prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a zatim sudski tumač upoređuje prevod sa originalnim dokumentima, pa tek posle toga stavlja i svoj pečat na prevedene materijale, ali samo pod uslovom da je sasvim uveren da se radi o potpuno istoj sadržini.Dakle, klijente u poslovnicama navedene institucije očekuje kako prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na portugalski (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaji i druga dokumenta koja imaju veze sa poslovanjem), tako isto i kompletna obrada svih onih dokumenata koja se vezuju za oblast nauke ili, pak obrazovanja (svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplome, naučni patenti, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi i ostala).

Neko ko želi u ovoj varijanti jezika da dobije preveden bilo koji dokument koji čini tendersku, odnosno građevinsku ili tehničku dokumentaciju, može biti potpuno uveren da će prevodilac i sudski tumač u optimalnom roku kompletno obraditi kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako isto i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda, to jest svaki drugi dokument koji u jednu od njih treba da bude svrstan.

Sve vrste dozvola i to kako dozvolu za boravak, tako i saobraćajnu, zatim radnu dozvolu i vozačku, će navedeni stručnjaci po zahtevu klijenta najpre da prevedu, a odmah zatim i da overe u skladu sa ovlašćenjima, koja su im od strane nadležnih institucija dana. Isto tako će se pobrinuti da izvrše i kompletnu obradu kako za različite vrste izvoda iz matičnih knjiga (venčanih, rođenih i umrlih), tako i za potvrdu o prebivalištu, pasoš i uverenje o državljanstvu, ali i za ličnu kartu i naravno, za sva ostala lična dokumenta.

Izuzev tekovina Evropske Unije, ovi stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje sa korejskog jezika na portugalski za bilo koju drugu vrstu pravnih akata, što se odnosi ne samo na sudske presude i punomoćje za zastupanje, odnosno sudske odluke, nego i na žalbe, zatim ugovore i sertifikate, te sudske tužbe, licence i sudska rešenja, to jest na svaki dokument koji se tiče i oblasti prava i oblasti sudstva.

Valjalo bi reći i to da sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, sudski tumači i prevodioci takođe imaju mogućnost da na osnovu zahteva klijenata kompletno obrade. A pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja se ujedno i vrlo često zahteva, oni prevode, odnosno overavaju i uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, ali isto tako i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja i uopšteno govoreći, sve ostale vrste kako izjava, tako i potvrda i uverenja, ali i saglasnosti.

Svakako će se pomenuti stručnjaci pobrinuti da prevedu i svaki dokument koji se tretira kao sastavni deo medicinske dokumentacije, a što ne uključuje kompletnu obradu samo lekarskih nalaza, već i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i svih ostalih dokumenata koja u konkretnu vrstu dokumentacije zvanično spadaju.

Kako postoji mogućnost da klijenti dobiju i hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na portugalski, to je posebno važno napomenuti da bi zainteresovani isključivo tom prilikom, trebalo da skeniraju konkretne sadržaje i da ih na zvaničan mejl pošalju, a kako bi navedeni stručnjaci imali mogućnost da ispune taj zahtev, te da konkretni dokument ili više njih obrade u najkraćem mogućem roku. Neophodno je, takođe i da odmah nakon toga na uvid prilože originale, s tim da se moraju odlučiti za onaj način dostavljanja koji je ujedno i najbrži.

Što se tiče obrade dokumenata, postoji jedna izuzetno važna informacija koju smo obavezni da pomenemo, a tiče se overe pečatom koji je poznat kao Haški ili Apostille. Zapravo je u pitanju takozvana nadovera, budući da ona ne isključuje overu sudskog tumača, već jer svakako podrazumeva. Osnovni razlog zbog čega se svakom pojedinačnom klijentu, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata u toj jezičkoj varijanti preporučuje da zatraži sve informacije koje se te vrste overe tiču, a što može učiniti isključivo u okviru državnih institucija koje u tom slučaju imaju nadležnost. Zapravo se one nalaze u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije u različitim gradovima, te naglašavamo da se Haški pečat u većini slučajeva stavlja na jedan od dva načina, to jest ili nakon što prevodioci i sudski tumači njegovu obradu izvrše ili neposredno pre nego što počnu. Jasno je da se celokupan postupak razlikuje upravo na osnovu toga kada se Apostille pečat stavlja, pa je zato i važno da klijent sve navedene informacije na vreme dobije. Naime, ako bude saznao da uopšte ova vrsta overe mora biti izvršena, pošto ona nije obavezujuća za svaki dokument koji se u konkretnoj jezičkoj varijanti prevodi, onda svakako mora i da bude informisan kada se ta vrsta pečata na njega stavlja. U slučaju da je potrebno pomenutu vrstu overe izvršiti pre početka obrade od strane naših stručnjaka, onda se mora prevesti i sadržina tog pečata, pa se tek na kraju dokument overava od strane ovlašćenog sudskog tumača. Postupak koji uključuje overu Haškim pečatom nakon obrade u jednoj od naših poslovnica se smatra klasičnim, budući da se radi najpre prevod dokumenta u konkretnoj jezičkoj varijanti, a zatim ga sudski tumač overava i na kraju se obavezuje klijent da ga odnese u nadležnu instituciju, da bi tamo na njega bio stavljen pomenuti pečat.

Pored ostalog, mora se naglasiti i to da sudski tumač i prevodilac mogu ostvariti zahtev svakog klijenta koji želi da dobije direktan prevod audio i video materijala sa korejskog jezika na portugalski. Pomenuta usluga se odnosi kako na reklamne poruke i različite vrste filmova (dokumentarni, animirani, igrani i crtani), tako i na informativne i dečije, te zabavne i obrazovne radijske i televizijske emisije, ali i na serije i druge vrste materijala iz ove grupe. Izuzev te usluge, dostupne su i one koje uključuju profesionalno titlovanje konkretnih materijala, to jest njihovo sinhronizovanje, što znači da će klijent imati mogućnost na jednom mestu da dobije sadržaje koji su kompletno obrađeni i kao takvi spremni odmah za plasiranje na bilo kom mediju.

U slučaju da su nekome potrebni direktni prevodi tekstova u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, on svakako mora znati da profesionalni sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno obrađuju kako popularne, tako isto i stručne sadržaje iz domena prirodnih, ali i društvenih nauka.

Uz sve sadržaje koji su do ovog trenutka pomenuti, dostupna je i usluga koja podrazumeva prevod u konkretnoj varijanti jezika kako za marketinške materijale (vizit kartice, plakati, PR tekstovi, brošure, reklamni flajeri, katalozi i ostalo), tako i one koji imaju bilo kakve veze sa oblašću interneta. Osim web sajtova, online prodavnica i aplikacija bilo koje vrste, prevodilac i sudski tumač svakako ispunjavaju i zahtev onog klijenta kome su prevodi u konkretnoj varijanti jezika potrebni za bilo koji tip programa, te profesionalno prevodi i online kataloge, ali i uopšteno govoreći sve ostale sadržaje koji su za internet vezani. Uzevši u obzir da su oni upoznati i sa primenom pravila SEO (Search Engine Optimisation), a koja imaju za cilj prilagođavanje konkretnih sadržaja internet pretrazi, to se i podrazumeva da će oni maksimalno profesionalno i pažljivo njih implementirati u svom radu. Sve to će, sasvim sigurno imati odličan uticaj ne samo na pozicioniranje obrađenog materijala, već i na poslovanje konkretnog pravnog ili fizičkog lica, koje je njegov vlasnik.

Pored svega toga, ovi stručnjaci vrše i direktno prevođenje časopisa sa korejskog jezika na portugalski, ali i književnih dela različite vrste, odnosno udžbenika, te članaka iz novina. U okviru ove institucije je dostupna i ona usluga, koja je vezana za profesionalnu redakturu svih sadržaja, a za koje su prevodi u navedenoj varijanti jezika urađeni, ali to nije učinjeno u skladu sa smernicama koje navodi ni prevodilačka struka, ni portugalski jezik, pa se te greške svakako moraju stručno ispraviti.

Prevod lekarskih nalaza sa korejskog jezika na portugalski

U više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored usluge koja se odnosi na direktno prevođenje lekarskih nalaza sa korejskog na portugalski jezik, zainteresovane svakako očekuje i dodatna usluga, a koja uključuje overavanje urađenih prevoda u skladu sa pravilima, to jest stavljanje pečata sudskog tumača na tako obrađen dokument. Upravo zahvaljujući takvom načinu obrade se njemu pruža pravna validnost, te se stoga od klijenata kojima je potrebna obrada i ovog, ali i svakog drugog dokumenta, zahteva da primarno dostave originalne sadržaje i to na uvid konkretnom stručnjaku.

Takođe je potrebno i da prethodno izvrše sve provere, koje se odnose na postupak overavanja Apostille pečatom, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač nemaju pravo da tu vrstu pečata stave na prevedena dokumenta, pa bi svaki klijent pojedinačno i trebalo te informacije samostalno da dobije.

Stručnjaci koje ova specijalizovana institucija zapošljava mogu kompletno da obrade i sve ostale sadržaje koji se smatraju delom medicinske dokumentacije, a što se primarno odnosi na specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i na sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav te vrste dokumentacije.

Svakako se u zvaničnoj ponudi usluga nalaze i direktni prevodi ličnih dokumenata sa korejskog na portugalski jezik, tako da oni uz uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, po zahtevu klijenta prevode i izvode iz matičnih knjiga i to kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, a zatim i pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu, te ličnu kartu, dozvolu za boravak i mnoga druga lična dokumenta.

Uz to, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade kako diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta i rezultate naučnih istraživanja, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, isto tako i naučne patente, uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomske, seminarske i naučne radove, te prepis ocena i ostale materijale, koji su vezani za oblast nauke ili obrazovanja.

Sva dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, ali i građevinske i tehničke dokumentacije, poput na primer laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, te uputstava za rukovanje i druga, takođe prethodno pomenuta stručna lica prevode u navedenoj varijanti jezika, a posle toga i to u skladu sa pravilima, vrše overu.

Ma koji dokument koji treba predati nadležnim institucijama može na zahtev klijenta da bude preveden u ovoj varijanti jezika, a na prvom mestu, prevodilac i sudski tumač vrše prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa korejskog na portugalski jezik, ali i kompletno obrađuju uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te potvrdu o visini primanja, a ostvaruju i zahteve kada je potrebno prevesti i overiti uverenje o nekažnjavanju i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale tipove što potvrda i uverenja, što izjava ili saglasnosti.

Svakako će omogućiti zainteresovanim licima i da u ovoj varijanti jezika dobiju direktan prevod pravnih akata (ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i presude, licence, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i rešenja, sertifikati i ostala dokumenta iz oblasti sudstva i prava), s tim da oni naravno mogu da izvrše i profesionalan prevod poslovne dokumentacije sa korejskog na portugalski jezik. A tom prilikom, uz rešenje o osnivanju pravnog lica, prevodilac i sudski tumač takođe obrađuju i poslovne odluke, zatim godišnje i revizorske izveštaje, te osnivački akt preduzeća, fakture i finansijske izveštaje, kao i statut preduzeća i bilo koji drugi dokument, koji je vezan za poslovanje kako preduzetnika, tako i pravnih lica.

Stručno prevođenje udžbenika sa korejskog na portugalski jezik

Nevezano za to koja tema je obrađena u udžbeniku za koji klijent zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika, sa sigurnošću možemo reći da će profesionalni sudski tumači i prevodioci taj njegov zahtev ostvariti na najbolji mogući način. Takođe, oni mogu da urade i direktan prevod književnih dela sa korejskog na portugalski, kako prozna, tako i poestka, ali će po potrebi da profesionalno prevedu i romane i beletristiku. Uz sve to se, gotovo podrazumeva da će oni pružiti tu uslugu i svakome kome su potrebni direktni prevodi kako za novinske članke, tako i za bilo koju vrstu časopisa, a što se prvenstveno odnosi na ilustrovane i stručne, odnosno dečije.

Trebalo bi svi klijenti da budu informisani i da ovi stručnjaci mogu da izvrše usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, ali da se u ponudi nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Međutim, ističemo da pre nego što stručnjaci uopšte budu izradili ponudu za tu uslugu, svakako moraju imati na raspolaganju i sve potrebne informacije, a vezano kako za princip organizacije samog događaja, tako i za mesto na kome će on biti održan, trajanje i broj učesnika. Jedini razlog zbog čega se sve ovo zahteva jeste što ovi profesionalci, osim konsekutivnog, mogu da izvrše i šapatno ali i simultano prevođenje.

Svakako će se oni pobrinuti da pruže kvalitetnu uslugu, a ukoliko bude to nekom klijentu potrebno, te da u konkretnoj varijanti jezika prevedu i bilo koju vrstu internet sadržaja, počev od web sajtova, preko online prodavnica i kataloga, pa do softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije. Da bi se prevod takvih materijala tretirao kao stručan i profesionalan potrebno je primenjivati pravila koja podrazumevaju njihovu optimizaciju za internet pregledače, a upravo se toga i pridržavaju maksimalno pomenuti stručnjaci. Naime, kako oni implementiraju SEO alate (Search Engine Optimisation), to se svakako konkretni sadržaj vrlo brzo posle prevođenja, to jest postavljanja na mrežu nalazi na znatno boljem mestu u okviru globalne pretrage za tačno određene ključne reči. Time se ne samo poboljšava njegova globalna pozicija, već se posredno utiče i na značajno poboljšanje kvaliteta poslovanja vlasnika samog web sadržaja.

Uz to, moramo naglasiti da se u ponudi ove institucije nalaze i ona usluge za koje su specijalizovani lektori i korektori. U slučaju da neki klijent ima urađen prevod sa korejskog jezika na portugalski,, ali nevezano za to koja vrsta sadržaja je obrađena, a u tim prevodima su prisutne greške, on bi trebalo svakako da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije, kako bi se dogovorio o sprovođenju usluge profesionalne redakture. Nakon što ovi stručnjaci budu primenili sva pravila koja odlično poznaju, te pošto budu ispravili i sve primećene greške, klijenti mogu da budu potpuno uvereni da će ti materijali biti maksimalno kvalitetno obrađeni i spremni za dalju upotrebu.

Prevodi reklamnih sadržaja sa korejskog jezika na portugalski

Kako su reklamni sadržaj vrlo specifični, a u smislu da njihova sadržina mora biti prevedena u duhu ciljanog jezika, pošto se vrlo često u njima nalazi i određena poruka, koja bi trebalo da bude prezentovana na pravi način svim potencijalnim klijentima kojima je portugalski jezik ili maternji ili se njime služe, to je i jasno zbog čega je njihovo prevođenje vrlo specifičan proces. Naime, profesionalni prevodioci i sudski tumači koji po zahtevu vrše prevod marketinških materijala sa korejskog na portugalski jezik, primarno obraćaju pažnju upravo na tu poruku, te nastoje da je što bolje prilagode pomenutom jeziku i njegovim pravilima. A sve to se odnosi kako na obradu brošura i reklamnih letaka, odnosno plakata, tako i na prevođenje flajera, kataloga i PR tekstova, s tim da moramo naglasiti da oni mogu u ovoj varijanti jezika, a po zahtevu da prevedu i vizit kartice, ali i sve ostale materijale koji, na prvom mestu služe za reklamiranje.

Svakako je dobro reći i da ovi stručnjaci mogu ostvariti zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi tekstova sa korejskog na portugalski jezik, a uopšte nije važno kojom temom se ti sadržaji bave, budući da sudski tumači i prevodioci mogu u optimalnom roku da obrade tekstualne materijale čija tema se tiče bilo koje grane kako prirodnih nauka, tako i društvenih. Sem sadržaja koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije i filozofije, odnosno psihologije, medicine i nauke, te sociologije i obrazovanja, oni će po potrebi obraditi i one stručne i popularne tekstove koji se tiču oblasti građevinske industrije, menadžmenta i finansija, odnosno politike, marketinga i prava, ali i komunikologije, informacionih tehnologija i uopšteno, svih ostalih naučnih disciplina.

Posebno moramo istaći činjenicu da se u timu apsolutno svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored već pomenutih stručnjaka nalaze i oni čija specijalnost se odnosi kako na sinhronizaciju prevedenih video ili audio sadržaja, tako i na njihovo profesionalno titlovanje. Da malo pojasnimo sve ovo - najpre prevodioci i sudski tumači obrađuju serije, reklamne poruke i različite vrste filmova (animirani, igrani, dokumentarni i crtani), odnosno bilo koju vrstu emisija (dečije, zabavne, informativne, obrazovne i druge). A nakon što oni izvrše direktan prevod video i audio sadržaja sa korejskog na portugalski jezik, pristupa se ili njihovoj sinhronizaciji ili titlovanju, što je isključivo zavisi od zahteva klijenta. Na taj način oni, zapravo dobijaju sadržaje koje, gotovo odmah nakon preuzimanja imaju pravo da prikazuju na bilo kom mediju, ali i u bioskopu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje