Prevodi sa korejskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na srpski jezik

Za online prevod sa korejskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa korejskog na srpski jezik

Prvo što mora biti naglašeno jeste da svaki klijent koji zahteva prevođenje sa korejskog jezika na srpski tu uslugu može da dobije apsolutno svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a takođe je važno i da svi zainteresovani imaju na umu informaciju da prevodioci i sudski tumači tu uslugu vrše u obe varijante, to jest i pisanim putem i usmeno.

Što se tiče obrade sadržaja u pisanoj formi, zainteresovane prvo očekuje kompletna obrada svih vrsta dokumenata i to kako ličnih ( pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola i ostala), tako i svih onih koja spadaju u poslovnu i medicinsku dokumentaciju. A izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovnih odluka i osnivačkog akta preduzeća, odnosno godišnjih, finansijskih i revizorskih izveštaja, te statuta preduzeća, pod tim se misli i na obradu specifikacija farmaceutskih proizvoda, zatim lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i generalno govoreći, na apsolutno sva dokumenta koja se svrstavaju u ova dva tipa dokumentacija.

Svi zainteresovani klijenti moraju da znaju i to da im je obaveza na uvid da prilože originalna dokumenta, jer će njih sudski tumač najpre da uporedi sa prevodima, a kako bi mogao sa sigurnošću da utvrdi da je njihova sadržina potpuno ista. Pored mogućnosti da ih pošalju preko kurirske službe na adresu konkretne poslovnice, odnosno da to učine preporučenom poštanskom pošiljkom, klijenti isto tako imaju mogućnost i da ih donesu lično u odabrano predstavništvo navedene institucije.


Prevođenje sa korejskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na korejski

A u slučaju da je nekome potreban hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na srpski, treba da ih prvo skenira i pošalje elektronskim putem, ali i da odmah posle toga ispoštuje pomenuto pravilo, te da priloži na uvid originalna dokumenta.

Preuzimanje se može izvršiti na dva načina, tako da pojedinačni klijent svakako treba da izabere da li će ih preuzeti na određenoj adresi ili će doći lično u poslovnicu ove institucije i to učiniti. Klijent koji bude izabrao prvi navedeni način će biti u obavezi da konkretnu uslugu plati i to prema tačno definisanom cenovniku, a koji je u konkretnoj službi validan u datom trenutku.

Pored već pomenutih dokumenata, sudski tumač i prevodilac vrše i prevođenje tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa korejskog jezika na srpski, a tom prilikom izuzev uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, oni kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja u navedene vrste dokumentacija ulaze. Naravno da će se pobrinuti da u toj kombinaciji jezika prevedu i sve vrste pravnih akata, poput presuda o razvodu braka i licenci, ali i sudskih odluka, sertifikata i tekovina Evropske Unije, te punomoćja za zastupanje i mnogih drugih, trenutno nepomenutih dokumenata, koja su isključivo za oblast sudstva ili prava vezana.Trebalo bi da apsolutno svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na srpski i to pre dostavljanja sadržaja na obradu našim stručnjacima, samostalno provere u okviru nadležnih državnih službi da li je neophodno na njih staviti takozvani Apostille pečat. Inače, ta vrsta pečata je poznata i kao Haški, a predviđeno je da se on stavlja samo na ona dokumenta za koja to tačno određuje aktuelni zakon. Posebno je važno da klijent u tom slučaju sazna, na prvom mestu da li se Haški pečat na određena dokumenta mora staviti, a zatim i kada se ta vrsta overe vrši. Tačnije, overa Apostille pečatom podrazumeva njegovo stavljanje ili pre ili posle obrade nekog dokumenta od strane pomenutih stručnjaka Akademije Oxford, tako da je to vrlo važan podatak za obradu.

Preostalo je da istaknemo i to da sudski tumač i prevodilac, a ako to neki klijent zahteva, vrše i prevod izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda u toj kombinaciji jezika (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga), a takođe mogu po potrebi kompletno da obrade i različita dokumenta, to jest bilo koju drugu vrstu sadržaja koja se odnosi kako na oblast obrazovanja, isto tako i na oblast nauke. A tom prilikom će oni, osim svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta i uverenja o položenim ispitima, takođe po potrebi da obrade kako diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, tako i prepis ocena, a zatim i naučne, odnosno seminarske i diplomske radove, ali i apsolutno bilo koju vrstu sadržaja koja je vezana za te oblasti.

Omogućeno je svakom klijentu da dobije i profesionalnu obradu novinskih članaka, odnosno različitih vrsta časopisa i književnih dela, kao i udžbenika, a svakako će sudski tumači i prevodioci u toj jezičkoj varijanti obraditi i tekstualne sadržaje, kako stručne, tako i popularne.

Različiti marketinški materijali takođe mogu da budu prevedeni, a ako to klijent bude zahtevao, te će se svakako pomenuti stručnjaci potruditi da potpuno profesionalno pristupe obradi plakata, brošura i vizit kartica, odnosno PR tekstova, te reklamnih flajera i letaka, ali i kataloga i ostalih sadržaja koji služe reklamiranju.

Zainteresovani mogu da angažuju pomenute stručnjake i kako bi bili izvršeni prevod web materijala sa korejskog jezika na srpski, počev od internet prodavnica i online kataloga, pa do aplikacija, programa i sajtova, s tim da oni svakako obrađuju i sve ostale sadržaje koji su dostupni na globalnoj mreži. Dužni smo da naglasimo da oni vode računa i o njihovoj stručnoj optimizaciji, budući da implementiraju i ona pravila koja su vezana za SEO (Search Engine Optimisation).

Naši stručnjaci mogu da budu pozvani i kada je potrebno da bude pružena usluga koja se odnosi na usmeno prevođenje sa korejskog jezika na srpski, budući da osim prevoda uz pomoć šapata u konkretnoj jezički varijanti, oni mogu da primene i uslugu koja je vezana za konsekutivni, odnosno simultani prevod, te klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Audio i video materijale bilo koje vrste će u ovoj varijanti jezika najpre da obrade sudski tumač i prevodilac, pa će obradu da nastave njihove kolege, koje po zahtevu klijenata mogu da izvrše sinhronizaciju ili titlovanje tih sadržaja.

Budući da zapošljavamo i lektore i korektore, a oni po zahtevu klijenata mogu da urade redakturu svih onih sadržaja koji su nekvalitetno prevedeni u toj jezičkoj varijanti.

Prevod punomoćja za zastupanje sa korejskog jezika na srpski

Da bi klijent koji je zainteresovan, zaista mogao da dobije profesionalnu uslugu koja se odnosi na prevođenje punomoćja za zastupanje sa korejskog na srpski jezik, vrlo je važno da se pridržava pravila, to jest da na uvid dostavi originalan dokument. A to se zahteva zato što ga u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i usluga koja podrazumeva overu ovlašćenog lica za preveden dokument. Budući da su i prevodioci i sudski tumači deo tima apsolutno svake poslovnice pomenute institucije, to znači da svi klijenti koji su zainteresovani za obradu i ovog, ali i ma kog drugog dokumenta, dobijaju kako njegov prevod, tako i overu, to jest dokument koji može da bude bilo kojoj nadležnoj instituciji predat, pošto se smatra pravno validnim.

Bitno je da napomenemo i to da se u određenim situacijama zahteva i overa takozvanim Apostille ili Haškim pečatom, a ona nije u nadležnosti pomenutih stručnjaka, pa je savet da svaki klijent blagovremeno dobije sve informacije koje se na tu vrstu overe odnose.

Uz pomenuti dokument, sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika prevod i presude o razvodu braka, ali i ostale tipove sudskih presuda, kao i tekovine Evropske unije, zatim sudske tužbe i rešenja, te ugovore, sertifikate i sudske žalbe, kao i licence i sva ostala pravna akta, to jest dokumenta iz domena sudstva i prava. A ukoliko postoji zahtev klijenata, ovi stručnjaci mogu da obrade i bilo koji dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije,što se odnosi na prevod lekarskih nalaza sa korejskog na srpski jezik, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te kompletne dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda i na sva ostala nepomenuta dokumenta, koja se tretiraju kao sastavni deo ove vrste dokumentacije.

Neophodno je naglasiti i to da svaki zainteresovani klijent u poslovnicama ove institucija, takođe može da angažuje stručnjake kako bi dobio kompletno obrađena lična dokumenta (pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz maticne knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak i ostala lična dokumenta), a takođe ih očekuju i prevodi poslovne dokumentacije sa korejskog na srpski jezik. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač, pored revizorskih, odnosno finansijskih i godišnjih izveštaja da obrade kompletno i poslovne odluke, kao i fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i osnivački akt preduzeća, te statut, odnosno bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije.

Bbudući da se vrlo često od strane nadležnih institucija zahteva da klijenti predaju i različite vrste saglasnosti, odnosno uverenja, izjava i potvrda, to podrazumeva da naši stručnjaci mogu kompletno da obrade u navedenoj varijanti jezika, između ostalog i potvrdu o visini primanja i potvrdu o bračnom stanju, ali i uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji određene nadležne institucije mogu da zahtevaju.

Valjalo bi istaći i to da su u ponudi prevodi diplome i dodatka diplomi sa korejskog na srpski jezik, kao i mnogih drugih dokumenata koja se isključivo odnose na oblast obrazovanja. A tom prilikom se misli kako na uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, tako i na prepis ocena, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, s tim što će sudski tumač i prevodilac obraditi, po potrebi i diplomske, ali i seminarske radove različite tematike.

Podrazumeva se, isto tako da će klijenti u najkraćem mogućem roku moći da dobiju i kompletno obrađenu bilo građevinsku ili tehničku dokumentaciju, bilo tendersku, to jest da će ovi stručnjaci najpre prevesti u pomenutoj jezičkoj varijanti kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako i deklaracije proizvoda, a zatim i uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja se u njih svrstavaju, te će posle toga da izvrše i overu prevedenog dokumenta, za koju poseduju ovlašćenje.

Preostalo je da napomenemo i to da profesionalni prevodioci i sudski tumači, svakako mogu izaći u susret i klijentu kome je potreban prevod rezultata naučnih istraživanja sa korejskog na srpski jezik, s tim da oni mogu profesionalno da obrade i svaki drugi dokument, koji je primarno vezan za oblast nauke, kao što su na primer naučni patenti ili naučni radovi i to bilo koje složenosti.

Prevođenje online kataloga sa korejskog na srpski jezik

S obzirom na to da su u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposlena brojna stručna lica, a među njima i profesionalni prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za obradu sadržaja na različitim jezicima, to ustvari znači da svaki klijent kome je potreban prevod online kataloga sa korejskog jezika na srpski, svakako njihovu stručnu obradu može u okviru ove institucije da dobije. Moramo napomenuti da se prilikom obrade svih sadržaja koji su vezani za oblast interneta, ovi stručnjaci primarno rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), te na taj način im omogućuju da značajno poboljšaju svoju poziciju u polju globalne pretrage. Takođe, oni mogu da prevedu i internet prodavnice, kao i različite vrste što aplikacija, što programa, te svakako web sajtove bilo koje složenosti i tematike.

Zainteresovani klijenti mogu da dobiju i onu vrstu usluge koja podrazumeva profesionalnu obradu književnih dela različite vrste, a svakako će prevodilac i sudski tumač na njihov zahtev da obrade kako novinske članke, tako i ilustrovane, dečije i stručne časopise.

Usluga profesionalne redakture je dostupna, isto tako u okviru pomenute institucije, a svi klijenti kojima je ona potrebna moraju imati na umu da će se za njeno izvršenje pobrinuti isključivo stručni korektori i lektori. Naglašavamo da bez obzira koliko grešaka postoji u prevedenim sadržajima, ovi profesionalci će se ih, sasvim sigurno u što kraćem roku ispraviti i klijentima na taj način omogućiti da dobiju sadržaje koji su maksimalno profesionalno obrađeni.

S obzirom na to da su profesionalni titleri i stručnjaci koji su usko specijalizovani za sinhronizaciju, isto tako zaposleni u poslovnicama ove institucije, to podrazumeva da svako ko zahteva prevođenje igranih filmova sa korejskog jezika na srpski, zapravo dobija njihovu kompletnu obradu. Naravno da će prevodilac i sudski tumač, izuzev igranih, prevesti i dokumentarne i animirane filmove, kao i crtane, ali i reklamne poruke, serije i sve ostale vrste i video i audio sadržaja.

Simultani prevod sa korejskog jezika na srpski

Jedna od usluga koja je vezana za usmeno prevođenje sa korejskog na srpski jezik svakako je i simultani prevod, s tim da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, ali i konsekutivni. Odabir odgovarajuće usluge isključivo zavisi od karakteristika određenog događaja, pa je iz tog razloga važno da svaki klijent koji želi njih da angažuje na vreme dostavi i sve neophodne informacije. A najpre je bitno da obavesti pomenute stručnjake o predviđenom trajanju tog događaja, zatim i o lokaciji na kojoj bi trebalo da bude održan, ali i o broju učesnika, te da napomene i ukoliko postoje specijalni zahtevi. Kada budu dobili sve te informacije, pomenuti stručnjaci će odlučiti koja od svih ovih usluga je najprimerenija, a svakako će im biti ponuđeno i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, ukoliko se budu odlučili da će baš ta usluga biti primenjena.

Naglašavamo da se u ponudi nalaze i prevodi tekstova sa korejskog na srpski jezik. a podrazumeva se da će stručni prevodilac i sudski tumač kvalitetno da obrade sadržaje bilo koje tematike, odnosno kompleksnosti i dužine. Sem onih koji su vezani za domen sociologije, psihologije i filozofije, odnosno politike, nauke i prava, te menadžmenta i obrazovanja, pomenuti stručnjaci profesionalno obrađuju i medicinske, ali i tekstove koji se bave bilo kojom temom vezano za menadžment i građevinsku industriju, te informacione tehnologije, marketing i finansije, ali i sve one koji se odnose na bilo koju granu kako prirodnih, tako i društvenih nauka.

Zahtev klijenta kome je potreban prevod u ovoj varijanti jezika za različite marketinške materijale će, svakako biti ispunjen na najbolji mogući način, tim pre što sudski tumač i prevodilac imaju višegodišnje iskustvo u obradi upravo ovakvih sadržaja. Izuzev reklamnih brošura, PR tekstova i flajera, oni vrše i prevod kataloga sa korejskog na srpski jezik, ali i reklamnih letaka i uopšteno govoreći, svih ostalih sadržaja koji su na bilo koji način vezani za oblast marketinga. Bitno je da klijenti imaju na umu da se tokom obrade ovakvih materijala posebno vodi računa o pravilnom prilagođavanju reklamne poruke duhu jezika koji je ciljani, a što je u ovom slučaju srpski, te se upravo na taj način i izvornim govornicima tog jezika omogućuje da se na adekvatan način sa kompletnom sadržinom tih materijala upoznaju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje