Prevod sa korejskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na češki jezik

Za online prevod sa korejskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U svim gradovima širom Srbije u kojima Prevodilački centar Akademije Oxford ima zvanično otvoreno predstavništvo je dostupna i usluga koja se odnosi na direktno prevođenje sa korejskog jezika na češki, a koja se primenjuje u pisanom obliku za bilo koju vrstu sadržaja, kao i u usmenoj formi.

U slučaju da prevodioci i sudski tumači treba da ispoštuju zahtev klijenata za usmenim prevodom u konkretnoj varijanti jezika, oni će primeniti ili šapatno ili konsekutivno ili simultano prevođenje, budući da su podjednako kvalitetno specijalizovani za svako od njih. Takođe se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi među uslugama koje omogućujemo našim klijentima, a ponuda za uslugu usmenog prevoda će se formirati tek posle dostavljanja podataka o samom događaju od strane klijenata (broj učesnika, trajanje, mesto održavanja).

Otvorena mogućnost i da klijent dobije prevod novinskih članaka sa korejskog jezika na češki, s tim da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i ilustrovane, ali i stručne, te mnoge druge vrste časopisa.


Prevođenje sa korejskog na češki
Prevođenje sa češkog na korejski

Uz to će obraditi, po potrebi i udžbenike različite kompleksnosti, kao i poetska književna dela, ali i beletristiku, romane i svako drugo delo proze. Uz vizit kartice, kao i reklamne brošure, PR tekstove i flajere, odnosno plakate, kataloge, letke i ostale marketinške materijale, u ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi tekstova sa korejskog jezika na češki i to bilo koje tematike, dužine i složenosti.

Svakako se može zainteresovanima omogućiti i izvršenje profesionalne lekture i korekture, a za tu uslugu su zaduženi upravo stručnjaci koji već godinama obavljaju te poslove. Takođe može da bude izvršeno i prevođenje internet sadržaja sa korejskog jezika na češki, a prevodioci i sudski tumači osim web prodavnica, sajtova i online kataloga, mogu da u ovoj varijanti jezika prevedu i programe ili aplikacije bilo koje vrste.

Pored pomenutih sadržaja, vrši se i obrada serija i filmova različite vrste, poput dokumentarno - igranih, animiranih, crtanih, kao i reklamnih poruka bilo koje vrste, televizijskih ili radijskih emisija, dečijih, obrazovnih, informativnih, zabavnih i ostalih. Uz osnovnu uslugu, koja je vezana za njihov prevod, u navedenoj jezičkoj varijanti u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni stručnjaci mogu da pruže i uslugu profesionalne sinhronizacije svih pomenutih materijala ili titlovanje.


Otvorena je mogućnost da klijenti kojima su u konkretnoj varijanti jezika potrebni prevodi materijala izvrše njihovo slanje na mejl, ali i da ih na isti taj način preuzmu nakon što naši stručnjaci budu izvršili njihovu stručnu obradu.

S obzirom na to da su i prevodioci i sudski tumači u timu svake poslovnice zvanično zaposleni, posebno je važno naglasiti da svaki klijent koji zahteva prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na češki zapravo dobija na jednom mestu i tu uslugu i onu koja je vezana za overu. Zapravo se radi o postupku koji će izvršiti ovlašćeni sudski tumač, te će i stavljanjem svog pečata potvrditi da je prevedeni dokument isti kao i original, pa je to i osnovni razlog zašto svaki klijent ima dužnost da priloži na uvid prilikom slanja i originalna dokumenta.

Pored toga, mi ćemo morati da naglasimo vrlo važnu informaciju koja se odnosi na poseban tip overe, koji nažalost klijenti neće moći da dobiju u našim poslovnicama. Zapravo, osnovni razlog zbog čega se overavanje takozvanim Apostille ili Haškim pečatom ne može izvršiti jeste činjenica da lica koja su kod nas zaposlena nemaju dovoljno ovlašćenja da taj tip overe izvrše. Vrlo je važno baš iz tog razloga da klijent uzme na sebe da zatraži sve informacije o tom tipu overe, a što može učiniti isključivo u državnim institucijama koje su zvanično ovlašćene. Tamo će obavezno da pita na prvom mestu da li se konkretni pečat na njegova dokumenta mora staviti, pošto on nije obavezan baš za svaki dokument, a ako bude saznao da se ta vrsta overe mora izvršiti, potrebno je da sazna i da li se konkretni pečat stavlja nakon što ovi stručnjaci završe obradu dokumenta ili pre nego što uopšte budu počeli. U skladu sa svim tim podacima će moći da stekne uvid u celokupan postupak obrade konkretnih dokumenata i samim tim će imati mogućnost i da sazna koliko će celokupan postupak njegove obrade otprilike da traje.Napominjemo da se originalna dokumenta moraju dostaviti lično u prostorije jedne od naših poslovnica, te da je dozvoljena i mogućnost da se pošalju ili uz pomoć neke kurirske službe ili preporučenom pošiljkom, a putem „Pošte Srbije“.

Nakon što naši stručnjaci ispune zahtev klijenta, te kompletno obrade dostavljena dokumenta, ona će biti poslata ili na adresu klijenta ili će mu biti omogućeno da izvrši njihovo preuzimanje lično u konkretnoj poslovnici. Usluga slanja prevedenih i overenih dokumenata na adresu koju korisnik navede, će da bude naplaćena odvojeno od prevoda i overe, a upravo će konkretna služba i doneti odluku o ceni.

Zahvaljujući činjenici da je i hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na češki takođe dostupan u našoj instituciji, naglašava se da se postupak slanja u tom slučaju nešto razlikuje, budući da bi klijent koji je zainteresovan za tu uslugu svakako trebalo da ih prvo skenira i pošalje na mejl, a posle toga i da navedeno pravilo u potpunosti ispoštuje, te da dostavi na uvid originalne sadržaje.

Pored svih ličnih dokumenata, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, lična karta i uverenje o državljanstvu, te dozvola za boravak i pasoš, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola i potvrda o prebivalištu, ali i izvod iz matične knjige umrlih i druga, sudski tumači i prevodioci će kompletno da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, tako i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostalo).

Direktni prevodi medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na češki su isto dostupni u našim poslovnicama, a osim uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, te lekarskih nalaza, pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i dokumentacije o medicinskim proizvodima, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih dokumenata koja se zvanično smatraju njenim delom.

Klijente očekuje i usluga koja podrazumeva prevod u ovoj varijanti jezika za bilo koji dokument koji mora da bude predat nekoj nadležnoj instituciji, a prvenstveno se pod tim misli na potvrde, izjave, uverenja i saglasnosti bilo koje vrste. U većini slučajeva klijenti zahtevaju prevod uverenja o nekažnjavanju sa korejskog jezika na češki, ali i uverenja o neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o stalnom zaposlenju, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, odnosno potvrde o visini primanja i ostalih dokumenata ovog tipa.

Istakli bismo i informaciju da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kompletnu obradu i za poslovnu dokumentaciju, a u koju na primer spada osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i finansijski izveštaji, te poslovne odluke, godišnji izveštaji i statut preduzeća, kao i fakture i ostala dokumenta, s tim da će po zahtevu da prevedu, a posle toga i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overe bilo koji dokument koji se odnosi na oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, naučni radovi i mnoga druga).

Bilo koju vrstu pravnih akata, takođe klijenti mogu da dobiju prevedene u ovoj varijanti jezika, a pored ugovora i sudskih žalbi, odnosno presuda vrši se i kompletna obrada tekovina Evropske Unije, zatim sudskih odluka i punomoćja za zastupanje, te licenci i sudskih rešenja, kao i svih vrsta sertifikata i ostalih nenavedenih dokumenata koja imaju ma kakve veze sa oblašću sudstva ili prava.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa korejskog jezika na češki, te da po zahtevu klijenta kompletno obrade kako nastavne planove i programe fakulteta, diplomu i dodatak diplomi, te uverenje o položenim ispitima, tako i potvrdu o redovnom školovanju, zatim diplomske ili seminarske radove, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i svaki drugi dokument ili bilo koji sadržaj koji se primarno odnosi na oblast obrazovanja./p>

Prevodi serija sa korejskog na češki jezik

Ne samo da klijenti na više od 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u svakom gradu Republike Srbije u kome Prevodilački centar Akademije Oxford ima predstavništvo, mogu da dobiju direktan prevod serija sa korejskog jezika na češki, nego isto tako ih očekuje i usluga njihovog titlovanja, a ako im više odgovara biće izvršena i profesionalna sinhronizacija. Jasno je da prevodioci i sudski tumači, osim serija mogu da obrade i bilo koju drugu vrstu kako video materijala, tako i audio, a uz animirane, dokumentarne i igrane, odnosno crtane filmove, oni će svakako u ovoj varijanti jezika prevesti i informativne emisije i reklamne poruke, te one emisije koje su namenjene najmlađima, kao i bilo koju drugu vrstu i video i audio sadržaja. Podrazumeva se da će svaki klijent pojedinačno izabrati jednu od ponuđenih dodatnih usluga.

Klijenti koji su zainteresovani za direktno prevođenje tekstova sa korejskog jezika na češki treba da znaju da prevodilac i sudski tumač, izuzev popularnih, svakako obrađuju i stručne sadržaje, a da se njihova tema može ticati različitih grana i prirodnih, ali i društvenih nauka. Pored onih tekstova koji se odnose kako na oblast turizma, informacionih tehnologija i psihologije, te građevinske industrije i komunikologije, sudski tumač i prevodilac će stručno prevesti u optimalnom roku i one koji se odnose na bilo koju temu iz oblasti sociologije, finansija i medicine ili su, pak vezani za oblast obrazovanja i nauke. Podrazumeva se da oni mogu u ovoj kombinaciji jezika da prevedu tekstualne materijale apsolutno bilo koje sadržine, ali i složenosti, odnosno dužine.

Usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika je takođe dostupno svim zainteresovanim klijentima, a u skladu sa konceptom samog događaja se definiše da li će biti primenjen prevod uz pomoć šapata sa korejskog jezika na češki ili konsekutivni, odnosno simultani. Sve to smo naveli zato što prevodioci i sudski tumači mogu bilo koju od pomenutih usluga da izvrše, ali je prvo potrebno da dobiju podatke o samom događaju, te da saznaju koliko bi trebalo ljudi da mu prisustvje, ali i gde će se održati i koliko će trajati, odnosno kako će uopšteno da bude organizovan. Tačnije, sve te informacije imaju uticaja na odabir konkretne usluge, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će u ponudu da bude uneto, onda kada se bude taj tip usmenog prevoda primenjivao za određeni događaj.

Prevođenje romana sa korejskog jezika na češki

Svako ko ima potrebu da dobije profesionalan prevod romana u navedenoj kombinaciji jezika ne bi uopšte trebalo da brine ukoliko je u pitanju obimnije književno delo, to jest ako je njegova tematika nešto kompleksnija, uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su stalni deo tima svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford imaju zavidan nivo iskustva u obradi upravo ovih sadržaja.

Ističemo da se uz prevod romana sa korejskog na češki jezik, na zahtev može izvršiti i profesionalna obrada bilo kog književnog dela koje spada u beletristiku ili koje je vezano za poeziju, a takođe mogu da obrade i različite udžbenike.

Marketinške materijale ma koje vrste isto tako klijenti mogu da dobiju prevedene u ovoj kombinaciji jezika, a specijalizovani su i za prevod novinskih članaka, te stručnih, dečijih, ilustrovanih i ostalih vrsta časopisa.

Kada sudski tumač i prevodilac budu bili angažovani za direktno prevođenje reklamnih sadržaja sa korejskog na češki jezik, oni će se potruditi da na najbolji mogući način pristupe njihovoj obradi. A to znači da će oni, zapravo konkretnu poruku da oblikuju prema smernicama koje su aktuelne u češkom jeziku, s tim da će to ujedno biti učinjeno tako da se maksimalno ispoštuju i pravila marketinga. Tako će klijenti kojima je potreban prevod kako reklamnih flajera, plakata i vizit kartica, odnosno brošura, tako i reklamnih letaka, a zatim i PR tekstova, te kataloga i ostalih marketinških materijala, u optimalnom roku dobiti sadržaje koji su profesionalno prevedeni. Zapravo se očekuje da kada izvorni govornik češkog jezika bude došao u dodir sa njima, on u potpunosti razume šta se prezentuje, pa bi trebalo da počne konkretnu uslugu da koristi, odnosno reklamirani proizvod da kupuje.

Pored navedenih materijala, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za obradu brojnih sadržaja koji su na internetu dostupni, tako da su u ponudi ne samo direktni prevodi internet sajtova sa korejskog na češki jezik, nego i aplikacija bilo koje vrste, a zatim i online prodavnica, kao i web kataloga, te programa i svih ostalih materijala koji se tiču interneta. Naglašavamo da se oni pridržavaju i pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), to jest da prilagođavaju sadržinu pravilima pretrage, a što ima pozitivan efekat i na njihovo pozicioniranje, kao i na poslovanje vlasnika sajtova i ostalih online materijala.

Zainteresovani klijenti u svakoj našoj poslovnici mogu da zaduže i profesionalne korektore, odnosno lektore, a ukoliko imaju potrebu za redakturom. Preciznije govoreći, ako je neki klijent ovu uslugu dobio na bilo kom drugom mestu, ali nije zadovoljan kvalitetom izrađenog prevoda, može da zahteva lekturu i korekturu, te da bude siguran da će ovi stručnjaci konkretne sadržaje prilagoditi aktuelnim pravilima ciljanog jezika.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa korejskog na češki jezika

Kompletna obrada i ovog, kao i mnogih drugih dokumenata koja se primarno odnose na oblast nauke uključuje njihovo profesionalno prevođenje u toj kombinaciji jezika, kao i overu prevedenog dokumenta bilo koje vrste. Zvanično ovlašćeni sudski tumač će da izvrši overu, to jest stavljanjem svog pečata će i zvanično da potvrdi da je preveden dokument isti kao i original.

Glavni uslov koji klijent mora u tom slučaju da ispuni se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata, što je zapravo potrebno pomenutom stručnjaku prilikom postupka overe. Uz to je dobro i da pre dostavljanja dokumenata na obradu našim stručnjacima, upravo klijenti izvrše sve provere koje se tiču overe Haškim (Apostille) pečatom, budući da prevodilac i sudski tumač ne poseduju potrebna ovlašćenja da bi tu uslugu izvršili.

Trebalo bi svaki klijenta da ima informaciju i o tome da pomenuti stručnjaci, uz diplomu i dodatak diplomi, mogu da izvrše i profesionalan prevod svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa korejskog jezika na češki, te da kompletno obrade i uverenje o položenim ispitima i prepis ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske i diplomske, odnosno svaki drugi sadržaj koji je za oblast obrazovanja vezan.

Svakako će izvršiti i kompletnu obradu svih onih materijala koji se tiču nauke, kao što su na primer naučni radovi ili rezultati naučnih istraživanja, te naučni patenti i mnogi drugi.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, poput na primer potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, takođe mogu da budu u ovoj varijanti jezika prevedena. A uz saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o visini primanja, te uverenje o neosuđivanosti, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, kao i sva ostala dokumenta koja konkretna državna institucija može da zahteva od klijenata.

Usluga koja podrazumeva direktno prevođenje sa korejskog jezika na češki uključuje i obradu svih ličnih dokumenata (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i druga), a po potrebi sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala).

Svakako i poslovna dokumentacija može da bude prevedena u toj jezičkoj varijanti, a onda i overena pečatom zvanično ovlašćenog lica. Uz rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i poslovne odluke, naši stručnjaci obrađuju i statut i osnivački akt preduzeća, kao i različite vrste poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji i finansijski), te sve ostale sadržaje koji se odnose na poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica.

Sem toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva dokumenta koja čine tehničku, tendersku i građevinsku dokumentacija, a u ponudi su kako direktni prevodi građevinskih projekata sa korejskog jezika na češki, tako i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje i ostalih.

Bilo koju vrstu dokumenata koja se tiču sudstva ili oblasti prava će, takođe klijenti moći da dobiju kompletno obrađene, to jest najpre prevedene, a potom i overene u skladu sa važečim pravilima. Kako sudske presude, licence i ugovore, te sudske odluuke, punomoćje za zastupanje i sudske tužbe, tako i tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i sertifikate, ali i sudske žalbe i ostala dokumenta koja se odnose na konkretne oblasti će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku da, na zahtev klijenata prevedu u ovoj varijanti jezika, a onda i da overe prema ovlašćenjima koja su im data.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje