Prevod sa korejskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na slovački jezik

Za online prevod sa korejskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford na više od 20 lokacija u celoj Srbiji ima otvorene poslovnice, a da su u njima zaposleni, između ostalih i prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je prevod sa korejskog jezika na slovački, to podrazumeva da je konkretna usluga dostupna, praktično svakom stanovniku naše zemlje.

Ovi stručnjaci mogu da obrade najrazličitije vrste sadržaja pisanim putem, ali i da zainteresovanima pruže uslugu usmenog prevoda u konkretnoj kombinaciji, kojom prilikom osim simultanog, mogu primeniti i šapatno i konsekutivno prevođenje, a dostupno je i iznajmljivanje profesionalne i visokokvalitetne opreme za simultano prevođenje.

Najpre ćemo se osvrnuti na obradu dokumenata, zato što se zainteresovanima pruža mogućnost da u okviru svakog predstavništva pomenute institucije dobiju profesionalnu obradu bilo kog dokumenta, a koja uključuje kako njegov prevod u pomenutoj varijanti jezika, tako i overu, koju će izvršiti sudski tumač, koji je za to zvanično ovlašćen. Budući da se radi o specifičnom principu obrade, naglašava se da je svaki zainteresovani klijent obavezan originalna dokumenta da dostavi i to na uvid pomenutom stručnjaku, budući da on mora da ih uporedi sa prevodima. Zapravo, pre nego što bude stavio svoj pečat na preveden dokument, sudski tumač se mora uveriti da nema odstupanja u odnosu na originalni sadržaj. A ako tokom upoređivanja ustanovi da postoje određene razlike, svakako će klijentu predložiti uslugu redakture, tokom koje će lektori i korektori sve razlike, odnosno greške u prevodima ispraviti.


Prevođenje sa korejskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na korejski

Neposredno pre nego što budu doneli lično originalna dokumenta u odbrano predstavništvo ili ih poslali preko kurirske službe, te preporučenom poštanskom pošiljkom, klijenti bi trebalo da se vrlo detaljno raspitaju o potrebi za stavljanjem posebne vrste pečata na određena dokumenta. Ustvari mislimo na overu Apostille pečatom, koji je isto tako poznat i kao Haški, a razlog zbog koga klijentima navodimo ovu informaciju je vrlo jednostavan. Naime, sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu, nisu od strane nadležnih institucija ovlašćeni da stavljaju pomenuti pečat, a bitno je da klijenti dobiju sve potrebne informacije, pošto one mogu imati uticaja na proces obrade. Najbitnije je da saznaju da li se uopšte Haški pečat mora na određena dokumenta staviti, a svakako bi trebalo da dobiju i podatak o tome kada se taj tip overe vrši. Praktično govoreći, dva postupka su najčešća i uključuju stavljanje Apostille pečata posle ili pre obrade određenog dokumenta od strane ovih stručnjaka. U slučaju da se taj pečat stavlja neposredno pre nego što klijent dostavi dokument nama na obradu, on mora znati da pomenuta stručna lica zaposlena u našim poslovnicama tada prevode i sadržinu samog pečata i sadržinu dokumenta, a tek nakon toga se može izvršiti overa sudskog tumača. Nasuprot tome, ukoliko klijent dobije informaciju da se Haški pečat stavlja tek posle završetka prevoda i overe u našoj instituciji, svakako treba da zna da taj postupak uopšteno traje i kraće nego prethodno pomenuti.

Uzevši u obzir da se vrši i hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na slovački, a da bi konkretni stručnjaci ostvarili taj zahtev klijenta, neophodno je da on originalna dokumenta dostavi naknadno, te da ih prvo skenirana pošalje preko mejla.

Način na koji će klijent preuzeti kompletno obrađena dokumenta isključivo će zavisiti od njegove odluke, a na raspolaganju su dve opcije, koje uključi dostavljanje na adresu ili lično preuzimanje. Ko god se bude opredelio za prvu opciju će, svakako morati konkretnu uslugu lično da plati osobi koja će i dostaviti prevedena i overena dokumenta, ali moramo naglasiti da će podatke o ceni moći da dobije isključivo od predstavnika konkretne kurirske službe.Još bi trebalo reći i to da sudski tumači i prevodioci, osim kompletne obrade svih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, kao što su recimo različiti tipovi uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti, mogu ostvariti zahtev svih onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi lične i poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na slovački.

Izuzev toga, oni mogu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, pa posle toga i da overe bilo koji dokument koji ulazi u sastav kako tehničke i građevinske dokumentacije, tako i medicinske, ali i dokumentacije za tendere. Svakako će ispuniti zahtev klijentima koji žele da dobiju kompletno obrađena pravna akta, to jest različita dokumenta koja su primarno vezana za oblast sudstva ili prava, ali će takođe kompletno obraditi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim diplomu i dodatak diplomi i naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, to jest apsolutno sva dokumenta i druge materijale koji se tiču i obrazovanja i nauke.

Moramo istaći i to da prevodilac i sudski tumač u konkretnoj kombinaciji jezika prevode i tekstualne sadržaje različite dužine, tematike i kompleksnosti, ali i mnogobrojne marketinške materijale (brošure, flajeri, plakati, PR tekstovi, vizit karte, katalozi i ostalo).

Svakako će izraditi i direktan prevod novinskih članaka sa korejskog jezika na slovački, a u skladu sa zahtevima klijenata obraditi i udžbenike, odnosno časopise i romane, te sva ostala prozna i poetska književna dela.

Dostupne su i usluge koje podrazumevaju profesionalan prevod svih internet materijala u pomenutoj jezičkoj varijanti, a što se ne odnosi samo na web sajtove, nego i na programe, zatim online prodavnice, kao i na različite vrste aplikacija i na sve ostale sadržaje koji se mogu pronaći na internetu ili su na određeni način vezani za njega. Ovde se posebno mora naglasiti da se prevod svih pomenutih materijala, a isključivo onda kada je to predviđeno pravilima, vrši uz njihovu profesionalnu optimizaciju, što zapravo znači da se primenjuju smernice SEO (Search Engine Optimisation), a da bi se prvenstveno pozicija konkretnih materijala poboljšala.

Potrebno je reći i to da svi klijenti kojima su za ove materijale potrebni direktni prevodi sa korejskog jezika na slovački treba da ih pošalju na mejl pomenute institucije, te nakon završetka obrade da ih tako i preuzmu, a sve pod uslovom da tako žele. Podrazumeva se da će se sa predstavnikom konkretne poslovnice ove institucije o svim detaljima dogovoriti.

Po zahtevu klijenata se može izvršiti i kompletna obrada kako reklamnih poruka i crtanih, odnosno igranih filmova, te serija, tako i dokumentarnih i animiranih filmova, ali i zabavnih emisija, kao i obrazovnih, odnosno svih drugih vrsta i video sadržaja i audio. Preciznije govoreći, najpre će biti izvršen prevod svih tih sadržaja u konkretnoj varijanti jezika, a zatim će svaki klijent pojedinačno izabrati da li mu više odgovara da pomenuti sadržaji budu sinhronizovani ili titlovani.

Prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa korejskog jezika na slovački

Izuzev pomenutog dokumenta, klijentima je omogućeno da u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiju i direktno prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa korejskog na slovački jezik, ali i lekarskih nalaza, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svih ostalih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači izvršiti njihovu profesionalnu i kompletnu obradu, te uz prevod u pomenutoj varijanti, uraditi i overu, za koju su im data sva potrebna ovlašćenja.

Apsolutno svaki klijent koji navedenu uslugu zahteva za bilo koji dokument treba originalne sadržaje na uvid da priloži, ali i da nastoji sve potrebne informacije o overi Apostille pečatom da dobije. Napominjemo da naši stručnjaci nisu u mogućnosti da izvrše overu takozvanim Haškim pečatom, kako ga drugačije nazivaju, budući da im potrebna ovlašćenja za to nisu data.

U ponudi se nalaze i direktni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različitih tipova izjava i potvrda, odnosno saglasnosti, ali i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i druga).

Takođe će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i sva dokumenta koja se smatraju ličnim (uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, radna dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola i ostala), a ostvariće zahtev svih klijenata kojima je potreban direktan prevod poslovne dokumentacije sa korejskog na slovački jezik (finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga).

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, poput na primer građevinskih projekata, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje, isto tako po zahtevu klijenta mogu da budu prvo prevedena u toj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i overena pečatom ovlašćenog lica.

Takođe će sudski tumač i prevodilac ispuniti zahtev klijenata i izvršiti profesionalan prevod pravnih akata sa korejskog na slovački jezik (sudske presude, ugovori, licence, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, sertifikati, žalbe i tužbe, punomoćje za zastupanje i mnoga druga dokumenta i sadržaji koji se tiču prava i sudstva), te će svakako kompletno da obrade i sve materijale koji su vezani za oblast nauke ili obrazovanja (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju i ostala).

Prevođenje reklamnih letaka i flajera sa korejskog na slovački jezik

Kada je to potrebno klijentima, tim stručnjaka svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford će izraditi direktan prevod reklamnih flajera i letaka sa korejskog jezika na slovački. Uz to, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za profesionalnu obradu plakata, vizit karti i PR tekstova, odnosno reklamnih kataloga i brošura, ali i svih ostalih marketinških materijala. Podrazumeva se da se tokom postupka obrade svih njih maksimalno poštuju i pravila marketinga i pravila same prevodilačke struke, te se konkretni sadržaj usaglašavaju i sa svim smernicama koje navodi slovački jezik, pa se upravo po tom principu i obrađuje konkretna reklamna poruka, koja se u gotovo svim navedenim materijalima nalazi.

Podrazumeva se da zainteresovani klijenti mogu ove stručnjake da zaduže i kako bi bio izvršen usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a osim za šapatno, oni su specijalizovani i za konsekutivno i za simultano prevođenje sa korejskog jezika na slovački. Takođe će svima koji budu za tim imali potrebu biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a očekuje se od svakog klijenta ako ga pomenuta usluga zanima, da informiše zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije o toku samog događaja, kao i o njegovom trajanju i o broju učesnika, te je obavezan da dostavi i informacije o lokaciji na kojoj će on biti održan. S obzirom na to da ova stručna lica mogu da primene sve pomenute vrste usmenog prevoda, zvanična ponuda se može formirati isključivo po pribavljanju navedenih podataka, koji će prethodno pažljivo da budu analizirani.

Bilo koje književno delo koje je vezano i za prozu i za poeziju će prevodilac i sudski tumač, na zahtev klijenata prevesti u toj jezičkoj varijanti, a ako je potrebno mogu da prevedu i udžbenike bilo koje tematike. Isto tako će oni profesionalno odgovoriti na zahtev svih onih klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi časopisa sa korejskog jezika na slovački, a svakako će prevesti i članke iz novina.

Pored usluge koja se odnosi na prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, a za različite sadržaje, te usmenim putem, dostupna je i usluga koja uključuje profesionalnu redakturu i primenjuje se, ako je potrebno ispraviti greške u sadržajima koji su prethodno prevedeni.

Profesionalan prevod online sadržaja sa korejskog jezika na slovački

Kada se kaže da se prevođenje internet sadržaja sa korejskog na slovački jezik u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrši profesionalno, to podrazumeva da sudski tumači i prevodioci prvenstveno vode računa o implementaciji svih onih pravila koja se odnose na optimizovanje konkretnih materijala. Zapravo se oni pridržavaju svih smernica koje uključuje SEO (Search Engine Optimisation), pa tako i vrše prilagođavanje web sajtova ili online prodavnica, odnosno kataloga i drugih sadržaja tog tipa, prema pravilima internet pretrage. Nedugo nakon što konkretniji materijali budu bili postavljeni na web, trebalo bi da glavni internet pretraživači njih prepoznaju kao potpuno originalne i da ih samim tim i uvrste u prve rezultate pretrage, a za ključne reči koje su tačno definisane. Podrazumeva se, isto tako da pomenuti stručnjaci mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da profesionalno obrade i softvere različite vrste, to jest programe i aplikacije.

Ukoliko su nekom klijentu potrebni direktni prevodi filmova i serija sa korejskog na slovački jezik, mora biti informisan da u svakom predstavništvu navedene institucije može da dobije i profesionalnu uslugu titlovanja tih sadržaja, kao i njihovu sinhronizaciju. Zapravo će prvo prevodilac i sudski tumač da obrade bilo animirane ili igrane, te dokumentarne i crtane filmove, a onda će svaki klijent pojedinačno izabrati željenu dodatnu uslugu. Moramo reći i to da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu reklamnih poruka u konkretnoj kombinaciji, ali da po potrebi mogu prevesti i zabavne televizijske ili radijske emisije, kao i informativne, te obrazovne i dečije, odnosno sve vrste i audio i video sadržaja.

Nakon svega je ostalo da kažemo i to da ova stručna lica mogu izvršiti i direktan prevod tekstova sa korejskog na slovački jezik, a što se odnosi i na stručne sadržaje i na popularne. U principu, oni mogu da prevedu tekstualne materijale čija se tema odnosi na bilo koju naučnu disciplinu i to kako iz domena društvenih, tako i prirodnih nauka. Samo neke od oblasti kojima bi konkretni sadržaji mogli da se bave su: turizam, farmacija, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, obrazovanje, medicina i nauka, ali i informacione tehnologije, marketing i bankarstvo, te komunikologija, građevinska industrija i sociologija, odnosno ekonomija, pravo i politika, kao i još mnogo drugih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje