Prevodi sa korejskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na nemački jezik

Za online prevod sa korejskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa korejskog na nemački jezik

U sklopu svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni stručni prevodioci i sudski tumači, koji mogu ostvariti zahtev svakog klijenta kome je potreban direktan prevod sa korejskog jezika na nemački.

Primarno moramo naglasiti da je postojanje ovih stručnjaka važno kod obrade dokumenata, uzevši u obzir da se uz njihovo prevođenje u navedenoj varijanti jezika, oni vrše i overu, a kako bi se konkretni dokument tretirao kao pravno validan. Zapravo, samo iz tog razloga zainteresovani klijenti moraju da prilože na uvid i originalna dokumenta, jer ovlašćeni sudski tumač mora da njih uporedi sa prevodedenim, a pre nego što pristupi procesu overe, budući da se pečat ovog lica stavlja isključivo na dokument čija sadržina je verna originalu.

Postupak dostavljanja dokumenata na obradu uključuje ili njihovo slanje preko kurirske službe ili preko „Pošte Srbije“, ali i preporučenom pošiljkom, a uz to je dozvoljeno i da klijenti lično donesu konkretna dokumenta u predstavništvo ove institucije.


Prevođenje sa korejskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na korejski

Moramo napomenuti da je u ponudi i hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na nemački, pa se isključivo tada dozvoljava klijentu da ih prvo skenira i pošalje preko mejla, pa da nakon toga pristupi dostavljanju originala na uvid, s tim što mora odabrati baš onaj od navedenih načina koji je za njega i najbrži.

Podrazumeva se da je specifičan i način preuzimanja određenih dokumenata, tako da klijenti imaju dve mogućnosti, odnosno ili da dođu u prostorije određene poslovnice ove institucije ili im kompletno obrađena dokumenta mogu biti dostavljena i na željenu adresu. A s obzirom na to da će određena kurirska služba tu uslugu da izvrši, jasno je i da će je naplatiti, u skladu sa sopstvenim cenovnikom, a od samog klijenta.

Da bismo maksimalno olakšali celokupan proces obrade bilo kog dokumenta, napomenućemo i to da zakon nalaže obavezu overe Apostille pečatom za neka od njih, a da prevodioci i sudski tumači koje mi zapošljavamo ne poseduju dovoljno ovlašćenja, kako bi tu vrstu overe uradili. Samo iz tog razloga mi iznosimo preporuku svakom onom klijentu, koji zahteva obradu dokumenata u ovoj varijanti jezika, da samostalno potraži sve informacije koje se tiču takozvanog Haškog pečata. Potrebno je da naglasimo i to da se ta vrsta overe ponekad mora izvršiti pre nego što naši stručnjaci počnu sa obradom tog dokumenta, ali oni tada imaju obavezu u navedenoj varijanti jezika da prevedu kako sadržinu tog dokumenta, tako i ovog pečata, što znači da celokupni proces može nešto duže da traje. Drugačiji vid overe jeste kada se prvo vrši prevod konkretnog sadržaja, a zatim sudski tumač overava tako obrađen dokument i na kraju, pojedinačni klijent ima obavezu da ga odnese u instituciju koja je nadležna za overu Haškim pečatom. Sasvim je jasno da će sve te informacije značajno pojednostaviti ovaj postupak i istovremeno omogućiti klijentu da značajno uštedi kako novac, tako i svoje vreme.Ističemo da prevodioci i sudski tumači mogu, zaista u ovoj varijanti jezika da obrade bilo koji dokument, a primarno se misli na sva lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta i ostala), a svakako oni mogu da ispune zahtev i svakog klijenta kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta iz domena nauke ili obrazovanja (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, prijepis ocena i druga).

Isto tako se podrazumeva da je u ponudi i direktan prevod medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na nemački, to jest da pomenuti stručnjaci osim lekarskih nalaza, mogu kompletno da obrade kako dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i bilo koji drugi dokument koji u pomenutu vrstu dokumentacije spada.

Trebalo bi naglasiti i to da ovi stručnjaci vrše prevod za različita dokumenta koja klijenti treba da predaju nadležnim službama, to jest da kompletno obrađuju kako potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stanju računa u banci, tako i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i mnoge druge vrste što potvrda i izjava, što uverenja i saglasnost. Isto tako, sudski tumač i prevodilac profesionalno obrađuju sva dokumenta koja čine kako poslovnu dokumentaciju (statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga), tako i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tendersk, građevinske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i ostala).

Različite vrste pravnih akata i to kako sudske tužbe i rešenja, odnosno sertifikate i sudske presude, tako isto i sudske odluke, tekovine Evropske Unije i licence, ali i sudske žalbe, zatim punomoćja za zastupanje, te mnoga druga dokumenta koja se tiču i sudstva i prava, će takođe ovi stručnjaci maksimalno profesionalno da prevedu.

Što se tiče ostalih materijala, napominjemo da su dostupni direktni prevodi časopisa sa korejskog jezika na nemački, ali da klijenti mogu da dobiju i obrađene novinske članke u ovoj varijanti jezika, kao i različite vrste knjiga, to jest udžbenike i književna dela bilo koje vrste. A uz to će se prevodilac i sudski tumač pobrinuti i da kvalitetno obrade kako stručne, tako isto i popularne tekstualne sadržaje čija tema je vezana za bilo koju granu i prirodnih i društvenih nauka.

Podrazumeva se da će ostvariti i zahtev klijenata, koji je vezan za obradu marketinških materijala, te pored reklamnih brošura, flajera i PR tekstova, oni obrađuju kompletno i vizit kartice, zatim reklamne letke, odnosno kataloge proizvoda i uopšteno rečeno, sve ostale materijale čija je primarna namena vezana za prezentovanje različitih proizvoda i usluga.

Otvorena je mogućnost svakom klijentu da angažuje profesionalne lektore i korektore, kako bi izvršili redakturu, o jest korekturu i lekturu za bilo koju vrstu sadržaja za koju je prevod u ovoj varijanti jezika urađen neprofesionalno.

Pored toga, sudski tumači i prevodioci mogu u toj jezičkoj kombinaciji da prevedu i sve vrste internet sadržaja, a što se odnosi ne samo na web sajtove, nego i na različite vrste programa, kao i aplikacija, ali i na online prodavnice, zatim online brošure i apsolutno bilo koju vrstu materijala, koja se može videti na internetu ili ima bilo kakve veze sa njim. Najbitnije je da klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje web sadržaja sa korejskog jezika na nemački imaju na umu da naši stručnjaci odlično poznaju pravila koja se tiču optimizovanja za web pregledače, tako da implementiraju smernice SEO (Search Engine Optimisation) tokom njihovog rada i na taj način postižu značajno bolje pozicioniranje konkretnih materijala.

Izuzev svih usluga koje su do ovog trenutka navedene, pomenuta institucija omogućuje i kompletnu obradu bilo koje vrste video materijala ili audio, a što se primarno odnosi na reklamne poruke i serije, odnosno na sve tipove filmova, te na emisije i ostale sadržaje koji se prezentuju na radiju, televiziji, u bioskopu ili na drugim medijima. Vrlo je važno da svaki onaj klijent, kome je ta usluga neophodna zna da u svakoj poslovnici ove institucije uz njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, ima mogućnost da angažuje i druge stručnjake, koji će izvršiti ili profesionalnu sinhronizaciju ili titlovanje.

Takođe je dostupna i usluga usmenog prevoda u konkretnoj kombinaciji jezika, s tim da prevodilac i sudski tumač izuzev simultanog, mogu da izvrše i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata sa korejskog jezika na nemački, a svakome ko je zainteresovan, omogućeno je da izvrši i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje to po izuzetno pristupačnim uslovima. Moramo naglasiti da se ponuda za usmeni prevod isključivo može formirati nakon što klijent dostavi sve relevantne informacije o samom događaju. Zapravo, tek pošto obavesti ove stručnjake o njegovoj organizaciji, a vezano kako za trajanje i broj učesnika, tako i za lokaciju na kojoj bi on trebalo da bude održan, se može odlučiti koja od svih ponuđenih vrsta usmenog prevoda će biti u tom slučaju primenjena.

Prevodi rezultata naučnih istraživanja sa korejskog na nemački jezik

S obzirom na to da su i profesionalni prevodioci i sudski tumači stalni članovi tima svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to znači da svako kome je potrebno direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa korejskog jezika na nemački, praktično rečeno na jednom mestu dobija njihovu kompletnu obradu, to jest kako prevod u toj varijanti jezika, tako i overu prevoda.

Ističemo da je ovlašćeni sudski tumač isključivo zadužen za sprovođenje te vrste overe, ali se svakako od klijenta očekuje da zatraži sve informacije od nadležnih institucija vezano za specijalnu vrstu overe, to jest da se raspita o stavljanju Haškog ili takozvanog Apostille pečata.

Uz to je svaki klijent, kome je potreban prevod ovog ili bilo kog drugog dokumenta, dužan da se pridržava pravila koje podrazumeva dostavljanje na uvid originala, budući da pomenuto stručno lice ima dužnost da izvrši upoređivanje prevedenog dokumenta sa originalnim i to neposredno pre nego što svoj pečat na njega bude stavio.

Isto tako se podrazumeva da će ovi stručnjaci, po potrebi profesionalno obraditi i naučne patente, kao i naučne radove, ali i svaki drugi dokument koji spada u domen nauke, s tim da na zahtev klijenata oni kompletno obrađuju i različita dokumenta koja su primarno vezana za oblast obrazovanja. A u ponudi su kako prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa korejskog jezika na nemački, tako i diplome i dodatka diplomi, zatim prepisa ocena, dok pomenuti stručnjaci takođe kompletno obrađuju i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te uverenje o položenim ispitima, kao i potvrdu o redovnom školovanju. Svakako oni mogu da izađu u susret zahtevu svih onih klijenata, kojima su potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji i za diplomske ili seminarske radove i to bilo koje tematike.

Bitno je napomenuti i to da sudski tumač i prevodilac, svakako mogu kompletno da obrade i medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), te će po zahtevu klijenta izvršiti i direktan prevod građevinske dokumentacije u ovoj varijanti jezika, odnosno tehničke i tenderske (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste izjava i saglasnosti, kao i uverenja i potvrda će isto tako, pomenuta stručna lica na zahtev bilo kog klijenta da u ovoj varijanti jezika prevedu. A izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stanju računa u banci, te uverenja o neosuđivanosti, oni vrše i prevod saglasnosti za zastupanje sa korejskog jezika na nemački, ali kompletno obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta koja brojne državne institucije zahtevaju od klijenata.

Apsolutno svaki klijent može u ovoj instituciji da dobije i prevod ličnih dokumenata sa korejskog jezika na nemački, budući da su navedena stručna lica specijalizovana kako za kompletnu obradu lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, tako i dozvole za boravak, ali i radne dozvole, a svakako prevode i overavaju i izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, potvrdu o prebivalištu i saobraćajnu, te vozačku dozvolu i svaki drugi lični dokument.

Presude o razvodu braka, kao i ostale vrste sudskih presuda, ali i žalbi i odluka, odnosno rešenja i tužbi, isto tako mogu da budu kompletno obrađene, to jest prvo prevedene u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i overene pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Svakako ovi stručnjaci mogu da prevedu i tekovine Evropske Unije, ali i punomoćje za zastupanje, odnosno različite vrste licenci i sertifikata, te ostala pravna akata.

A uz sve pomenuto, tu su i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na nemački, a prevodilac i sudski tumač pored različitih vrsta poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski i godišnji), takođe mogu kompletno da obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno statut preduzeća, ali i poslovne odluke, a zatim i osnivački akt preduzeća, te fakture i sva ostala dokumenta koja se primarno odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica ili preduzetnika.

Prevod igranih filmova sa korejskog jezika na nemački

S obzirom na to da direktno prevođenje igranih filmova sa korejskog na nemački jezik samo po sebi nije dovoljno da bi oni mogli da budu prikazani na televiziji, u bioskopu ili na internetu, Prevodilački centar Akademije Oxford svim svojim klijentima pruža mogućnost da na jednom mestu dobiju i njihovu kompletnu obradu. Tačnije, nakon prevoda igranih, ali i dokumentarnih, odnosno animiranih i crtanih filmova, njih mogu da obrade stručnjaci čija je specijalnost kako titlovanje, isto tako i sinhronizovanje. A podrazumeva se, naravno da prevodioci i sudski tumači mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji svakako da prevedu i informativne emisije, serije i reklamne poruke, kao i zabavne, ali i dečije emisije, to jest bilo koju vrstu video ili audio sadržaja.

U ovoj instituciji, to jest u svakoj njenoj poslovnici su zaposleni i stručni korektori i lektori, pa se podrazumeva i da će svaki klijent moći da ih angažuje, kako bi izvršili profesionalnu redakturu svih onih materijala, za koje su direktni prevodi u ovoj varijanti jezika urađeni, ali ti sadržaji nisu stručno obrađeni.

Napominjemo da sudski tumač i prevodilac mogu, takođe klijentima da pruže i onu vrstu usluge koja podrazumeva usmeni prevod sa korejskog na nemački jezik. Bitno je napomenuti i to da oni pored simultanog, koje se najčešće primenjuje, takođe poznaju pravila i koja podrazumeva takozvano šapatno prevođenje u toj varijanti jezika, ali i konsekutivno, a u ponudi ove institucije se nalazi svakako i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je vrhunskog kvaliteta. Kako ovi stručnjaci mogu da pruže bilo koju od pomenutih vrsta ove usluge, jasno je da se u različitim slučajevima svaka od njih primenjuju, pa je i posebno važno da klijent ima na umu da je obavezan sve informacije o konkretnom događaju da dostavi na vreme. Zapravo je važno da on ove stručnjake obavesti kako o mestu na kome bi taj događaj trebalo da bude održan, tako isto i o terminima, odnosno o trajanju tog događaja. A nakon što ovi stručnjaci budu izvršili adekvatnu analizu dostavljenih podataka, opredeliće se upravo za onu vrstu usmenog prevoda za koju smatraju da će na najbolji način moći da odgovori na sve zahteve samog događaja.

Ukoliko su nekom klijentu potrebni direktni prevodi tekstova sa korejskog na nemački jezik, on mora znati da prevodilac i sudski tumač sa uspehom mogu da obrade sadržaje ma koje tematike. Kako im, praktično govoreći nijedna tema nije strana, to slobodno možemo reći da pored tekstova vezano za oblast ekonomije, bankarstva i finansija, te politike i prava, odnosno nauke i obrazovanja, oni takođe sa uspehom mogu da profesionalno prevedu i tekstove vezane za oblast ekologije i zaštite životne sredine, medicine, farmacije i građevinske industrije, ali i sve one koji se tiču marketinga, psihologije, menadžmenta i filozofije, te komunikologije, sociologije i ostalih naučnih disciplina iz domena društvenih i prirodnih nauka.

Prevod web prodavnica sa korejskog jezika na nemački

Uzevši u obzir da stručnjaci koji su specijalizovani za direktno prevođenje internet prodavnica sa korejskog na nemački jezik odlično poznaju i pravila koja se odnose na optimizovanje tih sadržaja, to podrazumeva da se zahvaljujući implementaciji SEO (Search Engine Optimisation) konkretnim materijalima omogućuje dostizanje mnogo bolje pozicije na internetu. Svrha primene ovih smernica jeste da se unapredi mesto različitih web sadržaja u polju pretrage i to za tačno definisane ključne reči. Svakako klijenti u ovoj varijanti jezika mogu da dobiju prevedene i web sajtove, ali i programe bilo koje vrste, zatim internet kataloge, aplikacije i uopšteno govoreći, sve sadržaje koji su na globalnoj mreži dostupni ili, pak imaju ma kakve veze sa njom.

Različite vrste književnih dela, bez obzira da li se radi o poetskim ili proznim, takođe ovi stručnjaci mogu profesionalno da prevedu. A podrazumeva se da oni vrše i prevod članka iz novina, zatim dečijih i ilustrovanih, kao i stručnih časopisa, ali i udžbenika bilo koje tematike.

Pored toga, u ponudi ove institucije se nalaze i direktni prevodi reklamnih sadržaja sa korejskog na nemački jezik. Ističemo da prevodilac i sudski tumač, koji su zaduženi za njihovu obradu, svakako poznaju pravila marketinga i prilikom njihove obrade nastoje da ih na najbolji mogući način primene. Zahvaljujući tome, svi govornici nemačkog jezika koji se susretnu sa sadržinom kako plakata, reklamnih flajera i kataloga, tako i reklamnih letaka, PR tekstova i brošura, odnosno svih ostalih marketinških materijala, imaju utisak kao da je njihova sadržina pisana upravo na tom jeziku. Napomenućemo i to da ovi stručnjaci mogu profesionalno, a u prilično kratkom roku da obrade i vizit kartice u pomenutoj jezički kombinaciji, ako je to nekom klijentu potrebno.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje