Prevod sa korejskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na mađarski jezik

Za online prevod sa korejskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Bez obzira da li klijenti u ovoj varijanti jezika zahtevaju prevod u pisanoj formi za određenu vrstu sadržaja ili im je potreban usmeni prevod sa korejskog jezika na mađarski, sasvim sigurno profesionalni prevodioci i sudski tumači na njihove zahteve odgovaraju optimalnom roku.

A pored osnovne usluge, vrši se i redaktura kada je to potrebno klijentima, to jest kada u prevedenim sadržajima ma koje vrste treba stručna lica, to jest korektori i lektori da isprave određene greške i u potpunosti ih prilagode pravilima, koja su važeća u mađarskom jeziku.

Takođe, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za direktno prevođenje internet materijala sa korejskog jezika na mađarski, a što se prvenstveno odnosi na online prodavnice i sajtove, ali i na svaku vrstu programa ili aplikacija, te na internet kataloge i generalno govoreći, sve ostale sadržaje koji su ili vidljivi na internetu ili su na neki način za njega vezani. Ističemo da se obrada svih ovih sadržaja vrši uz njihovo optimizovanje, to jest uz implementaciju pravila SEO (Search Engine Optimisation), naravno onda kada za tim postoji realna potreba. Implementacijom tih pravila se pozicija konkretnih sadržaja poboljšava, tako da oni bivaju mnogo bolje kotirani u pretrazi za tačno određene ključne reči.


Prevođenje sa korejskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na korejski

Kompletna obrada video materijala različite vrste, kao i audio je dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a tu su uvršteni kako direktni prevodi filmova sa korejskog jezika na mađarski, tako i reklamnih poruka, ali i emisija, serija i ostalih materijala koji bi trebalo da budu prezentovani na radiju, internetu, televiziji i ostalim medijima. Podrazumeva se, takođe da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika mogu da obrade i članke iz novina, ali i udžbenike, kao i različite vrste časopisa, te bilo koje književno delo, nevezano za to da li je svrstano u domen poezije ili proze.

Svakako se ispunjava zahtev klijenta koji želi da dobije profesionalno prevedene sadržaje iz domena marketinga, tako da ovi stručnjaci izuzev brošura i kataloga, te vizit kartica, obrađuju i reklamne letke, PR tekstove i plakate, kao i reklamne flajere i sve ostale sadržaje, čija je osnovna namena usmerena na reklamiranje neke kompanije, odnosno proizvoda ili usluga, te na prezentovanje konkretnog događaja.

Sve navedene materijale na obradu klijenti dostavljaju elektronskim putem, to jest šalju ih na mejl adresu pomenute institucije, a isto tako ih po završetku obrade mogu preuzeti ukoliko žele.S obzirom na to da se obrada dokumenata razlikuje u tom smislu što se vrši i postupak overe za njih, bitno je napomenuti da klijent koji tu uslugu zahteva mora izvršiti dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Zapravo, sudski tumač će pre izvršenja overe prevedenog dokumenta morati da ga uporedi sa originalom, pa je to osnovni razlog što se moraju dostaviti i originali. A uz mogućnost njihovog slanja preko „Pošte Srbije“, a preporučenom pošiljkom, otvorena je i opcija dostavljanja preko kurirske službe, a klijenti koji žele mogu i lično da dođu u jednu od poslovnica konkretne institucije i lično dostave originalna dokumenta za koja zahtevaju prevod u ovoj varijanti jezika.

Jedino u situaciji kada zahtevaju hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na mađarski, dozvoljeno im je da ih prvo skeniraju i pošalju na mejl, s tim da posle toga imaju obavezu da pomenuto pravilo ispoštuju, te da prilože originalna dokumenta na uvid.

Budući da je različit princip dostavljanja dokumenata na obradu, svakako se razlikuje i način preuzimanja u odnosu na ostale sadržaje, jer prevedena i pečatom ovlašćenog lica overena dokumenta klijent može preuzeti ili lično ili zahtevati od ovlašćenog lica konkretne poslovnice da mu budu dostavljena na adresu. Inače, tu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom naša institucija ima saradnju, a naplata usluge se vrši direktno od klijenta, s tim da kurirska služba formira cenu.

Napomenuli bismo da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za obradu bilo kog dokumenta, tako da uz prevod pravnih akata sa korejskog jezika na mađarski (tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske žalbe i odluke, sudske presude, licence, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, sudska rešenja i druga), oni mogu da kompletno obrade i sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke (svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, diplomski radovi i ostalo).

Takođe, mogu da ispune i zahtev klijenata koji u ovoj varijanti jezika imaju potrebu za prevedenim ličnim dokumentima, tako da osim uverenja o državljanstvu, izvoda iz knjige umrlih i venčanih, odnosno krštenice, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i sve vrste dozvola i to kako saobraćajnu i vozačku, tako i radnu, odnosno dozvolu za boravak, te pasoš, potvrdu o prebivalištu i sva nepomenuta lična dokumenta.

A u ponudi ove institucije su i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na mađarski (finansijski izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća i druga), ali i kompletna obrada građevinske, te medicinske, tehničke i tenderske dokumentacije (građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda i sva druga dokumenta koja čine bilo koju od tih vrsta dokumentacija).

Različite vrste uverenja, ali i izjava, kao i potvrda i saglasnosti, to jest sva ona dokumenta koja je potrebno predati nadležnim službama, takođe mogu da budu prvo prevedena u ovoj jezičkoj kombinaciji, a onda i od strane ovlašćenog sudskog tumača overena. Tako će, osim potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, prevodioci i sudski tumači da izvrše i direktan prevod saglasnosti za zastupanje sa korejskog jezika na mađarski, ali i uverenja o neosuđivanosti, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o visini primanja i drugih dokumenata koja klijenti treba u različitim situacijama da predaju brojnim državnim institucijama.

Nevezano za to koji dokument je potrebno obraditi, klijenti moraju imati na umu da aktuelni zakon navodi obavezu nadovere za neka od njih, to jest da se zahteva stavljanje Haškog pečata, koji je poznat još i kao Apostille. A uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac nemaju potrebna ovlašćenja da bi tu vrstu overe izvršili, to svaki klijent koji zahteva direktan prevod dokumenata sa korejskog jezika na mađarski svakako treba samostalno da informacije o ovoj vrsti overe zatraži u nadležnim institucijama. Naglašavamo da je važno ne samo da pitaju da li je taj tip overe obavezan za konkretna dokumenta, već i da ako dobiju potvrdan odgovor, svakako moraju da saznaju po kom principu se ta vrsta overe vrši. Zapravo se najčešće Apostille pečat stavlja ili na početku ili na kraju obrade, te iz tog razloga je bitno da klijent dobije i te informacije, jer će se upoznati sa celokupnim procesom obrade određenog dokumenta.

Prevodi dokumentacije za tendere sa korejskog na mađarski jezik i overa sudskog tumača

Sva ona dokumenta koja čine sastavni deo tenderske dokumentacije mogu da budu ne samo prevedena u pomenutoj varijanti jezika na zahtev klijenata, već isto tako i overena pečatom onog lica koje je za to zvanično ovlašćeno, to jest sudskog tumača. Upravo zahvaljujući takvom principu obrade dokumenata svih vrsta, zaposleni u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford im omogućuju da relativno brzo dobiju dokumenta koja će moći bez ikakvih smetnji da u praksi primenjuju.

Očekuje se od svakog klijenta koji zahteva prevod tenderske dokumentacije sa korejskog jezika na mađarski da priloži originale na uvid i da pribavi sve neophodne informacije, koje se odnose na overu specijalnom vrstom pečata, a koji je poznat kao Haški ili Apostille.

Takođe, profesionalni prevodioci i sudski tumači u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i sva ona dokumenta koja se predaju različitim nadležnim državnim službama, a pod tim se misli kako na potvrde i saglasnosti različitih vrsta, tako i na izjave i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druga), a svakako će ako to klijenti zahtevaju da izvrše i direktno prevođenje tehničke i građevinske dokumentacije sa korejskog jezika na mađarski, to jest kompletno će obraditi kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako i uputstvo za rukovanje, zatim deklaracije proizvoda i sva druga dokumenta koja pomenute tipove dokumentacija čine.

Podrazumeva se, isto tako da klijenti mogu da dobiju preveden bilo koji lični dokument, počev od pasoša, uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, preko lične karte, venčanog lista i dozvole za boravak, odnosno izvoda iz knjige umrlih, pa do vozačke, te radne i saobraćajne dozvole i svih ostalih ličnih dokumenata.

Ukoliko su klijentima potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa korejskog jezika na mađarski mogu očekivati kompletnu obradu kako tog dokumenta, tako i svih ostalih koji su vezani za oblast obrazovanja, poput na primer uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i prepisa ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i svih ostalih sadržaja koji se tiču obrazovanja, što primarno uključuje obradu seminarskih i diplomskih radova.

Svakako, sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, ali isto tako i naučne patente, zatim naučne radove i sve ostale materijale koji su primarno vezani za oblast nauke. Različite tipove pravnih akata, klijenti isto tako mogu da dobiju kompletno obrađene, a u ponudi je prevođenje presuda o razvodu braka sa korejskog jezika na mađarski, ali sudskih odluka i licenci, zatim tekovina Evropske Unije, te svih tipova ugovora i sudskih žalbi, odnosno sudskih rešenja, punomoćja za zastupanje i sertifikata, ali i sudskih tužbi i svih ostalih dokumenata koja se tiču sudstva ili prava.

Valjalo bi reći i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani da izvrše i kompletnu obradu medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta tog tipa), a takođe će na zahtev klijenata izvršiti i prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na mađarski. U tom slučaju će sudski tumač i prevodilac uz fakture, godišnje i revizorske izveštaje, te rešenje o osnivanju pravnog lica, ispuniti zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su potrebni prevodi osnivačkog akta preduzeća, zatim finansijskih poslovnih izveštaja, te statuta preduzeća i svih ostalih dokumenata koja su vezana za poslovanje ma kog preduzetnika ili pravnog lica.

Prevod udžbenika sa korejskog jezika na mađarski

U slučaju da je bilo kom klijentu neophodna usluga koja se odnosi na direktno prevođenje udžbenika sa korejskog na mađarski jezik, sa sigurnošću smemo da kažemo da stručna lica koja zapošljavamo mogu da obrade udžbenike bilo koje tematike i to maksimalno profesionalno i kvalitetno. Takođe, sudski tumači i prevodioci mogu da u konkretnoj varijanti jezika obrade i bilo koje delo iz domena književnosti, ali i časopise različite vrste, kao i članke iz novina.

Budući da se u timu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford nalaze i korektori sa višegodišnjim iskustvom, kao i lektori, to podrazumeva da se na zahtev klijenata može izvršiti i usluga koja podrazumeva redakturu bilo koje vrste materijala, a za koje su neprofesionalno urađeni prevodi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Moramo navesti i da se direktan prevod web materijala sa korejskog na mađarski jezik nalazi na spisku usluga za koje su pomenuti stručnjaci specijalizovani. A uz obradu sajtova različite sadržine, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i bilo koji tip programa ili aplikacija, zatim web kataloge, kao i online prodavnice i uopšteno rečeno, sve one sadržaje koji su na neki način za internet vezani. Svakako će, u zavisnosti od tipa sadržaja za koji se radi prevod, oni primeniti i sva pravila koja su vezana za optimizaciju konkretnih materijala. A sama činjenica da će primeniti smernice SEO (Search Engine Optimisation) će vlasnicima tih sadržaja omogućiti da vrlo brzo shvate koliko je optimizacija važna, jer će se i sajtovi i ostali internet materijali vrlo brzo nakon što budu na mrežu postavljeni, naći u samom vrhu pretrage za tačno definisane ključne reči.

Napominjemo i to da su prevodioci i sudski tumači, pored ostalog specijalizovani da izvrše i obradu reklamnih sadržaja i to uz maksimalno kvalitetnu primenu svih marketinških pravila, kao i pravila koja podrazumeva ciljani jezik. Naime, kada se vrše direktni prevodi PR tekstova sa korejskog na mađarski jezik, ali i reklamnih flajera, plakata ili brošura, te reklamnih letaka, kataloga ili drugih materijala ove vrste, pomenuti stručnjaci se trude da prenesu poruku potencijalnim klijentima, a u ovom slučaju govornicima mađarskog jezika, kako bi im bilo omogućeno da se što bolje upoznaju sa sadržinom tih materijala. A u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata može da bude izvršen i direktan prevod vizit kartica i to po odličnim uslovima.

Usmeno prevođenje sa korejskog na mađarski jezik

Angažovanje stručnjaka zaposlenih u okviru ove institucije za uslugu usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika je takođe moguće, s tim da se mora istaći da prevodioci i sudski tumači, uz simultani i konsekutivni prevod sa korejskog jezika na mađarski, takođe mogu da izvrše u toj jezičkoj kombinaciji i prevod uz pomoć šapata. Svakako se iznajmljivanje profesionalne i kvalitetne opreme za simultano prevođenje nalazi među dostupnim uslugama. Napominjemo da se očekuje da klijent koji ima potrebu za angažovanjem stručnjaka koji su za ovu uslugu specijalizovani, najpre dostavi podatke o broju učesnika, te o trajanju određenog događaja, ali i o mestu na kome će on biti održan, jer su to sve podaci koji moraju biti pažljivo analizirani da bi bila zvanično doneta odluka koji tip usmenog prevoda će da bude primenjen.

Kompletna obrada različitih vrsta i audio i video sadržaja se, isto tako može izvršiti ukoliko to klijenti zahtevaju. A uz direktno prevođenje serija sa korejskog jezika na mađarski, odnosno igranih i dokumentarnih filmova, zatim reklamnih poruka i zabavnih emisija, te animiranih filmova, ali i obrazovnih i informativnih emisija, kao i crtanih filmova i ostalih sadržaja ove vrste, svaki klijent može da dobije i uslugu koja je vezana za njihovu sinhronizaciju ili profesionalno titlovanje. Takvim pristupom se omogućuje svima koji su zainteresovani da u optimalnom roku dobiju kompletno obrađene sadržaje ove vrste, te da mogu praktično odmah nakon zvaničnog preuzimanja, da ih prikažu i na televiziji i u bioskopu, odnosno da ih prezentuju na radiju ili internetu.

Svakako su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za profesionalnu obradu tekstualnih sadržaja u toj jezičkoj varijanti, tako da su u ponudi direktni prevodi političkih tekstova sa korejskog jezika na mađarski, ali i onih čija tema je vezana za finansije, ekonomiju i bankarstvo, odnosno pravo, nauku i obrazovanje, te medicinu, farmaciju i komunikologiju. Naravno da ovi stručnjaci mogu profesionalno da prevedu stručne i popularne tekstove iz domena sociologije, ali i psihologije i filozofije, odnosno marketinga, zatim građevinske industrije, menadžmenta i informacionih tehnologija, kao i turizma i svih ostalih naučnih disciplina koje su vezane kako za oblast prirodnih nauka, tako i za oblast društvenih.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje