Prevod sa korejskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa korejskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kada se zna da Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj poslovnici zapošljava brojna stručna lica koja su specijalizovana za obradu sadržaja u pisanoj formi na pakistanskom jeziku, ali i na korejskom, te da isto tako mogu tu uslugu da pruže i u usmenom obliku, sasvim je jasno da se radi o licima koja su visokokvalifikovana. A kako se oni neprekidno profesionalno usavršavaju, to su se specijalizovali i da izvrše direktan prevod sa korejskog jezika na pakistanski i to u obe varijante, to jest i pisano i usmeno.

Ukoliko se javi potreba za usmenim prevodom u konkretnoj varijanti jezika, tada se napominje da sudski tumač i prevodilac uz simultano, vrše i šapatno kao i konsekutivno prevođenje u toj kombinaciji jezika, ali je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po izuzetno pristupačnim uslovima,

Direktno prevođenje u pisanoj formi se primenjuje za bilo koju vrstu materijala koju klijent dostavi, te tako sudski tumači i prevodioci izuzev udžbenika i časopisa, odnosno književnih dela, takođe prevode i članke iz novina, ali i tekstove bilo koje namene, tematike ili složenosti. Uz to oni su specijalizovani i za obradu web sajtova, odnosno online prodavnica, kao i programa, te aplikacija i svih ostalih internet materijala. S obzirom na to da poznaju odlično i pravila optimizacije, to jest SEO (Search Engine Optimisation), svi klijentima kojima su potrebni direktni prevodi internet materijala sa korejskog jezika na pakistanski se, zapravo omogućuje velika ušteda vremena, jer dobijaju i prevedene sadržaje i optimizovane. A činjenica da se konkretni materijali i optimizuju ima izuzetno pozitivan uticaj na njihovo pozicioniranje u pretrazi, jer se mesto koje su u okviru konkretnih pretraživača zauzimali svakako u optimalnom roku poboljšava, tako da to sve utiče i na kvalitet poslovanja vlasnika konkretnih sadržaja.


Prevođenje sa korejskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na korejski

Trebalo bi da pomenemo i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za direktan prevod marketinških materijala u navedenoj jezičkoj varijanti. A izuzev plakata, vizit kartica i reklamnih letaka, oni će na zahtev klijenata profesionalno da prevedu i PR tekstove, kao i reklamne flajere, zatim bilo koju vrstu kataloga i brošura, te sve ostale materijale koji su svrstani u ovu oblast, to jest koji služe za reklamiranje usluga ili kompanija, odnosno različitih proizvoda.

Svi klijenti koji imaju za bilo koju vrstu sadržaja urađen prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, te imaju potrebu za različitim ispravkama, mogu da angažuju profesionalne lektore i korektore, koji su isto tako zaposleni u ovoj instituciji, a kako bi bila izvršena usluga redakture, to jest njihove korekture i lekture.

Omogućena i usluga koja podrazumeva prevođenje video i audio sadržaja sa korejskog jezika na pakistanski, ali i njihova profesionalna sinhronizacija, kao i titlovanje. Zapravo stručnjaci koje zapošljavamo mogu da obrade kako informativne televizijske i radijske emisije, odnosno igrane filmove i crtane, te serije, tako i zabavne i obrazovne emisije, ali i reklamne poruke i dokumentarne, te animirane filmove i ostale vrste video i audio sadržaje.Naglašavamo da klijenti svakako imaju mogućnost da sve materijale koji su ovom prilikom pomenuti pošalju na mejl navedene institucije, ukoliko im je potreban njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, a nakon ispunjenja zahteva, to jest njihovog prevoda mogu da im budu poslati na isti takav način.

Znatno je kompleksniji i zahtevniji postupak koji se odnosi na obradu bilo kog dokumenta u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, jer uz njihov prevod mora da bude izvršena i overa i to od strane zvanično ovlašćenog lica.

Budući da su prevodioci i sudski tumači sastavni deo tima svih poslovnica ove institucije, to znači da klijenti imaju mogućnost da kompletno obrađen dokument dobiju u vrlo kratkom roku. Međutim, u nekim situacijama je potrebno izvršiti i overu Haškim pečatom, a konkretni stručnjaci za to ne poseduju potrebne dozvole. U pitanju je overa takozvanim Apostille pečatom, kako ga još nazivaju, ali se mora naglasiti da ta vrsta overe nije obavezna za svaki dokument koji se prevodi u ovoj kombinaciji jezika. Baš iz tog razloga bi svaki zainteresovani klijent i trebalo, neposredno pre nego što nama dostavi sadržaje na obradu, da kontaktira nadležne državne institucije, kako bi saznao da li se ta vrsta pečata, odnosno overe zahteva za njegova dokumenta i kada se vrši. Generalno govoreći, najčešće se Apostille pečat stavlja tek pošto stričnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford urade posao za koji su kvalifikovani urade. Takođe postoji i opcija da se prvo konkretni dokument overi Haškim pečatom, pa ga zatim klijent donosi pomenutim stručnjacima na dalju obradu, a u tom slučaju oni će da prevedu kako sam dokument, tako isto i Apostille pečat i tek posle toga se može pristupiti overi pečatom sudskog tumača.

Važno je da svi koji su zainteresovani za konkretnu uslugu imaju na umu da je njihova obaveza, takođe da dostave originalna dokumenta i to sudskom tumaču na uvid, jer on mora da ih fizički uporedi sa prevodima, pa tek onda ima pravo da izvrši overu.

Otvorena je opcija slanja dokumenata preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a podrazumeva se i da klijent ima pravo da ih lično donese u bilo koju od 20 polsovnica pomenute institucije.

Na mejl se sadržaji ovog tipa mogu poslati samo kada se zahteva njihov hitan prevod u konkretnoj kombinaciji, ali i u tom slučaju se naknadno moraju priložiti na uvid originalna dokumenta.

Preuzimanje kompeltno obrađenih materijala se može izvršiti lično, ukoliko to klijentima odgovara, s tim da postoji mogućnost i da im kompletno obrađena dokumenta budu dostavljena na adresu i to preko kurirske službe. U pitanju je dodatna usluga i naplaćuje se po cenovniku te službe, tako da klijent mora da izvrši plaćanje u momentu preuzimanja.

Ostalo je još da napomenemo informaciju da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za obradu bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika, tako da uz sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka dozvola, radna dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, venčani list, izvod iz maticne knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih i druga), ovi stručnjaci svakako rade i direktan prevod medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na pakistanski (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala).

Specijalizovani su i za obradu pravnih akata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako da uz licence, sudske presude i odluke, odnosno sudska rešenja, kompletno obrađuju i tekovine Evropske Unije, zatim sudske žalbe, kao i sertifikate, te sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i ostala nenavedena dokumenta koja se tiču oblasti sudstva ili prava.

Bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja, ali i nauke će sudski tumač i prevodilac prevesti u ovoj kombinaciji, a posle i overiti prema ovlašćenjima koja su im data. A to znači da klijenti mogu da dobiju kako kompletno obrađene rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, odnosno potvrde o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, tako i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenje o položenim ispitima, s tim da se vrše i direktni prevodi seminarskih i diplomskih radova sa korejskog jezika na pakistanski.

Pomenuti stručnjaci mogu da obrade i bilo koju vrstu dokumentacije, to jest da prevedu kako dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnih lica i ostala), tako i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav bilo tenderske dokumentacije, bilo građevinske ili tehničke (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga).

A pored svih onih dokumenata koja smo prethodno naveli, naglašavamo da su prevodilac i sudski tumač uskospecijalizovani i za obrađivanje različitih tipova što izjava, odnosno potvrda, što uverenja ili saglasnosti, što znači da oni na zahtev zainteresovanih lica mogu da izvrše i direktno prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama sa korejskog jezika na pakistanski. Inače, primarno se pod tim misli na uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i na saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i na potvrdu o stanju računa u banci i uopšteno, na bilo koji drugi dokument koji neka državna institucija može od klijenta da zahteva.

Prevodi potvrde o prebivalištu sa korejskog na pakistanski jezik

Da bi prevod navedenog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji bio izvršen u skladu sa trenutno važećim pravilima, pobrinuće se profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su u više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni. Tačnije, oni će prvo izvršiti prevođenje potvrda o prebivalištu sa korejskog jezika na pakistanski, a odmah nakon toga će pristupiti finalizaciji tok postupka, to jest u skladu sa ovlašćenjima koja su im zvanično data, će izvršiti overu prevedenog dokumenta. Princip koji se tom prilikom primenjuje je vrlo važan za priznatost obrađenih dokumenata, jer se sa zakonskog, odnosno sa pravnog stanovišta ona smatraju apsolutno validnim, pošto im pečat ovlašćenog sudskog tumača omogućuje da budu tretirana kao i sva ostala važeća dokumenta. Inače, pečat ovog stručnjaka se stavlja da bi se potvrdila istovetnost sadržaja u prevedenim i originalnim dokumentima, pa je dostavljanje originalnih sadržaja na uvid navedeno kao osnovni zahtev koji mora da bude ispoštovan od strane svakog klijenta, koji u pomenutoj varijanti jezika zahteva obradu bilo navedene potvrde, bilo nekog drugog dokumenta.

Preporučeno je, takođe i da informacije o nadoveri, to jest o stavljanju Apostille ili Haškog pečata treba klijent sam da dobije i to u nadležnim institucijama naše zemlje.

Napominjemo da sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade kompletno kako izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, tako i izvod iz knjige venčanih, zatim radnu dozvolu i pasoš, te izvod iz matične knjige umrlih, ali i vozačku dozvolu, kao i saobraćajnu, odnosno dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta.

U zvaničnoj ponudi konkretne institucije se nalaze i direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na pakistanski, što podrazumeva kompletnu obradu sudskih odluka, žalbi i rešenja, odnosno sudskih presuda i ugovora, ali i sudskih tužbi, punomoćja za zastupanje i licenci, te sertifikata, tekovina Evropske Unije i uopšteno rečeno, svih onih dokumenata koja su usko vezana ne samo za oblast prava, nego i za oblast sudstva.

Bilo koji dokument koji klijent mora da preda nekoj nadležnoj instituciji, takođe može da bude u ovoj varijanti jezika preveden, tako da sudski tumač i prevodilac uz saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenje o nekažnjavanju, svakako mogu kompletno da obrade i potvrdu o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda.

Isto tako, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i uslugu koja podrazumeva direktan prevod medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na pakistanski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), a svakako će ispuniti zahtev i bilo kog klijenta koji u konkretnoj varijanti jezika zahteva obradu bilo kog dokumenta vezano za oblast obrazovanja ili nauke. Osim svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, te diplome i dodatka diplomi, oni svakako mogu da obrade kompletno i rezultate naučnih istraživanja, zatim potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, ali i nastavne planove i programe fakulteta, a na osnovu zahteva klijenata mogu da prevedu i diplomske, zatim naučne i seminarske radove bilo koje tematike i složenosti.

Potrebno je da pomenemo i to da prevodilac i sudski tumač, po zahtevu mogu da izvrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na pakistanski, a kojom prilikom izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća i revizorskih izveštaja, mogu kompletno da obrade i poslovne odluke, zatim godišnje izveštaje i statut preduzeća, kao i finansijske izveštaje, ali i fakture i druga dokumenta koja su na neki način vezana za poslovanje različitih institucija, odnosno kompanija ili preduzetnika.

Sem toga, vrši se i prevođenje građevinskih projekata u toj jezičkoj kombinaciji, pa njihova overa pečatom sudskog tumača, odnosno svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije. A svakako ova stručna lica, po potrebi mogu da obrade i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje, kao i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju kako u građevinsku, tako i u tehničku, ali i u dokumentaciju za tendere.

Prevođenje online sadržaja sa korejskog jezika na pakistanski

Bilo koju vrstu sadržaja koja je vezana za web, te koja je dostupna online, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a ukoliko to klijenti budu zahtevali. Podrazumeva se da oni vrše kako direktno prevođenje web sajtova sa korejskog na pakistanski jezik, tako i aplikacija različite vrste, zatim online prodavnica, odnosno programa, te web kataloga i generalno svih ostalih online sadržaja. Potrebno je napomenuti da svaki klijent koji zahteva njihovu obradu, zapravo uz konkretnu uslugu dobija i onu koja se tiče optimizovanja, budući da ovi stručnjaci vrše prilagođavanje konkretnih materijala pravilima internet pretrage. Jednostavnije rečeno, primenjuju takozvana pravila SEO (Search Engine Optimisation), a što bi trebalo da pomogne u dostizanju znatno bolje pozicije u globalnoj pretrazi.

Na zahtev zainteresovanog klijenata se može izvršiti i direktno prevođenje knjiga sa korejskog na pakistanski jezik, a konkretnom uslugom je obuhvaćena kako obrada udžbenika svih vrsta, tako i različitih književnih dela, nevezano za to da li se radi o beletristici, romanima ili, pak poetskim književnim delima. Pomenuta stručna lica u ovoj varijanti jezika, svakako mogu da obrade i novinske članke, a po potrebi i sadržinu stručnih, dečijih ili ilustrovanih časopisa.

Uz to, prevodilac i sudski tumač mogu da budu angažovani i kada je za neki događaj potrebno da bude izvršen usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Tačnije, na osnovu informacija koje će dobiti od klijenta, a koje se odnose na organizaciju određenog događaja se definiše da li ovi stručnjaci treba da primene prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni ili simultani, budući da su oni specijalizovani za pružanje svih tih usluga. Dakle, klijent mora informisati konkretno predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford o toku događaja, to jest o njegovoj organizaciji, zatim o trajanju, ali i o broju osoba koje će tom prilikom da budu prisutne, kako bi se na osnovu pažljive analize svih tih podataka došlo do zaključka koji tip usmenog prevoda bi valjalo da bude primenjen. A u slučaju da bude odabran baš ta vrsta pomenute usluge, klijentima će biti ponuđena i ona koja podrazumeva iznajmljivanje visokokvalitetne opreme za simultano prevođenje.

Potrebno je da istaknemo i podatak da su ovi stručnjaci, isto tako specijalizovani i za obradu materijala iz domena marketinga, tako da su u ponudi direktni prevodi PR tekstova sa korejskog na pakistanski jezik, ali i vizit kartica, reklamnih kataloga i letaka, odnosno brošura, a zatim i plakata, te reklamnih flajera i svih ostalih sadržaja koji služe za reklamiranje neke kompanije, određenog proizvoda ili usluge. Za vreme obrade svih ovih materijala, profesionalni sudski tumači i prevodioci se naročito trude da ispoštuju kako pravila koja važe u pakistanskom jeziku, tako i ona koja postoje u okviru oblasti marketinga. Sve to se mora učiniti da bi bio postignut osnovni cilj, to jest da bi govornicima tog jezika bile dostupne informacije koje se odnose ili na određeni proizvod ili na uslugu, odnosno kompaniju, to jest na ono što se prezentuje kroz konkretne materijale.

Prevod turističkih tekstova sa korejskog jezika na pakistanski

Sasvim je svejedno da li su tekstovi iz domena turizma popularni, to jest namenjeni širem klubu čitalaca ili se radi o onima koji se smatraju stručnim, neosporno je da će prevodioci i sudski tumači njihovoj obradi pristupiti maksimalno profesionalno. Takođe se u zvaničnoj ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford nalaze i direktni prevodi ekonomskih tekstova sa korejskog na pakistanski jezik, ali i svih onih koji su vezani za oblast prava, finansija i politike, odnosno bankarstva, zatim psihologije, turizma i sociologije, te menadžmenta, filozofije i marketinga. Pomenuti stručnjaci, isto tako u konkretnoj varijanti jezika prevode i tekstove iz oblasti građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, kao i one koji se primarno odnose na farmaciju, zatim obrazovanje i medicinu, te na mnoge druge naučne discipline, koje sada nismo naveli, a koje spadaju i u oblasti prirodnih i u oblast društvenih nauka.

Ako je za neku vrstu sadržaja klijent prethodno dobio prevod u ovoj varijanti jezika na nekom drugom mestu ili od strane nedovoljno stručnih lica, možemo da mu ponudimo uslugu redakture, a koju isključivo pružaju lektori i korektori ove institucije. Zapravo, u pitanju je profesionalno lektorisanje i usluga korekture, a njih ovi stručnjaci mogu da izvrše ukoliko klijent iznese zvaničan zahtev za tim. U tom slučaju će oni obavezni da primene sva postojeća pravila i nastojaće da u što kraćem roku, sve nedovoljno kvalitetno prevedene sadržaje obrade u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

Važno je reći i to da se usluga koja uključuje direktno prevođenje audio i video sadržaja sa korejskog na pakistanski jezik, takođe može dobiti u okviru svake poslovnice navedene institucije. A pored toga što će sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika da obrade crtane i animirane filmove, odnosno serije i reklamne poruke, oni će svakako prevesti i igrane filmove ma kog žanra, zatim dokumentarne filmove, te bilo koju vrstu emisija, nevezano za to gde bi trebalo da budu prezentovane. Takođe su dostupne i usluge koje podrazumevaju i sinhronizovanje konkretnih sadržaja i njihovo profesionalno titlovanje. Zapravo se klijentima na taj način pruža mogućnost da značajno uštede vreme, pošto će na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu, to jest sve te materijale će moći da prezentuju vrlo brzo tamo gde žele.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje