Prevod sa korejskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na grčki jezik

Za online prevod sa korejskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford svakako spada u red onih institucija, koje imaju izuzetno bogatu ponudu usluga, pa zato uopšte ne čudi što se među njima nalazi i direktan prevod sa korejskog jezika na grčki.

A uz obradu različitih sadržaja u pisanoj varijanti, profesionalni prevodioci i sudski tumači isto tako ostvaruju zahteve klijenata kojima je potrebno usmeno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji. Kada je u pitanju ta usluga, obavezni smo da naglasimo da uz simultano prevođenje, koje sa obično za mnoge događaje primenjuje, pomenuti stručnjaci takođe u određenim situacijama mogu da primene i pravila koja se odnose kako na prevod uz pomoć šapata, tako i na konsekutivni, a zainteresovanima se nudi i to po posebno povoljnim cenama, iznajmljivanje profesionalne i maksimalno kvalitetne opreme za simultano prevođenje. Formiranje ponude za navedenu uslugu se može izvršiti isključivo nakon što zainteresovani klijent bude dostavio sve one informacije, koje se tiču konkretnog događaja, a koje moraju uključivati kako vreme i mesto njegovog održavanja, tako isto i broj učesnika, te detalje vezane za organizaciju.

Napomenuli bismo i to, da sudski tumači i prevodioci isto tako mogu ispuniti zahtev bilo kog klijenta kome je potrebno prevođenje marketinških materijala sa korejskog jezika na grčki, a što pored PR tekstova, vizit kartica i plakata, uključuje i profesionalnu obradu reklamnih letaka, odnosno flajera, brošura i generalno govoreći, svih ostalih sadržaja putem kojih se određena usluga ili proizvod, te neka kompanija reklamira.


Prevođenje sa korejskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na korejski

Svakako se podrazumeva da zainteresovani klijenti u svakoj poslovnici navedene institucije mogu zadužiti ove stručnjake, kako bi bio izvršen profesionalan prevod novinskih članaka ili bilo koje vrste časopisa u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali i knjiga, a što uključuje kako udžbenike, tako i prozna i poetska književna dela. Popularne tekstualne sadržaje koji obrađuju temu iz različitih grana prirodnih i društvenih nauka, ali i stručne tekstove će isto tako navedeni stručnjaci prevesti ako klijent zahteva i to će učiniti, sasvim sigurno maksimalno profesionalno i u posebno kratkom roku.

Pored svega do sada pomenutog, prevodilac i sudski tumač stručno pristupanju i obradi internet materijala, a bez obzira da li su klijentu potrebni prevodi web sajtova sa korejskog jezika na grčki ili online kataloga, odnosno aplikacija ili programa, te internet prodavnica ili drugih sadržaja. Svako ko je zainteresovan za njihovu obradu u toj varijanti jezika mora da bude informisan da ovi stručnjaci primenjuju i sve smernice, koje se odnose na optimizaciju konkretnog materijala, a kako bi ih u potpunosti prilagodili ključnim rečima koje korisnici interneta pretražuju i tako im pružili mogućnost da poboljšaju poziciju, koju su do tog trenutka imali.

S obzirom na to da pomenuta specijalizovana institucija zapošljava i mnoge druge stručnjake, dostupne su različite dodatne usluge. Primarno se misli na redakturu, koju vrše stručni korektori i lektori, a ukoliko neki klijent zahteva. Zapravo neko ko je prethodno određene sadržaje već dao nekome da prevede u navedenoj varijanti jezika, ali ne smatra da su u pitanju kvalitetni prevodi bi, svakako trebalo u najkraćem mogućem roku da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije i zahteva profesionalnu korekturu i lekturu.Postoji još jedna vrlo važna informacija koja se odnosi na prevođenje audio i video sadržaja sa korejskog jezika na grčki, a odnosi se na uslugu sinhronizacije ili titlovanja, koje su isto tako dostupne na zahtev klijenata. Samim tim što se radi prvo prevod, a zatim i jedna od ovih usluga, to podrazumeva da obrađene serije, reklamne poruke i obrazovne emisije, odnosno igrani filmovi, te informativne i zabavne emisije, zatim dokumentarni i crtani, kao i animirani filmovi, ali i ostali sadržaji ovog tipa, mogu odmah pošto ih klijent preuzme i da budu pušteni na radiju, odnosno prikazani kako u bioskopu, tako i na internetu i televiziji.

Od svakoga kome je potreban prevod bilo kog od pomenutih sadržaja se zahteva da ih na obradu dostavi na najjednostavniji način, to jest elektronskim putem, a isto tako na mejl dobija prevedene materijale, u slučaju da navede prilikom dogovora da mu upravo takav način preuzimanja najviše i odgovara.

Međutim, ako se vrši prevod dokumenata sa korejskog jezika na grčki primenjuje se drugačiji postupak i obrade i dostavljanja sadržaja na prevod. Radi se o tome da sudski tumači i prevodioci rade njihovu profesionalnu obradu u skladu sa zakonskim odredbama, to jest prvo moraju da izvrše prevod u konkretnoj varijanti jezika, a posle toga i overu za koju su im data ovlašćenja. Jednostavnije rečeno, ovlašćeni sudski tumač koji je član tima pomenute institucije će, najpre uporediti preveden dokument sa originalom, a zatim će i na tako urađen prevod staviti svoj pečat. Upravo zahvaljujući tom postupku, on potvrđuje da je sadržina prevedenog dokumenta sasvim ista kao i u originalnom, a to dalje podrazumeva da klijent stiče apsolutno pravo da se njime koristi kao i svakim drugim zakonski važećim dokumentom.

Opisani postupak je regulisan zakonom, pa samim tim i svaki klijent koji zahteva u navedenoj varijanti jezika obradu bilo kog dokumenta ima dužnost da se pridržava navedenog pravila, to jest da prilikom slanja zahtevanih sadržaja dostavi i originale. Svakako postoji opcija da dođe lično u prostorije jedne od poslovnica pomenute institucije i dostavi dokumenta za koja zahteva prevod u ovoj varijanti jezika, a ukoliko mu ta opcija ne odgovara ponuđena je i ona koja podrazumeva dostavljanje preko kurirske službe, odnosno „Pošte Srbije“, s tim što se mora pošiljka poslati preporučeno.

Potrebno je napomenuti i to da prevodilac i sudski tumač, takođe vrše i hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na grčki, a klijentima koji za tim imaju potrebu se dozvoljava da sadržaje prvo skeniraju i tako ih pošalju na mejl, s tim da je njihova obaveza da vrlo brzo posle toga na uvid prilože originale.

Kako se razlikuje način dostavljanja, tako isto je uočljiva razlika i u principu preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, što znači da svaki pojedinačni klijent ima mogućnost izbora između njihovog dostavljanja na adresu ili ličnog preuzimanja. A u slučaju da se neko odluči za prvu opciju koju je pomenuta, njemu će kurirska služba na adresu koju navede dostaviti kompletno obrađena dokumenta, ali ta usluga se naplaćuje direktno od klijenta i to po ceni, koju isključivo ima pravo konkretna služba i da odredi.

Morali bismo da napomenemo i to da postoje situacije kada pomenuti postupak obrade dokumenata nije dovoljan da bi se sadržaji tretirali kao pravno validni, budući da je zakonom predviđeno da na njih bude stavljena specijalna vrsta overe, a koja je poznata kao overa Apostille pečatom. Reč je o takozvanom Haškom pečatu, što je njegov drugačiji naziv, a pomenuti stručnjaci zaposleni u okviru ove institucije ne poseduju ovlašćenja za njeno pravilno izvršenje. Stoga bi svaki klijent kome su u ovoj varijanti jezika potrebni prevodi za bilo koji dokument i trebalo da kontaktira institucije Republike Srbije, koje jedino imaju nadležnost u tom slučaju, te da se raspita da li se ova vrsta pečata na određena dokumenta mora staviti. U slučaju da odgovor, koji tom prilikom dobiju bude bio potvrdan, neophodno je da taj klijent sazna i kada se Apostille pečat na konkretni dokument stavlja. Naime, princip overe je takav da je zakonom regulisano da se Haški pečat stavlja ili na kraju ili na početku obrade konkretnih dokumenata, pa baš od tih informacija primarno i zavisi gde će ih klijent prvo odneti na obradu i generalno, koliko bi taj proces ostupak trebalo da traje. Zapravo, ako je navedeno da se pomenuti pečat stavlja pošto prevodilac i sudski tumač svoj deo posla urade, onda je proces jednostavniji i brži, dok ako se ta vrsta overe radi na početku, onda se ovi stručnjaci obavezuju prvo da izvrše prevod sadržine konkretnog dokumenta, a zatim da prevedu i sve ono što je navedeno u Haškom pečatu, pa na kraju i overe, što znači da celokupan proces ipak može da traje i duže od prethodno pomenutog. Jasno je da isključivo onaj klijent koji bude ozbiljno shvatio ovu preporuku, te koji dobije sve potrebne informacije, može da očekuje da relativno brzo i lako prođe kroz celokupan proces obrade bilo kog dokumenta.

Što se tiče ponude, naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše prevod u navedenoj varijanti jezika za svaki dokument koji klijent bude zahtevao. A pored kompletne obrade ličnih dokumenata (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), pomenuti stručnjaci vrše i prevod pravnih akata sa korejskog jezika na grčki (ugovori, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sudska rešenja, licence, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sertifikati, sudske tužbe i druga dokumenta vezana za oblast prava i sudstva).

Naravno da oni mogu kompletno obraditi i različite vrste dokumentacija, to jest sva dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, fakture, godišnji izveštaji i druga), tako i medicinske (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), ali i sva ona dokumenta koja čine građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala nepomenuta dokumenta).

Ukoliko neki klijent to bude zahtevao, prevodilac i sudski tumač će da izvrše i direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa korejskog jezika na grčki, ali i svih ostalih sadržaja koji se tiču oblasti nauke, kao što su na primer naučni patenti ili radovi, a kompletno će da obrade i sve one sadržaje koji su striktno vezani za domen obrazovanja. Pored prepisa ocena, diplomskih radova i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno diplome i dodatka diplomi, prethodno pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i seminarskih radova, te uverenja o položenim ispitima i svih ostalih sadržaja koji su primarno vezani za pomenutu oblast.

Trebalo bi naglasiti i to da svaki klijent može ove stručnjake da angažuje kako bi bilo izvršeno profesionalno prevođenje različitih dokumenata, poput saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja bilo kog tipa, a koja zahtevaju određene nadležne državne institucije. Svakako se u ponudi nalaze direktni prevodi uverenja o nekažnjavanju sa korejskog jezika na grčki, odnosno saglasnosti za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, a prevodilac i sudski tumač isto tako mogu da prevedu i overe kako potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, tako i potvrdu o stalnom zaposlenju, a zatim i onu o visini primanja i mnoga druga dokumenta iz ove grupe.

Prevodi građevinske dokumentacije sa korejskog na grčki jezik

Kada stručna lica pristupaju obradi svih onih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, oni zapravo vrše prvo direktno prevođenje građevinskih projekata sa korejskog na grčki jezik, odnosno svih ostalih sadržaja koji se smatraju njenim sastavnim delom, a odmah posle toga i to u skladu sa datim ovlašćenjima, izvršavaju i overu tako prevedenog dokumenta.

Potrebno je napomenuti da je u pitanju overa za koju je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač i koja, kao takva obično bude dovoljna da bi se konkretni dokument smatrao pravno važeći. Međutim, ima i onih slučajeva kada je potrebno na određeni dokument staviti poseban tip pečata, to jest izvršiti takozvanu nadoveru, koja je vezana za stavljanje Haškog ili Apostille pečata. A uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači, koje zvanično zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford ne poseduju adekvatna ovlašćenja za postupak te vrste overe, podrazumeva se da će svaki zainteresovani klijent nastojati da dobije sve relevantne informacije.

Primarno je neophodno da on sazna da li se ova vrsta pečata mora staviti na određena dokumenta, a odmah posle toga treba i da dobije informaciju u kom trenutku se pomenuta vrsta overe u konkretnom slučaju mora izvršiti. Zapravo je važno da sazna da li se Haški pečat stavlja tek nakon što ovi stručnjaci završe obradu tog dokumenta ili pre nego što uopšte sa njom počnu.

Istaknuto je kao obaveza svakog klijenta, koji u konkretnoj jezičkoj varijanti želi da dobije prevedenu ili građevinsku dokumentaciju ili neki drugi dokument, da svakako u trenutku slanja sadržaja na obradu priloži i originale, koje će prilikom overe koristiti ovlašćeni sudski tumač.

Podrazumeva se, takođe da se vrši i direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa korejskog jezika na grčki, a to se prvenstveno odnosi na različite tipove kako saglasnosti i potvrda, isto tako i izjava, odnosno uverenja. Napominjemo da, između ostalog prevodilac i sudski tumač vrše kompletnu obradu kako za potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, tako i za uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o visini primanja, te za uverenje o neosuđivanosti i svakako, za bilo koji drugi dokument koji može neka državna institucija da zahteva.

Sva pravna akta, poput na primer sertifikata, sudskih odluka i presuda, odnosno tekovina Evropske Unije, sudskih rešenja i ugovora, navedeni stručnjaci će ne samo prevesti u navedenoj varijanti jezika, već i overiti. Svakako će, po potrebi kompletno obraditi i sudske tužbe, zatim punomoćje za zastupanje, kao i sudske žalbe i sva ostala dokumenta koja se tiču i oblasti prava i sudstva.

Napominjemo da klijent može da dobije i kompletno obrađena sva lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, izvod iz knjige umrlih i druga), s tim da sudski tumači i prevodioci svakako prevode i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje i generalno govoreći, svaki drugi dokument koji se svrstava u dokumentaciju za tendere ili tehničku.

Potrebno je istaći i to da se direktno prevođenje lekarskih nalaza za korejskog jezika na grčki isto tako nalazi na spisku usluga za koji su pomenuti stručnjaci specijalizovani, s tim da oni po zahtevu mogu da pristupe i kompletnoj obradi svih ostalih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju, kao što su na primer specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima, a zatim i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga.

Kako rezultate naučnih istraživanja, tako i naučne radove bilo koje kompleksnosti i tematike, odnosno naučne patente, ali i svaki drugi dokument i sadržaj koji ima veze sa naukom, takođe može u konkretnoj jezičkoj varijanti da bude profesionalno obrađen.

Uz to, sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahteve svakog klijenta kome je potreban direktan prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na grčki (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaji, fakture i druga), a svakako će se pobrinuti da prevedu, te posle toga i overe u skladu sa ovlašćenjima koja su im dana, bilo koji dokument koji je striktno vezan za oblast obrazovanja. Prvenstveno se pod tim misli na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, a zatim i na prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, te na diplomske radove, kao i na nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i seminarske radove, ali i na diplomu i dodatak diplomi i na bilo koji drugi dokument, koji se navedene oblasti primarno tiče.

Prevođenje informativnih emisija sa korejskog jezika na grčki

Kada profesionalci, koji čine tim poslovnica ove specijalizovane institucije vrše direktan prevod informativnih emisija sa korejskog na grčki jezik, oni isto tako mogu ponuditi zainteresovanim klijentima mogućnost da dobiju takve sadržaje ili sinhronizovane ili titlovane. A navedena usluga se odnosi i na emisije koje imaju zabavni karakter, kao i na one koje su obrazovne ili, pak namenjene najmlađim gledaocima ili slušaocima. Isto tako, prevodilac i sudski tumač obrađuju po zahtevu i serije, kao i igrane filmove, a zatim i reklamne poruke, te crtane i dokumentarne filmove, ali i animirane i ostale vrste audio i video materijala.

Pored prethodno navedene usluge, tu su i prevodi reklamnih materijala sa korejskog na grčki jezik, a ovi stručnjaci sem reklamnih flajera, PR tekstova i vizit kartica, svakako mogu profesionalno da obrade i brošure i reklamne letke, kao i kataloge, plakate i ostale vrste marketinških sadržaja. Naglasićemo da se u toku njihove obrade oni pridržavaju pravila i svoje struke i onih koja su važeća u grčkom jeziku, pa će tako i njegovim izvornim govornicima omogućiti lakše upoznavanje sa onim što se prezentuje.

Svakako se na zahtev klijenata može izvršiti i direktno prevođenje tekstova sa korejskog na grčki jezik, a izuzev popularnih, prevodioci i sudski tumači obrađuju i stručne, odnosno naučne sadržaje. Budući da je iza njih dugogodišnje iskustvo, klijenti ne treba da brinu ako je tema konkretnih sadržaja nešto kompleksnija, odnosno zahtevnija, jer će ih oni sasvim sigurno maksimalno profesionalno obraditi. Ekonomija, pravo, informacione tehnologije i bankarstvo, odnosno politika i građevinska industrija, te finansije, samo su pojedine oblasti na koje bi mogla da se odnosi tema tih sadržaja. A isto tako ovi stručnjaci mogu da obrade i one tekstove, koji se bave temama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, filozofije i turizma, kao i sve one koji su vezani za oblast psihologije i sociologije, zatim medicine i obrazovanja, te farmacija, nauke i drugih disciplina.

Prevod knjiga sa korejskog na grčki jezik

Kako dela beletristike, tako i romane, ali i mnoga druga prozna, kao i poetska književna dela mogu da budu profesionalno obrađena u ovoj kombinaciji jezika. Sem njih, prevodioci i sudski tumači će, ukoliko to neki klijent zahteva da izvrše i direktno prevođenje novinskih članaka sa korejskog jezika na grčki, te po potrebi obrađuju i sadržinu bilo ilustrovanih, bilo stručnih časopisa.

Što se tiče usluge usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, moramo naglasiti da ovi stručnjaci mogu da odgovore na zahtev klijenata koji žele da bude izvršeno kako simultano, tako i konsekutivno, ali i šapatno prevođenje u toj kombinaciji, s tim da se u ponudi ove institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako je vrlo važno da apsolutno svaki klijent koji želi da ove stručnjake zaduži za izvršenje te usluge, najpre dostavi neophodne informacije, jer isključivo na osnovu njih može biti i donešena odluka o konkretnom tipu usmenog prevoda. Uz obaveštavanje o tačnom broju učesnika, potrebno je da svaki klijent informiše zaposlene u jednoj od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford o tome koliko će sam događaj trajati, ali i na kom mestu će biti organizovan, te će odmah nakon toga i da bude formirana ponuda.

Dobro je reći i to da se direktan prevod internet materijala sa korejskog jezika na grčki isto tako nalazi na zvaničnom spisku usluga za koje su sudski tumači i prevodioci specijalizovani. A sem web sajtova, oni mogu da obrade i online kataloge, zatim programe, kao i web prodavnice, te različite vrste aplikacija, odnosno bilo koji tip sadržaja koji ima bilo kakve veze sa globalnom mrežom. Potrebno je napomenuti i to da oni prilikom obrade tih materijala, implementiraju i smernice koje su vezane za optimizaciju konkretnih sadržaja, to jest da se pridržavaju pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation).

Pored svih onih usluga koje su, generalno vezane za prevod u ovoj varijanti jezika, pomenuta specijalizovana institucija svakako može da ponudi i uslugu profesionalne redakture sadržaja bilo koje vrste. Naime, nju će sprovesti prema pravilima profesionalni korektori i lektori, te će se potruditi da sve one greške koje budu u uređenim prevodima uočili, isprave na što bolji način.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje