Prevod sa korejskog na makedonski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na makedonski jezik

Za online prevod sa korejskog na makedonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Pored usluge koja se tiče pisanog prevoda u ovoj jezičkoj varijanti i to za sadržaje različite vrste, klijenti mogu da angažuju i iskusne stručnjake, kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje sa korejskog jezika na makedonski. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, na osnovu smernica koje dobiju od klijenta, a vezano za organizaciju samog događaja (mesto održavanja, predviđeno trajanje i broj učesnika) primeniti pravila koja uključuje kako konsekutivno i šapatno, tako i simultano. Prevodilački centar Akademije Oxford će se pobrinuti i da klijentima, koji za tim imaju potrebe omogući iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Uz navedenu, dostupna je i usluga koja se odnosi na direktan prevod marketinških sadržaja sa korejskog jezika na makedonski. Na osnovu zahteva klijenata, navedeni stručnjaci profesionalno obrađuju PR tekstove, kataloge i flajere, ali i brošure, reklamne letke i plakate, te vizit kartice, kao i sve nepomenute sadtžaje, koji služe prezentovanju usluga, proizvoda, poslovanja firmi ili događaja.

Svakako će se prevodioci i sudski tumači pobrinuti da u potpunosti ostvare zahtev svakog klijenta kome su neophodni direktni prevodi tekstova sa korejskog jezika na makedonski. Takođe obrađuju i stručne časopise, kao i ilustrovane, ali i novinske članke.


Prevođenje sa korejskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na korejski

Potrebno je naglasiti i to da zainteresovani mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da dobiju i profesionalne prevode za tekstove različite dužine, tematike i složenosti. Izuzev njih, ovi stručnjaci obrađuju i književna dela, kao i udžbenike.

Trebalo bi reći i to da su sudski tumač i prevodilac osposobljeni da izvrše i direktan prevod internet sadržaja sa korejskog na makedonski jezik. A izuzev web sajtova i online prodavnica, oni pristupaju profesionalnoj obradi i internet kataloga, kao i svih vrsta što programa, što aplikacija, te uopšteno različitih sadržaja koji su dostupni u okviru globalne mreže. U onim situacijama kada je to potrebno će se izvršiti i optimizacija materijala, to jest biće primenjene sve one smernice koje su poznate kao SEO (Search Engine Optimisation). A takav pristup, zapravo omogućuje vlasnicima konkretnih web sajtova i ostalih online sadržaja da brzo po njihovom postavljanju na mrežu, dobiju značajno bolje pozicionirane materijale, jer se zapravo njihova sadržina u potpunosti prilagođava pravilima pretrage na internetu.

Predviđeno je da se sve vrste materijala, koje su do ovog trenutka pomenute, dostavljaju na mejl, ali samo pod uslovom da to klijentu najviše odgovara, te ukoliko se tako bude preciziralo, klijent ih može na isti način i preuzeti neposredno po završetku obrade.Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za profesionalnu obradu dokumenata, to jest mogu izvršiti uslugu koja podrazumeva njihov prevod sa korejskog jezika na makedonski, ali ih i overiti. U principu, overavanje će da izvrši ovlašćeni sudski tumač, koji će da uporedi preveden i originalan dokument, pa ako bude bio potpuno siguran da je u pitanju istovetna sadržina, on će na prevod staviti svoj pečat, kako bi mu dao pravnu validnost, to jest potvrdio da se radi o istovetnim materijalima.

Bitno je reći i to da se mora ispoštovati pravilo koje je vezano za dostavljanje originala na uvid, a to se zahteva samo kada se prevod u navedenoj varijanti jezika radi za dokumenta. Dopušteno je originalna dokumenta svaki klijent ili da pošalje preporučenom pošiljkom i to putem „Pošte Srbije“ ili da ih lično dostavi u poslovnicu navedene institucije, a svakako može ako mu to najviše odgovara i da to učini preko odabrane kurirske službe.

Nevezano za to koji način slanja dokumenata da izaberu, takođe je predviđeno i da po završetku obrade konkretnih dokumenata klijenti samostalno odlučuju da li će da dođu lično u prostorije konkretnog predstavništva, kako bi ih preuzeli ili im, ipak više odgovara da bude angažovana kurirska služba, koja će kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste dostaviti na njihovu adresu. Jasno je da se radi o usluzi koje je dodatna, pa se samim tim ona i mora direktno od klijenata naplatiti. Zapravo je njegova obaveza da kuriru koji vrši isporuku plati, a o ceni će svakako biti prethodno informisan.

Kako prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da izvrše i hitan prevod dokumenata u pomenutoj jezičkoj varijanti, to je navedeno pravilo da bi klijent prvo trebalo da ih skenira, te pošalje preko elektronske pošte, a posle toga u najkraćem mogućem roku on svakako ima obavezu i da originale priloži na uvid.

Važi pravilo da se za određena dokumenta vrši i dodatna overa, to jest da se na njih mora staviti takozvani Haški pečat, čiji je drugačiji naziv Apostille. Ističemo da tu vrstu pečata prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu ne vrše, pošto im nisu data neophodna ovlašćenja, pa iz tog razloga bi svaki klijent trebalo da informacije o njemu potraži u okviru relevantnih državnih institucija. Naime, Apostille pečat se stavlja u okviru odeljenja koja su zato specijalizovana, a nalaze se pri osnovnim sudovima naše zemlje, tako da bi klijenti trebalo detaljno da se raspitaju o potrebi za stavljanjem Haškog pečata na dokumenta za koja oni zahtevaju obradu u ovoj varijanti jezika. Jednostavnije rečeno, potrebno je da pitaju na prvom mestu da li je ta vrsta overe obavezna za konkretna dokumenta, te ukoliko budu dobili potvrdan odgovor, svakako treba da saznaju i u kom trenutku se pomenuti pečat na njih stavlja. Naime, dostupne su dve opcije, a one podrazumevaju stavljanje ovog pečata nakon izrade prevoda i overe sudskog tumača, kao i prvo overu Apostille pečatom, a zatim prevođenje određenog dokumenta uz obavezu prevođenja i sadržine pomenutog pečata, pa na kraju i overu pečatom sudskog tumača. Kako se ova dva postupka razlikuju, tako se isto razlikuje i njihovo trajanje, pa će samim tim klijent koji bude ove informacije obezbedio, biti u mogućnosti da sazna kako bi trebalo celokupan postupak obrade konkretnog dokumenta da teče.

Napominjemo da se uz sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, sertifikati, tekovine Evropske Unije, sudske presude, ugovori, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i odluke, licence, sudske tužbe i ostala dokumenta vezana za oblast sudstva ili prava), u ponudi naše institucije nalaze i direktni prevodi ličnih dokumenata sa korejskog jezika na makedonski. Tako će sudski tumači i prevodioci izuzev pasoša, uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, te vozačke dozvole i lične karte, po potrebi i da kompletno obrade izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, zatim saobraćajnu i radnu dozvolu, te dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta.

Takođe će izvršiti prevod u ovoj varijanti jezika za bilo koji dokument koji se tiče oblasti i nauke i obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisa ocena, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i druga), te će u zavisnosti od zahteva klijenata da prevedu i diplomske, ali i seminarske radove i to bilo koje složenosti i tematike.

Uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i lekarske nalaze, odnosno bilo koji dokument koji se zvanično može uvrstiti u medicinsku dokumentaciju, pomenuti stručnjaci mogu u optimalnom roku profesionalno da obrade, a u slučaju da to neki klijent bude zahtevao.

Isto tako su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za direktan prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na makedonski (statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji i druga), a podrazumeva se da će ostvariti zahtev svakog klijenta kome u ovoj varijanti jezika treba prevod za različita dokumenta koja čine građevinsku, odnosno tehničku ili tendersku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i ostala).

Sem pomenutih dokumenata, naši stručnjaci mogu da ostvare i zahtev svakog klijenta koji ima potrebu da dobije prevedenu bilo koju potvrdu, odnosno saglasnost, izjavu ili uverenje, a što se primarno odnosi na prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa korejskog jezika na makedonski, odnosno uverenja o nekažnjavanju i potvrde o stanju računa u banci, s tim da prevodilac i sudski tumač takođe mogu kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, te saglasnost za zastupanje i uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u bilo kojoj situaciji.

Prevodi web prodavnica sa korejskog na makedonski jezik

Među brojnim uslugama za koje su usko specijalizovani prevodilac i sudski tumač, koji su u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni, se svakako nalazi i profesionalno prevođenje internet prodavnica sa korejskog jezika na makedonski. Naglašavamo da se tokom obrade ovih sadržaja pomenuti stručnjaci posebno pridržavaju svih onih pravila, koja su vezana za optimizovanje sadržaja, to jest za njihovo maksimalno kvalitetno prilagođavanje za web pregledače. Tačnije, implementacija pravila SEO (Search Engine Optimisation) imaju za cilj da omoguće konkretnim internet materijalima da zauzmu mnogo višu poziciju i to za tačno određene ključne reči. Svakako se ova usluga omogućuje i kod obrade web sajtova, odnosno internet kataloga, a podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata profesionalno da obrade i softvere, to jest bilo koje aplikacije ili programa u konkretnoj varijanti jezika.

Trebalo bi da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi tekstova sa korejskog jezika na makedonski znaju da ovi stručnjaci osim popularnih sadržaja, obrađuju i one koje bi trebalo užem krugu stručnih lica za pojedine oblasti da budu prezentovani. Tematika tih sadržaja može da bude vezana za bilo koju naučnu disciplinu, a sem onih koji se tiču ekonomije, psihologije, finansija i bankarstva, odnosno sociologije, politike i prava, sudski tumači i prevodioci takođe profesionalno obrađuju i tekstove koji se bave tematikom iz domena ekologije i zaštite životne sredine, nauke i informacionih tehnologija, odnosno građevinske industrije, ali i turizma i komunikologija, te marketinga, filozofije i menadžmenta, kao i farmacije, obrazovanja, medicine i generalno govoreći, svih ostalih naučnih disciplina.

Iako su pomenuti stručnjaci svakako specijalizovani za obradu sadržaja u ovoj varijanti jezika pisanim putem, podrazumeva se da oni onda kada je to klijentu potrebno, mogu da izvrše i usmeni prevod sa korejskog jezika na makedonski. Kako postoji opcija primene prevoda uz pomoć šapata, odnosno konsekutivnog i simultanog, a svaki od njih se mora primeniti za događaj koji podrazumeva tačno određene karakteristike, zapravo je naročito važno da klijent koji želi ove stručnjake da angažuje za izvršenje usluge usmenog prevoda, najpre dostavi informacije o samom događaju, to jest o načinu njegove organizacije. A to podrazumeva informisanje kako o broju učesnika, tako i u osobenostima određenog prostora u kome će on biti održan, te svakako o trajanju. Na osnovu datih informacija tim stručnjaka određenog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford će i doneti odluku o tome koja od svih ponuđenih usluga će na najbolji način moći i da na konkretne zahteve odgovori, ali je važno pomenuti i da se u ovoj instituciji nudi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje informativnih emisija sa korejskog jezika na makedonski

Da bi bila obezbeđena maksimalno profesionalna usluga, svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi informativnih emisija sa korejskog na makedonski jezik, a nevezano za to da li se radi o televizijskim ili radijskim sadržajima, svakako imaju mogućnost da dobiju i njihovu profesionalnu sinhronizaciju, a u slučaju da im to više odgovara, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford će izvršiti titlovanje tih sadržaja. Tako će klijenti imati mogućnost da u vrlo kratkom vremenskom roku, to jest odmah po preuzimanju prezentuju konkretne sadržaje upravo tamo gde su planirali. Naravno da prevodioci i sudski tumači, ali i profesionalni titleri, odnosno stručnjaci koji će izvršiti sinhronizaciju sadržaja, osim informativnih emisija, mogu kompletno da obrade i obrazovne, kao i dečije, ali i zabavne emisije, zatim reklamne poruke, te isto tako i animirane, odnosno dokumentarne i igrane filmove različitih žanrova, zatim crtane filmove i ma koju drugu vrstu i video i audio sadržaja.

Takođe, klijentima je na raspolaganju i ona usluga koje vezana za profesionalnu redakturu, budući da su korektori i lektori isto tako zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica ove institucije. Ističemo da se pomenuta usluga vrši onda kada prevodi u ovoj varijanti jezika za konkretni sadržaj nisu izvršeni onako kako bi trebalo, to jest kako nalaže i makedonski jezik i prevodilacka struka, pa je vrlo važno da pomenuti stručnjaci izvrše sve izmene koje su neophodne da bi konkretni sadržaji bili kvalitetno obrađeni.

Napominjemo da prevodioci i sudski tumači, po zahtevu svakog klijenta mogu da izvrše i direktno prevođenje književnih dela u ovoj kombinaciji jezika, a što se odnosi kako na poetska, tako i na prozna dela književnosti, s tim da svakako oni vrše i obradu udžbenika u toj varijanti jezika. Ukoliko za tim bude postojala potreba, pomenuti stručnjaci će svakako profesionalno obraditi i novinske članke, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i dečijih, te stručnih časopisa.

Pored svih sadržaja koji su do sada pomenuti, u ponudi ove institucije se nalaze i direktni prevodi reklamnih materijala sa korejskog na makedonski, a to se prvenstveno odnosi na profesionalnu obradu kako vizit kartica, plakata i PR tekstova, odnosno reklamnih flajera, tako i brošura, a zatim i reklamnih letaka, kataloga i mnogih drugih materijala, čija je namena reklamiranje kako brojnih usluga, tako isto i proizvoda, ali i generalno poslovanja neke kompanije. S obzirom na to da se radi o profesionalnim prevodima, mora se istaći činjenica da sudski tumač i prevodilac u toku postupka njihove obrade, svakako primenjuju ne samo pravila svoje struke, nego i jezika koji je u ovom slučaju ciljani. Samim tim oni svim govornicima makedonskog pružaju priliku da jednostavno i lako shvate šta se tačno kroz konkretne materijale prezentuje, a zahvaljujući takvom pristupu obradi ovih sadržaja je očekivano da osobe koje se služe pomenutim jezikom, a koje dođu u dodir sa prevedenim materijalima ove vrste, ubrzo postanu kupci reklamiranog proizvoda, to jest korisnici konkretne usluge.

Prevod naučnih radova sa korejskog na makedonski jezik

Sasvim je svejedno da li je sadržina naučnih radova za koje je klijenti u ovoj varijanti jezika zahtevaju prevod nešto složenija ili ne, jer prevodioci i sudski tumači mogu u prilično kratkom roku da obrade i najkompleksnije sadržaje ove vrste, pošto je iza njih višegodišnje iskustvo. Svakako mogu da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, te bilo koje druge sadržaje koji se tiču uopšteno nauke.

Klijentima će biti pružena kompletna obrada kako pomenutih, tako i svih drugih dokumenata, jer se uz njihovo direktno prevođenje sa korejskog jezika na makedonski radi i završna obrada, a koja podrazumeva stavljanje pečata ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. A time se konkretnim dokumentima pred zakonom omogućuje da budu tretirana kao validna, pa se i klijentima pruža mogućnost da ih primenjuju u praksi i to na potpuno isti način kao i svaki drugi priznati dokument.

Podrazumeva se da će svako ko zahteva navedenu uslugu za dokumenta, morati na uvid da dostavi originale, ali će biti potrebno i da se samostalno pobrine o pribavljanju informacija o overi Apostile ili Haškim pečatom, kako je njegov drugi naziv.

Zainteresovane klijente očekuju i direktni prevodi ličnih dokumenata sa korejskog jezika na makedonski, tako da prevodilac i sudski tumač uz pasoš, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, svakako kompletno obrađuju i venčani list, a zatim i radnu dozvolu i vozačku, kao i ličnu kartu, te izvod iz matične knjige umrlih, ali i saobraćajnu dozvolu i sva druga lična dokumenta.

Takođe ovi stručnjaci ostvaruju zahtev svakog klijenta kome su u konkretnoj varijanti jezika neophodni prevodi kako za medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), tako i za bilo koji dokument koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala koja su vezana za poslovanje nekog pravnog lica).

Po zahtevu može da bude pružena i ona usluga koje uključuje direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa korejskog jezika na makedonski, budući da sudski tumač i prevodilac uz različite tipove potvrda, svakako mogu kompletno da obrade i sve vrste izjava, a zatim i saglasnosti i uverenja, što se prvenstveno odnosi na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, te na potvrdu o visini primanja, kao i na potvrdu o stanju računa u banci, ali i na uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju i generalno rečeno, na sva ostala dokumenta koja bi neka državna institucija mogla od klijenta da zahteva.

Naglašavamo da naši stručnjaci mogu, takođe da kompletno obrade i presude o razvodu braka, zatim licence i sudske odluke, kao i ugovore svih vrsta, odnosno sudska rešenja i tekovine Evropske Unije, ali i sudske žalbe, sertifikate i punomoćje za zastupanje, te sudske tužbe, kao i bilo koji drugi dokument koji je prvenstveno vezan za oblast sudstva ili prava.

Preostalo nam je da kažemo i to da smo specijalizovani za direktno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja sa korejskog jezika na makedonski, tako da prevodilac i sudski tumač osim potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatka diplomi i prepisa ocena, mogu kompletno da obrade i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i uvrenje o položenim ispitima. Svakako će odgovoriti i na zahtev onih osoba kojima je direktan prevod u ovoj varijanti jezika potreban za diplomske, ali i za seminarske radove.

Takođe može da bude prvo preveden, a posle toga i pečatom sudskog tumača overen svaki dokument koji čini bilo tendersku, bilo tehničku ili građevinsku dokumentaciju, a prvenstveno se misli na obradu uputstava za rukovanje, zatim građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i mnogih drugih nenavedenih dokumenata, koja u sastav konkretnih vrsta dokumentacija zvanično mogu da se svrstaju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje