Prevod sa korejskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na norveški jezik

Za online prevod sa korejskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Pored toga što su specijalizovani za kompletnu obradu dokumenata u navedenoj varijanti jezika, profesionalci koji su u timu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, takođe vrše i usmeno prevođenje sa korejskog jezika na norveški, ali obrađuju i mnoge druge sadržaje u pisanoj varijanti.

Najpre da napomenemo da usluga usmenog prevoda uključuje primenu kako konsekutivnog, tako i simultanog, ali i takozvanog prevoda uz pomoć šapata. Zainteresovanim klijentima je na raspolaganju i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ta usluga je dostupna po naročito povoljnim uslovima.

U pisanoj varijanti se vrše direktni prevodi marketinških materijala sa korejskog jezika na norveški (reklamni flajeri, katalozi, vizit kartice, plakati, brošure, PR tekstovi i ostalo), a ova stručna lica po potrebi mogu da obrade i udžbenike i dela književnosti, kao i novinske članke i časopise različite tematike. Isto tako, oni će ostvariti zahtev klijentima koji žele da dobiju obrađene stručne, odnosno popularne tekstualne sadržaje, a tema kojom će se oni baviti može da bude vezana za apsolutno bilo koju granu i prirodnih nauka, ali i društvenih.


Prevođenje sa korejskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na korejski

Sem toga, prevodioci i sudski tumači mogu stručno da obrade i sve sadržaje koji se tiču interneta, a što prvenstveno znači da prevode web sajtove i softvere, to jest programe i aplikacije različite vrste, ali i internet kataloge, zatim online prodavnice i druge slične materijale. Adekvatnom implementacijom pravila koja se tiču optimizovanje ovih sadržaja, a koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), ovi stručnjaci imaju posredno uticaj i na značajan boljitak u pozicioniranju svih tih materijala u polju globalne pretrage.

Usluga profesionalne redakture za bilo koju vrstu sadržaja se vrši od strane lektora i korektora, koji mogu da se pohvale dugogodišnjim radnim iskustvom. Ističemo da se konkretna usluga primenjuje zarad poboljšanja kvaliteta prevedenih sadržaja, a ukoliko se klijent prethodno obratio nekom pojedincu ili instituciji za izvršenje ove usluge, te u konkretnim materijalima postoje propusti, koje će kroz lektorisanje i primenu pravila korekture pomenuti stručnjaci maksimalno ispraviti i prilagoditi pravilima struke, odnosno ciljanog jezika.

Kada su klijentima potrebni direktni prevodi video i audio sadržaja sa korejskog jezika na norveški, njima se nudi mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu, budući da tim svake poslovnice pomenute institucije čine i stručna lica, koja su zaduženja za profesionalno titlovanje i sinhronizovanje kako serija i filmova, tako i emisija, zatim reklamnih poruka i ostalih i audio materijala i video.Naglasićemo da sve ove sadržaje klijenti treba na mejl da dostave, kako bi bili profesionalno obrađeni, a tom prilikom će se dogovoriti i o postupku preuzimanja, s tim što se najčešće po završetku prevoda, odnosno izvršenju brojnih dodatnih usluga koje su dostupne, klijenti odlučuju da ih preuzmu na isti način kao što su ih i dostavili.

Već smo pomenuli da se u okviru ove institucije može izvršiti profesionalna obrada svih dokumenata i to tako da klijenti dobijaju sadržaje koji su spremni za korišćenje. Zapravo je njima omogućeno da uz usluge prevoda bilo kog dokumenta, dobiju na jednom mestu i njegovu overu. a ta usluga će biti pružena od strane ovlašćenog sudskog tumača, koji će stavljanjem svog pečata na prethodno prevedena dokumenta potvrditi da je njihova sadržina sasvim ista kao i u originalnim.

Zato i jeste važno da svaki klijent originale pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, te da ih donese lično u izabrano predstavništvo ove institucije, jer je upravo dostavljanje originalnih dokumenata i navedeno kao zvaničan zahtev.

A svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na norveški u kratkom roku, imaju pravo da zahtevaju njihovo hitno prevođenje. Osnovni uslov tada jeste da prvo pošalju skenirane sadržaje na mejl adresu, a onda na uvid prilože i originale.

Preuzimanje se može izvršiti lično, a svakako nakon što prevodioci i sudski tumači urade prevod i overu konkretnih dokumenata, te će klijenti imati pravo i da zahtevaju njihovo dostavljanje na određenu adresu. Kako će navedenu uslugu da izvrši kurirska služba, to se od zainteresovanog klijenta zahteva da je i plati osobi koja dostavlja pošiljku, a informacije o ceni će dobiti upravo u okviru te kurirske službe.

Osim svih ličnih dokumenata, odnosno onih koja ulaze u sastav najpre poslovne i građevinske dokumentacije, a potom i tenderske, kao i medicinske i tehničke, ovi stručnjaci obrađuju i mnoga druga dokumenta, kao i različite vrste dokumentacija. A pod tim se prvenstveno misli na pravna akta, to jest na sadržaje koji su vezani za sudstvo ili za oblast prava, te na sva ona dokumenta koja se tiču ili oblasti nauke ili obrazovanja.

Svakako će se pobrinuti da izvrše i profesionalan prevod potvrda i uverenja sa korejskog jezika na norveški, ali i svih vrsta saglasnosti i izjava, to jest onih dokumenata koja brojne nadležne institucije od klijenata zahtevaju.

Moramo obavestiti sve, koji su zainteresovani za prevod bilo kog dokumenta ili dokumentacije u pomenutoj varijanti jezika da se overa Apostille pečatom ne nalazi na spisku usluga, koji vrše prevodilac i sudski tumač, zaposleni u ovoj specijalizovanoj instituciji. Jednostavnije rečeno, takozvani Haški pečat, što je njegov drugi naziv, se mora staviti isključivo na sadržaje za koje je to određeno aktuelnim zakonom. A kako pomenuti stručnjaci nisu za izvršenje te usluge ovlašćeni, potrebno je da svaki klijent pojedinačno pribavi neophodne podatke, to jest da kontaktira državnu instituciju koja ima nadležnost u tom slučaju. Naročito je važno da prvenstveno sazna da li se Haški pečat stavlja na dokumenta za koja je njemu neophodan prevod u ovoj varijanti jezika, a trebalo bi i da dobije informaciju o postupku overe. Naime, kod dokumenata na koja se Apostille pečat stavlja se vrši overa na dva načina, to jest ili se on stavlja kada se uradi prevod i overa, a od strane sudskog tumača ili se prvo mora izvršiti overa Haškim pečatom. Prvi postupak koji je opisan se tretira kao osnovni, odnosno klasičan, dok je drugi nešto kompleksniji, budući da se najpre radi prevod samog pečata, pa se onda vrši direktno prevođenje dokumenta sa korejskog jezika na norveški, a posle svega toga se na tako obrađen sadržaj stavlja pečat sudskog tumača.

Prevodi informativnih emisija sa korejskog na norveški jezik

Uz radijske informativne emisije, klijenti mogu da dobiju i direktan prevod televizijskih informativnih emisija sa korejskog jezika na norveški, ali prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika svakako mogu da prevedu i emisije namenjene deci, zatim obrazovne i zabavne. Takođe su oni specijalizovani i za obradu filmskih ostvarenja i to kako igranih i dokumentarnih, tako i crtanih i animiranih, a klijentima izlaze u susret i kada je potrebno prevesti serije ili reklamne poruke, to jest bilo koji drugi video ili audio materijal. Isto tako je dostupna i usluga profesionalne sinhronizacije svih ovih sadržaja, kao i njihovo titlovanje.

Sem toga, klijenti mogu da zahtevaju i onu uslugu koja se odnosi na obradu marketinških materijala, te ovi stručnjaci mogu da izvrše kako direktno prevođenje reklamnih letaka i brošura u toj kombinaciji jezika, tako i PR tekstova, zatim kataloga i plakata, te reklamnih flajera i vizit karti, ali i svih ostalih sadržaja koji su fokusirani na reklamiranje kompanija, događaja ili određenih usluga, kao i proizvoda. Akcenat se prilikom njihove obrade obavezno stavlja na pravilno oblikovanje konkretne poruke, koju većina njih sadrži, a usmerena je na potencijalne klijente kojima je maternji jezik norveški.

U okviru zvanične ponude usluga, koje prevodilac i sudski tumač takođe mogu da izvrše se nalaze i direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa korejskog jezika na norveški. Uz one koji obrađuju temu iz oblasti informacionih tehnologija, marketinga i komunikologije, odnosno farmacije, psihologije i menadžmenta, ovi stručnjaci obrađuju i tekstualne sadržaje koji se bave temom vezano za oblast građevinske industrije, bankarstva i filozofije, te politike, finansija i sociologije, ali i obrazovanja, prava i ekonomije, kao i svih ostalih naučnih disciplina, nevezano za to da li se tiču društvenih ili prirodnih nauka.

Usmeno prevođenje sa korejskog jezika na norveški

Organizacija događaja u okviru koga bi trebalo da učestvuju govornici ova dva jezika svakako iziskuje i profesionalan usmeni prevod sa korejskog na norveški jezik, a tu na scenu stupaju iskusni sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj našoj zemlji. Uz uslugu koja se odnosi na prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti, oni mogu da pruže i onu koja podrazumeva konsekutivni ili simultani prevod, a klijenti koji su za to zainteresovani na raspolaganju imaju i mogućnost da dobiju uslugu koja je vezana za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U principu se odabir konkretne vrste usmenog prevoda može izvršiti tek nakon dobijanja informacija o samom događaju, to jest o njegovoj organizaciji, pa se iziskuje da zainteresovani klijenti dostave sve potrebne podatke najpre o mestu njegovog održavanja, a zatim i o ukupnom trajanju, te o broju učesnika.

Profesionalno prevođenje internet sadržaja sa korejskog na norveški jezik se, isto tako može da bude izvršeno ako neki klijent zahteva, a u ponudu su uvršteni kako online katalozi i web sajtovi, tako i internet prodavnice, ali i bilo koji tip programa ili aplikacije, te svi ostali sadržaji koji se na internet primarno odnose. Napominjemo da će prevodilac i sudski tumač, koji konkretne materijale budu obrađivali, posvetiti posebnu pažnju njihovom optimizovanje za web browser - e. A pod tim se misli da će oni primenjivati sva ona napravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), kako bi tim sadržajima omogućili da se u optimalnom roku nakon zvaničnog postavljanja na internet, svakako nađu među prvim rezultatima pretrage i to za ključne reči, koje su tačno definisane.

Ko god poseduje urađen prevod u konkretnoj varijanti jezika, nevezano za to koje određene sadržaje obradio, a smatra da oni nisu dobro prevedeni, ima mogućnost da u svakoj poslovnici pomenute institucije dobije uslugu, koja uključuje profesionalnu korekturu, odnosno lekturu. Kada je u pitanju stručna redaktura bilo koje vrste materijala, mora se naglasiti da će sve greške koje budu uočili u njima, lektori i korektori ispraviti tako da sadržaje prilagode pravilima ciljanog, to jest norveškog jezika, ali i same prevodilačke struke.

Dostupni su i direktni prevodi knjiga sa korejskog na norveški jezik, a prevodilac i sudski tumač osim beletristike i romana, po potrebi obrađuju profesionalno i dela poezije, ali i udžbenike. Ukoliko klijentima bude potrebno, oni će prevesti i članke iz novina, ali i ilustrovane, stručne i ostale časopise.

Prevod uverenja o državljanstvu sa korejskog na norveški jezik

Podrazumeva se da svaki klijent koji u pomenutoj kombinaciji želi da dobije ne samo obrađeno uverenje o državljanstvu, nego i bilo koji drugi dokument, u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, zapravo dobija profesionalnu obradu, koja je u potpunosti usklađena sa odredbama važećeg zakona. A to u stvari znači da se prvo vrši direktno prevođenje uverenja o državljanstvu sa korejskog jezika na norveški, pa se pristupa overi i to pečatom sudskog tumača, koji je od strane relevantnih državnih institucija za njeno izvršenje i nadležan. Svaki dokument koji se po tom principu obrađuje se smatra zakonski važećim, tako da njegov vlasnik ima puno pravo da ga u praksi primenjuje gde god je potrebno.

Obavezan je svaki klijent koji bude zahtevao direktan prevod bilo kog dokumenta u toj kombinaciji jezika da originalne sadržaje dostavi na uvid, a svakako bi bilo dobro i da prethodno zatraži informacije overi Apostille, to jest takozvanim Haškim pečatom za ta dokumenta. Potrebno je napomenuti da prevodioci i sudski tumači, koji su u konkretnoj instituciji zaposleni tu vrstu overe ne vrše, jednostavno zato što nemaju za nju potrebna ovlašćenja.

Pored pomenutog uverenja, zainteresovane klijente očekuju i direktni prevodi lične karte sa korejskog jezika na norveški, ali i vozačke dozvole, kao i izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, odnosno pasoša, dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu, te se podrazumeva da pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i radnu i saobraćajnu dozvolu, ali i mnoga druga lična dokumenta koja nisu navedena.

Takođe, se može izvršiti i direktan prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, pa overa i za bilo koji dokument koji bi klijent trebalo da preda nekoj nadležnoj instituciji, što se odnosi kako na različite vrste izjava, odnosno potvrda, tako i na saglasnosti i uverenja (potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta ovog tipa). Svakako će se prevodilac i sudski tumač pobrinuti da zainteresovanima omoguće i direktan prevod medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na norveški (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala).

Sem toga, pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za kompletnu obradu različitih dokumenata i ostalih materijala koji se tiču kako oblasti obrazovanja i nauke (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju i druga), tako i onih koji su vezani za sudstvo ili pravo (sve vrste licenci i sertifikata, sudske žalbe i rešenja, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i ostale vrste sudskih presuda, ugovori, sudske odluke i ostala),

Vrlo je važno reći i to da će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da omoguće klijentima kompletnu obradu za sva dokumenta koja ulaze u sastav bilo tehničke, tenderske i poslovne dokumentacije, bilo građevinske. Izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica, može se izvršiti i direktno prevođenje osnivačkog akta preduzeća sa korejskog jezika na norveški, ali i deklaracija proizvoda, zatim građevinskih projekata i revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, ali i uputstava za rukovanje, statuta preduzeća i mnogih nepomenutih dokumenata, koja se zvanično smatraju delom svih tih vrsta dokumentacija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje