Prevod sa korejskog na hebrejski jezik

-->

Uzevši u obzir da poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford okupljaju mnogobrojne stručnjake, to oni na zahtev klijenata mogu da izvrše i profesionalan prevod sa korejskog jezika na hebrejski. Konkretna usluga se može primeniti kako u pisanoj, tako i u usmenoj formi, a klijenti mogu angažovati i lektore i korektore za izvršenje stručne redakture različitih vrsta sadržaja, za koje je neko pre toga uradio prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, s tim da to nije učinio u skladu sa pravilima struke.

Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač primenjuju uslugu kako konsekutivnog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika, tako i šapatnog, odnosno simultanog, pa je i sasvim jasno da lice koje ima potrebu da ih angažuje, mora navesti sve osobenosti određenog događaja, da bi se adekvatan tip ove usluge mogao primeniti. Takođe, svi koji imaju za tim potrebu, u jednoj od poslovnica pomenute institucije mogu zahtevati i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je i ta usluga na raspolaganju klijentima.

Vrši se i obrada naučnih tekstova bilo koje tematike, odnosno dužine i složenosti, a ovi profesionalci po potrebi prevode i popularne tekstualne materijale. Isto tako će se potruditi i da ispune zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi časopisa sa korejskog jezika na hebrejski, ali i svima onima koji žele da dobiju profesionalno prevedene udžbenike, zatim novinske članke i književna dela, a koja su vezana i za prozu i za poeziju.


Prevođenje sa korejskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na korejski

Različite vrste marketinških sadržaja će, takođe sudski tumači i prevodioci, po zahtevu zainteresovanih da obrade u konkretnoj kombinaciji jezika, a izuzev vizit kartica, plakata i reklamnih kataloga, odnosno letaka, oni prevode i brošure, zatim PR tekstove, kao i reklamne flajere, te mnoge druge materijale koji su namenjeni reklamiranju.

Podrazumeva se, takođe da klijenti mogu da dobiju i profesionalno prevedene sajtove, kao i različite vrste programa, odnosno online kataloge, te internet prodavnice, ali i aplikacije, odnosno sve ostale materijale koji se mogu povezati sa internetom. Moramo istaći vrlo važnu informaciju koje je vezana za direktno prevođenje online materijala sa korejskog jezika na hebrejski, a tiče se njihovog optimizovanje. Preciznije govoreći, navedeni stručnjaci implementiraju SEO pravila (Search Engine Optimisation), što znači da se konkretni materijali obrađuju u skladu sa zahtevima koji se tiču globalne pretrage na internetu. Cilj ovakvog postupka jeste da se pomenuti sadržaji nađu na značajno boljem mestu u pretrazi, a prema pažljivo definisanim ključnim rečima.

Što se tiče obrade dokumenata, moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači uz njihov direktan prevod u ovoj varijanti jezika, zainteresovanima omogućuju i izvršenje usluge overe. Da ne bismo klijente doveli u zabunu, ističemo da se radi o overi pečatom sudskog tumača, koji poseduje sve potrebne dozvole za sprovođenje tok postupka.Druga vrsta overe, koja se isključivo za pojedina dokumenta zahteva, a ne mogu je pomenuti stručnjaci izvršiti, pošto ne spada u njihova ovlašćenja, se odnosi na Apostille, to jest na takozvani Haški pečat. Svakako im savetujemo da se obrate nadležnim institucijama Republike Srbije i dobiju informaciju o tom tipu overe, da ne bi bez potrebe gubili kako vreme, tako i novac. A pored toga što bi trebalo da saznaju da li je Haški pečat potrebno staviti na dokumenta za koja zahtevaju prevod u ovoj varijanti jezika, svakako je neophodno da se raspitaju i o samom postupku overe njime, jer se u praksi mogu sresti dva načina. Tačnije, Apostille pečat se u određenim slučajevima stavlja tek nakon što profesionalni prevodioci i sudski tumači budu uradili prvo prevod dokumenta, a posle i overu. Postoje i ona dokumenta, koja podrazumevaju drugaćiji postupak i vezan je za stavljanje tog pečata neposredno pre nego što se dokument dostavi ovim stručnjacima na dalju obradu. Osnovna razlika je uočljiva, ali se generalno bitno razlikuje i postupak naknadne obrade dokumenata, jer ako se Haški pečat stavlja na početku tog procesa, onda se prevodi kako dokument, tako i taj pečat.

Ističemo da će prevodioci i sudski tumači, pored svih ličnih dokumenata, na zahtev klijenata da izvrše i prevod medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na hebrejski, ali će svakako kompletno da obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste izjava i saglasnosti, te uverenja i potvrda.

Naravno da svako ko ima za tim potrebu, može zahtevati od ovih stručnjaka da prevedu pravna akta, odnosno dokumenta koja su, na bilo koji način vezana za sudstvo ili pravo. A sem toga, prevodioci i sudski tumači vrše uslugu koja uključuje prevod i overu za dokumenta koja se svrstavaju u poslovnu, odnosno tendersku i građevinsku dokumentaciju, kao i tehničku, ali i ličnu.

Bilo koji dokument koji se odnosi kako na oblast nauke, isto tako i na oblast obrazovanja, ovi stručnjaci u najkraćem mogućem roku kompletno obrađuju, te zainteresovanim klijentima omogućuju da dobiju pravno važeća dokumenta.

Posle svega navedenog, ostalo je reći i to da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na hebrejski moraju dostaviti originale, koje će ovlašćeni sudski tumač upotrebiti kada bude vršio postupak overe. Iz tog razloga se način dostavljanja dokumenata na obradu razlikuje u odnosu na bilo koju drugu vrstu materijala, uzevši u obzir da njih klijenti imaju pravo i da dobiju prevedene na mejl i da ih tako pošalju na obradu.

Kod dokumenata je princip nešto drugačiji, budući da se radi i njihov profesionalan prevod u konkretnoj varijanti i jezika i overa pečatom sudskog tumača, pa se originalna dokumenta mogu doneti lično u predsedništvo pomenute institucije ili dostaviti kurirskom službom, te putem „Pošte Srbije“, s tim što pošiljka mora biti preporučena.

Od klijenata se očekuje da prilikom dostavljanja željenih dokumenata navedu hoće li lično doći da ih preuzmu kada budu prevedena i overena ili će odabrati dostavu preko kurirske službe. Mora se istaći da se takva usluga smatra dodatnom, pa se shodno tome i naplaćuje odvojeno od prevođenja, odnosno overe prevedenih dokumenata, a tom prilikom isključivo kurirska služba donosi odluku o visini nadoknade i naplaćuje je od klijenta direktno.

U slučaju da neko zahteva hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na hebrejski, važno je da ih prvo skenira i pošalje na mejl adresu konkretne institucije, te da u što kraćem roku posle toga priloži na uvid originale, pošto će jedino tako sudski tumač i prevodilac moći da odgovore na zahtev za izuzetno brzom izradom prevoda i overe.

Još je potrebno reći i to da se vrši prevođenje kako filmova u toj kombinaciji jezika, tako i reklamnih poruka, odnosno serija i emisija, te svih ostalih audio i video materijala. A klijentima koji su za to zainteresovani, će biti omogućena i usluge profesionalne sinhronizacije svih tih sadržaja, ali i titlovanja.

Prevod potvrde o prebivalištu sa korejskog na hebrejski jezik

Na prvom mestu se mora naglasiti da je obavezan svaki klijent, kome su direktni prevodi potvrde o prebivalištu sa korejskog na hebrejski jezik potrebni, da prilikom slanja tog dokumenta na obradu, ali i bilo kog drugog, na uvid dostavi originalne sadržaje. Sve to se, zapravo zahteva isključivo zbog izvršenja postupka overe pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, budući da to lice najpre upoređuje originalan dokument sa prevedenim, pa nakon utvrđivanja njihove istovetnosti, stavlja svoj pečat na prevod, to jest zvanično potvrđuje da je on u potpunosti veran originalu.

U želji da zainteresovanima za obradu različitih dokumenata u navedenoj jezičkoj varijanti, omogućimo da ne gube bez ikakve potrebe svoje vreme i novac, napominjemo da bi trebalo sve podatke o Haškom pečatu, odnosno takozvanom Apostille, potpuno samostalno da dobiju u konkretnim državnim institucijama, s obzirom na to da prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, tu vrstu overe nemaju pravo da izvrše.

Uz već pomenutu potvrdu, klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađen pasoš, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige venčanih, ali i dozvolu za boravak i ličnu kartu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i umrlih, te saobraćajnu, kao i vozačku i radnu dozvolu, odnosno apsolutno sva ostala lična dokumenta.

Stručnjaci koji su za to zaduženi će izvršiti i direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa korejskog na hebrejski jezik, te mnogih drugih dokumenata koja su prvenstveno vezana za oblast obrazovanja, kao što su na primer nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te potvrda o redovnom školovanju i prepis ocena, s tim da svakako profesionalno obrađuju kako diplomske, tako isto i seminarske radove. Uz to će prevodilac i sudski tumač prvo da u pomenutoj kombinaciji prevedu, a shodno pravilima, posle toga i overe kako lekarske nalaze, tako i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i uopšteno rečeno, sva ostala dokumenta koja zvanično u sastav medicinske dokumentacije ulaze.

Ne samo naučne patente, već i naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, te bilo koji dokument koji se upravo na oblast nauke odnosi, može takođe da bude profesionalno odrađen, to jest i preveden u zahtevanoj jezičkoj varijanti i overen pečatom pomenutog lica.

Svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na hebrejski, taj zahtev treba da iznesu zaposlenima u bilo kom predstavništvu pomenute institucije, a prevodilac i sudski tumač osim različitih tipova poslovnih izveštaja i to prvenstveno godišnjih, finansijskih i revizorskih, vrše kompletnu obradu i za statut preduzeća, kao i za fakture i poslovne odluke, odnosno za osnivački akt preduzeća, te za rešenje o osnivanju pravnog lica i druga dokumenta, koja su zvanično deo poslovne dokumentacije.

Takođe, sudski tumač i prevodilac su specijalizovani i za kompletnu obradu tekovina Evropske Unije, punomoćja za zastupanje i sertifikata, a u skladu sa zahtevima obrađuju i mnoge druge vrste pravnih akata i to kako sudske tužbe, odluke i presude, tako i licence, zatim sudske žalbe i ugovore, sudska rešenja i sva ostala dokumenta iz domena i prava i sudstva.

Ističemo da će se izvršiti i kompletna obrada kako uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti, tako i potvrde o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, odnosno saglasnosti za zastupanje, te potvrde o stanju računa u banci, ali i o stalnom zaposlenju, to jest svih ostalih vrsta i potvrda i saglasnosti i uverenja i izjava, budući da prethodno pomenuti stručnjaci u optimalnom roku prevode u pomenutoj kombinaciji sva ona dokumenta koja neka državna institucija može zahtevati od klijenata.

Ako se bude javila potreba za tim, naglašavamo da će prevodioci i sudski tumači izvršiti i direktno prevođenje tenderske, ali i tehničke i građevinske dokumentacije sa korejskog jezika na hebrejski. Najčešće se klijenti obraćaju sa zahtevom za kompletnom obradom laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, ali i uputstava za rukovanje, a podrazumeva se da ova stručna lica prevode i sva ostala dokumenta koja su deo svih prethodno pomenutih vrsta dokumentacija.

Prevođenje online prodavnica sa korejskog na hebrejski jezik

Apsolutno svako oko u pomenutoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije profesionalno prevedene web prodavnice, mora znati da se prevodioci i sudski tumači, koji će biti zaduženi za njihovu obradu, tom prilikom prvenstveno rukovode smernicama koje se odnose na SEO (Search Engine Optimisation). Da malo pojasnimo, radi se o specijalnoj grupi alata koja se implementira kada se rade direktni prevodi online sadržaja sa korejskog jezika na hebrejski, jer je njihova osnovna funkcija vezana isključivo za mnogo bolje pozicioniranje tih materijala na internetu. Klijenti mogu zahtevati ne samo profesionalnu obradu online prodavnica, nego i softvera, a što se odnosi kako na programe bilo koje vrste, tako i na aplikacije, s tim što pomenuti stručnjaci svakako mogu da prevedu i web sajtove, nevezano za to koliko su oni kompleksni, ali i mnoge druge sadržaje koji se prvenstveno tiču interneta.

Svi oni klijenti koji budu organizovali bilo koj događaj, a koji će uključiti govornike ova dva jezika, na raspolaganju imaju i uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje u zahtevanoj kombinaciji jezika. Ali svakako moraju znati da prevodilac i sudski tumač mogu odgovoriti na zahteve različitih vrsta događaja, pošto u toj varijanti jezika primenjuju pravila vezano kako za šapatno, tako i za konsekutivno, ali i simultano prevođenje sa korejskog jezika na hebrejski. Naročito je važno da se klijenti pridržavaju pravila i da što pre dostave informacije, koje su vezane za princip sprovođenja određenog događaja, to jest koje podrazumevaju sve detalje o samoj organizaciji, zatim o broju lica koja će učestvovati i uopšteno, o samo lokaciji održavanja. Zapravo se ponuda za navedenu uslugu može pripremiti samo nakon analiziranja svih tih podataka, a po potrebi se zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kada se javi potreba da stručni ili popularni tekstualni sadržaji određene tematike budu prevedeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, klijenti moraju znati da ih u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, svakako očekuje profesionalna obrada tekstova ne samo različite tematike, nego i kompleksnosti i, naravno dužine. A to znači da će sudski tumač i prevodilac izvršiti kako direktan prevod ekonomskih tekstova sa korejskog jezika na hebrejski, odnosno političkih i onih čija je tema se odnosi na oblasti bankarstva, turizma ili finansija, tako i onih koji se bave oblašću sociologije, obrazovanja i medicine, te psihologije, menadžmenta i farmacije. Pored toga će oni maksimalno profesionalno odgovoriti i na zahtev bilo kog klijenta koji želi da dobije obrađene tekstove iz domena građevinske industrije, komunikologije i informacionih tehnologija, ali i marketinga, te ekologije i zaštite životne sredine i filozofije, kao i ma koje druge naučne discipline, koja se tiče kako društvenih nauka, tako i prirodnih.

Direktni prevodi romana sa korejskog jezika na hebrejski

Koliko god da su obimni ili imaju kompleksnu tematiku, romani za koje klijenti budu zahtevali prevođenje u konkretnoj kombinaciji jezika će biti u potpunosti profesionalno obrađeni. Svakako da će prevodilac i sudski tumač pružiti mogućnost zainteresovanima da dobiju i direktan prevod beletristike sa korejskog na hebrejski jezik, ali i bilo kog poetskog književnog dela. Sem toga, ova stručna lica su specijalizovana i za obradu članaka iz novina, ali i stručnih časopisa koji se odnose na bilo koju oblast, s tim da naravno mogu prevesti i ilustrovane, odnosno dečije i ostale vrste časopisa.

Sa osnovnim ciljem da svim onim klijentima, koji su pomenutu uslugu za određenu vrstu sadržaja zahtevali od nekog pojedinca ili, pak druge institucije, a zapravo su dobili nestručno prevedene materijale, omogućimo da ipak budu zadovoljni njihovom obradom, vršimo i redakturu. Navedena usluga uključuje i lekturu, ali i profesionalne korekturu, a sa sigurnošću možemo da kažemo da stručnjaci koji su za njih specijalizovani, to jest korektori i lektori, svoj posao obavljaju u skladu sa važećim pravilima u prevodilačkoj struci i samim tim zainteresovanima pružaju priliku da u relativno kratkom roku dobiju profesionalno obrađene materijale bilo koje vrste.

Naročito je važno napomenuti i to da se direktni prevodi igranih filmova sa korejskog na hebrejski jezik, isto tako nalaze među brojnim uslugama za koje su sudski tumač i prevodilac specijalizovani. A pored njih, oni mogu prevesti i serije, kao i informativne i obrazovne bilo televizijske ili radijske emisije, zatim animirane i dokumentarne filmove, te zabavne emisije, crtane filmove i reklamne poruke, to jest bilo koju vrstu audio ili video materijala. Svakako tu nije kraj uslugama koje se vrše po zahtevu klijenata, a kada je u pitanju profesionalna obrada pomenutih sadržaja, jer u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford oni mogu dobiti i sinhronizaciju i titlovanje, to jest materijale koji su tako obrađeni da su spremni za dalje plasiranje u medijima.

Isto tako će ovi stručnjaci ostvariti zahtev svakom klijentu koga interesuje direktno prevođenje marketinških materijala sa korejskog na hebrejski. A izuzev PR tekstova, vizit kartica i brošura, prevodioci i sudski tumači po potrebi obrađuju kako reklamne letke i kataloge, tako isto i plakate, ali i sadržinu reklamnih flajera, te generalno rečeno bilo kog reklamnog materijala. Da bi svrha obrade ovakvih sadržaja bila ispunjena, poruka koja je namenjena kako potencijalnim kupcima konkretnih proizvoda, tako isto i korisnicima usluga koje se reklamiraju, se prilagođava ne samo pravilima koja važe u ciljanom jeziku, nego i svim onim pravilima koja se odnose na oblast marketinga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje