Prevod sa srpskog jezika na korejski

Besplatni online prevod sa srpskog na korejski jezik

Za online prevod sa srpskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na korejski jezik

Samim tim što su u preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni i prevodioci i sudski tumači, a njihova specijalnost je obrada različitih sadržaja na korejskom jeziku, to oni klijentima nude prevođenje sa srpskog jezika na korejski u pisanom obliku. A pomenuti stručnjaci, takođe mogu da pruže uslugu vezanu za usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a u tom slučaju će u zavisnosti od vrste događaja i zahteva samog klijenta, da primene pravila koja su vezana kako za simultani, tako i za prevod uz pomoć šapata, ali i za konsekutivni. U ponudi ove institucije se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a navedenu uslugu klijenti mogu da dobiju po izuzetno pristupačnim uslovima.

Pomenuli bismo i to da naši stručnjaci, tačnije korektori i lektori mogu da izvrše redakturu različitih vrsta sadržaja, a koji nisu profesionalno prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji.

Vrlo je važna i informacija koja je vezana za kompletnu obradu bilo video ili audio materijala, budući da su u ponudi kako prevodi filmova sa srpskog jezika na korejski, tako i emisija različite vrste, zatim reklamnih poruka, serija i svih ostalih sadržaja ovog tipa. Po izvršenju te usluge se zainteresovanima omogućuje da se opredele između sinhronizacije ili profesionalnog titlovanja svih prevedenih sadržaja.


Prevođenje sa srpskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na srpski

Takođe, možemo klijentima da ponudimo i profesionalnu obradu reklamnih materijala, tako da će sudski tumači i prevodioci izuzev vizitkarti, plakata i PR tekstova, da kvalitetno obrade i reklamne letke, zatim kataloge, brošure i bilo koju vrstu sadržaja namenjenih reklamiranju različitih kompanija, odnosno događaja, proizvoda ili usluga. Direktni prevodi tekstova sa srpskog jezika na korejski isto tako mogu da budu izrađeni, ako to neki klijent zahteva, a nevezano za to da li su u pitanju stručni ili tekstovi koji su namenjeni širem krugu čitalaca, to jest popularni.

Naravno da klijenti u ovoj varijanti jezika mogu da dobiju prevedene i časopise, kao i članke iz novina, zatim udžbenike i bilo koje književno delo (beletristika, poetska dela, romani i ostala). A prevodilac i sudski tumač će se potruditi da na zahtev klijenata izvrše i direktan prevod web sajtova u toj varijanti jezika, a zainteresovani mogu da dobiju i profesionalnu obradu online kataloga, zatim internet prodavnica, kao i bilo koje vrste softvera, to jest različitih programa ili aplikacija, ali i svih onih sadržaja koji su u vezi sa globalnom mrežom. S obzirom na to da se prilikom njihove obrade primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), to znači da će vrlo brzo po zvaničnom postavljanju na mrežu, oni da dostignu mnogo bolju poziciju u okviru pretrage za određenu ključnu reč, što će se sasvim sigurno pozitivno odraziti i na njihove vlasnike, to jest na njihovo poslovanje.

Navedeno je pravilo da klijenti koji zahtevaju prevod u ovoj varijanti jezika za bilo koju vrstu sadržaja od pomenutih, treba da ih dostave preko mejla, a način preuzimanja obrađenih materijala je potpuno isti.

Nasuprot tome, kada se radi prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na korejski, klijenti imaju obavezu da prilože na uvid i originalna dokumenta, tako da ih mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, doneti lično ili poslati preko kurirske službe na adresu jedne od poslovnica ove institucije. Takođe je dozvoljeno da se dokumenta za koja se zahteva hitna obrada dostave prvo na mejl, a posle toga da klijent ispoštuje pravilo koje se odnosi i na dostavljanje originala na uvid, što on mora tada da učini u najkraćem mogućem roku.

Predviđeno je da, nakon što prevodioci i sudski tumači izvrše prevod, a potom i overu za koju su zaduženi, klijent dođe lično u prostorije one poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, na čiju adresu je i dostavio sadržaje na obradu, a kako bih preuzeo. Dozvoljeno je, isto tako i da mu kompletno obrađena dokumenta budu dostavljena na adresu, a svako ko se opredeli za takav način preuzimanja obrađenih sadržaja će biti dužan i da konkretnu uslugu plati, s tim da će cenu u tom slučaju isključivo odrediti kurirska služba koja će klijentu da dostavi prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta.

Dakle, sasvim je jasno da svaki klijent koji zahteva prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika, zapravo dobija njegovu kompletnu obradu, jer isključivo ako se dokument prevede i overi pečatom sudskog tumača, on može da bude tretiran kao pravno validan. Pomenuta usluga se odnosi kako na obradu svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest na različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga), tako i na sva lična dokumenta (saobraćajna dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, radna dozvola, venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga).

Naravno da će sudski tumač i prevodilac, onda kada to klijent zahteva da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju i to kako lekarske nalaze, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga nepomenuta dokumenta, koja u sastav tog tipa dokumentacije ulaze.

Različite vrste pravnih akata, takođe mogu kompletno da obrade (tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sudske odluke i tužbe, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i ostala dokumenta vezana za pravo ili sudstvo), ali će se pobrinuti da na zahtev klijenata izvrše i direktan prevod tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Svim zainteresovanim klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada kako diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, tako i uverenja o položenim ispitima, zatim nastavnih planova i programa fakulteta, te diplomskih i seminarskih radova, ali i svih ostalih dokumenata i mnogih drugih sadržaja koji imaju veze sa oblašću obrazovanja. A u ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa srpskog jezika na korejski, tako da prevodilac i sudski tumač izuzev faktura, poslovnih odluka i rešenja o osnivanju pravnog lica, takođe mogu da prevedu, a zatim i overe statut preduzeća, godišnje i revizorske izveštaje, odnosno osnivački akt preduzeća, ali i finansijske izveštaje i uopšteno govoreći, sva dokumenta koja imaju veze sa poslovanjem preduzetnika ili pravnih lica.

Trebalo bi da naglasimo i to da naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove različite kompleksnosti, ali i naučne patente i bilo koji drugi dokumenta, koji ima veze sa oblašću nauke.

Sve što je do sada navedeno, naravno nije celokupna ponuda usluga dostupnih u okviru ove specijalizovane institucije, jer prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika mogu kompletno da obrade bilo koji dokument koji klijent dostavi. Svakako bi oni morali da budu informisani o tome, da u pojedinim slučajevima moraju da se pobrinu za pribavljanje informacija o overi Apostille, to jest pečatom koji je poznat i kao Haški, jer stručnnjaci koje naša institucija zapošljava nemaju nadležnost u toj situaciji. Preciznije govoreći, u pitanju je overa koja se ne vrši za svaki dokument koji mora da bude preveden u toj jezičkoj kombinaciji, nego se isključivo mora staviti na one sadržaje za koje je to slovom zakona određeno. Tako bi svaki klijent pojedinačno trebalo da sazna da li je taj tip overe obavezujući za njegova dokumenta, odnosno da li se pomenuti pečat stavlja tek nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla ili se, ipak prvo radi prevod dokumenta sa srpskog jezika na korejski zatim overa pečatom sudskog tumača i na kraju, taj klijent mora da ga odnese u nadležnu instituciju, kako bi bio overen Haškim pečatom. Naravno, sasvim je jasno da će ove informacije svakom klijentu izuzetno biti korisne, jer će uz pomoć njih uštedeti i svoj novac i slobodno vreme.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa srpskog jezika na korejski

Budući da su i prevodioci i sudski tumači angažovani u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to svi klijenti kojima su potrebni prevodi uverenja o državljanstvu sa srpskog na korejski jezik imaju mogućnost da dobiju njegovu kompletnu obradu.

Isključivo zato što se vrši overa pečatom sudskog tumača, klijenti imaju dužnost da dostave i originalan dokument za koji zahtevaju obradu. a svakako bi bilo dobro da se svako od njih, pojedinačno, u okviru državnih institucija koje su nadležne, proveri da li se za zahtevana dokumenta mora izvršiti dodatna vrsta overe, to jest da li je potrebno na njih staviti takozvani Haški (Apostille) pečat.

Podrazumeva se da će zainteresovani klijenti moći da zaduže pomenute stručnjake kako bi izvršili prevod u ovoj varijanti jezika i za izvod iz matične knjige rođenih, odnosno potvrdu o prebivalištu, te vozačku i saobraćajnu dozvolu, a takođe oni vrše kompletnu obradu i za pasoš, izvod iz matične knjige umrlih i dozvolu za boravak, ali i za izvod iz knjige venčanih, ličnu kartu i radnu dozvolu, te za bilo koji drugi lični dokument.

Svakako će sudski tumač i prevodilac da kompletno obrade i različita dokumenta koja mnoge državne institucije zahtevaju od svojih klijenata, a što se odnosi kako na prevođenje potvrda sa srpskog na korejski jezik, tako i na kompletnu obradu različitih vrsta izjava, uverenja i saglasnosti (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i ostala).

Zainteresovani klijenti isto tako mogu da zahtevaju i kompletnu obradu medicinske dokumentacije, to jest kako lekarskih nalaza, tako i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svih onih dokumenata koja se zvanično smatraju delom medicinske dokumentacije.

A u ponudi ove institucije se nalaze i prevodi pravnih akata u pomenutoj kombinaciji (tekovine Evropske Unije, sudske odluke, ugovori, sudske žalbe, licence, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i rešenja, sertifikati i ostala dokumenta vezana za oblast sudstva i prava), ali će se prevodilac i sudski tumač takođe pobrinuti da izađu u susret zahtevu svakog klijenta kome su u ovoj varijanti jezika potrebni prevodi poslovne dokumentacije (fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala).

Uz sve do sada navedeno, a po zahtevu klijenta, pomenuta stručna lica vrše i kompletnu obradu onih dokumenata koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja, kao što su na primer rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi i potvrda o redovnom školovanju, te uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenom razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, odnosno naučni radovi, kao i naučni patenti, seminarski i diplomski radovi, to jest bilo koji drugi sadržaj, koji je vezan za pomenute oblasti. Isto tako će se ovi stručnjaci pobrinuti da, po želji klijenta izrade i stručan prevod građevinskih projekata sa srpskog jezika na korejski, to jest da kompletno obrade bilo koji dokument koji ulazi u sastav najpre građevinske, a potom i tehničke i tenderske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostala).

Prevod PR tekstova sa srpskog na korejski jezik

U situaciji kada su pojedinačnim klijentima potrebni prevodi PR sa srpskog jezika na korejski, oni mogu biti potpuno uvereni da će profesionalni prevodioci i sudski tumači njihovu sadržinu maksimalno kvalitetno da obrade, a uz adekvatno prilagođavanje korejskom jeziku. Na taj način će oni da ispune osnovni zahtev koji obrada ovakvih sadržaja ima, to jest omogućiće svim izvornim govornicima korejskog jezika da se lako upoznaju sa njihovom sadržinom. Isto tako, ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i sve ostale materijale koji su vezani za oblasti marketinga, kao što su na primer plakati i reklamni flajeri, odnosno katalozi i brošure, ali i vizit kartice.

Moramo napomenuti vrlo važnu činjenicu, koja će svim onim klijentima kojima je potreban prevod video i audio materijala sa srpskog jezika na korejski značajno da olakša, budući da mi zapošljavamo stručnjake koji mogu da na njihov zahtev izvrše ili sinhronizaciju ili titlovanje takvih sadržaja. a izuzev igranih filmova i to bilo kog žanra, prevodilac i sudski tumač mogu u ovoj varijanti jezika da prevedu i animirane, odnosno dokumentarne i crtane filmove, kao i reklamne poruke i zabavne emisije, ali i serije, te one emisije koje su obrazovnog ili zabavnog karaktera, to jest bilo koju vrstu audio i video materijala.

Ukoliko je bilo koji klijent prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti i to za bilo koju vrstu sadržaja, dobio u okviru neke druge institucije, odnosno od bilo kog drugog pojedinca, ali kvalitetom urađenog prevoda nije zadovoljan, u našim poslovnicama ga očekuje usluga koju pružaju profesionalni lektori i korektori. Zapravo se tom prilikom radi o profesionalnoj redakturi, a koja uključuje kako lekturu, tako i korekturu, te klijenti u optimalnom roku dobijaju maksimalno profesionalno i kvalitetno obrađene materijale.

Prevodi udžbenika sa srpskog jezika na korejski

Naravno da će svaki zainteresovani klijenti u bilo kojoj poslovnici ove speciajlizovane institucije moći da angažuje stručnjake koji su specijalizovani za prevođenje udžbenika sa srpskog na korejski jezik. Takođe, oni mogu da prevedu i različita književna dela, ali i da maksimalno profesionalno obrade novinske članke, ilustrovane ili stručne, kao i ostale vrste časopisa.

Takođe mogu, onda kada to bilo koji klijent zahteva da prevedu internet sadržaje, počev od online prodavnica i internet sajtova, pa do online kataloga, te različitih vrsta brošura i kataloga, ali i uopšteno bilo koju vrstu materijala, koja je u okviru interneta dostupna. Sa ciljem da svim klijentima u tom slučaju omoguće maksimalno profesionalnu uslugu, prevodioci i sudski tumači prilikom obrade ovih materijala posebno vode računa o pravilima koja su vezana za njihovu optimizaciju. a to znači da se oni u tom slučaju prvenstveno rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), tako da zainteresovani klijenti, praktično rečeno dobijaju uz uslugu prevoda i optimizaciju konkretnih materijala za internet pregledače, što ima naročito pozitivan uticaj ne samo na poboljšanje njihove pozicije na internetu, nego će se sigurno odraziti pozitivno i na poslovanje njihovih vlasnika.

Meophodno je da naglasimo i to da se u našoj ponudi nalaze profesionalni prevodi tekstova sa srpskog na korejski jezik, nevezano za to da li se radi o onima koji su popularni ili o stručnim sadržajima. Pored onih tekstova koji obrađuju bilo koju temu iz domena građevinske industrije, informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno psihologije, nauke i sociologije, ali i svih onih koji su vezani za oblast turizma, menadžmenta i psihologije, kao i marketinga, politike i bankarstva, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i tekstove čija tema se odnosi na bilo koju naučnu disciplinu i to kako iz domena prirodnih nauka, tako i iz oblasti društvenih.

Kada klijent organizuje bilo koju vrstu događaja za koju treba da angažuje stručnjake specijalizovane za usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika,trebalo bi da zna da profesionalni sudski tumači i prevodioci izuzev simultanog i konsekutivnog prevoda, mogu izvrše i specijalnu vrstu ove usluge, to jest takozvani prevod uz pomoć šapata. Glavni uslov za izradu ponude za navedenu uslugu jeste informisanje stručnjaka jedne od poslovnica pomenute institucije o svim onim detaljima koji su vezani za organizaciju događaja. a pod time se izuzev informacije o broju učesnika, svakako misli i na one koje se odnose kako na karakteristike određenog prostora u kome događaj treba da bude održan, tako i na njegovo trajanje, s obzirom na to da se isključivo na osnovu tih podataka može doći do zaključka koja od svih pomenutih usluga će na najbolji način da na njih odgovori. Obaveza nam je da naglasimo i to da vršimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo pristupačnim uslovima, a da je ta usluga omogućena svakom zainteresovanom klijentu širom naše zemlje.


Izračunajte cenu prevođenja sa srpskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje