Prevod sa korejskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na italijanski jezik

Za online prevod sa korejskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uzevši u obzir da se u timu svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji nalaze brojni stručnjaci čija specijalnost su, pored ostalog direktni prevodi sa korejskog na italijanski jezik sa sigurnošću navodimo da će svaki klijent moći da dobije uslugu koju on zahteva i to po najpristupačnijim cenama.

Svakako oni mogu da zahtevaju uslugu koja se odnosi na usmeni prevod u ovoj varijanti jezika, a napominjemo da profesionalni sudski tumači i prevodioci pored konsekutivnog, vrši i simultano prevođenje u toj varijanti jezika, ali su isto tako specijalizovani i za takozvani prevod uz pomoć šapata. U principu se odlučivanje o vrsti usluge koja će za neki događaj da bude primenjena vrši tek nakon dobijanja podataka o određenom događaju. Da budemo precizni, potrebno je da klijenti svakako dostave informacije o tome koliko bi ljudi trebalo da učestvuje, zatim o trajanju konkretnog događaja i svakako o lokaciji njegovog održavanja. Tek u skladu sa tim podacima ekipa stručnjaka predstavništva ove institucije ima mogućnost da pripremi ponudu, to jest da se odluči između svih navedenih vrsta usluge. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe nudi zainteresovanim klijentima, a cene te usluge su među povoljnijima u okruženju.

Sudski tumači i prevodioci vrše i direktan prevod web sajtova sa korejskog na italijanski jezik, te na osnovu zahteva klijenata mogu da prevedu i online prodavnice, zatim internet kataloge, kao i softvere, što uključuje aplikacije i programe bilo koje vrste, te sve ostale online materijale. Posebno je važno da kažemo i to da svaki klijent kome su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za takve sadržaje zapravo dobija njihovu kompletnu i profesionalnu obradu koja uključuje i optimizaciju. Naime, ovi stručnjaci primenjuju pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimization), tako da se ti materijali prilagođavaju opštoj pretrazi na internetu čime se ostvaruje pozitivan uticaj i na poziciju koju zauzimaju.


Prevođenje sa korejskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na korejski

Trebalo bi reći i to da profesionalni lektori i korektori klijentima koji za različite vrste sadržaja imaju urađene prevode u toj varijanti jezika mogu da ponude njihovu redakturu, to jest da izvrše lekturu i korekturu.

Direktno prevođenje sa korejskog na italijanski jezik se vrši i za novinske članke, za bilo koju vrstu časopisa, kao i za sva književna dela i udžbenike, a prevodioci i sudski tumači obrađuju i marketinške materijale, reklamne flajere, PR tekstove, kataloge, brošure, plakate i ostale kako popularne tekstualne sadržaje različite tematike, tako isto i stručne, odnosno naučne, koje mogu maksimalno profesionalno da u ovoj kombinaciji jezika prevedu i time ispune zahtev zainteresovanog klijenta.

Dostavljanje za sve ove sadržaje podrazumeva njihovo slanje elektronski, to jest na mejl a potpuno je istovetan i princip koji se primenjuje prilikom preuzimanja.




Trebalo bi reći i to da ekipa stručnjaka u ovoj kombinaciji jezika može da izvrši kako direktno prevođenje video i audio sadržaja sa korejskog na italijanski jezik, tako isto i sinhronizaciju, to jest njihovo titlovanje. Izuzev reklamnih poruka, igranih filmova i zabavnih emisija, oni će kompletno obraditi i dečije emisije, zatim serije i animirane, odnosno crtane filmove, kao i informativne emisije i ostale sadržaje koji će biti prezentovani na televiziji, u bioskopu, na radiju ili na nekom drugom mediju.

Takođe klijent može dobiti i profesionalno obrađen bilo koji dokument u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a ta usluga uključuje njegov prevod ali i zvaničnu overu. Kada smo kod overe, moramo naglasiti da nju vrši sudski tumač koji poseduje dovoljno ovlašćenja, ali da ima dokumenata za koja se zahteva i izvršenje dodatne overe. Pod tim se misli na takozvani Haški pečat, koji je poznat i kao Apostille, ali njega klijenti ne mogu dobiti u poslovnicama ove institucije, već isključivo u nadležnim državnim službama. Naime, ta vrsta pečata se ne stavlja na svaki dokument koji se u ovoj varijanti jezika prevodi, nego isključivo na onaj za koji je slovom zakona tako predviđeno. Potrebno je iz tog razloga da svaki klijent pojedinačno dobije neophodne informacije o ovoj vrsti overe, to jest da pita da li je obavezna i kada se na konkretna dokumenta stavlja - pre ili nakon obrade od strane naših stručnjaka. Dobijene informacije će svakom klijentu izuzetno koristiti jer će znati na koje mesto prvo treba konkretni dokumenti da odnese i koliko bi trebalo njegova obrada uopšteno da traje. Zapravo, ako se na početku obrade stavlja Haški pečat onda taj proces traje duže pošto se prevodi i ono što je navedeno u tom pečatu i sadržina konkretnog dokumenta, a tek posle toga se radi overa. Drugi postupak je ne samo jednostavniji već i brži, jer se prvo dokument prevodi u konkretnoj varijanti jezika, a posle toga se radi overa sudskog tumača i onda klijent treba da ga odnese u nadležnu instituciju kako bi Apostille pečat na njega zvanično bio stavljen.

Napominjemo da su u ponudi prevodi ličnih dokumenata sa korejskog na italijanski jezik, uverenja o državljanstvu, vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih, saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih, dozvole za boravak, pasoša, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih, lične karte i drugih. Svakako sudski tumači i prevodioci ostvaruju zahtev klijenta koji u ovoj varijanti jezika želi da dobije kompletno obrađena dokumenta iz oblasti nauke ili obrazovanja, te se kompletno obrađuju nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplome, prepis ocena, naučni patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi i ostalo.

Podrazumeva se da klijenti mogu da zahtevaju i kompletnu obradu punomoćja za zastupanje, zatim tekovina Evropske Unije, sudskih tužbi i presuda, odnosno sudskih žalbi, ugovora i ostalih dokumenata koja se tiču oblasti prava ili sudstva. Medicinsku dokumentaciju prevodioci i sudski tumači isto tako mogu ne samo da prevedu u ovoj varijanti jezika, nego i da overe u skladu sa ovlašćenjima koja su izdata, pa tako klijenti uz prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa korejskog na italijanski jezik, mogu da dobiju i kompletno obrađene lekarske nalaze, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge nenavedene materijale koji se mogu svrstati u ovaj tip dokumentacije.

Sasvim je jasno da klijenti mogu da zahtevaju i kompletnu obradu poslovne dokumentacije, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijskih izveštaja, faktura, revizorskih i godišnjih izveštaja, statuta preduzeća, osnivačkog akta preduzeća, poslovnih odluka i drugih spisa, a klijentima će biti omogućeno da dobiju i uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa korejskog na italijanski jezik. Izuzev građevinskih projekata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i kompletnu obradu deklaracija proizvoda, kao i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te uputstava za rukovanje i ostalih dokumenata koja u jednu od prethodno pomenutih vrsta dokumentacija mogu da se svrstaju.

Potrebno je napomenuti i to da svaki zainteresovani klijent može u ovoj varijanti jezika zahtevati prevod različitih vrsta uverenja i potvrda, odnosno izjava o saglasnosti, kao što su na primer potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i sva ostala nenavedena dokumenta koja se često moraju predati određenim državnim institucijama. Sve što je do ovog trenutka nabrojano sigurno nije celokupna ponuda usluga za koje su profesionalni sudski tumači i prevodioci specijalizovani, jer se podrazumeva da će oni ispuniti zahtev apsolutno svakog klijenta.

Pored dobijanja informacija o prethodno pomenutom pečatu, od svakog korisnika kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa korejskog na italijanski jezik se traži da u potpunosti poštuje pravilo vezano za dostavljanje materijala na obradu, jer je to jedini način da se ta usluga izvrši u skladu sa važećim pravilima. Zapravo se zahteva da svaki klijent koji želi ovu uslugu da dobije lično donese sadržaje u prostorije navedene institucije, budući da je neophodno da na uvid dostavi originale. Isto tako mu je ponuđena opcija da ih pošalje preko „Pošte Srbije“, ali to svakako mora da bude preporučeno, s tim da je dozvoljeno i da zaduži neku kurirsku službu koja će konkretna dokumenta dostaviti na adresu jedne od poslovnica.

Ukoliko je neko, pak zainteresovan za hitno prevođenje dokumenata sa korejskog na italijanski jezik obavezan je svakako ovo pravilo da ispoštuje, ali pre toga ima mogućnost da dostavi skenirane sadržaje elektronskim putem, to jest da ih pošalje na mejl.

Preuzimanje se može izvršiti na nekoliko načina, tako da nakon što prevodioci i sudski tumači budu kompletno obradili dostavljena dokumenta, klijent može da ih dobije ili isporukom na svoju adresu, a preko kurirske službe ili se može odlučiti za varijantu da izvrši njihovo lično preuzimanje. Ko god se bude odlučio za opciju koja podrazumeva dostavljanje na adresu će biti obavezan da, u trenutku preuzimanja pošiljke izvrši plaćanje te usluge, a cenu isključivo ima pravo u tom slučaju da odredi nadležna kurirska služba.

Prevođenje uverenja od državljanstvu sa korejskog jezika na italijanski

Budući da se prevod kako uverenja o državljanstvu, tako i ostalih ličnih, ali i mnogih drugih dokumenata ne može smatrati validnim ako se ne overi pečatom sudskog tumača, to napominjemo da klijente u svim poslovnicima Prevodilačkog centra Akademije Oxford upravo ta usluga i očekuje. Naime, prevodioci i sudski tumači će prvo izvršiti prevod uverenja o državljanstvu sa korejskog na italijanski jezik, a onda će pristupiti i njegovoj overi kako bi dokazali da je u pitanju isti sadržaj kao i u originalnom dokumentu. Upravo to jeste glavni razlog zbog čega klijenti moraju da donesu ili dostave na drugi način originalna dokumenta, a svakako je i preporučljivo da doznaju da li se haški Apostille pečat na ta dokumenta mora staviti, pošto to iziskuje njihovo dodatno angažovanje, jer naši stručnjaci nemaju potrebna ovlašćenja za izvršenje te vrste overe.

Zainteresovani mogu da dobiju i prevod vozačke i saobraćajne dozvole, te potvrde o prebivalištu, ali i izvoda iz matične knjige umrlih, zatim radne dozvole i pasoša, kao i izvoda iz knjige venčanih, te dozvole za boravak, lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i mnogih drugih ličnih dokumenata. Pored toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na različite tipove saglasnosti i uverenja, tako i na sve vrste potvrda i izjava, kao što je uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i ostale.

Isto tako će onda kada to klijent zahteva prevodioci i sudski tumači da izvrše direktan prevod medicinske dokumentacije sa korejskog na italijanski jezik, tako da će sem lekarskih nalaza, kompletno obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svaki dokument koji se zvanično smatra delom ove vrste dokumentacije.

Predviđeno je takođe da pomenuti stručnjaci pruže uslugu koja uključuje kompletnu obradu pravnih akata, tako da oni uz tekovine Evropske Unije, sudske presude i odluke, vrše i prevođenje ugovora sa korejskog na italijanski jezik, odnosno obrađuju kompletno punomoćje za zastupanje, zatim sudske tužbe, rešenja i žalbe, te licence i sertifikate, odnosno bilo koji dokument koji je vezan za oblast kako prava, tako i sudstva. Napomenuli bismo i to da se na zahtev bilo kog klijenta može prevesti, a nakon toga i overiti pečatom sudskog tumača sva poslovna dokumentacija, odnosno statut preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaj i finansijski i drugi materijali, ali i ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, građevinske i dokumentacije za tendere (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Posle svega što smo pomenuli ostalo je da naglasimo i to da su prevodi diplome i dodatka diplomi sa korejskog na italijanski jezik, odnosno naučnih patenata i radova, te rezultata naučnih istraživanja takođe dostupni u okviru ove institucije. Svakako će prevodilac i sudski tumač da obrade i bilo koji drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja i nauke, a na prvom mestu prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, seminarske radove, uverenje o položenim ispitima, odnosno diplomske radove, potvrdu o redovnom školovanju i mnoga druga.

Simultani prevod sa korejskog na italijanski jezik

Budući da se usluga koja uključuje simultano prevođenje sa korejskog jezika na italijanski neizostavno mora primeniti onda kada to predviđaju uslovi, to jest kada su karakteristike konkretnog događaja takve da jedino ta usluga može adekvatno da pruži odgovor na njih, isto tako profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da u ovoj varijanti jezika izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni prevod, te da klijentima ponude i po izuzetno pristupačnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo naglasiti da klijent ima dužnost da nas informiše ne samo o broju učesnika i o tome koliko bi događaj trebalo da traje, već i uopšteno o tome kako je predviđeno da on bude sproveden, pošto će se tek na osnovu tih podataka doneti zvanična odluka o vrsti usmenog prevoda koja će tada biti primenjena.

Književna dela i to kako poetska, tako i prozna će navedeni stručnjaci svakako po zahtevu klijenta da prevedu u ovoj varijanti jezika, a profesionalno će obraditi i udžbenike. Isto tako je u ponudi i prevod časopisa sa korejskog jezika na italijanski, ali i članaka iz novina.

Redaktura materijala za koje su urađeni već direktni prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji je dostupna u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zahvaljujući činjenici da njihov tim čine i lektori, odnosno korektori. Tom prilikom će oni prilagoditi prevedene materijale pravilima italijanskog jezika, to jest nastojaće da sve greške koje budu uočili isprave na najbolji mogući način.

Svakako da zainteresovani mogu da dobiju i profesionalnu obradu reklamnih sadržaja, a u zvaničnoj ponudi su direktni prevodi PR tekstova sa korejskog jezika na italijanski, odnosno plakata i reklamnih letaka, ali i kataloga, vizit kartica, flajera i uopšteno govoreći svih sadržaja koji su primarno usmereni na reklamiranje. Nevezano za to da li se kroz njih prezentuje sama kompanija i njeno poslovanje ili, pak neka usluga, odnosno proizvod, sudski tumači i prevodioci će se potruditi da tu materiju maksimalno kvalitetno približe izvornim govornicima italijanskog jezika

Direktni prevodi web sadržaja sa korejskog jezika na italijanski

Kada stručnjaci koje ova specijalizovana institucija zapošljava budu zamoljeni da izvrše prevode internet materijala sa korejskog na italijanski jezik, podrazumeva se da će oni maksimalno da poštuju pravila koja su vezana za njihovu optimizaciju. Naime, poznato je da se sadržaji koji se objavljuju na web - u moraju prilagoditi konkretnim pravilima, to jest da se moraju optimizovati u skladu sa SEO (Search Engine Optimization). Tim postupkom se rukovode prevodioci i sudski tumači prilikom njihove obrade i, najjednostavnije rečeno klijent tako dobija profesionalno prevedene sadržaje koji se nedugo nakon zvaničnog postavljanja na mrežu nalaze na mnogo boljoj poziciji nego ranije. Naglašavamo da se ova usluga odnosi kako na online prodavnice i web sajtove, tako i na software i internet kataloge, kao i generalno sve sadržaje koji su ili vezani za web ili na njemu vidljivi.

Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu izaći u susret zahtevu svih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi tekstova sa korejskog na italijanski jezik, a pod tim mislimo ne samo na popularne sadržaje, već i na one koji se mogu smatrati stručnim, a njihova tema se, praktično govoreći može odnositi na bilo koju naučnu disciplinu i to kako vezanu za prirodne, tako isto i za društvene nauke. To podrazumeva obradu filozofskih, ekonomskih, političkih i socioloških tekstova, ali i onih čija tema se odnosi na građevinu, industriju, informacione tehnologije i turizam, odnosno komunikologiju, nauku i menadžment, te obrazovanje, medicinu, ekologiju i zaštitu životne sredine i sve ostale naučne discipline.

Valjalo bi reći i to da će najpre sudski tumači i prevodioci, a onda i njihove kolege zadužene za sinhronizaciju i profesionalno titlovanje moći kompletno da obrade kako igrane filmove, tako isto i serije. Svakako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih poruka sa korejskog na italijanski jezik, a po potrebi obrađuju i zabavne, te obrazovne i dečije emisije, zatim crtane i dokumentarne filmove, te generalno sve ostale video i audio sadržaje. Primenom ovakvog postupka se svakom zainteresovanom klijentu pruža mogućnost da, u relativno kratkom roku dobije ovu vrstu sadržaja koje je odmah spremna za prezentovanje javnosti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje