Prevod sa korejskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na slovenački jezik

Za online prevod sa korejskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Među brojnim institucijama koje se bave uslugama prevoda, sasvim sigurno se izdvaja Prevodilački centar Akademije Oxford, budući da zapošljava stručnjake koji su specijalizovani i za direktno prevođenje sa korejskog jezika na slovenački. Svakako, profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji će na zahtev klijenata da izvrše pomenutu uslugu, to mogu da učine kako u pisanoj formi, tako i usmenim putem.

Na prvom mestu moramo reći da su oni uskospecijalizovani za kompletnu obradu različitih tipova dokumenata i dokumentacija, te da uz njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, klijentima pružaju i uslugu koja podrazumeva overu pečatom onog lica, koje je zvanično ovlašćeno, to jest sudskog tumača. Naglašavamo da je to jedini ispravan način obrade bilo kog dokumenta i da to znači da se ti sadržaji u praksi mogu primenjivati sasvim isto kao i svi ostali, koji su zakonski priznati.

Zapravo, postoji samo jedna situacija kada navedeni princip obrade ne može da se smatra dovoljnim, a vezan je za over Apostile, odnosno Haškim pečatom. U pitanju je poseban tip overe, koji ne može da bude izvršen u poslovnicama ove institucije, zato što konkretni stručnjaci nisu za to ovlašćeni. Stoga klijenti treba da se raspitaju ne samo da li se Haški pečat na ona dokumenta, za koja je njima neophodan prevod u konkretno jezičkoj varijanti stavlja, nego i da dobiju informaciju u kom trenutku se taj tip overe vrši. Najčešće se javljaju dva načina overavanja Apostille pečatom i uključuju ili njegovo stavljanje neposredno pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu da obrađuju neki dokument ili nakon što oni svoj deo posla budu završili.


Prevođenje sa korejskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na korejski

Isto tako je bitno reći da se postupak overe sudskog tumača vrši po tačno utvrđenom principu, to jest da to stručno lice ima obavezu da uporedi preveden dokument sa originalnim, pa je dužan i svaki klijent kome su neophodni direktni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na slovenački, da izvrši dostavljanje originala na uvid. A to znači da može da ih lično u konkretno predstavništvo ove institucije donese, to jest da ih pošalje ili preko kurirske službe ili preporučeno, a preko „Pošte Srbije“.

Po završetku obrade dostavljenih dokumenata, to jest njihovog prevoda i overe sudskog tumača, klijent na raspolaganju ima dve mogućnosti za preuzimanje, to jest može da ih dobije ili na svoju adresu ili da dođe u prostorije jedne od poslovnica ove institucije i da ih lično uzme. A ako se neko odluči za prvu varijantu koja je pomenuta, uslugu dostavljanja na adresu će platiti u skladu sa cenovnikom određene kurirske službe, s tim da direktno osobi koja dostavlja sadržaje mora da izvrši plaćanje.

Uzeti u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i hitan prevod dokumenata u navedenoj varijanti jezika, potrebno je samo tada da klijent prvo skenirane sadržaje dostavi preko mejla, a posle toga i da ispuni izrečenu obavezu, to jest da u najkraćem mogućem roku na uvid priloži i originalne sadržaje.Pored svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest bilo koje vrste izjava, uverenja, potvrda ili saglasnosti (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i druga), u ponudi se nalaze i direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na slovenački (punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske žalbe, licence, sudske tužbe i rešenja, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske odluke i ostala).

Profesionalni sudski tumač i prevodilac, svakako mogu ostvariti i zahtev onih klijenata kojima je neophodna kompletna obrada svih onih dokumenata koja čine kako medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga) tako i građevinsku, tendersku i tehničku (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala). Ovi stručnjaci obrađuju kompletno i poslovnu dokumentaciju, to jest osnivački akt preduzeća, fakture i revizorske izveštaje, ali i poslovne odluke, te statut preduzeća i finansijske izveštaje, kao irešenje o osnivanju pravnog lica, godišnje izveštaje i sva ostala dokumenta koja taj tip dokumentacije čine.

Trebalo bi naglasiti da sudski tumači i prevodioci vrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa korejskog jezika na slovenački, to jest da po potrebi kompletno obrađuju kako sve vrste dozvola (radna, saobraćajna, dozvola za boravak, vozačka), tako i izvode iz matičnih knjiga i to rođenih, umrlih i venčanih, ali i potvrdu o prebivalištu, zatim ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, kao i pasoš i druga lična dokumenta.

Preostalo nam je reći i to da zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije kompletno obrađuju i sva ona dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja. A pored rezultata naučnih istraživanja, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i diplome i dodatka diplomi, ova stručna lica su specijalizovana i za kompletnu obradu nastavnih planova i programa fakulteta, zatim naučnih patenata, kao i seminarskih, odnosno naučnih i diplomskih radova, te uverenja o položenim ispitima i ostalih trenutno nenavedenih dokumenata, koja se primarno tiču konkretnih oblasti.

Usmeni prevod sa korejskog jezika na slovenački je, takođe usluga koje dostupna na zahtev klijenata, a prevodioci i sudski tumači osim konsekutivnog i simultanog prevoda u konkretnoj varijanti jezika, svakako vrše i takozvano šapatno prevođenje. A klijentima koji su zainteresovani će biti omogućeno da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga koja je dostupna po naročito pristupačnim cenama.

Takođe ovi stručnjaci prevode i novinske članke, ali i bilo koju vrstu časopisa, odnosno i stručnih i popularnih tekstualnih materijala, čija je tema je vezana za različite grane društvenih i prirodnih nauka. Sem toga su specijalizovani i za obradu kako književnih dela, tako i udžbenika, ali i internet i marketinških materijala.

Morali bismo da naglasimo da se prilikom obrade kako web sajtova, tako i online kataloga, odnosno internet prodavnica, ali i generalno govoreći svih ostalih sadržaja koji se odnose na web, svakako primenjuju pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje za pregledače. A prvenstveno zahvaljujući upravo implementaciji SEO (Search Engine Optimisation), prevodilac i sudski tumač sa sigurnošću mogu da kažu da će se tako obrađeni web materijali relativno brzo mnogo bolje pozicionirati u globalnoj pretrazi i to za tačno definisane ključne reči.

Kada su u pitanju direktni prevodi marketinških materijala sa korejskog jezika na slovenački, tu pomenuti stručnjaci vode računa o primeni pravila reklamiranja, tako da u toku obrade bilo plakata, brošura ili letaka, ali i kataloga i PR tekstova, te flajera i ostalih sličnih materijala, naročito vode računa o adekvatnom oblikovanju sadržaja, kako bi marketinška poruka našla put do govornika slovenačkog jezika.

Za kraj smo ostavili izuzetno važnu informaciju koja je vezana za prevod bilo koje vrste filmova, odnosno emisija, kao i reklamnih poruka, zatim serija i ostalih video, kao i audio materijala, naime, u timu svakog predstavništva navedene institucije su zaposlena i ona lica, čija specijalnost je kako titlovanje, tako i sinhronizacija svih materijala ove vrste, pa klijent koji želi da ih dobije prevedene, ima mogućnost da zahteva i ove dodatne usluge. Jednostavnije rečeno, svi audio i video materijali koji se tako obrađuju mogu, u principu vrlo brzo i da budu prikazivani tamo gde je potrebno, to jest ili u bioskopu, na internetu i televiziji ili puštani na radiju.

Svim onim klijentima koji su, eventualno prevod u navedenoj varijanti jezika za neke sadržaje dobili u okviru druge institucije ili, pak od određenog pojedinca, a kvalitetom usluge nisu bili zadovoljni, jer ti prevodi imaju greške, se savetuje da kontaktiraju najbližu poslovnicu ove institucije, budući da je dostupna i usluga redakture, koju će po zahtevu klijenata da izvrše visokokvalifikovani korektori i lektori sa višegodišnjim iskustvom.

Ne treba zaboraviti da se i dostavljanje do sada opisanih sadržaja na obradu, ali i njihovo preuzimanje po izvršenju zahtevanih usluga, može izvršiti elektronskim putem.

Prevodi PR tekstova sa korejskog jezika na slovenački

Jedna od specifičnih vrsta reklamiranja jeste i ona koja podrazumeva prezentovanje usluga i proizvoda, odnosno poslovanja određene kompanije kroz takozvane PR tekstove. Razlog zbog čega se radi o posebnom tipu reklamiranja jeste činjenica da se poruka namenjena potrošačima, to jest korisnicima usluga, često nalazi vešto skrivena na prvi pogled, pa iz tog razloga prevodioci i sudski tumači koji pristupaju prevođenju takvih sadržaja u toj varijanti jezika, svakako moraju dobro poznavati kako pravila ciljanog, to jest slovenačkog jezika, tako i marketinga. A baš na takav način, oni i vrše direktno prevođenje PR tekstova sa korejskog na slovenački jezik, tako da sa sigurnošću možemo reći da klijenti dobijaju maksimalno profesionalan prevod takvih sadržaja.

Trebalo bi da je jasno i da oni mogu ostvariti zahtev onog klijenta, koji u toj kombinaciji želi da dobije i obrađene ostale marketinške sadržaje, kao što su na primer reklamni flajeri, plakati ili katalozi, zatim brošure, pa čak vrše i obradu vizit karti.

Takođe su specijalizovani i za prevod knjiga u navedenoj jezičkoj kombinaciji, s tim da uz književna dela, oni mogu profesionalno da obrade i udžbenike ma koje tematike. Klijentima je omogućeno da dobiju i uslugu koje je vezana za prevod novinskih članaka i sadržine časopisa, a u slučaju da je neko već dao bilo koju vrstu sadržaja na obradu nekoj drugoj instituciji ili privatnom licu, te ne smatra da je usluga pružena na profesionalan, način on može zahtevati da korektori i lektori, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford angažovani, izvrše kompletnu redaktura tih sadržaja. A tom prilikom će oni prilagoditi prevedene materijale pravilima slovenačkog jezika i na taj način pružiti mogućnost svakom klijentu da dobije sadržaje, koji se mogu tretirati kao profesionalno obrađeni.

Direktni prevodi filmova sa korejskog na slovenački jezik su isto tako dostupni u okviru poslovnica navedene institucije, a podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac uz igrane filmove ma kog žanrova, prevode i animirane, zatim dokumentarne i crtane filmove, s tim da po zahtevu klijenata, mogu da prevedu i informativne emisije, kao i serije i obrazovne emisije, te reklamne poruke, odnosno dečije i zabavne televizijske i radijske emisije, ali i svaku drugu vrstu video i audio sadržaja. A u okviru ove usluge se klijentima, takođe omogućuje da dobiju i profesionalno titlovanje svih sadržaja koji su prvo prevedeni u ovoj varijanti jezika, te isto tako mogu zahtevati i njihovu sinhronizaciju.

Simultano prevođenje sa korejskog na slovenački jezik

Jedini razlog zbog čega je simultani prevod sa korejskog jezika na slovenački izdvojen ovom prilikom jeste što se taj tip usluge naročito često primenjuje u praksi, jer zadovoljava zahteve različitih tipova događaja. Svakako će prevodilac i sudski tumač, po potrebi da izvrše i prevod uz pomoć šapata u navedenoj kombinaciji jezika, ali i takozvani konsekutivni, a što isključivo sve zavisi od osobenosti, odnosno od karakteristika konkretnog događaja. Zapravo bi svaki klijent koji želi pomenute stručnjake da angažuje, a kako bi bila izvršena navedena usluga, morao da prosledi informacije koje su vezane za sam tok događaja i njegovu organizaciju, kao i za trajanje, te svakako da pruži podatke koji se tiču samog prostora u kome će on biti održan i njegovih karakteristika. A onda, u skladu sa svim tim podacima se određuje koji tip usluge će ovi stručnjaci da izvrše, a na osnovu toga se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje navodi u konkretnoj ponudi.

Slobodno možemo reći da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše direktno prevođenje tekstova sa korejskog jezika na slovenački i to bilo koje tematike, nevezano za to da li su primarno u pitanju teme iz domena društvenih ili prirodnih nauka. Menadžment, komunikologija, marketing, farmacija, obrazovanje, nauka i medicina su tek neke od oblasti na koje bi mogla da se odnosi tema popularnih ili stručnih tekstova, a za koje klijent zahteva prevod. Podrazumeva se da pomenuta stručna lica, isto tako mogu da obrade i tekstove koji su vezani za oblasti sociologije, filozofije i psihologije, kao i one koji se tiču građevinske industrije, zatim finansija i ekonomije, te informacionih tehnologija, turizma i politike, ali i prava, ekologije i zaštite životne sredine i ostalih naučnih disciplina.

Potrebno je pomenuti da se i direktno prevođenje internet materijala u konkretnoj kombinaciji, takođe može izvršiti na zahtev klijenata, tako da sudski tumač i prevodilac, izuzev online prodavnica i web sajtova, mogu da ispune zahtev svakom pojedinačnom klijentu kome su direktni prevodi sa korejskog jezika na slovenački potrebni za softvere, to jest za određenu aplikaciju ili program. A u skladu sa potrebama samog materijala koji se obrađuje, se vrši i optimizacija, što znači da ovi stručnjaci primenjuju pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimization) i upravo na taj način svim tim materijalima omogućuju da se mnogo bolje kotiraju u polju pretrage, a za tačno definisane ključne reči.

Prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa korejskog jezika na slovenački

U slučaju da je klijentima potrebno da dobiju potvrdu o slobodnom bračnom stanju prevedenu u konkretnoj jezičkoj varijanti, a da istovremeno imaju pravo da je koriste u praksi, mora se najpre izvršiti njen direktan prevod, a posle se i tako obrađen dokument overiti. Svakako mislimo na overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, što je usluga koje je dostupna u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači ne poseduju potrebna ovlašćenja za nadoveru, a koja uključuje stavljanje pečata koje znan kao Haški, odnosno Apostille, to i ističemo da bi klijent kome je potreban prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa korejskog na slovenački jezik trebalo da izvrši sve provere, koje se odnose na postupak overe pomenutim pečatom. Isto tako se zahteva da svaki zainteresovani maksimalno poštuje pravilo, a koje se odnosi na dostavljanje originalne potvrde ili nekog drugog dokumenta, za koji zahteva uslugu prevoda u toj kombinaciji jezika.

Podrazumeva se da prethodno pomenuti stručnjaci ostvaruju zahteve klijenta kome je neophodna usluga prevoda potvrde o stanju računa u banci i potvrde o visini primanja, te obrađuju kompletno i saglasnost za zastupanje, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o nekažnjavanju, te bilo koju drugu vrstu potvrda, ali i uverenja i saglasnosti, odnosno izjava, to jest bilo koji dokument koji klijent mora predati nekoj državnoj instituciji.

Uz to, prevodilac i sudski tumač obrađuju i različite tipove dokumentacija, tako da se u ponudi nalaze direktni prevodi građevinske dokumentacije za korejskog na slovenački jezik, ali i tenderske i tehničke, a to se prvenstveno odnosi na kompletnu obradu građevinskih projekata, uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te deklaracija proizvoda i svih ostalih, trenutno nepomenutih dokumenata koja čine jednu od ovih vrsta dokumentacija.

Sve vrste pravnih akata i to kako sudske odluke i rešenja, odnosno sudske žalbe i presude, te punomoćje za zastupanje, tako i sudske tužbe, zatim licence i tekovine Evropske Unije, odnosno različite tipove sertifikata, svakako klijenti mogu da dobiju prvo prevedene u pomenutoj kombinaciji jezika, a posle toga i overene pečatom lica koje je za to zvanično ovlašćeno, to jest sudskog tumača.

Brojna dokumenta koja su vezana i za oblast obrazovanja, ali i za oblast nauke će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade, ukoliko to klijent bude zahtevao (rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, naučni patenti, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju i ostala), a takođe su specijalizovani i za prevođenje poslovne dokumentacije sa korejskog na slovenački jezik (rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski izveštaji i mnoga druga dokumenta koja se tiču poslovnog procesa preduzetnika ili pravnog lica).

Potrebno je,takođe naglasiti da prevodilac i sudski tumač izvršavaju zahteve klijenata koji žele da dobiju direktan prevod ličnih dokumenata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev potvrde o prebivalištu, radne dozvole i dozvole za boravak, oni će kompletno obraditi i pasoš, zatim ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz knjige venčanih, vozačku dozvolu i krštenicu, te izvod iz knjige umrlih, saobraćajnu dozvolu i sva druga lična dokumenta.

Ostalo je pomenuti i to da se prevod medicinske dokumentacije sa korejskog na slovenački jezik takođe može izvršiti kada se za tim javi potreba. Sem lekarskih nalaza, klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađene specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i generalno rečeno, sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u pomenutu vrstu dokumentacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje