Prevod sa korejskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na japanski jezik

Za online prevod sa korejskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


S obzirom na to da su profesionalni sudski tumači i prevodioci koji su usmereni na obradu sadržaja i na korejskom i na japanskom jeziku angažovani u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a da oni svakako imaju visok nivo znanja oba ova jezika, to se omogućuje zainteresovanima da dobiju i direktno prevođenje sa korejskog jezika na japanski.

Dostupna je usluga i prevoda u pisanoj varijanti i u usmenoj, a svakako se podrazumeva da će ovi stručnjaci obraditi bilo koju vrstu sadržaja koju klijent bude dostavio na propisan način. Moramo naglasiti da kada se u ovoj varijanti jezika vrši obrada dokumenata, to iziskuje dodatno angažovanje klijenta, jer mora originale nama da dostavi, to jest ili da ih pošalje preko kurirske službe ili da ih donese lično, a svakako ima opciju i da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom.

Da napomenemo i to da se ovo zahteva zato što, uz prevod dokumenata sa korejskog jezika na japanski ovi stručnjaci rade i overu, to jest ovlašćeni sudski tumač posle upoređivanja prevedenog dokumenta sa originalnim, a nakon što bude siguran da se radi o istim sadržajima, stavlja svoj pečat. Na taj način on iznosi potvrdu da je kopija, to jest prevod u potpunosti veran originalu i da svakako može da se koristi kao i svaki drugi validan dokument.


Prevođenje sa korejskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na korejski

Ističemo da samo kada klijent zahteva hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na japanski ima pravo da ih elektronski skenirane pošalje na nas mejl, ali ga takođe obavezujemo i u tom slučaju da se pridržava već pomenutog pravila, to jest da na uvid dostavi originale. Potrebno je da u tom slučaju izabere način koji je najbrži, jer će jedino tako prevodioci i sudski tumači biti u mogućnosti da njegov zahtev i ispoštuju u potpunosti.

Uz opciju koja uključuje lično preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata bilo koje vrste, dostupna je svakako i ona koja se odnosi na njihovu isporuku preko određene kurirske službe, a na adresu koju će klijent navesti. Naravno da je u pitanju dodatna usluga, te da se njena naplata vrši u trenutku preuzimanja, a svaki klijent je obavezan da je samostalno plati kuriru.

Ističemo da, osim dokumenata koja se predaju nadležnim službama, odnosno različitih vrsta saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda (saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i drugih), prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva dokumenta koja imaju veze sa oblašću prava i sudstva (ugovori, presuda o razvodu braka, sudske žalbe, licence, sudske odluke, sertifikati, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i druga), ali i one materijale koji se odnose na oblast obrazovanja ili nauke (rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, diplomski radovi, prepis ocena, naučni patenti i druga).Pomenuti profesionalci svakako mogu da pristupe i kompletnoj obradi kako uverenja o državljanstvu, pasoša i lične karte, tako i izvoda iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, a u ponudi su i prevodi svih vrsta dozvola sa korejskog jezika na japanski, što uključuje kompletnu obradu kako za vozačku i saobraćajnu, tako i za dozvolu za boravak, odnosno radnu dozvolu.

Sva ona dokumenta koja ulaze zvanično u sastav najpre medicinske dokumentacije (lekarski nalazi specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga) će svakako sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi, a pobrinuće se da izvrše i profesionalan prevod građevinske dokumentacije sa korejskog jezika na japanski, ali i tehničke, poslovne i tenderske. Zapravo, to znači da će oni obraditi kako građevinske projekte i rešenje o osnivanju pravnog lica, tako i fakture, zatim statut preduzeća i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno poslovne odluke, uputstvo za rukovanje, te osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji, finansijski), ali i deklaracije proizvoda i još mnogo onih navedenih zvaničnih materijala koja se vezuju za sve ove vrste dokumentacija.

Šta se obrade spisa tiče, potrebno je napomenuti i to da u pojedinim slučajevima postoji obaveza overe posebnim tipom pečata, to jest takozvanim Apostille ili Haškim. Budući da prevodioci i sudski tumači koji su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne smeju tu vrstu overe da urade jer nisu ovlašćeni, naši klijenti bi trebalo da zatraže podatke o tome da li se zahteva stavljanje te vrste pečata i kada. Zapravo je potrebno, prvo i osnovno da saznaju da li navedena overa treba da bude izvršena za konkretna dokumenta, a ako dobiju informaciju da treba, svakako je vrlo važno da pitaju i da li se ona vrši posle ili pre obrade od strane naših stručnjaka.

Isto tako su u ponudi i prevodi audio i video sadržaja sa korejskog jezika na japanski, s tim da svaki klijent koji želi da dobije obrađen film, seriju, reklamnu poruku ili neku emisiju može da očekuje i izvršenje usluge profesionalnog titlovanja ili sinhronizacije, što je sve dostupno u našim poslovnicama.

Ističemo da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za profesionalnu obradu marketinških, odnosno internet materijala, a pored web sajtova, PR tekstova i reklamnih letaka i flajera, oni će svakako na zahtev klijenata da prevedu i online prodavnice, zatim bilo koji program ili aplikaciju, kao i plakate, brošure i ostale sadržaje koji spadaju u domen ovih oblasti.

Sem toga, pobrinućemo se da izvršimo i redakturu, to jest da profesionalni lektori i korektori isprave moguće greške u prevodima koje je klijent dobio na nekom drugom mestu, a pored toga naši stručnjaci vrše i direktan prevod sa korejskog jezika na japanski za novinske članke, kao i za naučne i popularne tekstove, odnosno udžbenike, književna dela i časopise različitih vrsta.

Navedena usluga se odnosi i na usmeno prevođenje, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci osim konsekutivnog i simultanog, poznaju pravila i prevoda uz pomoć šapata, a u našoj instituciji dostupna je i usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zahteva se od svake osobe koja je zainteresovana za usmeni prevod sa korejskog jezika na japanski i da blagovremeno dostavi podatke o samom događaju, kako bi se u skladu sa tim mogla i definisati ponuda. Dostavljanje za sve sadržaje, izuzev dokumenata, je vrlo jednostavno i podrazumeva da klijent treba konkretne materijale, ukoliko mu to odgovara, da pošalje mejlom, te da ih nakon završetka obrade preuzme na isti takav način.

Profesionalni prevodi stručnih tekstova sa korejskog na japanski jezik

Uz stručne tekstove bilo koje tematike, prevodioci i sudski tumači mogu da ostvare zahteve klijenta kome je potrebno prevođenje popularnih tekstova sa korejskog jezika na japanski. Svakako će obraditi sadržaje bilo koje dužine, kompleksnosti i tematike, a osim onih koji su vezani za oblast turizma, nauke, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno obrazovanja, građevinske industrije i informacionih tehnologija, te menadžmenta, farmacije, marketinga i medicine, mogu da prevedu i sadržaje iz oblasti komunikologije, finansija i ekonomije, te politike, prava, sociologije i psihologije i ostalih grana društvenih i prirodnih nauka.

Pored toga, oni su usko specijalizovani i za usmeno prevođenje sa korejskog jezika na japanski, te osim šapatnog, vrše i konsekutivno i simultano. Svakako će klijent prvo morati da dostavim informacije o događaju i planu njegove organizacije, to jest o broju učesnika i o karakteristikama prostora u kome je određeno da se održi, pa će posle toga stručni tim konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford kreirati ponudu u koju će, u skladu sa odabirom, uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Direktni prevodi internet materijala sa korejskog jezika na japanski su, takođe među uslugama koje vrše sudski tumači i prevodioci, kada budu obrađivali kako online prodavnice i web sajtove, tako i sve ostale sadržaje. Oni će primeniti i smernice koje navodi SEO (Search Engine Optimization) i tako će prilagoditi konkretne sadržaje pretrazi na internetu i pomoći da poziciju koju zauzimaju značajno poboljšaju. Pored pomenutih, ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i softvere, to jest različite vrste aplikacija i programa.

Prevođenje igranih filmova sa korejskog jezika na japanski

Ukoliko se zahtev klijenata odnosi na direktan prevod igranih filmova sa korejskog na japanski jezik, svejedno je kog žanra su ti filmovi, jer će prevodioci i sudski tumači da ih u najkraćem roku obrade. A da bi zainteresovanima pruži uvek priliku da uštede svoje vreme, dostupna im je usluga profesionalne sinhronizacije, kao i titlovanje. Uz igrane, kompletno se obrađuju i animirani, kao i crtani i dokumentarni filmovi, ali i reklamne poruke, zatim informativne emisije, te serije, zabavne i dečije emisije, kao i obrazovne i, generalno govoreći sve vrste video i audio materijala.

U timu svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni i profesionalni korektori i lektori, pa klijenti imaju mogućnost da ih angažuju kako bi bila izvršena stručna redaktura. Naglašavamo da se ta usluga isključivo sprovodi kada neki klijent poseduje urađen prevod bilo koje vrste sadržaja u ovoj varijanti jezika, a neophodno je da stručna lica izvrše sve potrebne ispravke u takvim tekstovima.

Takođe će sudski tumači i prevodioci da urade i direktno prevođenje reklamnog materijala sa korejskog na japanski jezik, te da maksimalno posvete pažnju oblikovanju konkretne reklamne poruke, a kako bi se govornicima japanskog jezika omogućilo da njihovu sadržinu što bolje upoznaju. Osim PR tekstova, vizit kartica i reklamnih flajera, oni će profesionalno u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade i kataloge, kao i plakate, te reklamne poruke i, uopšteno govoreći, bilo koju vrstu marketinških materijala.

Direktni prevodi udžbenika sa korejskog na japanski jezik su takođe zvanično svrstani u usluge za koje su prevodioci i sudski tumači specijalizovani, a takođe mogu da prevedu i novinske članke, zatim poetska književna dela, kao i prozna, te bilo koju vrstu magazina i časopisa.

Prevod ličnih dokumenata sa korejskog na japanski jezik i overa pečatom sudskog tumača

Od apsolutne svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa korejskog jezika na japanski se zahteva da se pridržava striktnih pravila koja se odnose na dostavljanje originala, jer je to potrebno na uvid prilikom overe pečatom sudskog tumača, pošto je i ta usluga dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Dakle, kada se rade prevodi kako lične karte, pasoša i uverenja o državljanstvu, tako i saobraćajne, odnosno dozvole za boravak i izvoda iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, vozačke dozvole, kao i izvoda iz knjige umrlih i venčanih i drugih ličnih dokumenata, tada se istovremeno radi i njihova overa. Tako stručni prevodioci i sudski tumači klijentima pružaju priliku da u konkretnoj poslovnici dobiju kompletno obrađen bilo koji lični ili neki drugi dokument, te da kasnije mogu da ga bez ikakvih poteškoća koriste u praksi.

Takođe bi bilo dobro da se svako od njih detaljno raspita da li se Apostille ili takozvani Haški pečat na njih mora staviti i kada se to radi, to jest da li pre nego što pomenuti stručnjaci počnu da ga obrađuju ili tek nakon što urade prevod i overu. Napominjemo da je u pitanju usluga koju naši stručnjaci nemaju pravo da izvrše, jer ne poseduju sva potrebna ovlašćenja za to.

Izuzev ličnih dokumenata, sudski tumači i prevodioci takođe vrše i prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na japanski, a pored godišnjih, revizorskih i finansijskih izveštaja, odnosno faktura, oni kompletno obrađuju i statut preduzeća, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i, uopšteno govoreći, sva dokumenta koja se mogu svrstati u poslovnu dokumentaciju.

Podrazumeva se da će kompletno obraditi i bilo koji dokument koji se tiče oblasti obrazovanja ili nauke (prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi i druga dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti).

Svakako će ova stručna lica da izađu u susret i svim onim klijentima kojima je obrada dokumenata u ovoj varijanti jezika potrebna za tehničku, građevinsku ili tendersku dokumentaciju, a tu pored ostalog spadaju laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i mnoga druga.

A u skladu sa zahtevima i potrebama klijenta će izvršiti i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na japanski, pa će izuzev lekarskih nalaza, kompletno obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i, generalno govoreći, sva ostala dokumenta koja čine konkretni tip dokumentacije.

Pomenuli bismo i to da se u ponudi naše institucije nalazi kompletna obrada svih onih zvaničnih materijala koji se u brojnim situacijama predaju različitim državnim institucijama, tako da se vrše direktni prevodi potvrda i saglasnosti sa korejskog jezika na japanski, ali i različitih vrsta uverenja i izjava. Sudski tumai i prevodioci će, osim potvrda o stalnom zaposlenju i saglasnosti za zastupanje i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o nekažnjavanju, kompletno da obrade i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta ovog tipa.

Potrebno je reći i to da su oni specijalizovani i za prevođenje pravnih akata sa korejskog jezika na japanski, a to, osim ugovora, sudskih tužbi i presuda o razvodu braka, uključuje kompletnu obradu i tekovina Evropske Unije, zatim sudskih odluka i licenci, kao i sudskih žalbi, te punomoćja za zastupanje, sertifikata, sudskih rešenja i, uopšteno rečeno svih ostalih dokumenata koja se odnose na oblast prava ili sudstva.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje