Prevodi sa korejskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na estonski jezik

Za online prevod sa korejskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa korejskog na estonski jezik

Konkretna usluga je na raspolaganju zainteresovanima za obradu dokumenata i bilo kog drugog pisanog sadržaja, s tim da prevodioci i sudski tumači zaposleni u ovoj instituciji mogu da izvrše i usmeni prevod sa korejskog jezika na estonski. Ovde je vrlo važno napomenuti da oni izvršavaju kako prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i konsekutivni, ali i simultani, te se priprema ponude može izvršiti isključivo na osnovu smernica o organizaciji događaja. A njih bi trebalo klijent blagovremeno da dostavi, te da zaposlene u Prevodilačkom centru Akademije Oxford informiše kako o predviđenom trajanju manifestacije, tako isto i o broju osoba koje će učestvovati, te o lokaciji na kojoj će biti održana, to jest o njenim glavnim karakteristikama. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi, to će i navedena usluga biti uneta u ponudu ako bude procenjeno da je to ujedno i najbolja opcija za konkretni događaj.

Na zahtev klijenata može biti izvršen i prevod popularnih i stručnih tekstova u zadatoj kombinaciji jezika, a prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i bilo koji udžbenik.

Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi književnih dela sa korejskog jezika na estonski, a po zahtevu će stručno obraditi i sadržinu časopisa, kao i bilo koji novinski članak.


Prevođenje sa korejskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na korejski

U svakoj poslovnici ove institucije su zaposlena i stručna lica, koje mogu na zahtev klijenata da izvrše lekturu i korekturu bilo kog sadržaja. Inače se te usluge primenjuju ukoliko postoji urađen prevod materijala, ali on nije stručan, te u njemu postoje greške koje će lektori i korektori ispraviti u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko se zahteva prevođenje audio i video materijala sa korejskog jezika na estonski, klijentima će biti ponuđena i usluga njihovog titlovanja, kao i sinhronizovanja. Zahvaljujući tim dodatnim uslugama se omogućuje klijentima da u samom predstavništvu ove institucije dobiju kompletno obrađen bilo koji film ili seriju, zatim reklamnu poruku, te emisiju, to jest svaki video i audio materijal.

Takođe je važno naglasiti da sudski tumači i prevodioci mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da obrade i bilo koji materijal iz oblasti marketinga, ali i svaki onlajn sadržaj. A kada budu izvršavali prevod web sajtova sa korejskog jezika na estonski, odnosno programa i online kataloga, te aplikacija i internet prodavnica, odnosno svih ostalih web materijala, oni će vršiti i optimizaciju. Konkretna usluga podrazumeva primenu alata SEO (Search Engine Optimisation), tako da se sadržina tih materijala u potpunosti usklađuje sa pravilima koja su dostupna na internetu, što unapređuje njihovu poziciju.

Trebalo bi sve sadržaje koji su do ovog momenta pomenuti na obradu klijent elektronski da dostavi, a po istom principu i da izvrše njihovo preuzimanje nakon pruženih usluga. Budući da postoje i oni klijenti kojima takav princip u potpunosti ne odgovara, omogućeno im je da se u samoj poslovnici raspitaju o dodatnim opcijama kako za slanje sadržaja tog tipa na prevod, tako isto i za njihovo preuzimanje.

U slučaju da nekome budu bili potrebni direktni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na estonski, biće obavezan originale sudskom tumaču na uvid da donese ili pošalje, jer je dostupna njihova kompletna obrada. Stvar je u tome da osim njihovog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, klijenti dobijaju i uslugu overe od strane ovlašćenog stručnjaka, te se na taj način ispunjavaju zakonom propisana pravila, a klijent samim tim dobija dokument koji je zakonski u potpunosti važeći.

Originalna dokumenta može svaki klijent lično doneti u samu poslovnicu ove institucije ili ih poslati kako preko kurirske službe, tako isto i preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije".

Pored svih ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač kompletnu obradu vrše i za različite tipove kako saglasnosti i potvrda, tako i izjava i uverenja, uzevši u obzir da kompletno obrađuju sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Bitno je napomenuti i to da su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje medicinske i poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na estonski, a po zahtevu će obraditi i sve vrste pravnih akata.

Zainteresovanima će biti omogućena i usluga kompletne obrade svih dokumenata iz domena obrazovanja ili nauke, ali i onih koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, odnosno tehničke i građevinske dokumentacije.

Trebalo bi da se vlasnik dokumenata opredeli da li želi kompletno obrađene sadržaje da preuzme lično u predstavništvu ove institucije ili će se opredeliti za varijantu da mu ih kurirska služba na željenu adresu dostavi. S obzirom na to da usluga dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na adresu klijenta nije uračunata u osnovnu uslugu, biće napomenuto klijentima da je njihova obaveza plaćanje da izvrše prilikom preuzimanja sadržaja.

Naročito je važno napomenuti da usluga poznata kao nadovera, a koja uključuje stavljanje Haškog, to jest takozvanog Apostille pečata nije dostupna u poslovnicama ove institucije, jednostavno zato što prevodilac i sudski tumač za njeno izvršenje nemaju potrebna ovlašćenja. A da ne bi bilo nikakvih problema tokom obrade dokumenata, preporuka je svakom klijentu da se informiše detaljno o svemu tome u okviru nadležnih institucija, odnosno da kontaktira osnovni sud u svom mestu i dobije neophodne informacije. Stvar je u tome da Haški pečat na dokumenta treba da bude stavljen ili pre ili posle prevoda i overe od strane pomenutog stručnjaka, a zakonom je predviđeno i koja su to dokumenta, tako da klijent sve te informacije treba blagovremeno da dobije.

Shodno iznetim zahtevima može biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na estonski, a kada je vrlo važno da klijent prvo na zvaničan mejl dostavi konkretne sadržaje, pa odmah posle toga i da originale na uvid priloži, kako bi u potpunosti ispoštovao zakonom propisana pravila.

Prevod prepisa ocena sa korejskog jezika na estonski

Prilikom obrade navedenog, ali i svakog drugog dokumenta će prevodioci i sudski tumači da izvrše najpre pomenutu uslugu, a zatim će primeniti pravila koja podrazumeva zvanična overa prevedenih dokumenata. Zapravo će na taj način biti izvršeno profesionalno prevođenje dokumenata sa korejskog na estonski jezik, jer će usluga biti izvršena u skladu sa zakonom.

Klijenti će u najkraćem mogućem roku da dobiju sadržaje koje imaju pravo, kao i apsolutno bilo koji drugi pravno validan dokument da koriste, a njihova je obaveza originale na uvid da prilože, pošto će sudski tumači njih upoređivati sa prevodima, neposredno pre nego što budu izvršili overu.

Uzevši u obzir da članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu zaduženi za postupak poznat kao nadovera, a koji se odnosi na stavljanje Apostille pečata, odnosno takozvanog Haškog na dokumenta, preporučuje se klijentima da detaljne informacije o potrebi za tom overom, vezano za konkretna dokumenta dobiju samostalno od zaposlenih u državnim institucijama, u čijoj se nadležnosti to nalazi.

Svakako da će prevodilac i sudski tumač, osim prepisa ocena obraditi i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su na primer svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, kao i potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima, ali i seminarski i diplomski radovi, te svi ostali materijali koji se na obrazovanje odnose.

Na zahtev klijenata će biti izrađeni i prevodi naučnih radova sa korejskog na estonski jezik, a po potrebi će ovi stručnjaci kompletno obraditi i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, te sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji se tiču nauke.

Pobrinuće se zaposleni ove institucije da odgovore na zahteve i onih klijenata, koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevod žele da dobiju za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su na primer potvrda o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrda o visini primanja i saglasnost za zastupanje, te potvrda o stanju računa u banci, kao i potvrda o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti i mnogi drugi tipovi kako potvrda i uverenja, tako isto i saglasnosti i izjava.

Podrazumeva se da će biti izvršen i direktan prevod pravnih akata sa korejskog na estonski jezik, a kojom prilikom će osim presuda o razvodu braka, te mnogih drugih vrsta sudskih presuda i sudskih odluka, odnosno ugovora, sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi i tekovine Evropske Unije, zatim sertifikate svih vrsta i punomoćja za zastupanje, kao i sudska rešenja, sudske žalbe i licence, potom sudske tužbe i uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja su za pravo i sudstvo vezana.

Kompletna obrada ličnih dokumenata se, isto tako izvršava na zahtev (dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, krštenica, vozačka dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, umrlica i ostala), a svakako da će biti obrađena i celokupna poslovna dokumentacija (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji izveštaji i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje).

Svaki dokument koji se zvanično smatraju delom medicinske dokumentacije će sudski tumači i prevodioci u datoj jezičkoj kombinaciji kompletno obraditi. Klijentima su na raspolaganju prevodi medicinskih nalaza sa korejskog na estonski jezik, ali i kompletna obrada dokumentacije o medicinskim proizvodima, zatim uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i svih ostalih dokumenata koja se tretiraju kao deo medicinske dokumentacije.

Naravno da će članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije po zahtevu klijenata kompletno obraditi i građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji se smatra delom bilo dokumentacije za tendere, bilo tehničke ili građevinske dokumentacije.

Direktno prevođenje aplikacija i programa sa korejskog na estonski jezik

Sve vrste softvera će stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford u datoj kombinaciji jezika profesionalno da obrade, a biće izvršeni i direktni prevodi web sajtova sa korejskog jezika na estonski, dok će po potrebi sudski tumači i prevodioci da obrade i sadržinu online prodavnica, zatim internet kataloga i svih ostalih materijala koji su vezani za web. A tom prilikom će klijentima biti omogućena i usluga profesionalne optimizacije svih takvih sadržaja, zato što pomenuti stručnjaci imaju iskustva u implementaciji alata SEO (Search Engine Optimisation).

Svakako da oni mogu da izvrše i usluge usmenog prevođenja u navedenoj varijanti jezika, a u kom slučaju primenjuju kako prevođenje uz pomoć šapata, tako i simultani prevod, odnosno konsekutivni, sve u zavisnosti od toga o kojoj vrsti događaja se radi. Naravno da će ponuda sa puno pažnje biti formirana, jer se zahteva da zainteresovani klijenti informišu ove stručnjake o tačnom mestu održavanja događaja, to jest o njegovim osnovnim karakteristikama, kao i o tome koliko osoba bi trebalo da bude prisutno i koliko će on trajati. Prema svim tim informacijama se donosi odluka koji tip usmenog prevoda je najprimereniji, a u skladu sa tim se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje unosi u ponudu, pošto je i ta usluga dostupna.

Zainteresovanima za to će biti omogućena i usluga profesionalne redakture, a nju u poslovnicama ove institucije izvršavaju lektori i korektori. Moramo naglasiti da se korektura i lektura primenjuju kada je neophodno načinjene greške u prethodno prevedenim sadržajima ispraviti, a u skladu sa pravilima pakistanskog jezika i prevodilačke struke, tako da vrlo brzo klijenti dobijaju profesionalno obrađene materijale koji su usklađeni sa originalima.

Ukoliko nekome bude bio potreban direktan prevod filmova sa korejskog jezika na estonski, a svejedno da li su u pitanju animirani, igrani ili crtani, odnosno dokumentarni filmovi, trebalo bi da zna da se i usluge titlovanja i sinhronizovanja takođe nude klijentima. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u zadatoj jezičkoj kombinaciji obraditi i reklamne poruke, ali i televizijske, kao i radijske informativne, te zabavne i dečije, odnosno obrazovne emisije, kao i serije, to jest sve vrste audio i video sadržaja, nakon čega klijent bira između prethodno dve pomenute dodatne usluge.

Književna dela iz oblasti poezije ili proze će, isto tako na osnovu iznetih zahteva pomenuti stručnjaci obraditi, a pobrinuće se da prevedu i udžbenike, kao i sadržinu stručnih i ilustrovanih, odnosno dečijih časopisa u konkretnoj kombinaciji jezika.

Kad god to neko zahteva, prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika obrađuju i članke iz novina bilo koje dužine i tematike, a izvršiće i obradu stručnih, kao i popularnih tekstova, čija tema je vezana bilo za neku društvenu naučnu disciplinu, bilo za prirodnu.

Istakli bismo i to da su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih letaka i kataloga sa korejskog jezika na estonski, a po zahtevu klijenata će obraditi i PR tekstove, zatim flajere i plakate, kao i vizit kartice, odnosno reklamne brošure i sve ostale sadržaje koji su direktno za marketing vezani.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje