Prevod sa korejskog na kineski jezik

-->

Na samom početku moramo napomenuti da se direktni prevodi sa korejskog jezika na kineski vrše za sadržaje u pisanoj formi, ali tako isto prevodioci i sudski tumači mogu biti angažovani i ukoliko je nekome navedena usluga potrebna u usmenom obliku. Svakako je važno da klijenti imaju na umu da ovi stručnjaci imaju višegodišnje iskustvo, te da jednostavno rečeno mogu da obrade bilo koju vrstu materijala koju klijent bude zahtevao, a pored svih vrsta dokumenata, njihov rad obuhvata i članke iz novina, kao i na različite vrste časopisa.

Naravno da se može izvršiti i prevođenje udžbenika sa korejskog jezika na kineski, a sudski tumači i prevodioci po potrebi profesionalno obrađuju i sve vrste književnih dela, to jest kako beletristiku i romane, tako i sva dela poezije. Pobrinuće se da u toj kombinaciji jezika prevedu i popularne, ali i stručne tekstove, potpuno nezavisno od toga kakva je njihova tematika i koliko su kompleksni.

Pomenuti stručnjaci će odgovoriti i zahtevima onih klijenata koji u ovoj varijanti jezika zahtevaju profesionalnu obradu internet sadržaja, s tim da prilikom obrade online prodavnica, odnosno web sajtova i internet kataloga, te mnogih drugih materijala koji se vezuju za web, oni obavezno primenjuju i sva ona pravila koja se tiču njihovog pravilnog optimizovanja, što znači da implementiraju smernice SEO (Search Engine Optimization).


Prevođenje sa korejskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na korejski

Uz to, profesionalni prevodioci i sudski tumači, onda kada to bude zahtevao klijent, mogu da izvrše i prevod marketinških materijala sa korejskog jezika na kineski, a što se odnosi kako na reklamne flajere, plakate i PR tekstove, tako i na vizit kartice, zatim brošure i reklamne letke, te uopšteno rečeno sve ostale materijale koji služe za reklamiranje poslovanja određene kompanije, kao i usluga i proizvoda.

Dostupna je i profesionalna redaktura različitih vrsta materijala za koje je prevod u konkretnoj kombinaciji urađen nestručno, a za izvršenje te usluge su zaduženi korektori i lektori, koji su isto zaposleni u svakom predsedništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Kompletna obrada kako audio, tako i video materijala se može izvršiti ukoliko je to potrebno klijentu, a uz prevod reklamnih poruka, serija i emisija sa korejskog jezika na kineski, te dokumentarnih, animiranih, igranih i crtanih filmova, odnosno svih ostalih audio i video sadržaja, će im biti ponuđena kako profesionalna sinhronizacija, tako i usluga koja se odnosi na njihovo titlovanje.Već smo rekli da sudski tumači i prevodioci pružaju i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti, ali se mora naglasiti da su oni specijalizovani kako za simultano i konsekutivno, tako i za takozvano šapatno prevođenje, te da je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje dostupno u svakoj našoj poslovnici.

Dostavljanje novih sadržaja se vrši na vrlo jednostavan način, jer je zainteresovanima omogućeno da ih na mejl pošalju, ali i da isto tako prime profesionalno obrađene materijale.

Kada je u pitanju prevod dokumenata sa korejskog jezika na kineski, naglašavamo da se postupak razlikuje, jer na prvom mestu klijent mora da dostavi originalna dokumenta na uvid, pošto se taj postupak zahteva zarad izvršenja overe, koja je dostupna u svakoj našoj poslovnici. Naime, prevodioci i sudski tumači će na prvom mestu prevesti sva ta dokumenta, a onda će i da pristupe finalizaciji tog postupka, to jest da izvrše overu i to pečatom sudskog tumača koji i poseduje sva potrebna ovlašćenja, čime se konkretnom dokumentu pruža zakonska i pravna validnost, što znači da u praksi klijent sme da ga preda gde god ima potrebu za tim jer je on u istom rangu kao i svaki drugi zakonski važeći dokument.

Budući da treba da dostave i originale na uvid, postupak je različit od prethodno navedenog i podrazumeva da klijent konkretne dokumente šalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili donosi lično u određeno predstavništvo. Ima opciju i da ih preko kurirske službe dostavi na našu adresu.

Preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja se isto razlikuje, te uključuje ili dostavljanje na adresu klijenta ili lično. Prva opcija je tretirana kao dodatna usluga, što znači da se direktno od zainteresovanog klijenta naplaćuje, s tim da cenu ne definiše naša ustanova, već isključivo služba koja će kompletno obrađena dokumenta i dostaviti na adresu koju klijent navede.

Moramo istaći da se hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na kineski takođe vrši ako to neki klijent zahteva, ali samo u tom slučaju on ima pravo da ih elektronski pošalje na našu mejl adresu, no svakako je u obavezi da u najkraćem mogućem roku posle toga izvrši i dostavljanje originala na uvid.

Uz dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest bilo koju vrstu uverenja, izjava, saglasnosti ili potvrde (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i ostala), prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu i svih onih dokumenata koja se smatraju ličnim (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola i ostala).

Takođe će se potruditi da u vrlo kratkom roku, a onda kada to neki klijent zahteva, izvrše i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na kineski, što izuzev lekarskih nalaza, podrazumeva i kompletnu obradu kako specifikacija farmaceutskih proizvoda, tako i uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i, generalno svih ostalih dokumenata koja se u konkretnu dokumentaciju zvanično mogu svrstati.

Svakako da klijent može da angažuje ove stručnjake kako bi bio izvršen profesionalni prevod diplome i dodatka diplomi u konkretnoj jezičkoj varijanti, s tim da sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te prepis ocena, zatim uverenje o položenim ispitima, kao i diplomske i seminarske radove, potvrdu o redovnom školovanju i, generalno sva ostala dokumenta, to jest bilo koju vrstu sadržaja koja se odnosi na obrazovanje.

Pomenuli bismo i to da će se ovi stručnjaci potruditi da odgovore na zahtev svakog klijenta kome je potrebno prevođenje poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na kineski, u šta recimo ulaze revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i finansijski izveštaji, ali i osnivački akt preduzeća, fakture i godišnji izveštaji, te poslovne odluke, statut preduzeća i druga, a omogućiće im i da u optimalnom roku dobiju prevod svih dokumenata koja se odnose na oblast nauke (naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja se odnose primarno na nauku).

Sem svih do sada nabrojanih dokumenata, prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu i punomoćja za zastupanje, zatim tekovina Evropske Unije i sudskih rešenja i tužbi, a na zahtev klijenata rade i profesionalni prevod sudskih žalbi sa korejskog jezika na kineski, te obrađuju licence, sudske odluke i presude, kao i sertifikate, zatim ugovore i, uopšteno rečeno, sva dokumenta koja se tiču kako oblasti prava, tako i oblasti sudstva.

Odgovoriće na zahtev i onih klijenata kojima su potrebni prevodi građevinske dokumentacije sa korejskog jezika na kineski, ali će obraditi kompletno i sva dokumenta koja spadaju u tehničku i tendersku dokumentaciju, a što se prvenstveno odnosi kako na građevinske projekte i deklaracije proizvoda, tako i na laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta koja se u jednu od tih vrsta dokumentacija svrstavaju.

Da bi klijent koji zahteva prevod bilo kog dokumenta u toj varijanti jezika mogao da dobije njegovu profesionalnu obradu i da bude u mogućnosti da ih koristi, moraće da se samostalno raspita o postupku overe takozvanim Haškim ili Apostille pečatom. Ustvari se radi o specijalnoj vrsti overavanja, a zahvaljujući činjenici da sudski tumači i prevodioci ne poseduju potrebne dozvole za stavljanje tog pečata, to je neizostavno važno da svaki klijent dobije ove informacije. Uz to što će se informisati uopšteno o potrebi stavljanja ovog pečata na dokumenta za koja su urađeni direktni prevodi sa korejskog jezika na kineski, očekuje se i da klijent zatraži u državnim institucijama podatke o trenutku kada se on na konkretna dokumenta mora staviti, što znači da mora da sazna da li se taj postupak vrši posle ili pre obrade od strane naših stručnjaka.

Prevodi uverenja o nekažnjavanju sa korejskog na kineski jezik

Svakako će klijenti na jednom mestu, to jest u okviru konkretne posledice Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju kako direktan prevod uverenje o nekažnjavanju sa korejskog jezika na kineski, tako isto i uslugu koja je vezana za overu, a nju će profesionalni sudski tumač izvršiti. Uslov za to jeste dostavljanje originalnih dokumenata i to na uvid ovom stručnjaku, a vrlo je važno i da svaki klijent zna da prevodioci i sudski tumači neće moći da izvrše uslugu koja se odnosi na stavljanje Apostille - a ili Haškog pečata, ukoliko to za konkretna dokumenta bude bilo neophodno, a samo zato što to nije u njihovoj nadležnosti.

Napomenuli bismo i to da naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika mogu da prevedu kako uverenje o neosuđivanosti, tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o visini primanja i, uopšteno rečeno sva ostala dokumenta koja se u određenim slučajevima moraju podneti nekoj državnoj instituciji.

Takođe su oni specijalizovani i za kompletnu obradu svih ličnih dokumenata, gde spada između ostalih uverenje o državljanstvu, radna dozvola i izvod iz matične knjige rođenih, ali i dozvola za boravak, lična karta i izvod iz knjige venčanih, kao i vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i saobraćajna dozvola, odnosno pasoš i ostala, ali i za prevođenje medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta).

Moramo takođe da istaknemo i informaciju da svaki klijent ima mogućnost da dobije i kompletnu obradu pravnih akata, to jest različitih dokumenata koja se tiču oblasti prava ili sudstva, a to podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci po njihovom zahtevu da prevedu kako tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i različite vrste sertifikata, odnosno sudska rešenja, tako isto i ugovore, zatim punomoćje za zastupanje, te sudske tužbe, bilo koju vrstu licenci, sudske žalbe i svakako ostala dokumenta koja su prvenstveno vezana za sudstvo ili pravo.

Direktni prevodi poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na kineski su takođe na spisku usluga za koje su prevodioci i sudski tumači svakako specijalizovani, a po zahtevu klijenata, oni će prevesti kako osnivački akt preduzeća, fakture i godišnje, odnosno revizorske izveštaje, tako i statut preduzeća, zatim finansijske izveštaje i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i statut preduzeća i sva druga dokumenta koja se na bilo koji način odnose na poslovanje ma kog pravnog lica ili nekog preduzetnika.

Naravno da će izvršiti i zahtev klijenta koji u ovoj varijanti jezika zahteva prevod za građevinske projekte, odnosno za bilo koji drugi dokument koji se svrstava u građevinsku dokumentaciju, ali će takođe kompletno obraditi i sva ona dokumenta koja čine tehničku ili dokumentaciju za tendere, kao što su na primer uputstvo za rukovanje ili laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda i mnoga druga.

A uz sve što smo do sada pomenuli, valjalo bi reći i da se prevodioci i sudski tumači mogu angažovati kada je potrebno izvršiti direktno prevođenje dokumenata iz oblasti nauke ili obrazovanja sa korejskog jezika na kineski, jer će oni prevesti a posle toga i overiti ne samo naučne patente, diplomu i dodatak diplomi, te rezultate naučnih istraživanja, već i uverenje o položenim ispitima, zatim prepis ocena i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomske, naučne ili seminarske radove, te ostala dokumenta koja se tiču navedenih oblasti.

Prevođenje reklamnih letaka sa korejskog jezika na kineski

Prilikom obrade letaka u navedenoj jezičkoj varijanti, prevodioci i sudski tumači nastoje da ih maksimalno prilagode kako pravilima kineskog jezika, tako i da ih usklade sa pravilima marketinga da bi sadržina reklamnih letaka bila što bolje prezentovana govornicima ovog jezika. Svakako će izvršiti i direktno prevođenje plakata sa korejskog na kineski jezik, ali i PR tekstova, vizit kartica, brošura i reklamnih flajera, odnosno kataloga, te svih drugih sadržaja koji su na prvom mestu namenjeni reklamiranju bilo koje usluge ili proizvoda, odnosno neke kompanije i njenog poslovanja.

Pomenuti stručnjaci će, po zahtevu klijenata, da izvrše i prevod različitih književnih dela u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali će svakako odgovoriti i na zahtev bilo koga kome su potrebni prevodi udžbenika sa korejskog na kineski jezik. U skladu sa potrebama, oni mogu da obrade i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, odnosno članaka iz novina.

Uzevši u obzir da korektori i lektori koji iza sebe imaju višegodišnje radno iskustvo isto tako spadaju u članove tima poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to se na zahtev klijenata može izvršiti i kompletna redaktura. Navedena usluga se primenjuje u slučaju da je prevod sadržaja u navedenoj kombinaciji jezika urađen, a u njemu su načinjeni propusti, te je potrebno da ovi stručnjaci sve te greške na najbolji način isprave.

A ukoliko neko organizuje događaj kome će prisustvovati govornici oba jezika, klijent može da zahteva usmeni prevod, a sudski tumači i prevodioci će mu svakako pružiti maksimalno profesionalnu uslugu, prvenstveno zato što oni, uz konsekutivni, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa korejskog na kineski jezik, ali i simultani. Potrebno je da klijent dostavi sve podatke o organizaciji tog događaja, a na osnovu informacija o mestu na kome će on biti održan, zatim o trajanju i broju učesnika te generalno o principu njegove organizacije će se i odlučiti koju tačno od svih ovih usluga će sudski tumači i prevodioci da primene. Ako se oni budu opredelili za simultano prevođenje u ovoj varijanti jezika, svakako će u konkretnu ponudu uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga koja se nudi po izuzetno pristupačnim uslovima.

Stručan prevod web sajtova sa korejskog na kineski jezik

Da bi se direktno prevođenje internet sajtova sa korejskog jezika na kineski zaista moglo okarakterisati kao stručno, potrebno je da njihova sadržina bude prilagođena pravilima koja su vezana za pretragu, to jest da budu usklađena sa SEO (Search Engine Optimization). Zahvaljujući činjenici da prevodioci i sudski tumači, koji su zvanično deo tima svakog predstavništva naše institucije, odlično poznaju i optimizaciju podrazumeva se da će klijenti, uz prevod kako sajtova, tako i online kataloga, zatim prodavnica, brošura i ostalih materijala, svakako dobiti i ovu uslugu, tako da će konkretni sadržaji u relativno kratkom roku da budu dostupni na mnogo boljem mestu u okviru pretrage za tačno određene ključne reči.

Svakako pomenuti da naši stručnjaci mogu, po zahtevu klijenata, da obrade i softvere, to jest da pristupe profesionalnom prevodu svakog programa ili aplikacije koje klijent bude zahtevao. Podrazumeva se da oni mogu da urade i profesionalan prevod PR tekstova sa korejskog jezika na kineski.

Pomenuta usluga se odnosi i na stručne, odnosno naučne tekstualne sadržaje, tako i na one koji se karakterišu kao popularni, budući da su širim narodnim masama namenjeni. Filozofija, sociologija i psihologija, odnosno ekonomija, pravo i finansije, te komunikologija, politika su samo neke od oblasti na koje tema konkretnih tekstova može da se odnosi, a nevezano za to koliko su oni složeni i dugi. Pored toga, sudski tumači i prevodioci mogu takođe maksimalno stručno da prevedu i tekstove koji se bave temama iz domena ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i turizma, zatim nauke, medicine i obrazovanja, te marketinga, farmacije i drugih naučnih disciplina.

Naročito bismo izdvojili uslugu koja se odnosi na obradu različitih i video i audio materijala, budući da su dostupni prvo njihovi direktni prevodi sa korejskog jezika na kineski, pa posle toga i njihova finalna obrada, to jest titlovanje ili sinhronizacija. Pored toga što će prevodioci i sudski tumači obraditi na zahtev klijenata animirane filmove, serije i reklamne poruke, te igrane filmove bilo kog žanra, oni će svakako prevesti i informativne televizijske i radijske emisije, zatim crtane filmove, kao i obrazovne i zabavne emisije i ostale kako video sadržaje, tako i audio.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje