Prevod sa korejskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na danski jezik

Za online prevod sa korejskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U ponudi usluga koje su dostupne širom zemlje, tačnije u gradovima u kojima otvoreno predstavništvo ima Prevodilački centar Akademije Oxford se nalaze i direktni prevodi sa korejskog jezika na danski. Profesionalni prevodioci i sudski tumači su zaduženi za sprovođenje te usluge, a ona se može primeniti i u usmenoj varijanti i opisano i to za bilo koju vrstu sadržaja.

Postoje određena pravila sa kojima će zainteresovana lica svakako biti na vreme upoznata i kojih bi trebalo da se pridržavaju, a ona se prvenstveno odnose na obradu dokumenata u toj jezičkoj varijanti. Naime, svaki klijent će prvenstveno biti u obavezi da na uvid prilikom slanja dokumenata priloži i originale. Od njega se takođe očekuje da u državnim institucijama, koje imaju nadležnost za to pokuša da dobije informacije koje se odnose na posebnu vrstu overe, to jest koje su vezane za stavljanje pečata koji je poznat kao Apostille ili Haški na određena dokumenta. Jednostavnije rečeno, aktuelni zakon navodi da se taj pečat ne mora staviti na svaki dokument koji se obrađuje u konkretnoj jezičkoj varijanti, jer postoje određena pravila sa kojima su upoznati isključivo zaposleni u službama koje i jesu jedine ovlašćene za izvršenje ove usluge. Naime, ukoliko se bude dogodilo da klijent tom prilikom dobije informaciju da je Haški pečat obavezno staviti na određena dokumenta za koja on zahteva obradu, svakako je vrlo važno i da sazna u kom trenutku se ta overa vrši. Da ne bi bilo zabune, postoje dokumenta na koja se Haški pečat stavlja neposredno pre nego što sudski tumači i prevodioci počnu da ga obrađuju, dok ima i onih kod kojih se zahteva overa Apostille pečatom tek nakon što navedeni stručnjaci urade njegov prevod i stave overu za koju su ovlašćeni. Dakle, sasvim je jasno da se radi o potpuno različitim postupcima obrade, te da je svakako vrlo važno i dobiti neophodne informacije, pošto će one imati uticaja i na trajanje procesa i na finansijske troškove. Ukoliko se Haški pečat mora staviti na početku postupka obrade, to iziskuje i veće angažovanje naših stručnjaka, pošto oni ne prevode samo sadržinu konkretnog dokumenta, već i sam pečat tako da je i trajanje tog procesa duže nego kada se radi klasična obrada, to jest prvo prevod, pa overa sudskog tumača i na kraju stavljanje Apostille pečata.

Dostavljanje dokumenata za koja klijent želi prevod u ovoj varijanti jezika se može izvršiti na jedan od tri načina, a svaki zainteresovani će u datom trenutku odabrati onaj koji mu najviše i odgovara. Tako, recimo može da prošeta do konkretne poslovnice ove institucije i preda materijal na obradu, ali isto tako to može učiniti preko Pošte Srbije, preporučeno ili kurirske službe.


Prevođenje sa korejskog na danski
Prevođenje sa danskog na korejski

Sam postupak preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata se može izvršiti takođe lično, a klijenti kojima to bude više odgovaralo mogu i da iznesu zvaničan zahtev da im kurirska služba isporuči te sadržaje na adresu, što se tretira kao dodatna usluga i naplaćuje u skladu sa cenom koju iznosi upravo ta služba.

Dakle, jasno je da se svih ovih pravila mora pridržavati svaki klijent bez obzira da li zahteva prevođenje ličnih dokumenata, to jest potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak, izvoda iz matične knjige rođenih i saobraćajne dozvole, ali i uverenja o državljanstvu, vozačke dozvole i izvoda iz knjige umrlih, te radne dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte, pasoša i drugih, ili želi da dobije kompletno obrađena dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke. A takva dokumenta su, na primer naučni patenti, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i nastavni planovi i programi fakulteta, kao i naučni radovi, diploma i dodatak diplomi i prepis ocena, ali i seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima i diplomski radovi, te rezultati naučnih istraživanja i ostala.

Napominjemo i to da prevodioci i sudski tumači po potrebi mogu kompletno da obrade i sva dokumenta koja je potrebno predati različitim državnim službama, a pod tim se misli kako na saglasnosti, potvrde i izjave, tako i na uverenja, s tim da se najčešće zahtevaju prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, te saglasnosti za zastupanje, odnosno uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, zatim potvrde o visini primanja i drugih.Svakako klijenti mogu da dobiju i direktan prevod pravnih akata sa korejskog jezika na danski, a što uključuje obradu sudskih odluka, presuda o razvodu braka i tekovina Evropske Unije, zatim sudskih žalbi, ugovora i sudskih rešenja, kao i licenci svih vrsta, te punomoćja za zastupanje, sudskih žalbi i ostalog.

Uz to će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahtev i svakog onog klijenta kome su u konkretnoj varijanti jezika potrebni prevodi za različite tipove dokumentacija, pa osim onih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju, kao što su recimo lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala, pomenuti stručnjaci kompletno mogu da obrade i svaki dokument koji ulazi u sastav bilo poslovne dokumentacije (fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća i mnoga druga), bilo onih spisa koji se smatraju delom građevinske, odnosno tehničke i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i ostala nenavedena dokumenta).

Svakako bi bilo dobro istaći i to da će, po potrebi prevodioci i sudski tumači izvršiti i hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na danski, a da je samo tada predviđeno prvo slanje sadržaja na mejl, a posle toga i obavezno dostavljanje originala na uvid.

Sem toga, ovi stručnjaci mogu izvršiti i usmeni prevod onda kada to neki klijent bude zahtevao, a mora se naglasiti da oni poznaju pravila i konsekutivnog i šapatnog i simultanog prevoda u toj jezičkoj varijanti, te da je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje uvršteno u aktuelnu ponudu naše institucije. Samo zato što se svaka od pomenutih vrsta usmenog prevoda treba primeniti u tačno određenom slučaju se i zahteva da klijent dostavi potrebne informacije predstavniku naše institucije. Jednostavnije rečeno, potrebno je da saznamo koliko bi trebalo da traje događaj, odnosno koliko ljudi će tamo prisustvovati, te gde će tačno on da bude održan.

Podrazumeva se takođe da sudski tumači i prevodioci ostvaruju zahtev klijenata kada je potrebno izvršiti direktno prevođenje tekstova sa korejskog jezika na danski. Tom prilikom oni mogu da obrade sadržaje čija tematika je vezana za apsolutno bilo koju naučnu disciplinu, a svakako mogu da prevedu i sve vrste časopisa, zatim novinske članke, kao i udžbenike i bilo koje književno delo.

Ističemo i to da se profesionalna obrada marketinških materijala svih vrsta takođe nalazi na spisku usluga koje mogu da budu izvršene, pa navedeni stručnjaci osim vizit kartica, plakata i PR tekstova, profesionalno prevode i reklamne flajere, odnosno brošure, zatim letke, kataloge i uopšteno sve ostale sadržaje koji su primarno vezani za oblast reklamiranja.

S obzirom na to da su i korektori i lektori isto zaposleni u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije, podrazumeva se da će oni po zahtevu klijenata izvršiti kompletnu profesionalnu redakturu, a što je usluga koja može da bude primenjena na bilo koju vrstu sadržaja. Naime, ovome se pribegava kada neko uradi prevod sadržaja u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali se u njemu nađe određeni broj grešaka koje bi svakako stručna lica trebalo da isprave.

Sve one sadržaje koji su u okviru interneta dostupni takođe mogu sudski tumači i prevodioci da obrade u toj jezičkoj kombinaciji, ali će oni primeniti i smernice koje se odnose na njihovo optimizovanje. Zapravo, SEO (Search Engine Optimization) uključuje primenu različitih pravila koja doprinose dostizanju bolje pozicije na pretraživačima za konkretne sadržaje, pa samim tim i svaki klijent koji zahteva prevođenje web materijala sa korejskog jezika na danski o jednom trošku dobija dvostruku uslugu. Sem web sajtova, naši stručnjaci mogu da obrade i online brošure i aplikacije bilo koje vrste, kao i internet prodavnice, zatim kataloge, programe i generalno sve što se tiče interneta.

Uzevši u obzir da stručni titleri, odnosno osobe sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti sinhronizacije video i audio materijala rade u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, moramo istaći da će svaki klijent kome je potreban prevod takvih sadržaja u ovoj kombinaciji moći da dobije i dodatne usluge. Uz prevod reklamnih poruka sa korejskog jezika na danski, vrši se i kompletna obrada kako crtanih i dokumentarnih filmova, tako i obrazovnih emisija, zatim igranih filmova različitih žanrova, odnosno informativnih i dečijih, te zabavnih emisija, kao i animiranih filmova, te ma koje druge vrste i audio i video materijala.

Šapatno prevođenje sa korejskog jezika na danski

Samo jedan od oblika usmenog prevoda jeste i takozvani šapatni, za koji je predviđeno da se u tačno određenim slučajevima primenjuje, s tim da naglašavamo da prevodioci i sudski tumači koje mi zapošljavamo takođe mogu da izvrše i konsekutivni, ali i simultani prevod sa korejskog na danski jezik. U pitanju je specifična usluga, budući da se tačno moraju znati smernice vezane za organizaciju konkretnog događaja da bi se mogla napraviti ponuda. Dakle, svako ko želi ove stručnjake da zaduži kako bi bila izvršena navedena usluga će prethodno morati da nas informiše o lokaciji održavanja konkretnog događaja, zatim o tačnom broju lica koje bi trebalo da mu prisustvuju i, svakako o tome koliko je određeno da on traje, pošto se sve te informacije moraju pažljivo analizirati da bi se donela ispravna odluka vezano za pravu vrstu usluge, a koja će maksimalno profesionalno odgovoriti na te zahteve i pružiti mogućnost svim učesnicima da nesmetano prate konkretni događaj. S obzirom na to da zainteresovanima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to se i podrazumeva da će se ona naći u ponudi u slučaju da bude odabrana baš ta vrsta usluge.

Naravno da su naši stručnjaci takođe specijalizovani i za obradu različitih sadržaja u pisanoj formi, tako da se među brojnim uslugama nalazi i direktno prevođenje reklamnih materijala sa korejskog na danski jezik. Ističemo da sudski tumači i prevodioci, čija je specijalnost obrada ovih sadržaja svakako vode računa podjednako i o pravilima prevodilačke struke i o pravilima ciljanog jezika, te o onima koja važe u oblasti marketinga. Preciznije govoreći, oni primarno fokus stavljaju na pravilno oblikovanje poruke koja se u njima nalazi, a namenjena je potencijalnim korisnicima usluge koja se reklamira ili kupcima proizvoda. Izuzev reklamnih flajera i letaka, oni mogu profesionalno u konkretnoj varijanti jezika da izvrše obradu i za brošure, vizit kartice i PR tekstove, te za reklamne kataloge i generalno govoreći, sve druge vrste materijala za koje klijent bude zahtevao obradu u toj kombinaciji jezika.

Bitno je da napomenemo i to da klijente očekuju i direktni prevodi tekstova sa korejskog na danski jezik, s tim da njihova tematika može da bude vezana za različite grane kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Podrazumeva se da sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da odgovore na zahtev klijenata koji su zainteresovani da u ovoj varijanti jezika dobiju prevod tekstova filozofske, političke ili turističke tematike, a svakako će prevesti i one koji se bave temom iz oblasti ekonomije, obrazovanja i sociologije, te finansija, prava i filozofije. Ukoliko su teme tekstova iz domena građevinske industrije, farmacije ili komunikologije takođe pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da ih prevedu, a po potrebi će obraditi i one koje se bave tematikom iz oblasti menadžmenta, odnosno informacionih tehnologija, te marketinga, medicine ili bilo koje druge oblasti.

Prevodi popularnih časopisa sa korejskog na danski jezik

Sadržinu ne samo onih časopisa koji su namenjeni širem čitalačkom krugu, to jest popularnih, već i naučnih i profesionalnih, sudski tumači i prevodioci mogu po zahtevu klijenta da u pomenutoj kombinaciji prevedu. Naravno da oni mogu, po potrebi da obrade i članke iz novina, ali i da klijentima pruže uslugu koja uključuje direktan prevod udžbenika sa korejskog jezika na danski. Takođe će prevesti i različita što prozna, što poetska književna dela, nevezano za to koliko su ona i obimna i kompleksna.

Sem toga je klijentima dostupna i usluga profesionalne obrade internet sadržaja, budući da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za prevođenje web sajtova sa korejskog jezika na danski, odnosno aplikacija i online kataloga, te različitih vrsta programa, kao i online brošura i, jednostavno rečeno svih onih materijala koji su na bilo koji način vezani za internet. Primena SEO pravila (Search Engine Optimisation) se podrazumeva u toku obrade konkretnih sadržaja, a sa ciljem njihovog još boljeg prilagođavanja zahtevima globavle pretrage.

Takođe, zainteresovani u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju kompletno obrađene bilo koje audio i video sadržaje, budući da je dostupno kako njihovo prevođenje sa korejskog jezika na danski, tako isto i usluga profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizovanja. Naravno da će prevodioci i sudski tumači osim bilo kog žanra igranih filmova, te dokumentarnih i animiranih, da po potrebi prevedu i serije, zatim obrazovne i zabavne emisije, kao i reklamne poruke, te crtane filmove, informativne emisije i sve ostale vrste materijala koji mogu da budu prikazani na različitim medijima ili u bioskopu. Posle toga će, u zavisnosti od želja klijenta, njihovoj obradi da pristupe stručna lica kako bi ih sinhronizovali ili titlovali.

Uz prevod u navedenoj varijanti jezika u usmenoj i pisanoj varijanti, dostupna je i usluga koja uključuje kako korekturu, tako i lekturu. Moramo napomenuti da se usluga redakture uvek primenjuje kada postoji izvršen prevod sa korejskog jezika na danski i to za bilo koju vrstu sadržaja, a zahteva se njegova izmena, to jest ispravljanje svih propusta koje je neko u njima načinio.

Prevod potvrde o visini primanjima sa korejskog na danski jezik

Izuzev usluge koja se odnosi na direktno prevođenje potvrde o visni primanja sa korejskog jezika na danski, dostupna je i ona koja uključuje overu prevedenog dokumenta, a nju će na osnovu datih mu ovlašćenja izvršiti zvanični sudski tumač, koji je član tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Time se klijentu pruža prilika da dobije kompletno obrađenu ovu potvrdu, ali i svaki drugi dokument, te da ga koristi sasvim isto kao i apsolutno bilo koji drugi spis koji se, sa zakonskog stanovišta, smatra validnim.

Važno je ispoštovati smernice koje se odnose na obavezu donošenja ili slanja originalnih dokumenata za koja se zahteva prevod u navedenoj jezičkoj varijanti, a dobro bi bilo za svakog klijenta da dobije prethodno i sve potrebne informacije koje se odnose na drugu vrstu overe, to jest Apostille ili Haški pečat. Naime, taj tip overe će se izvršiti samo u slučaju da je to navedeno aktuelnim zakonskim aktima, a ističemo da prevodioci i sudski tumači koji su u našim poslovnicama zaposleni nemaju pravo da je izvrše, budući da ne poseduju ovlašćenja koja su im potrebna.

Pomenuli bismo i to da svaki naš klijent može takođe da dobije i direktan prevod u ovoj varijanti jezika za bilo koju drugu vrstu potvrde, kao na primer one o slobodnom bračnom stanju, o stalnom zaposlenju, te o stanju računa u banci, s tim da navedeni stručnjaci mogu da obrade i saglasnost za zastupanje, te uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, to jest sva dokumenta koja bi trebalo da se u konkretnoj situaciji predaju nadležnim službama.

Pored toga, prevodioci i sudski tumači ostvaruju zahtev klijenta kome su u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potrebni prevodi ličnih dokumenata, kao što su recimo saobraćajna i vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, te lična karta, dozvola za boravak i venčani list, kao i izvod iz matične knjige umrlih, zatim radna dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu i ostala.

Svakako su u našoj ponudi i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na danski, a to su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga, s tim da sudski tumači i prevodioci takođe kompletno mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju, a što pored osnivačkog akta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, te poslovnih odluka, uključuje i prevođenje faktura, zatim statuta preduzeća i bilo koje vrste poslovnih izveštaja.

Klijenti mogu da dobiju i profesionalno obrađen bilo koji dokument vezan za oblast nauke ili obrazovanja (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti i radovi, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi i ostalo).

Trebalo bi istaći i to da se može na zahtev klijenata izvršiti i prevođenje pravnih akata sa korejskog jezika na danski, a tu spadaju recimo tekovine Evropske Unije, ugovori i sertifikati, sudske presude, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i rešenja, sudske odluke, licence, sudske žalbe i ostala nepomenuta dokumenta koja se odnose na pravo ili sudstvo. Takođe će prevodioci i sudski tumači ispuniti zahtev klijenta kome su u ovoj kombinaciji jezika potrebni prevodi za različita dokumenta koja čine građevinsku, tendersku ili tehničku dokumentaciju (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje