Prevodi sa korejskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na španski jezik

Za online prevod sa korejskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa korejskog na španski jezik

Visokokvalifikovani stručnjaci čiji je specijalnost su direktni prevod sa korejskog jezika na španski, svakako imaju mogućnosti da pruže uslugu kako u pisanom, tako i u usmenom obliku. Najpre moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač, koji na zahtev klijenata vrše usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, sem simultanog, mogu da primene i pravila koja se odnose na konsekutivno, odnosno šapatno prevođenje, tako da praktično govoreći, za svaku vrstu događaja može da bude primenjena adekvatna usluga usmenog prevoda. Iz tog razloga je naročito važno da klijenti imaju na umu da se svaka od navedenih tipova ove usluge primenjuje u tačno definisanim situacijama, pa je zato i vrlo važno da oni blagovremeno dostave podatke o trajanju konkretnog događaja, odnosno o lokaciji na kojoj treba da bude održan i o broju osoba, koje će mu prisustvovati. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe nalazi u zvaničnoj ponudi ove specijalizovane institucije, podrazumeva se da će svaki klijent za čiji događaj bude bila predviđena primena te usluge, imati mogućnost da iznajmi najbolju opremu po izuzetno povoljnim cenama.

Svakako sudski tumač i prevodilac ispunjavaju zahtev i onog klijenta kome je potrebno direktno prevođenje udžbenika sa korejskog jezika na španski, te po potrebi obrađuju i stručne, odnosno popularne tekstove, ali i novinske članke. Naravno da će omogućiti zainteresovanima i da u konkretnoj kombinaciji jezika dobiju prevedenu sadržinu kako ilustrovanih, tako i naučnih časopisa, ali i bilo koje vrste dela književnosti, nevezano za to da li je u pitanju poezija ili proza.

Različite sadržaje koji su vezani za oblast marketinga ova stručna lica isto tako mogu profesionalno da obrade, a u ovom slučaju njihova profesionalnost se odnosi na činjenicu da se sadržina kako reklamni brošura, flajera i PR tekstova, odnosno kataloga, te reklamnih letaka, plakata i svih ostalih sadržaja prilagođava pravilima koja su prisutna u španskom jeziku, ali i u marketingu. Svi zainteresovani klijenti u okviru poslovnica ove institucije mogu da dobiju i direktan prevod vizit kartica sa korejskog jezika na španski, ali i uopšteno rečeno, svih ostalih materijala čija je osnovna svrha usmerena upravo na reklamiranje.


Prevođenje sa korejskog na španski
Prevođenje sa španskog na korejski

Uzevši u obzir da se može desiti i da neki klijent ne bude zadovoljan prevodom, a koji je eventualno dobio na nekom drugom mestu ili od strane nekog drugog stručnjaka, njemu će lektori i korektori zaposleni u ovoj instituciji omogućiti prilagođavanje prevoda, to jest primeniće pravila koja podrazumeva lektura i korektura. Zapravo će pomenuti stručnjaci izvršiti sve neophodne izmene u sadržajima koji su neadekvatno prevedeni i jednostavno rečeno, omogućiti tim klijentima da u optimalnom roku dobiju kvalitetno obrađene materijale, bez obzira da li se radi o dokumentima ili nekim drugim sadržajima.

Naravno da se u ponudi nalaze i direktni prevodi online materijala sa korejskog jezika na španski, tako da klijenti mogu očekivati da prevodilac i sudski tumač izuzev web sajtova, na njihov zahtev prevedu i online prodavnice, kao i kataloge, ali i bilo koji softver, to jest različite vrste programa i aplikacija. Mora se naglasiti da se tokom njihove obrade pravilno primenjuju i smernice koje podrazumeva Search Engine Optimisation (SEO), a čime se njima omogućuje dostizanje bolje pozicije na mreži.

Uz sve što je do sada navedeno, pomenuta stručna lica mogu klijentima da pruže i direktan prevod audio i video materijala u konkretnoj varijanti jezika. A izuzv te usluge, svaki zainteresovani klijent će imati mogućnost da zaduži i ona stručna lica, koja takođe ova institucija zapošljava, a kako bi za sadržaje te vrste izvršili ili profesionalnu sinhronizaciju ili titlovanje. Svakako se podrazumeva da oni, sem emisija različite vrste, po zahtevu klijenta mogu da pristupe i obradi crtanih i igranih filmova, ali i reklamnih poruka, te dokumentarnih i animiranih filmova, serija i svih onih sadržaja, koji treba da budu emitovani kako na radiju i televiziji, tako i u bioskopima, ali i na internetu i ostalim medijima.Pravilo je za sve do sada navedene sadržaje da ih klijenti dostave na zvaničnu mail adresu ove institucije, a naravno pod uslovom da im takav princip najviše i odgovara. Svakako će im biti omogućeno da ih na potpuno istovetan način preuzmu, ali imaju mogućnost da se opredele i za druge opcije.

Što se tiče obrade dokumenata, bitno je da klijenti znaju da se taj postupak značajno razlikuje u odnosu na pomenute materijale, s obzirom na to da prevodioci i sudski tumači izuzev osnovne usluge, to jest njihovog prevoda u toj kombinaciji, vrše i dodatnu uslugu u vidu overe, za koju imaju nadležnost. Tačnije, nakon što bilo koju vrstu dokumenata oni prevedu, uradiće i overu, pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Baš zahvaljujući takvom postupku se zainteresovanima omogućuje da u rukama, u relativno kratkom roku imaju dokumenta koja su sa zakonskog aspekta u potpunosti validna. Ipak, da bi to moglo da bude sprovedeno u delo, potrebno je da klijent učini dve stvari, to jest da ispoštuje vrlo važno pravilo koje se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata, a drugo da izvrši sve provere koje su neophodne vezano za overu Haškim (Apostille) pečatom.

Pvo da kažemo da se dokumenta na obradu mogu doneti lično u bilo koju poslovnicu pomenute institucije, ali isto tako je zainteresovanima dozvoljeno da izvrše njihovo slanje i to ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko određene kurirske službe.

Potrebno je da svaki klijent zna i to da ga u okviru ove institucije očekuje mogućnost, koja se odnosi na hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na španski, te da pPostoji određena razlika u postupku dostave. Naime, isključivo u tom slučaju zainteresovanima se pruža mogućnost da najpre sadržaje pošalju preko mejla ove institucije, a kako bi celokupan proces maksimalno ubrzali, odnosno kako bi prevodioci i sudski tumači bili u mogućnosti da njihov zahtev za brzom izradom prevoda bilo kog dokumenta ispoštuju. Najvažnije je da klijenti, kojima je ta usluga potrebna znaju da je, svakako njihova obaveza da prilože na uvid originalna dokumenta, s tim što u tom slučaju moraju da izaberu isključivo onaj način koji podrazumeva i najbrže dostavljanje originalnih dokumenata.

Nakon što pomenuti stručnjaci budu izvršili prevod dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, postoje dve opcije za preuzimanje dokumenata, to jest ili mogu da dođu u prostorije poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako bi sadržaje preuzeli ili da zahtevaju njihovu isporuku na određenu adresu. Međutim, moraju znati da se određena kurirska služba uvek zadužuje konkretne materijale da klijentu isporuči, a tu uslugu naplaćuje direktno od njih i to prema važećem cenovniku.

Druga obaveza koju ima svaki pojedinačni klijent u ovom slučaju je vezana za vršenje provera, to jest za dobijanje informacija u vezi sa overom Apostille pečatom, a zapravo se radi o stavljanju takozvanog Haškog pečata na dokumenta, kako se on drugačije naziva. Ali zainteresovani moraju samostalno te informacije da zatraže u okviru nadležnih institucija, s obzirom na to da stručnjaci koje pomenuta specijalizovana institucija zapošljava ne poseduju dovoljno ovlašćenja da bi tu vrstu overe mogli da izvrše. Najvažnije je da klijent prvo nadležne službenike u državnim institucijama pita da li se na konkretni dokument on mora staviti. Jednostavnije rečeno, prisutne su u većini slučajeva dve opcije, koje podrazumevaju ili overu Apostille pečatom na samom početku ili na kraju postupka obrade dokumenta. Da budemo precizniji, ukoliko za neki dokument treba da bude izvršena ova overa na početku procesa, to podrazumeva da će zatim prevodilac i sudski tumač uraditi njegov prevod sa korejskog jezika na španski, a posle toga i overu, ali tom prilikom se ne prevodi samo konkretni dokument, već i sadržina Haškog pečat. A ako bude dobio informaciju da se ta vrsta overe radi na kraju ovog procesa, to znači da se primenjuje klasičan princip obrade, to jest da se najpre radi profesionalan prevod konkretnog dokumenta, a zatim se vrši overa i to pečatom sudskog tumača, da bi tek posle svega toga klijent dobio kompletno obrađen dokument i odneo ga u nadležne državne institucije, kako bi tamošnji stručnjaci na njega stavili Apostille pečat.

Još je preostalo i to da naglasimo da klijente, pored ostalog, u svim poslovnicama ove institucije očekuju direktni prevodi kako ličnih dokumenata (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola i druga), tako isto i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske i poslovne dokumentacije (lekarski nalazi, revizorski izveštaji, specifikacije farmaceutskih proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, finansijski izveštaji, dokumentacija o medicinskim proizvodima, osnivački akt preduzeća i ostala).

Pored toga, sudski tumač i prevodilac, ako to bilo koji klijent zahteva vrše i prevođenje uverenja o položenim ispitima sa korejskog jezika na španski, to jest kompletno obrađuju bilo koji dokument koji je vezan i za oblast obrazovanja i za oblast nauke. Zapravo se podrazumeva da oni, pored pomenutog mogu kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, ali i nastavne planove i programe fakulteta, zatim naučne radove i prepis ocena, te diplomske radove, rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske i diplomske radove različite tematike i složenosti, to jest apsolutno svaki dokument koji se tiče ove dve oblasti.

Uz kompletnu obradu građevinskih projekata, klijenti u poslovnicama pomenute institucije mogu da dobiju i uslugu koja podrazumeva prevod u ovoj varijanti jezika za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, odnosno deklaracije proizvoda, a potom i njihovu overu u skladu sa ovlašćenjima stručnjaka koji su tu zaposleni, s tim da oni mogu takođe profesionalno da obrade i bilo koji drugi dokument koji se svrstava kako u dokumentaciju za tendere, tako i u građevinsku i tehničku.

Podrazumeva se, isto tako da su u aktuelnoj ponudi i direktni prevodi pravni akata sa korejskog jezika na španski, tako da klijent, pored tekovina Evropske Unije i ugovora, te sudskih odluka i presuda, svakako može da dobije i kompletno obrađene sudske žalbe i licence, odnosno punomoćje za zastupanje, te sudska rešenja i uopšteno govoreći, ma koji drugi dokument koji se odnosi kako na oblast prava, tako isto i na oblast sudstva. Neophodno je da napomenemo i to da nam se najčešće klijenti obraćaju se zahtevom za kompletnom obradom onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a što uključuje prevođenje potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja. Svakako će sudski tumač i prevodilac, izuzev uverenja o nekažnjavanju, odnosno uverenja o neosuđivanosti i potvrde o slobodnom bračnom stanju, na zahtev klijenta da prevedu, a odmah zatim i da overe tako urađen prevod potvrde o visini primanja, te potvrde o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, ali će kompletno da obrad i svaki drugi dokument koji može da bude zahtevan od strane bilo koje državne institucije.

Prevod potvrde o redovnom školovanju sa korejskog na španski jezik

Najvažniji zahtev koji mora biti ostvaren da bi direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa korejskog jezika na španski bilo izvršeno u skladu sa pravilima jeste da se uradi i njegova overa, od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Baš takvu uslugu klijenti i dobijaju u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje su smeštene na više od 20 lokacija u celoj Srbiji. Profesionalni prevodilac i sudski tumač rade prvo prevod tog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga izvršavaju i njegovu overu, budući da zato poseduju adekvatna ovlašćenja. Svaki klijent koji bude imao prilike da dobije dokument obrađen na taj način, zapravo automatski ima i mogućnost da ga u različitim prilikama koristi, s obzirom na to da je on sa zakonskog i pravnog stanovišta potpuno ispravan, jer prevod sam po sebi ne znači apsolutno ništa.

Potrebno je da klijenti koji zahtevaju prevod kako ovog, tako i bilo kog drugog dokumenta, na uvid prvo dostave originalne sadržaje, a savetuje im se i da se samostalno raspitaju o potrebi za stavljanjem takozvanog Haškog ili Apostille pečata, pošto pomenuti stručnjaci ne mogu konkretnu vrstu overe da izvrše, ukoliko je potrebno.

Važno je naglasiti i to da klijenti mogu da dobiju kompletno obrađena i sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, kao što su na primer nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi i prepis ocena, ali i uverenje o položenim ispitima, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole. Svakako, ovi stručnjaci mogu da prevedu i diplomske, ali i seminarske radove, a bez obzira na to koju temu oni obrađuju.

Isto tako se u ponudi navedene institucije nalaze i usluge koje podrazumevaju direktno prevođenje ličnih dokumenata sa korejskog jezika na španski, a sudski tumači i prevodioci izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, vozačke dozvole i izvoda iz knjige venčanih, na zahtev klijenta prevode i uverenje o državljanstvu, pasoš i radnu dozvolu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, a zatim i ličnu kartu, vozačku dozvolu i ostala lična dokumenta.

Naravno da će oni ispuniti zahtev svakog klijenta koji želi da dobije prevedene lekarske nalaze u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali će isto tako obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i ostala dokumenta koja se odnose na medicinsku dokumentaciju.

Ako su klijentima potrebni prevodi različitih vrsta uverenja, izjava ili saglasnosti, te potvrda, mogu biti sigurni da će im pomenuti stručnjaci izaći u susret. Pored potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, oni svakako mogu da prevedu i saglasnost za zastupanje, odnosno uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci, ali i potvrdu o visini primanja, to jest sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a brojne državne institucije zahtevaju od klijenata da ih predaju.

Naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i bilo koji drugi dokument koji spada u domen nauke, takođe će biti profesionalno preveden od strane ovih stručnjaka. Navešćemo i to da prevodilac i sudski tumač vrše direktan prevod pravnih akata sa korejskog jezika na španski, to jest da ostvaruju zahtev klijenta koji želi da dobije kompletno obrađeno punomoćje za zastupanje, ugovore ili sertifikate različitih vrsta, zatim sudske tužbe i odluke, kao i tekovine Evropske unije, te sudske žalbe i presude, ali i licence, sudska rešenja i uopšteno govoreći, bilo koji drugi dokument koji se primarno odnosi na pravo ili sudstvo.

Sva dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije navedeni stručnjaci mogu prvo da prevedu u ovoj varijanti jezika, a zatim i da pristupe profesionalnoj overi pečatom sudskog tumača, s tim da će isto tako prevesti i sva dokumenta koje sačinjavaju bilo tehničku i građevinsku, bilo dokumentaciju za tendere. Sve to se odnosi kako na rešenje o osnivanju pravnog lica, građevinske projekte i fakture, tako i na različite tipove poslovnih izveštaja, kao što su na primer godišnji, revizorski ili finansijski. Svakako, oni kompletno obrađuju i statut preduzeća, uputstvo za rukovanje i osnivački akt preduzeća, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda i generalno, bilo koji drugi dokument koji se može smatrati delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.

Direktno prevođenje serija sa korejskog na španski jezik

Svako ko želi da angažuje stručnjake, a kako bi izvršili direktan i profesionalan prevod serija sa korejskog jezika na španski, svakako ima mogućnost i da u sklopu jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobije one usluge, koje uključuju kako titlovanje serija, tako isto i njihovu sinhronizaciju. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač, takođe mogu da obrade i crtane filmove, zabavne emisije i reklamne poruke, ali i igrane filmove ma kog žanra, te dokumentarne i animirane filmove, kao i dečije, obrazovne i zabavne emisije, te bilo koju drugu vrstu ne samo video, nego i audio materijala.

Sve one sadržaje koji se prvenstveno usmerena na reklamiranje i to kako usluga, odnosno proizvoda, tako i nekih događaja, te poslovanja same kompanije, klijenti mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji takođe da dobiju prevedene. Svakako su ovi stručnjaci, osim za direktno prevođenje PR tekstova sa korejskog jezika na španski, odnosno reklamnih flajera i kataloga specijalizovani i za profesionalnu obradu brošura i vizit karti, zatim plakata, ali i reklamnih letaka i svih ostalih sadržaja iz domena marketinga. Potrebno je reći i da se prilikom njihove obrade, sudski tumač i prevodilac svakako rukovode primarno pravilima koja su vezana za marketing, to jest maksimalno se trude da poruku koja je namenjena potencijalnim korisnicima, odnosno kupcima ili korisnicima usluga, usaglase sa pravilima koja su prisutna u okviru španskog jezika. Prvenstveno zahvaljujući tome se i ispunjava osnovni cilj koji obrada reklamnih materijala ima, budući da su svim osobama, koje su govornici ovog jezika time omogućuje upoznavanje sa sadržinom bilo kog od pomenutih materijala.

Direktni prevodi tekstova sa korejskog jezika na španski su, isto tako dostupni u svakom predstavništvu pomenute institucije. A budući da je izuzetno širok dijapazon tema na koje bi oni mogli da se odnose, napominjemo da stručnjaci koji su u ovoj specijalizovanoj instituciji zaposleni, apsolutno kvalitetno mogu da prevedu kako stručne, isto tako i popularne tekstove, a čija tema se svrstava u domen bilo koje grane i prirodnih i društvenih nauka. Sem onih koji se odnosi kako na oblast menadžmenta, marketinga, nauke i prava, odnosno komunikologije, politike i obrazovanja, te građevinske industrije, turizma i psihologije, tako i na oblast informacionih tehnologija, farmacije i sociologije, odnosno psihologije i ostalih naučnih disciplina.

Prevodi romana sa korejskog jezika na španski

Potpuno je nevažno da li roman za koji se zahteva direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika spada u red klasičnih ili savremenih, to jest da li mu je tema kompleksnija ili nije, pošto prevodilac i sudski tumač svakako pristupaju maksimalno profesionalno njegovoj. A osim romana, oni su takođe specijalizovani i za direktno prevođenje dela beletristike sa korejskog na španski jezik, s tim da svakako mogu na zahtev klijenta da prevedu i bilo koju pesmu, to jest poetsko književno delo. Takođe je u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford i ona usluga koja podrazumeva prevod kako ilustrovanih, tako i dečijih, ali i stručnih časopisa, odnosno novinskih članaka.

S obzirom na to da navedena institucija, takođe zapošljava i profesionalce, čija specijalnost jeste redaktura materijala, svaki klijent koji ima u posedu urađen prevod za sadržaje različite vrste, ali u njima moraju da budu izvršene neophodne ispravke, treba da angažuje profesionalne korektore, odnosno lektore, a kako bi se sve greške u njima pravilno bile ispravljene.

U slučaju da se rade direkti prevodi internet materijala sa korejskog na španski jezik, zapravo sudski tumač i prevodilac primenjuju i sve one smernice koje se odnose na njihovo optimizovanje. Jednostavnije rečeno, ne samo da će klijenti dobiti profesionalno prevedene web sajtove ili online kataloge, odnosno internet prodavnice, te softvere (bilo koja vrsta programa i aplikacija), već će se navedeni stručnjaci pobrinuti da ih i optimizuju u skladu sa pravilima koja predviđa SEO (Search Engine Optimisation). Sve to će dovesti do toga da se u relativno kratkom roku značajno poboljša pozicija, koju konkretni sadržaj zauzima na internetu, a svakako će time biti ostvaren i pozitivan učinak na poslovanje one kompanije koja poseduje konkretne sadržaje.

Potrebno je da napomenemo i to da prevodilac i sudski tumač, na osnovu zahteva klijenta, u ovoj kombinaciji jezika mogu da primene i sva ona pravila koja se odnose na usmeni prevod. Zapravo, izuzev simultanog, oni mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje sa korejskog na španski jezik, dok je u okviru navedene institucije moguće izvršiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Međutim, potrebno je da svaki klijent koji je zainteresovan za navedenu uslugu, najpre precizno obavesti članove stručnog tima konkretnog predstavništva ove institucije i to o načinu na koji bi trebalo određeni događaj da bude organizovan. Misli se, prvenstveno da mora dostaviti podatke o mestu njegovog održavanja, zatim o ukupnom trajanju, kao i o broju osoba koje će mu prisustvovati.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje