Prevod sa korejskog na albanski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na albanski jezik

Za online prevod sa korejskog na albanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U važečoj ponudi usluga za koje su zaposleni u okviru ove institucije specijalizovani se nalazi kako direktno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na albanski, tako isto i overa pečatom sudskog tumača, koji je ujedno za te poslove i zvanično ovlašćen. Svaki klijent koji bude dobio bilo koji dokument obrađen na taj način ima, praktično govoreći pravo da ga koristi i to na sasvim isti način kao i bilo koji drugi dokument koji je pravno priznat.

Sem medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i druga), sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. A to znači da, po zahtevu klijenta mogu prvo da urade prevod u konkretnoj varijanti jezika, a posle i overu kako za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, tako i za potvrdu o stalnom zaposlenju, te za uverenje o nekažnjavanju, ali i za potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i za mnoge druge potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti.

Pomenuti stručnjaci vrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa korejskog jezika na albanski, te po potrebi osim izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i radne dozvole, kompletno obrađuju i izvod iz knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu i pasoš, te dozvolu za boravak, ali i saobraćajnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih, zatim vozačku dozvolu, ličnu kartu i sva ostala lična dokumenta.


Prevođenje sa korejskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na korejski

Svakako je vrlo važno da se klijenti pridržavaju pravila, koja se odnose na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid i da na vreme samostalno zatraže informacije koje se tiču overe Apostille pečatom. Naime, s obzirom na to da prevodilac i sudski tumač nemaju ovlašćenja od strane nadležnih institucija da izvrše overu Haškim pečatom, kakoo je njegov drugačiji naziv, to se i iznosi preporuka klijentima da ove informacije zatraže od strane nadležnih institucija. A ako budu dobili informaciju da se Apostille pečat na konkretna dokumenta mora staviti, moraće da pita i kada se ta overa vrši, to jest da li neposredno pre ili neposredno pošto ovi stručnjaci budu sa obradom konkretnih dokumenta završili.

Postupak dostavljanja sadržaja na obradu može biti odabran, a vrši se ili lično ili putem kurirske službe, odnosno preko „Pošte Srbije“, ali mora da bude preporučena pošiljka.

Slanje skeniranih dokumenata preko mejla može da bude izvršeno isključivo onda kada su klijentima potrebni direktni prevodi sa korejskog jezika na albanski u kratkom roku, ali se tom prilikom mora takođe ispoštovati pravilo o dostavljanju originala na uvid.


Napomenućemo i to da prevodioci i sudski tumači u ovoj varijanti jezika obrađuju poslovnu dokumentaciju (fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji i revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji i druga), ali da po zahtevu mogu da obrade i sva dokumenta koja se tiču oblasti prava i sudstva. Osim tekovina Evropske Unije, vrše i obradu sudskih presuda, a specijalizovana stručna lica kompletno obrađuju i sudska rešenja i odluke, zatim sudske tužbe i ugovore, te punomoćje za zastupanje, ali i sudske žalbe i mnoga druga dokumenta iz ovih oblasti.

Svakako će da obrade i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim diplomske i naučne radove, kao i naučne patente, te potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima, ali i nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, kao i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja.

Isto tako će izvršiti po zahtevu klijenata obradu za različite vrste dokumentacija, to jest za sva ona dokumenta koja čine tendersku, tehničku ili građevinsku dokumentaciju, a što primarno uključuje građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta tog tipa.Važno je naglasiti i to da po završetku obrade bilo kog dokumenta koji klijent bude dostavio, on i bira hoće li doći lično u prostorije jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako bi ih lično preuzeo ili će se opredeliti da zahteva njihovo dostavljanje kurirskom službom. Naravno, u slučaju da izabere drugu opciju, moraće tu uslugu i da plati, ali isključivo u skladu sa cenom koju će u tom slučaju navesti konkretna kurirska služba.

Pored dokumenata bilo koje vrste, prevodioci i sudski tumači mogu, naravno da prevedu i mnoge druge sadržaje, ali i da izvrše usmeno prevođenje sa korejskog jezika na albanski. S obzirom na to da oni primenjuju pravila vezano i za konsekutivno i za šapatno, ali i za simultano prevođenje u toj varijanti jezika, mora se naglasiti da svaki klijent treba da prosledi obaveštenje o samom događaju i o načinu na koji je zamišljena njegova organizacija. Tačnije, potrebno je da nas informiše o broju osoba koje će mu prisustvovati, odnosno o trajanju i generalno, o svim detaljima koji se tiču organizacije. A kada budu bile pribavljene sve te informacije, pristupa se izradi ponude usluge usmenog prevoda za konkretni događaj, pa se u skladu sa zahtevima, u nju može uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je isto tako u ponudi ove institucije.

Zainteresovani klijenti mogu da dobiju i profesionalnu obradu web sajtova, kao i online prodavnica, a zatim i softvera (aplikacije i programi), te generalno svih ostalih online materijala. U toku njihove obrade, prevodilac i sudski tumač svakako posebnu pažnju obraćaju i na SEO pravila (Search Engine Optimisation), tako da najjednostavnije rečeno, klijenti dobijaju potpuno profesionalno optimizovane sadržaje za internet pregledače.

Takođe, ovi stručnjaci obrađuju i književna dela, a nevezano za to da li su poetska ili prozna. U ponudi su i direktni prevodi časopisa sa korejskog jezika na albanski, ali i udžbenika, te stručnih i popularnih tekstualnih sadržaja.

Sem toga, svaki klijent može da dobije i profesionalno preveden bilo koji video ili audio sadržaj, a uz tu uslugu ga očekuje i profesionalno titlovanje ili sinhronizacija. Pored dečijih, informativnih i zabavnih, kako televizijskih, tako i radijskih emisija, naši stručnjaci kompletno obrađuju i crtane i dokumentarne filmove, zatim reklamne poruke, te igrane filmove različitih žanrova, kao i serije, animirane filmove i ostale i video, ali i audio sadržaje.

Pomenuli bismo i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za obradu reklamnih materijala, to jest da u ovoj varijanti jezika, a kada to klijent zahteva, oni obrađuju kako brošure, vizit kartice i plakate, tako isto i flajere, te reklamne letke, PR tekstove i mnoge druge materijale, putem kojih se nešto reklamira.

Budući da su članovi tima svakog predstavništva ove institucije i lektori, ali i profesionalni korektori, to podrazumeva da klijent koji ima urađen prevod u toj varijanti jezika za bilo koju vrstu sadržaja, svakako ima mogućnost da njih angažuje kako bi bile izvršene potrebne izmene.

Podrazumeva se da svi do sada pomenuti materijali ne uključuju overu, pa samim tim nije neophodno ni da budu dostavljeni originali na uvid, tako da klijent može jednostavno da ih pošalje elektronskim putem i da ih po istom principu i preuzme.

Prevođenje PR tekstova sa korejskog na albanski jezik

U slučaju da u ovoj jezičkoj kombinacije klijent želi da dobije profesionalno obrađene PR tekstove, on mora imati na umu činjenicu da prevodioci i sudski tumači u tom poslu imaju višegodišnje iskustvo, tako da pristupaju obradi tih sadržaja kako sa aspekta marketinga, tako i uz poštovanje svih onih pravila koja uključuje ciljani, to jest u ovoj situaciji albanski jezik. Zapravo se direktan prevod PR tekstova sa korejskog jezika na albanski primarno vrši tako što se konkretna poruka oblikuje prema navedenim pravilima i samim tim se svakome, ko dođe u dodir sa tako obrađenim materijalima omogućuje da vrlo brzo shvati šta se prezentuje kroz njih, pa se i očekuje da uskoro počne da kupuje određeni proizvod ili da postani korisnik prezentovane usluge. Stručni prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i ostale marketinške materijale, kao što su na primer katalozi i brošure, zatim plakati i vizit kartice, te reklamni flajeri i drugi.

Svakako će oni na zahtev klijenata izvršiti i usmeno prevođenje sa korejskog jezika na albanski, ali se ovde mora naglasiti da pomenuti stručnjaci izuzev simultanog, poznaju i pravila koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, kao i konsekutivni, tako da će se konkretna usluga odabrati isključivo na osnovu samog događaja i njegovih osnovnih karakteristika. Samo iz tog razloga se od svakog ko je za konkretnu uslugu zainteresovan i očekuje da navede sve podatke, počev od trajanja događaja i broja učesnika, pa do njegove organizacije. A svakako će biti odlučeno i da li će iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u konkretnu ponudu da bude uneto, budući da se i ta usluga omogućuje zainteresovanim klijentima.

Pomenuli bismo i to da se u ponudi nalaze direktni prevodi tekstualnih sadržaja sa korejskog jezika na albanski, te da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše profesionalnu obradu za teksove bilo koje tematike, ali i kompleksnosti i dužine. A pored onih koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti građevinske industrije, psihologije, nauke i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno sociologije, informacionih tehnologija i filozofije, oni će izvršiti prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji i za tekstove sa političkom ili ekonomskom tematikom, a obradiće i one koji se bave bilo kojom temom iz oblasti turizma, finansija i neke druge naučne discipline.

Direktno prevod knjiga sa korejskog jezika na albanski

Kako različita dela poezije, tako i prozna književna dela, poput beletristike ili romana, će stručnjaci koji su u timu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, na zahtev klijenata da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Takođe su u ponudi i direktni prevodi časopisa sa korejskog na albanski jezik, a po potrebi ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i članke iz novina, a podrazumeva se da će se pobrinuti da u najkraćem mogućem roku ostvare zahtev klijenata.

Predviđeno je, takođe i da svako ko za bilo koju vrstu sadržaja ima urađen prevod u konkretnoj varijanti jezika, a ipak se radi o sadržajima koji nisu obrađeni u skladu sa pravilima, dobije uslugu njihove redakture. Naime, lektori i korektori koji su takođe zaposleni u našim poslovnicama, pružaju mogućnost zainteresovanima da u optimalnom roku dobiju sadržaje koji su maksimalno korektno obrađeni.

A profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu ostvariti zahtev svakog klijenta kome je potreban prevod web sadržaja sa korejskog na albanski jezik, budući da izuzev sajtova i online kataloga, kao i različitih vrsta programa, prevode i aplikacije, a zatim internet prodavnice i generalno rečeno, sve ostale materijale koji su za internet vezani. Kako je jedan od ciljeva naše institucije da zainteresovanima omogući uslugu visokog kvaliteta, to se naglašava i da pomenuti stručnjaci svakako vrše optimizaciju tih sadržaja. Jednostavnije govoreći, oni će primeniti odgovarajuće SEO smernice (Search Engine Optimisation) i tako omogućiti konkretnim internet materijalima da budu mnogo bolje vidljivi u globalnoj pretrazi, a za tačno definisane ključne reči.

Nakon svega nam je preostalo da pomenemo i to da se po zahtevu može izvršiti ne samo direktno prevođenje video i audio sadržaj sa korejskog na albanski jezik, već i da se može ostvariti zahtev klijenta koji želi da dobije njihovu profesionalnu sinhronizaciju ili, možda titlovanje. Tačnije, prvo će prevodilac i sudski tumač obraditi kako igrane filmove i to bilo kog žanra, tako i dokumentarne, a zatim i crtane i animirane, kao i reklamne poruke, te obrazovne emisije i serije, ali i informativne i zabavne emisije i uopšteno govoreći, bilo koju vrstu kako audio, tako i video materijala. A nakon što oni budu završili sa postupkom prevođenja, obradi konkretnih sadržaja će preuzeti profesionalci, koji će izvršiti prethodno pomenute usluge, a sve u zavisnosti od zahteva klijenta.

Prevod punomoćja za zastupanje sa korejskog na albanski jezik

Kako pomenuti dokument, tako je bilo koji drugi koji je vezan za oblast prava ili za neku drugu oblast, može da bude u konkretnoj varijanti jezika preveden, a posle toga i overen i to od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača.

Tačnije, direktno prevođenje punomoćja za zastupanje sa korejskog jezika na albanski je usluga koja nije dovoljna da bi klijent mogao da se tim dokumentom koristi, jer je vrlo važno da on bude i overen pečatom sudskog tumača. A ako se pomenuti ili neki drugi dokument obradi na taj način, on se smatra pravno važećim, pa se samim tim i može u praksi koristiti.

Potrebno je da svaki klijent koji želi da dobije neki dokument preveden u ovoj varijanti jezika, svakako prilikom slanja na obradu priloži i original, ali i da sazna je li Apostille (Haški) pečat na njega obavezno mora da bude stavljen, jer ovi stručnjaci nisu zaduženi za taj tip overe.

Trebalo bi pomenuti da se u okviru ponude ove institucije nalaze i prevodi svih ostalih pravnih akata, to jest onih dokumenata koja se tiču oblasti sudstva, odnosno prava, kao što su na primer ugovori i presude o razvodu braka, te sudske žalbe i rešenja, zatim tekovine Evropske Unije i sudske odluke, kao i tužbe i druga dokumenta te vrste.

Pomenuti stručnjaci mogu da urade i prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na albanski (finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i ostala), te da ispune zahteve svakom klijentu kome je u ovoj varijanti jezika potreban prevod kako za građevinske projekte, odnosno deklaracije proizvoda, tako i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i za uputstvo za rukovanje i bilo koji drugi dokument, koji ulazi u sastav tenderske ili tehničke, odnosno građevinske dokumentacije.

Uz to, sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahtev i onog klijenta kome su potrebni prevodi diplome i dodatka diplome sa korejskog jezika na albanski, a svakako kompletno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja. Takođe prevode i overavaju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, a zatim i potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, te različite vrste radova, poput recimo naučnih, seminarskih i diplomskih, ali i bilo koji drugi dokument ili sadržaj, koji se odnosi na obrazovanje ili nauku.

Omogućeno je zainteresovanim klijentima da u navedenoj varijanti jezika dobiju prvo prevod, a nakon toga i overu kako za lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i za bilo koji drugi dokument koji se tretira kao sastavni deo medicinske dokumentacije.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač izvršiti i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa korejskog jezika na albanski, te na zahtev klijenata između ostalog prevesti i overiti kako potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, tako i radnu dozvolu, ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih, te uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu i izvod iz knjige umrlih, a zatim i dozvolu za boravak i naravno, bilo koji drugi lični dokument.

Još je ostalo da napomenemo da klijent može isto da dobije kompletno obrađenu saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja. Svakako su u ponudi i direktni prevodi potvrde o stanju računa u banci sa korejskog jezika na albanski, te uverenja o nekažnjavanju, a zatim i potvrde o stalnom zaposlenju i uopšteno govoreći, svih ostalih dokumenata koja nismo pomenuli, a neretko se od strane nadležnih državnih institucija mogu zahtevati.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje